Sam Holmqvist

Sam Holmqvist

Docent

Lektor

Jag undervisar i genusvetenskap och forskar om bland annat transhistoria. Just nu arbetar jag med en bok om stortjuven Lasse-Maja och med databasen QUEERLIT.

08-608 43 48 086084348

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Min forskning rör sig mellan ämnena genus­veten­skap, litteratur­vetenskap och idéhistoria. Min doktorsavhandling (Transformationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 2017) analyserade arton­hun­dra­ta­lets skön­litte­rära be­rättelser om gestalter som gör trans – gestalter som på olika sätt är och/eller agerar och/eller upp­fattar sig och/eller uppfattas som ett annat kön än det de tillskrivits av omgiv­ningen. Syftet med avhandlingen var både att sam­manställa en översikt av translitterära tra­ditioner och att dis­kutera vilken betydelse skön­litteratur kan ha för personer med egna levda trans­erfarenheter. Projektet var alltså sam­tidigt his­torie­nära och med­vetet ana­kronistiskt, och jag arbetade med vad jag kallade trans­läsningar – ett slags queera läs­ning­ar som fo­kuserar över­skri­danden av binära kön.

Jag har senare fördjupat av­hand­lingens forsk­nings­frågor i det genushistoriska projektet ”Verklighetens folk: Köns­överskridande liv innan trans”. Där har jag undersökt äldre arkivmaterial för att svara på frågor om hur kön uppfattades och levdes innan upp­komsten av moderna förståelser av kön och köns­identitet. Förutom ett antal redan publicerade artiklar arbetar jag i det här projektet också med en kommande bok, Folkets Lasse-Maja. Den be­handlar myten om den svenska stortjuven Lasse-Maja, och hur den uppstod som folkligt fenomen kring 1830–1850. Även om Lasse-Majas liv var spektakulärt och annorlunda än de flestas, så var skildringen av fattiga människors livsvillkor bekant för den då­tida publiken. Min bok kommer att lägga särskild vikt vid de områden i Lasse-Majas liv som den tidigare for­skningen förbisett: försäljningen av sexuella tjän­ster som gatuprostituerad och på bordell, de sexuella relationerna och den folkliga ge­men­skap som Lasse-Maja ingick i.

Jag arbetar också i det RJ-finansierade projektet ”QUEERLIT: Utveckling av metadata och sökbarhet för HBTQI-litteratur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. Det är ett tvärvetenskapligt infrastrukturprojekt inom digital hum­aniora, där jag är en del av en projekt­grupp om sex per­soner. I QUEERLIT-projektet gör vi en databas över svensk skönlitteratur med HBTQI-tematik, och skapar samtidigt en tesaurus med ämnesord för att bättre beskriva den. Jag ansvarar bland annat för inventeringen av skönlitteratur i projektet, och för att ta fram de inklusionskriterier som databasen kommer att använda.

Det tredje forskningsprojekt som jag är aktiv i är det tvärvetenskapliga ”Anti-Slavery Ar­gum­en­tation in Swe­den 1790–1870”, som bedrivs tillsammans med konsthistorikern Åsa Bharathi Larsson. I det projektet undersöker vi svenska diskussioner om transatlantisk slavhandel och slaveri, både politiska argument och representationer av slaveri i bred bemärkelse. I de delstudier som jag arbetar med diskuteras framför allt hur kön görs i relation till föreställningar om ras. Källmaterialet består av massproducerade trycksaker: dagspress, småtryck och vardagstryck som affischer, annonser med mera.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.