Simon Magnusson

Simon Magnusson

Lektor

08-608 52 45 086085245

Institutionen för kultur och lärande

PA253A

I min forskning intresserar jag mig för hur inflytande och deltagande åstadkoms i interaktion i vardagliga och institutionella sammanhang.

Tidigare har jag skrivit om möjligheter till deltagande under bildspelspresentationer i interaktion mellan organiserade medborgare och politiker. Tillsammans med andra har jag också skrivit om hur gemensamt beslutsfattande åstadkoms multimodalt i matlagningsinteraktion samt medborgares åberopande av livserfarenhet i brev till integrationsministern.

Min avhandling handlar om hur deltagande demokrati iscensätts i praktiken när medborgare blir inbjudna att delta i beslut som rör dem. Genom multimodala interaktionsanalyser av naturligt förekommande medborgardialoger intresserar jag mig särskilt för gemensamt beslutsfattande, kunskap och deontik samt den materiella omgivningens roll för deltagande.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA