Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Simon Magnusson

Doktorand

Doktorand i svenska

08-608 52 45 086085245

Institutionen för kultur och lärande

PA211

I min forskning intresserar jag mig för hur inflytande och deltagande åstadkoms i interaktion i vardagliga och institutionella sammanhang.

Tidigare har jag skrivit om möjligheter till deltagande under bildspelspresentationer i interaktion mellan organiserade medborgare och politiker. Tillsammans med andra har jag också skrivit om hur gemensamt beslutsfattande åstadkoms multimodalt i matlagningsinteraktion samt medborgares åberopande av livserfarenhet i brev till integrationsministern.

Min avhandling handlar om hur deltagande demokrati iscensätts i praktiken när medborgare blir inbjudna att delta i beslut som rör dem. Genom multimodala interaktionsanalyser av naturligt förekommande medborgardialoger intresserar jag mig särskilt för gemensamt beslutsfattande, kunskap och deontik samt den materiella omgivningens roll för deltagande.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA