Dela

Facebook Mail Twitter

Lärarutbildningens centrum med övningsskolor är lyckade – UKÄ har sagt sitt!

För att höja kvaliteten i den verksamhets­för­lagda delen av lärarutbildningen har en försöks­verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor pågått vid 16 lärosäten. Södertörns högskola är en av dessa och vi får goda omdömen.

Här möts studenter, förskollärare, lärare och lärarutbildare

Inrättandet av övningsskolorna har enligt UKÄ bidragit till en ökad kvalité i studenternas VFU, verksamhetsförlagda utbildning. I omdömet går att utläsa att våra lokala centra för övningsskolor och övningsförskolor, CPU, ”Centrum för professionsutveckling” har lyckats bli en samverkande mötesplats mellan högskolan och skolorna. Här möts studenter, förskollärare, lärare och lärarutbildare i ett gemensamt utbyte av erfarenheter och kompetenshöjning. Lärarutbildningen på Södertörns högskola har sex CPU som är förlagda till Botkyrka, Järfälla, Huddinge, Salem, Stockholm och Södertälje.

Handledarna bättre rustade för att hantera sitt uppdrag

I UKÄ:s rapport går att läsa att studenternas handledare upplever att lärarutbildningen har kommit närmre den egna verksamheten genom att VFU-kurser, handledarutbildningar, seminarier, forskningsprojekt och bedömningssamtal är förlagda till de olika CPU:n. Lärarna upplever att de har mycket lättare att följa upp studenterna i sin professionsutveckling och att de har blivit bättre rustade för att hantera sitt handledaruppdrag genom den breddade kontakten mellan skola och högskola.

De studenter som är knutna till övningsskolorna uttrycker att deras VFU är bra planerad och att skolorna är väl förberedda och informerade om de VFU-uppgifter som ska genomföras. I UKÄ:s utvärdering framkommer också att rättssäkerheten i bedömningen av studenternas VFU har höjts och att strukturen och kvalitén i bedömningen av studentens professionsutveckling har förbättrats sedan övningsskolorna infördes.

Regeringen ökar anslaget till övningsskolorna

För att fler studenter ska få ta del av de goda resultaten, som övningsskolorna har visat anser regeringen att försöksverksamheten med övningsskolor bör vidareutvecklas, utökas och permanentas. Regeringen tycker att satsningen på övningsskolor är en fortsatt viktig utgångspunkt för arbetet att höja kvaliteten i lärarutbildningen och föreslår att 10 000 000 kronor avsätts från och med 2020 för att förstärka satsningen.

Läs mer om UKÄ:s omdömen gällande övningsskolor och övningsförskolor Pdf, 711 kB, öppnas i nytt fönster.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-04-01