Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Dela

Facebook Mail Twitter

2019-06-26

Högskolan får tillstånd att utfärda examen i svenska som andraspråk

Universitetskanslersämbetet har beslutat att ge Södertörns högskola tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska som andraspråk.

Student läser på en surfplatta

– Det är naturligtvis väldigt glädjande att Södertörns högskola fått detta tillstånd. Det är stor brist på gymnasielärare i svenska som andraspråk, och nu kan vi äntligen bidra med behöriga lärare i ämnet, säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola.

Det var i oktober förra året som Södertörns högskola ansökte om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska som andraspråk. En grupp av sakkunniga har tittat på ansökan och godkänt den. Universitetskanslersämbetet bedömer att Södertörns högskola har de förutsättningar som krävs för att ge en ämneslärarexamen i svenska som andraspråk och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen. Bedömargruppen anser även att det allmänna intresset för att examen får utfärdas är stort. I ansökan framgår även att högskolan genomsyras av en interkulturell profil såväl i utbildning som i forskning, vilket gör att en ämneslärarutbildning med svenska som andraspråk lämpar sig väl på Södertörns högskola.

Bedömargruppen anser dessutom att forskningsanknytningen är väl genomtänkt med bland andra flera forskningsprojekt med inriktning mot svenska som andraspråk och flerspråkighet, vilka inkluderas i undervisningen.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-06-26