Kurser och workshops

Enheten för högskolepedagogik och bildning erbjuder en mängd olika utbildningstillfällen. Hela utbildningar, mindre kurser eller workshops. Välj och anmäl dig redan idag!

Här nedan ser du vårt utbud av kurser och workshops. Klicka på den du är intresserad av för att läsa mer. Längst ner hittar du information om platser, poäng och priser för externa deltagare.

Kurser

Hösten 2021

 • Baskursen i högskolepedagogik
 • Handledning av forskarstuderande.
 • Handledning av självständiga arbeten.
 • Auskultation för kollegial utveckling
 • Högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt för arbetslag
 • Att skriva fram sina pedagogiska meriter

Våren 2022

 • Att utbilda för kritiskt tänkande och kritikalitet.
 • Att designa undervisning med hållbarhetsperspektiv.
 • General Course in Teaching and Learning in Higher Education.
 • Fortsättningskurs i högskolepedagogikWorkshops hösten 2021

 
 • Writing Articles for International Publication, Josie Dixon, 14-15 October


Mer information samt anmälningslänkar hittar du längst ner under "workshops".

Vill du få tillfälle att reflektera över och utveckla din egen undervisning tillsammans med dina kollegor? Den här kursen bygger på att kollegor auskulterar på varandras undervisningstillfällen, ger varandra feedback och utvecklas tillsammans. När minst tre lärare anmält sig startar vi en grupp som blir varandras kritiska vänner. HPU samlar gruppen till en förberedande workshop. Deltagarna auskulterar på varandras undervisning, lär sig av varandra och utvecklar sin undervisning. (Det kan ske på distans eller på campus om situationen så tillåter.) Efter vägen beskriver man och reflekterar över sina erfarenheter. Kursen avslutas med ännu en träff där man sammanfattar sina insikter. Man kan anmäla sig individuellt och paras då ihop med andra, men vi välkomnar också arbetslag att anmäla sig tillsammans och bilda egna grupper. Tider bestäms av deltagarna tillsammans. Kursen motsvarar 2,5 hp.

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den här högskolepedagogiska distanskursen utgår från visionen att studenterna inte bara ska tillägna sig fackkunskap utan också sådana förmågor som behövs för att navigera med sin fackkunskap på ett kritiskt, omdömesgillt och ansvarsfullt sätt i en föränderlig verklighet. Särskilt relevant är det i förhållande till komplexa och värdeladdade frågor som hållbar utveckling. Hur kan vi befordra studenternas utveckling av sådana kompetenser? 

Många högskoleutbildningar har hållbarhet som innehåll, men andra handlar om något helt annat – språk, historia, medier, ekonomi osv. Vad kan ett hållbarhetsperspektiv innebära då? Vi vill ju inte att det ska bli något löst påhäng eller att det ska innebära att man tvingas ersätta annat relevant innehåll.

I den här kursen på 3 poäng  undersöker vi hur vi kan förstå den här utmaningen med hjälp av tidigare forskning och teori, men framför allt tar vi inspiration av best practices och exempel på hur man adresserat utmaningen på andra håll i världen. Några exempel på teman är:

The knowledge - action gap, det vill säga obenägenheten att tänka kritiskt eller handla i enlighet med vår kunskap när den krockar med våra behov. Vi vet att den är ett stort hinder för hållbar utveckling. Hur kan den motverkas?

 • Kritiskt tänkande i värdefrågor.
 • Att navigera i målkonflikter.
 • Samhällsintegrerad och autentisk pedagogik.
 • Forskningsorienterad medborgerlighet.
 • Tvärvetenskapliga möjligheter.

Vi tittar också på FNs mål för hållbarhet och resonerar om hur vår pedagogik relaterar till dem. I kursen ingår skrivuppgifter och ett praktiskt utvecklingsarbete.

För att antas till kursen krävs grundkurs i högskolepedagogik eller motsvarande.

Schema: meddelas senare.

Anmäl dig här.

För ytterligare information, kontakta Maria Wolrath Söderberg


I kursens fokus står frågan om med vilken expertis handledaren bidrar till den handleddas arbete. Hur förhåller sig handledarens pedagogik, ämneskunnande och vetenskapliga kompetens till specifik handledarkompetens? Med andra ord: Hur bidrar handledningen till bättre självständiga arbeten och vad krävs av handledaren?

Kursens syfte är att utifrån litteratur, deltagarnas erfarenheter och fallstudier identifiera handledningens problem och möjligheter. Kursen examineras genom en muntlig presentation och en skriftlig reflektion av någon av handledningens aspekter. Därutöver ska kursdeltagarna antingen auskultera vid två handledningstillfällen samt redovisa detta i en reflekterande rapport eller skiva ett konferenspaper/en artikel. Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Målen för kursen är att kursdeltagarna:

 • utvecklar sin kunskap om och förmåga i att handleda studenters självständiga arbeten med särskilt fokus på forskningsfrågan
 • utvecklar sin förståelse för med vilken expertis de bidrar med till den handleddas uppsatsarbete
 • reflekterar över hur relationen mellan handledare och student skiljer sig åt i förhållande till andra undervisningssituationer
 • utvecklar metoder för hur handledning av hög kvalitet kan genomföras inom den tid som finns till förfogande

