Therese Reitan

Therese Reitan

Professor

Tjänstemannarollen, styrning och organisering i offentlig sektor, ledarskap, missbruksvård och folkhälsopolitik, nollvisionen i trafiken.

08-608 51 70 086085170

Institutionen för samhällsvetenskaper

072 512 99 35 0725129935

ME439B

Jag disputerade 1997 vid Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap på Universitetet i Bergen. Avhandlingen handlade om relationen mellan kommuner och motsvarigheten till landstinget i missbruksvården i en norsk region, dvs hur de förfogade över och använde olika maktresurser vid vårdplaceringar.

Frågor om missbruk, alkohol- och drogpolitik samt vårdens organisering har sedan präglat mitt yrkesliv på olika sätt:

Efter disputationen började jag arbeta på Södertörns högskola i ett forskningsprojekt på det som senare så småningom blev SCOHOST (Stockholm Centre on Health of Societies in Transition). Projektet handlade om folkhälsan och den sociala utvecklingen i Öst-Europa och Östersjöregionen - där jag i första hand arbetade med alkoholpolitiken och dess förändrade förutsättningar samt politiska aspekter på folkhälsan.

Året därpå fick jag en lektorstjänst i statsvetenskap och fortsatte att arbeta med SCOHOST-projekt samtidigt som jag undervisade i statsvetenskap, på Europaprogrammet, PEO-programmet med mera. Samtidigt var jag programansvarig för PEO-programmet under ett par års tid och satt bland annat i Östersjöstiftelsens styrelse i två perioder. År 2000 blev jag antagen som docent i statvetenskap vid Södertörns högskola.

Senhösten 2004 lämnade jag högskolan och den akademiska världen. Det var dags att lära känna förvaltningen från insidan Första anhalt var statliga Kulturrådet där jag arbetade som statistik- och forskningsansvarig i drygt 3 år. Det var en oerhört lärorik period där jag fick en inblick i några av kulturlivets och kulturpolitikens hämliga rum (ibland bokstavligen) och - ännu viktigare - en introduktion i myndighetsarbete.

Våren 2008 återvände jag till missbruksfältet och kom ett steg närmare forskningsvärlden igen som forskningsledare på Statens institutionsstyrelse. SiS är huvudman för tvångsvård av missbrukare och unga med antiosocial problematik. Under tiden på SiS arbetade jag med olika projekt varav ett resulterade i ett Forte-finasierat forskningsprojekt om gravida missbrukare i tvångsvården. Projektet handlar både om "kliniska" frågor (typ av missbruk, hur många som fick barn, hur det gick för kvinnorna och barnen osv) som hur socialtjänsten och förvaltningsrätten hanterar sådana socialpolitiskt och juridiskt utmanande ärenden. Projektet förlades på Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet. Sedan 2014 har jag varit helt eller delvis tjänstledig från SiS för att arbeta med detta forskningsprojektet, inklusive en termin som gästforskare vid Center for Alcohol Policy Research i Melbourne. Projektet avslutades 2017.

Efter återkomsten till Södertörns högskola och Förvaltningsakademin, har jag främst inriktad mig på frågor som rör offentlig förvaltning på organisations- eller individnivå. Med utgångspunkt i projektet om gravida missbrukare har jag skrivit om medskapande ("co-production") i offentlig sektor, och planerar ett projekt om alkoholpolicies på statliga myndigheter tillsammans med kollegor på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Därutöver har jag publicerat ett arbete om ledarskap i ett livsloppsperspektiv och har i olika sammanhang skrivit om tjänstemannaroller i platsannonser inom staten.

Under hösten 2019 gavs grundkurseni offentlig förvaltning för första gång på SH, där jag ansvarade för ett moment om just tjänstemannaroller och professionellt yrkesutövande i offentlig sektor. Tillsammans med kollegor på Förvaltningsakademin har jag dessutom arbetat med planering av en återkommande undersökning av och bland statsanställda. Som del av högskolans samverkansverksamhet har jag under 2019/2020 varit "praktikant" på Ekonomistyrningsverket på deltid - vilket ytterligare stärkt forsknings- och undervisningsintresset för styrning och offentliga organisationer.

Som verksam vid Förvaltningsakademin undervisar jag både på högskolans ordinarie utbildningar (Offentlig förvaltning, Soconiomprogrammet mm), men även vid externa uppdragstutbildningar - främst med inriktning mot statliga myndigheter.

