Sara Persson

Sara Persson

Fil dr

Projektforskare

- Konflikter relaterade till utvinning av naturresurser - Hållbarhet, cirkulär ekonomi och företags samhällsansvar - Critical Management Studies - Kreativt akademiskt skrivande

08-608 52 42 086085242

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Jag är intresserad av hur diskurser kring hållbarhet, företags samhällsansvar och cirkulär ekonomi tar sig uttryck i praktiken samt vad dessa begrepp får för sociala konsekvenser. I min forskning fokuserar jag speciellt på relationen mellan företag och lokalsamhällen i utvinning av naturresurser så som olja och mineral. Detta forskningsintresse bygger på min tidigare arbetslivserfarenhet inom vattenkraft- och oljeindustrin i Albanien där jag arbetade med sociala konsekvensbeskrivningar och kommunikation med lokalsamhällen och myndigheter.

Jag är för närvarande innehavare av ett Wallanderstipendium som finansierar mitt postdokprojekt Kampen om hållbarheten – hållbarhetsdiskurser och perspektiv på svensk gruvindustri Länk till annan webbplats.. Där undersöker jag hur prospektering efter så kallade omställningsmetaller motiveras och kritiseras utifrån olika perspektiv på hållbarhet.

Jag är även involverad i det av Formas finansierade forskningsprojektet Ta täten i den cirkulära omställningen - att överbrygga implementeringsklyftor i hållbar offentlig upphandling Länk till annan webbplats. som fokuserar på hur cirkulär ekonomi verbaliseras och materialiseras i offentlig upphandling.

Jag är också mycket intresserad av kreativt akademiskt skrivande, speciellt autoetnografiska metoder, och är gästredaktör för ett planerat specialnummer på detta tema för tidskriften Culture and Organization.

Jag är en stolt medlem av teamet som organiserar CMS InTouch Länk till annan webbplats. - seminarier och workshops online där forskare inom Critical Management Studies kan mötas.

Jag undervisar framför allt på masterprogrammet Leadership for sustainable development.

Senaste publikationer:

Persson, Sara (2024), "Deliberative ideals and hegemonic practices – political CSR in extractive industries", Critical Perspectives on International Business, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/cpoib-12-2023-0113 Länk till annan webbplats.

Brock M & Persson S (2024) Female desire in phallocentric industries: A duo-ethnographic interrogation. Organization, 0(0). https://doi.org/10.1177/13505084231224024 Länk till annan webbplats.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.