Dela

Facebook Mail Twitter

Starka forskningsmiljöer grunden för nya forskningsplattformar på Södertörns högskola

Fem forskningsplattformar inrättas på Södertörns högskola från och med 2024. Forskningsplattformarna bygger på starka forskningsmiljöer och uppvisar en tvärvetenskaplig bredd.

I regeringens forskningsproposition Forskning, frihet framtid – kunskap och innovation i Sverige (prop. 2020/21:60) föreslogs en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Bakgrunden till Södertörns högskolas arbete med forskningsplattformar är Vetenskapsrådets promemoria kring forskningsprofiler från maj 2022. De bedömningsgrunder som lyftes där var:

  • Vetenskaplig kvalitet
  • Förutsättningar för kvalitet
  • Kvalitet i samverkan med det omgivande samhället

I och med att regeringen valt att avvakta med arbetet gällande lärosätens forskningsprofiler har Södertörns högskola valt att i stället skapa forskningsplattformar, vars syfte är att ytterligare tydliggöra högskolans forskning.

- Med forskningsplattformarna ser vi också möjligheten att lyfta Södertörns högskola ytterligare som kandidat att bli Sveriges nästa universitet. Forskningsplattformarna bygger på starka forskningsmiljöer och uppvisar en tvärvetenskaplig bredd. Det blir tydligt vilka resurser vi har när det gäller både den vetenskapliga kvaliteten och vår samverkan med samhället, säger vicerektor för forskning, Anna Maria Jönsson.

En styrgrupp på högskolan identifierade sju möjliga forskningsprofiler och fem av dessa bjöds in att skicka in en plattformsansökan utifrån bestämda kriterier. En grupp med externa sakkunniga fick i uppdrag att bedöma plattformarna utifrån kriterierna. Samtliga bedömdes uppfylla de kriterier som satts och vara strategiskt betydelsefulla för högskolan. I samråd med styrgruppen beslutade rektor att bevilja samtliga fem ansökningar.

De fem forskningsplattformarna är:

  • Contested Democracy (Omstridd demokrati)
  • Digital transformations (Digitala transformationer)
  • EcoJust - Ecologically and Socially Just Sustainability Transformations (EcoJust - Rättvis hållbarhetsomställning)
  • Memory studies (Minnesstudier)
  • Pluralism, Polarisation and Social Cohesion (Pluralism, polarisering och social sammanhållning)

Respektive plattform kommer att tilldelas 1 miljon kronor per år under treårsperioden 2024 till 2026. Syftet med att dela ut medel i tre år är att bidra till ett långsiktigt arbete i uppbyggnaden av plattformarna. Varje plattform utgörs av en mångvetenskaplig styrgrupp om 3-5 ledamöter som representerar minst två institutioner.

- Det här kommer framhäva vad Södertörns högskolas forskning står för och kan bidra med, och jag ser fram emot hur detta kan utvecklas. Jätteroligt! säger Anna Maria Jönsson.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-11-14