Publikationer (ensamförfattade om inte annat anges)

Sakkunniggranskade artiklar

Negotiating space in confined places. Co-production of public services with unwilling users. Scandinavian Journal of Public Administration, 23 (2019) 3-4: 61-81.

Reitan, T & Stenberg, S-Å. From classroom to conscription. Leadership emergence in childhood and early adulthood. Leadership Quarterly, 30 (2019) 3: 298-319.

Substance abuse during pregnancy: a 5-year follow-up of mothers and children. Drugs: Education, Prevention and Policy, 26 (2019) 3: 219-228.

Lagen eller magen? Förvaltningsrätten och LVM-mål rörande gravida kvinnor. Retfærd, 40 (2017) 3-4: 132-150.

Bakom lyckta dörrar. Betydelsen av individfaktorer och rättsliga strukturer i tvångsvårdsmål. Nordisk administrativt tidsskrift 94 (2017) 2: 5-20.

Patterns of polydrug use among pregnant substance abusers. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 34 (2017) 2, 1-15.

Reitan, T & Callinan, S. Changes in smoking rates among pregnant women and the general female populations in Australia, Finland, Norway and Sweden. Nicotine & Tobacco Research, 19 (2017) 3, 282-289.

Commitment without confinement. Outpatient compulsory care for substance abuse, and severe mental disorder in Sweden. International Journal of Law and Psychiatry, 45 (2016), 60-69.

Arguing the case: Social services and commitment of pregnant substance abusers to compulsory care. International Journal of Alcohol and Drugs, 5 (2016) 3, 131-139.

Gravida missbrukare i svensk tvångsvård. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 28 (2011) 3, 211-233.

Mäkinen, IH & Reitan, T. Continuity and change in Russian alcohol consumption from the tsars to transition. Social History, 31 (2006) 2, 160-179.

On the verge of EU-membership. Alcohol cultures in the Baltic Sea Region in a European perspective. Contemporary Drug Problems, 31 (2004) 2, 287-327.

Democracy in a Bottle. Attitudes towards Alcohol Regulation in the Post-Communist Baltic Sea Region. Journal of Baltic Studies, 34 (2003) 2, 131-158.

Too Sick to Vote? Public Health and Voter Turnout in Russia During the 1990s. Communist and Post-Communist Studies 36 (2003) 1, 49-68.

Does Alcohol Matter? Public Health in Russia and the Baltic Countries before, during, and after the Transition. Contemporary Drug Problems 27 (2000) 3, 511-560.

The operation failed, but the patient survived. Varying assessments of the Soviet Union’s last anti-alcohol campaign. Communist and Post-Communist Studies 34 (2001) 2, 241-260.

Operasjon var mislykket, men pasienten overlevde. Den siste sovjetiske alkoholkampanjen og dens blandede ettermæle. Sociologisk forskning 37 (2000) 1, 86-126.

Theories of Interorganizational Relations in the Human Services. Social Service Review 72 (1998) 3, 285-309.

Getting a Head Start: Early Provision of Day Care among Municipalities in Norway. Scandinavian Journal of Social Welfare 6 (1997) 4, 268-278.

Tvangsbehandling og demokrati - uforenlige fenomener? Nordisk alkoholtidskrift 3 (1996) 3, 131-141.

Bill.mrk.: Har organisasjon, søker effektivitet. Perspektiver på evaluering og organisatorisk effektivitet. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 9 (1993) 4, 249-270.

Bidrag i antologier

Madestam, J, Reitan, T, Lemne, M (2019). Ett omöjligt uppdrag? Om kravprofiler för chefer i staten. I: Bergström, T & Eklund, N (red): Ett annorlunda ledarskap. Chef i politiskt styrd verksamhet. Lund: Studentlitteratur, s 177-202.

Gravida missbrukare i svensk tvångsvård. I: Storbjörk, J (red): Samhället, alkoholen och drogerna: politik, konstruktioner och dilemman. Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2012, s 218-236.

Hvem eier rusproblemene? Samordningsproblemer mellom etater og instanser i rusomsorgen og dens omgivelser. I: Pål Repstad (red): Dugnadsånd og forsvarsverker. Tverretatlig samarbeid i teori og praksis.Oslo: TANO 1993, s 101-122.

Kommunenes barnehagetilbud- hvorfor så store variasjoner? I: Anne-Hilde Nagel (red): Velferdskommunen. Kommunenes rolle i utviklingen av velferdsstaten. Bergen:Alma Mater, 1991, s 209-237.

