Student

Södertörns högskolas hedersdoktorer

Högskolan förärar en person som gjort särskilt betydelsefulla insatser för högskolan (som helhet eller inom något av dess ingående ämnen och program) och därigenom främjat högskolans forskning eller utbildning, eller på annat sätt bidragit till högskolans utveckling, ett hedersdoktorat.

Hedersdoktor är en hederstitel och tilldelas personer utan att de avlagt en doktorsexamen eller erövrat doktorsgraden vid högskolan. Hedersdoktorer utses av högskolans fakultetsnämnd efter nomineringar och motiveringar från medarbetare eller studentkåren vid högskolan. Hedersdoktorn promoveras vid Södertörns högskolas akademiska högtid.

Nedan ser du vilka som har förärats hedersdoktorstiteln vid Södertörns högskola.

2024 - Anna-Lena Laurén

Anna-Lena Laurén är journalist och författare. Under de senaste decennierna har hon arbetat som reporter och korrespondent för en lång rad svenska och finska medier med Ryssland och Östeuropa som bevakningsområde. Hon har skrivit flera böcker om Ryssland och Östeuropa och har blivit flerfaldigt prisad för både sin journalistik och sitt författarskap. Lauréns författarskap och journalistiska gärning ligger väl i linje med Södertörns högskolas forskningsprofil mot Östersjö- och Östeuropaområdet och högskolans ethos. Hennes arbete tjänar som viktig inspiration för den forskning med inriktning på Östersjöområdet som bedrivs vid Södertörns högskola och hennes engagerade, initierade, nyanserade, och folkbildande röst är en förebild för alla som verkar i offentligheten. Lauréns sätt att arbeta visar på den oerhörda betydelsen av att ha en journalist på plats under lång tid med ett brett kontaktnät som sträcker sig bortom de gängse kanalerna och elitkällorna.

2023 - Julia Kristeva

Julia Kristeva är lingvist, filosof, psykoanalytiker och professor emerita vid University Paris Diderot. Hon hör till en av vår tids mest citerade och lästa intellektuella, inte bara i Frankrike utan internationellt. Kristeva har under lång tid ägnat sin akademiska — likväl som sin publika — gärning åt att definiera, analysera och engagera sig i ”vår tids sjukdomar” såsom abjektion, melankoli, narcissism, rasism, radikalisering och så vidare. Hon intresserar sig för samhällsfrågor, politiska problemställningar och social kritik, och hon har bidragit till den feministiska teoribildningen sedan 70-talet. Hennes bulgariska rötter gör henne också väl förenlig med högskolans profil på Central- och Östeuropa.

2022 - Rainer Hartleb

Rainer Hartleb, den tysk-svenske dokumentärfilmaren, utnämns till hedersdoktor vid Södertörns högskola 2022. I augusti 2022 är det 50 år sedan filmaren Rainer Hartleb gick in i ett klassrum i Jordbro där ett tjugotal förväntansfulla barn skulle börja skolan. Det som från början var tänkt som ett litet filmprojekt växte till något större och Hartlebs uppmärksammade och prisbelönta filmsvit om sju filmer om Jordbro sträcker sig ända fram till år 2014.

Mellan åren 2000 och 2005 var Jordbro tillsammans med 23 andra så kallade utsatta områden föremål för storstadssatsningen, vilket var namnet på den dåvarande regeringens försök att motverka segregationen i Sveriges tre storstadsregioner. Sociologiämnet på Södertörns högskola ansvarade för utvärderingen av denna satsning i Stockholm, Haninge, Huddinge och Södertälje och i samband med det etablerades kontakt med Ulric Jansson som är en av huvudpersonerna i Rainer Hartlebs filmsvit om Jordbro. Kort därefter började Jansson att gästföreläsa om Jordbro vid Södertörns högskola och har fram till pandemin varit ett återkommande och uppskattat inslag på kurser i sociologi och i socialt arbete. Det finns alltså tydliga kopplingar mellan Rainer Hartlebs unika gärning och Södertörns högskola där uppskattningsvis fyra tusen studenter mellan åren 2004 och 2020 fått tagit del av ett av Hartlebs Jordbrobarn och hans berättelse.

