Dela

Facebook Mail Twitter

UKÄ riktar kritik mot högskolans handläggningstider för disciplinärenden

Högskolan har under en tid haft en stor ökning av disciplinärenden. I juni 2017 gjordes till exempel 39 anmälningar, vilket är lika många som under hela år 2013.

Student läser på en surfplatta

Disciplinärenden hanteras inom Studentavdelningen på högskolan.

Hur har det blivit så här?

– Vi har inte hunnit förstärka bemanningen i samma takt som antalet ärenden har ökat, säger Malin Sigvardson, avdelningschef för Studentavdelningen.

Anmälan av Södertörns högskola till UKÄ, Universitetskanslersämbetet, gjordes av företrädare för studentkåren SöderS. De anser att handläggningstiden för disciplinärenden är för långa och att den utdragna handläggningen skapar rättsosäkerhet för studenterna.

Handläggningstider som överstiger ett år

UKÄ skriver i sitt beslut att de ”…har förståelse för att situationen med ett ökat antal disciplinärenden de senaste åren har varit svår att hantera för Södertörns högskola”. De anser dock att ”…en handläggningstid som i många ärenden uppgår till närmare ett år och i flera ärenden överstiger ett år är alltför lång i förhållande till kravet i förvaltningslagen på en så enkel, snabb och kostnadseffektiv handläggning som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. UKÄ riktar därför kritik mot Södertörns högskola…”.

– Det stämmer att handläggningstiden har varit lång för vissa ärenden, och så ska det naturligtvis inte vara, säger Malin Sigvardson. Högskolans riktvärde är en genomsnittlig handläggningstid på 3-5 månader, beroende på vad ärendet handlar om. Nu har vi utökat med extra handläggare och under en period har vi dessutom haft ytterligare personer som har jobbat med handläggningen i olika utsträckning. Då var det en period var det sex personer som jobbade med disciplinärenden.

Kvalite och rättssäkerheten ska stärkas

Flera olika aktiviteter görs inom högskolan för att främja kvalitet och rättssäkerhet i examination samt för att stödja lärare i deras pedagogiska verksamhet. Bland annat har rektor har gett ett uppdrag till Studieverkstan och Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning i avseende att stärka kvalitet och rättssäkerhet i examination. Tillsammans med högskolans utbildningsmiljöer och handläggare på Studentavdelningen har flera workshops genomförts under 2018 och de fortsätter under 2019 för att arbeta med frågan. Därutöver har en akademisk referensgrupp initierats där seniora lärare och professorer med lång pedagogisk erfarenhet ska stötta pedagogiken i de olika akademiska miljöerna på högskolan. Under 2018 har också de administrativa rutinerna förbättrats, vilket har gjort att handläggningstiderna nu är kortare.

– Jag beklagar verkligen de långa handläggningstiderna, men försäkrar att vi gjort vårt bästa och att handläggningen är i enlighet med högskoleförordningen, säger Malin Sigvardson. Det finns mer att göra för att förbättra den här situationen och vi tar detta på stort allvar.

UKÄ kommer att följa upp högskolans handläggningstider av disciplinärenden under hösten 2019.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-04