Kursen innehåller:

 • det självständiga arbetets olika syften
 • handledningsmodeller
 • vissa regelfrågor
 • studenters perspektiv på handledning
 • handledning på handledning, alltså i mindre grupper presenterar och diskuterar kursdeltagarna kniviga fall hämtade från den egna handledningserfarenheten
 • examination och bedömning av självständiga arbeten

Schema:

9/11 kl 13-16
7/12 kl 13-16
9/2 kl 13-16
8/3 kl 13-16
5-6/4 Internat (Balingsholm) kl 12-12.
11/5 kl 13-16

Pass 5 Jenny, Maria Z 5-6/4 (v 15) (internat lunch-lunch Balingsholm) 4,5+4,5 LT

Pass 6 Jenny, Maria Z 11/5 (v 19) 1,5 LT var = 3 LT

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kritiskt tänkande och kritiskt förhållningssätt är centrala begrepp i högre utbildning. Examensmålen i högskoleförordningen genomsyras av olika former av kritikalitet och inom akademin är ”kritiskt förhållningssätt” och ”kritiskt tänkande” honnörsord.
Men vad innebär egentligen att förhålla sig kritiskt? Kan man tänka kritiskt på olika sätt? Varför är kritikalitet viktig? Och inte minst: Vad krävs för att utbildning ska bidra till utvecklingen av ett kritiskt förhållningssätt? Eller kan utbildning, under vissa omständigheter, till och med hämma den kritiska förmågan?

I den här kursen får deltagarna arbeta med flera olika perspektiv på vad det innebär att vara kritisk och att ha ett kritiskt förhållningssätt. Vi reflekterar också över hur vi som lärare kan bidra till utvecklingen av studenternas, och våra egna, möjligheter att vara kritisk och tänka och agera kritiskt.

Kursen motsvarar 3hp.

Kursen har tre tillfällen varav två arrangeras av Ultuna och ett av Södertörns högskola. Kursen ges i samarbete med Lantbruksuniversitetet i Ultuna. Kursen ges våren 2021 på distans.

Datum: meddelas senare.

Lärandemål
Kursdeltagaren förväntas efter avslutad kurs kunna:

 • Diskutera några, i grunden olika, former av kritikalitet
 • Redogöra för några förutsättningar för att utbildning ska stimulera studenternas kritiska utveckling
 • Reflektera över tillämpningen av flera olika kritiska perspektiv i en given situation

Förkunskaper
För att antas till kursen krävs grundkurs i högskolepedagogik, motsvarande högskolepedagogisk utbildning eller flerårig lärarerfarenhet.

Anmäl dig här.

För ytterligare information, kontakta Hélène Edberg.

Kursen syftar till att stödja dokumentation av pedagogisk meritering, men ska också ses som ett sätt att utveckla den egna undervisningen och rollen som lärare. Kursen fokuserar huvudsakligen på självreflekterande texter av det slag som brukar ingå i pedagogiska meritportföljer eller liknande sammanhang där pedagogisk skicklighet ska redovisas. Även skrivande i syfte att beforska sin egen undervisningspraktik, kollegial respons (kritisk vän) samt ett auskultationstillfälle ingår. Kursen går huvudsakligen på Campus om så är möjligt med tanke på pandemisituationen.

Förkunskaper:

Baskurs i högskolepedagogik, men vi rekommenderar minst 15 poäng i högskolepedagogik som är ett krav för att ansöka om pedagogisk meritering.

Kursen motsvarar 2,5 hp.

Schema:

Vi har schemalagt heldagar, men en del av tiden inkluderar eget arbete eller personlig handledning.

Tors 21 oktober på campus
Tors 11 nov på campus  
Tors 25 nov i smågrupper på distans eller på campus
Tors 2 dec 
Tors 16 december på distans eller på campus
Tors 27 januari på campus

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson: maria.wolrath-soderberg@sh.se

Baskursen vänder sig till doktorander, lärare och administratörer med relativt begränsad undervisningserfarenhet. Det primära syftet är att utrusta deltagaren med dynamiska handlings- och reflektionsverktyg som kan bistå i designen av undervisning.

I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

Några exempel på teman som kan ingå är: pedagogik för kritiskt tänkande, studentaktiva arbetsformer, varierad examination, föreläsningsretorik, seminariedidaktik, responsgivning, digitala medier och tekniskt stöd samt konstruktiv länkning. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna och en skriftlig portfölj.

Kursen motsvarar 7,5 hp.

Kursen går i två omgångar i höst. Den som startar den 14 september går på distans. Den som startar den 6:e oktober går på campus.

Schema:

Tisdagar kl 13-16.