2021 – Andrea Petõ

Andrea Petõ är professor i Gender Studies på Central European University, CEU, tidigare i Budapest, numera i Wien. Som framgångsrik genusforskare vid CEU blev hon en av den nuvarande regimens främsta måltavlor. Inom genusforskningen i Central- och Östeuropa är Andrea Petõ en ledande person. Hennes bidrag belyser både stalinistiska och nazistiska förföljelser ur ett genusperspektiv, och hon reser flitigt för att hålla föredrag och främja genusforskningen, inte minst i östra Europa men också i Mellanöstern. Hon har även ett långvarigt och nära förhållande till Center for Baltic and East European Studies och genusämnet på Södertörns högskola.

2020 – Elena Marushiakova

Hedersdoktor Elena Marushiakova

Elena Marushiakova är professor vid University of St Andrews och Principal Investigator i Europeiska Forskningsrådets Advanced Grant project RomaInterbellum. Elena Marushiakova från Bulgarien är en av de främsta akademikerna inom romska studier och även en av de som kämpat just för att romska studier ska vara ett akademiskt ämne. Efter att ha doktorerat med den banbrytande avhandlingen “Contemporary Ethnocultural Processes among Several Gypsy Groups in Slovakia” på Comenius University i Bratislava har Elena arbetat som professor vid flera europeiska universitet, bland annat Humboldt University i Berlin och University of Leipzig.

Elena Marushiakova har flera förgreningar med Södertörns högskola. Hon är medgrundare och medlem av styrelsen för nätverket Network of Academic Institutions in Romani Studies (NAIRS) 2016 som idag koordineras av CBEES vid Södertörns högskola. I sin egenskap av ledare för Gypsy Lore Society bidrog hon till att dess årliga konferens ägde rum vid Södertörns högskola 2016. Vidare har redaktionen för tidskriften Romani Studies, den akademiska tidskriften som ges ut av Gypsy Lore Society, flyttats till högskolans forskningscenter CBEES.

2019 – Diana M. Mishkova

Diana M. Mishkova är professor i historia och är ansvarig ledare för Centre for Advanced Study i Sofia. Hennes forskning i historia har ett tydlig fokus på Östeuropa och Balkan under 1800- och 1900-tal, framförallt med inriktning på nationalismens uppkomst, liberalism och modernisering. Samtidigt har hennes forskning bidragit mycket till generella insikter kring bildandet av nationer och regioner, historievetenskapen och begreppshistoria.

Södertörns högskolas profil med Östersjö- och Östeuropaforskning kombinerat med det mångkulturella perspektivet stämmer väl överens med Diana M. Mishkovas forskning. Högskolan har därför sedan mer än tio år haft ett regelbundet utbyte med Diana M. Mishkova. Flera forskare från Södertörns högskola har antingen deltagit i konferenser eller varit gästforskare vid Centre for Advanced Study i Sofia.

2018 – Sten Heckscher

Sten Heckscher har en gedigen och omfattande bakgrund som jurist och ämbetsman i den svenska statsförvaltningen, där han bland annat haft ansvarsfulla uppdrag som statssekreterare i Justitiedepartementet, som näringsminister, generaldirektör för Patent- och registreringsverket, Rikspolischef, kammarrätts-president och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Vid sidan av dessa uppdrag har han varit flitigt anlitad som statlig utredare.

Heckscher har på flera olika sätt engagerat sig och arbetat för Södertörns högskolas utveckling. Som initiativtagare till, och ordförande i, styrgruppen för Förvaltningsakademin har Heckscher tydligt bidragit till att verksamheten på kort tid byggts upp och utvecklats till en stark verksamhet med uppdragsutbildning, forskning och samverkan. Han var rådgivare och arbetade tillsammans med högskolan vid ansökan om att få polisutbildningen till Södertörns högskola. Heckscher har i övrigt varit rådgivare i juridiska frågor, samt deltagit i såväl uppdragsutbildningar som i grundutbildningar vid högskolan.

