Veronica Svärd

Veronica Svärd

Lektor

Socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator och docent i socialt arbete. Undervisar på socionomprogrammet. Forskar om bl.a. hälso- och sjukvårdskuratorer och inom professionsstudier.

08-608 54 19 086085419

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Jag är socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med en anställning på Karolinska Universitetssjukhuset. Disputerade i socialt arbete på Göteborgs universitet 2016 på avhandlingen Children at risk? Hospital social workers’ and their colleagues’ assessment and reporting experiences.

Jag undervisar på socionomprogrammet och är kursansvarig för programmets sista kurs Ledarskap, professionsutveckling och förhållningssätt. Ansvarar även för två kurser på Brobyggarutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en uppdragsutbildning för romska brobyggare inom socialtjänster och angränsande kommunala områden. Jag är programsamordnare för Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ges vid Södertörns högskola från HT24. Jag handleder studenter på såväl grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå.

Med utgångpunkt i egen forskning undervisar jag även regelbundet vårdpersonal i ämnena rehabkoordinering och bedömningar kring barn som misstänks fara illa.

Min forskning rör sig inom fälten sociala determinanter för hälsa och socialt arbete inom hälso- och sjukvårdskontext. Mitt fokus är professionsstudier, inter-professionellt arbete, inter-organisatorisk samverkan, sociala rättigheter och intersektionella perspektiv. Dessa fokus tillämpas i studier om exempelvis bedömningar kring barn som far illa, sexualitet och hälsa bland unga som lever med HIV, återgång i arbete vid sjukfrånvaro, samt hälso- och sjukvårdskuratorers, rehabkoordinatorers och läkares arbete.

Medverkar i studier inom olika forskargrupper i Sverige och i Frankrike och för svenska Folkhälsomyndigheten, men arbetar huvudsakligen med följande forskningsprojekt vilka jag också projektleder:

REKO-projektet (2019-2023): Med stöd av flera finansiärer studerar vi betydelsen av rehabiliteringskoordinatorer för sjukskrivna personer. Projektet undersöker i vilken utsträckning koordinatorer kan möta behoven hos personer med och utan multisjuklighet och psykosocialt komplexa livssituationer, och bidra till bättre förutsättningar att kunna återgå i sysselsättning. Projektet utförs på Karolinska Institutet och i samarbete med psykiatrin, ortopedin och primärvården inom Region Stockholm och baseras på enkät- och intervjustudier med patienter, koordinatorer samt sjukskrivande läkare.

Projekt Asylkurator (2017-2021): Under 2016-2017 anställdes ett team med fem asylkuratorer på Karolinska Universitetssjukhuset som arbetade med asylsökande och papperslösa patienter. I detta projekt studerar vi asylkuratorers betydelse för kvaliteten på bemötande och utskrivningsprocesser av asylsökande och papperslösa patienter och för att säkra patienternas rätt till vård. Vi undersöker också vad specialisering kring en socialt - och inte medicinskt - definierad patientgrupp kan innebära för professionaliseringen av hälso- och sjukvårdskuratorer.

Jag är tillsammans med Hans Swärd redaktör för temanumret 'Socialt arbete inom hälso- och sjukvård – ett kunskapsfält i förändring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.' i Socionomens forskningssupplement, nr 52, vårterminen 2022.

Jag är Review Editor för den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Public Health Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.