Monografi

Municipal Checks and County Balances. The Referral Process for Substance Abusers. Akademisk avhandling. Universitetet i Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, rapport nr. 49, 1997.

Rapporter, annat

Reitan, T & Isaksson, I (2014). Vård i annan form enligt 27 § LVM. Lagstiftning, praktik och erfarenheter.Statens institutionsstyrelse: Institutionsvård i fokus nr 1.

Compulsory detention in addiction treatment. Letter to the Editor. Addiction 108 (2013): 650.

Reitan, T & Weding, L (2012). Gravida missbrukare i LVM-vården. Statens institutionsstyrelse: Institutionsvård i fokus nr 9.

Armelius, B-Å, Fahlke, C, Fridell, M, Hillarp Katz, L & Reitan, T (2010). BiB 2010.Bedömningsinstrument inom behandling och forskning för missbruks- och beroendevård. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Recension av Dag Ingvar Jacobsen & Jan Thorsvik: Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. Politologen hösten 2002: 56-62.

Recension av Kurt Klaudi Klausen & Krister Ståhlberg (red): New Public Management. Nye organisations- og ledelsesformer i den decentrale vælferdsstat. Statsvetenskaplig tidskrift 102 (1999) 1: 99-107.

Recension av Stephen White: Russia Goes Dry. Alcohol, State and Society. European Journal of Public Health 8(1998)1: 94-95.

Recension av Erik Oddvar Eriksen & Jørn Loftager (eds): The Rationality of the Welfare State. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 13(1997)4: 523-526.

Recension av Tim Knudsen: Den danske stat i Europa. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 12(1996)2: 179-182.

Kommunal barnehagepolitikk. En analyse av Agderkommunenes varierende barnehagepolitikk. Universitetet i Bergen: Institutt for sammenlignende politikk, 1990.

Föredrag, anföranden och uppdragsutbildningar (urval)

Om förvaltningens plats i demokratin och rollen som statsanställd

 • Kungliga konsthögskolan, mars 2017
 • Svenska ESF-rådet, mars-april 2017
 • Statens maritima museer, mars 2017
 • Livsmedelsverket, mars 2018
 • Flertal myndigheter i Uppsala, 2017 och 2018
 • Folke Bernadotteakademin, september 2018

Moderator på Fortes frukostseminarium om barn i samhällsvård. Stockholm, 2015. (https://www.youtube.com/watch?v=BHOb4Imw2pQ).

Föreläsning om boendesituation bland klienter i tvångsvård. Socialtjänstforum (anordnades av FAS, SKL och Centralförbundet för socialt arbete). Göteborg, 2013.

Anförande vid Socialutskottets öppna utfrågning om ansvarsfördelning inom missbruks- och beroendevården, 2011.

Föreläsningar om gravida missbrukare inom LVM-vården:

 • Drogfokus (nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak som samlar ett tusental beslutsfattare, forskare, praktiker, intresseorganisationer och myndighetspersoner). Örebro, 2010 och Norrköping, 2012.
 • RFMAs (Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk) konferens om missbruk och föräldraskap. Stockholm, 2012
 • Seminarium anordnad av Studentföreningen Octavia vid Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors, 2012
 • Seminarium, Judith Lumley Centre for Mother, Infant and Family Health Research, La Trobe University. Melbourne, 2014.
 • Seminarium för kliniker och ledning vid The Royal Women’s Hospital. Melbourne, 2014.

Föreläsningar och utbildningar om samverkan inom välfärdssektorn:

 • Länsstyrelsen i Blekinge, 2011 och 2017.
 • Regionala konferenser anordnade av SiS inriktade mot socialtjänsten. Göteborg, Malmö, Umeå, Södertälje, 2008.
 • World Mental Health Day, anordnad av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Stockholm, 2008.
 • NOPUS (Nordiskt utbildningsprogram för utveckling av social service), 1999 och 2000.
 • Giske kommune, 1999.
 • Östfold fylkeskommune, 1999.
 • Akershus fylkeskommune, 1995

Presentationer av kulturstatistik och kulturpolitik:

 • 24e nordiska statistikermötet, Reykjavik, 2007.
 • 4e nordiska kulturpolitiska forskningskonferensen, Bö i Telemark, 2007.
 • ROS-konferensen (Rådet för den officiella statistiken), Stockholm, 2006.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.