2017

På grund av att Södertörns högskola år 2017 beslutade att flytta tidpunkten för den akademiska högtiden från november till februari utsågs ingen hedersdoktor för 2017.

2016 – Chantal Mouffe

Chantal Mouffe är professor i politisk teori vid University of Westminster. Hon har även varit verksam vid en rad prestigefyllda universitet så som Harvard, Cornell och Princeton. Hennes arbete används såväl inom genusvetenskap, som inom etnologi, statsvetenskap och filosofi, vilket nära knyter an till Södertörns högskolas fokus på mångvetenskap. Under flera decennier har Mouffes arbete bidragit till att förnya tänkandet kring demokrati, politiska processer och social förändring och hennes arbete om känslors roll för politik hjälper oss bland annat att förstå det politiska landskapet på ett bättre sätt. Mouffes arbete är en inspirationskälla för många forskare och studenter vid Södertörns högskola. Hon har även hållit i seminarium på Södertörns högskola 2011. Bland hennes mest framstående verk återfinns The Democratic Paradox (2000), On the Political (2005), Agonistics (2013) och Hegemony and Socialist Strategy (1985) som hon samskrev med Professor Ernesto Laclaus.

2015 – Nick Couldry

Nick Couldry är professor vid London School of Economics and Political Science och världsledande inom medie- och kulturforskning. Hans teorier om medier som praktik, medieritualer och mediernas makt att definiera våra omvärldsuppfattningar har haft stor betydelse för den internationella medieforskningen. Couldry är även engagerad i frågor kring medier och etik, han är bland annat ledande inom ”International Panel on Social Progress” vars syfte är att skapa ett underlag för världens ledare att forma en politik som är bygd på global rättvisa och etisk hållbarhet. Han har flertalet kopplingar till Södertörns högskola. Bland annat har han varit gästforskare på the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) och varit med och grundat ett europeiskt nätverk för forskarutbildning tillsammans med bland annat lärare från medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Han har också medverkat i den internationella styrgruppen för forskningsprogrammet "Tid, minne, representation" (Riksbankens jubileumsfond) som organiserats från Södertörns högskola under perioden 2010-2015.

2014 – Rosa Taikon

Rosa Taikon var en känd förkämpe för romers rättigheter i samhället och hon var en förebild som främjade högre utbildning bland romer. Hon hade även en framgångsrik karriär som silversmed. Taikon utbildade sig vid Birkagårdens folkhögskola och vid Konstfack. Utnämningen var menad att ses som ett tydligt ställningstagande i den ständigt aktuella debatten om romer och andra minoriteters situation och rättigheter. Hennes betydelse står i direkt relation till högskolans mål om medborgerlig bildning, mångvetenskap och mångkultur. Taikon tilldelades även 2013 Olof Palmepriset för hennes livslånga kamp för mänskliga rättigheter.

2013 – Piotr Sztompka

Piotr Sztompka är Södertörns högskolas första hedersdoktor. Han är professor i teoretisk sociologi vid Jagiellonian University of Krakow i Polen. Sztompka är ett världsnamn inom sociologi och samhällskunskap och han har skrivit många böcker som sedan blivit klassiker inom områdena. Första gången Sztompka besökte Södertörns högskola var 2006 då han var keynote speaker vid Sveriges sociologförbunds årliga konferens som hölls på högskolan. Han bjöds även in som gästforskare på CBEES 2007. Sedan dess har han varit en organisk del av högskolan och hållit flera omtalade föreläsningar och omtyckta doktorandkurser. Flera av de böcker Sztompka skrivit har översatts till flertalet språk bland annat hans viktigaste verk "The Sociology of Social Change" och "Trust: A Sociological Theory". Han har varit ordförande för The International Sociological Association, och tilldelats en rad prestigefyllda internationella priser.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-10-20