Sem 1 tis 14 sept
Sem 2 tis 21 sept
Sem 3 tis 28 sept
Sem 4 tis 5 okt
Sem 5 tis 19 okt
Sem 6 tis 2 nov OBS Två grupper: 1 kl 9-12, 2 kl 13-16
Sem 7 tis 9 nov
Sem 8 tis 23 nov
Sem 9 tis 30 nov
Sem 10 tis 14 dec

Sem 1 ons 6 okt kl. 10-13
Sem 2 ons 13 okt kl. 10-13
Sem 3 ons 20 okt kl. 10-13
Sem 4 tis 26 okt kl. 10-13
Sem 5 ons 10 nov kl. 10-13
Sem 6 tis 16 nov OBS dag Två grupper: 1 kl 9-12, 2 kl 13-16
Sem 9 tis 30 nov kl 13-16*** DIGITALT, samläses med den digitala baskursen
Sem 8 ons 8 dec kl. 10-13
Sem 7 ons 15 dec kl. 10-13
Sem 10 ons 19 jan kl. 10-13

Lärare på kursen är Hélène Edberg, Hedda Söderlundh och gäster.

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fortsättningskursen i högskolepedagogik vänder sig till lärare, doktorander och administratörer som, oavsett undervisningserfarenhet, behöver vidga sin grundläggande pedagogiska utbildning.

Syftet är att stärka deltagarens reflekterande hållning till högskolepedagogiska teorier och praktiker genom att fördjupa och bredda perspektiven från baskursen del I. Kursen ger dessutom grundläggande pedagogisk kompetens i enlighet med kriterier som fastslagits i Södertörns högskolas anställningsordning, baserade på SUHF:s rekommendationer. I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem eller med andra autentiska situationer. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

Kursen motsvarar 7,5 hp.

Schema:

Våren 2021, torsdagar kl. 13-16:

8 april Seminarium 1 intro
15 april Seminarium 2
29 april Seminarium 3
6 maj Seminarium 4
20 maj Seminarium 5

Sommaruppehåll

Hösten 2021, torsdagar kl. 13-16:

16 sept Seminarium 6
23 sept Seminarium 7
7 okt Seminarium 8
14 okt Seminarium 9
28 okt Seminarium 10

Anmäl dig här.

Kontakt: 
helene.edberg@sh.se
hp@sh.se

The General Course in Teaching and Learning in Higher Education is intended for PhD students, teachers and administrators with relatively limited teaching experience.

The primary purpose is to equip participants with dynamic action and reflection tools which can be useful in the design of teaching. Where possible, we assume the participants' experiences and working in workshop form with real situations from their own field and current problems. We pick perspectives and "thinking tools" from different theories and proven experience. Some examples of topics that can be included are: Education  for critical thinking, student active working, varied examination, lecture rhetoric, seminar didactics, how to give  feedback, digital media and technical support as well as constructive alignment. The course is assessed  through active participation in the seminars and a writing portfolio.


Teacher of the course is Hélène Edberg with guests.

Dates: will be announced later

Sign up here. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursen vänder sig till såväl nya som erfarna doktorandhandledare. Kursens syfte är att bredda och fördjupa deltagarnas kunskap om forskarutbildning samt öka deras kompetens som handledare. Kursen bygger på kollegial samverkan och erfarenhetsutbyte där deltagarna lär av varandra och sina olika ämnesmässiga erfarenheter.

Utifrån litteratur diskuteras skilda aspekter av forskarutbildning och doktorandhandledning. Kursen svarar mot högskoleförordningens krav på att en handledare ska ha genomgått erforderlig utbildning. För tillträde till kursen krävs doktorsexamen.

Lärare på kursen är Marta Edling med gäster.

Schema:

Kursen ges på campus eller distans alltefter högskolans direktiv, de två avslutande heldagarna ges som internat alt. heldagsseminarier på Zoom.

Kursen examineras genom deltagande i seminarier och internat, muntlig redovisning av auskultation samt genomförande av skrivuppgifter enligt anvisningar. För godkänt krävs aktiv och förberedd medverkan samt fullgjorda inlämningsuppgifter.

2021

12 november 9-12
26 november 9-12
10 december 9-12
2022
4 februari 9-12
11 februari 9-14.30
24 februari 9-16
25 februari 9-16

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskning visar tydliga kopplingar mellan pedagogisk kvalitet och att lärarkollegiet arbetar tillsammans och gemensamt diskuterar, reflekterar och utvecklar sin undervisning. Det här är något de flesta lärarkollegier gör i olika utsträckning, men vi vet att det kan göra skillnad att göra det mer systematiskt. På Högskolepedagogiken vill vi befordra att det sker och i detsamma möjliggöra att sådant arbete blir till en erfarenhet som kan räknas in i pedagogisk meritering. Därför erbjuder vi våra medarbetare att forma en kurs kring ett gemensamt utvecklingsarbete. Ett arbetslag (för en delkurs, en termin eller ett program) kan samlas kring ett problem eller tema som man vill arbeta med. Högskolepedagogiken bidrar med en handledare. Tillsammans formar vi en kurs och bestämmer hur examinationen ska se ut utifrån de ramar som kursmålen ger.

Kursen motsvarar 2,5hp.

Lärandemål:

 • Designa ett pedagogiskt utvecklingsprojekt utifrån aktuell högskolepedagogisk litteratur och teoribildning
 • Argumentera för projektets relevans med utgångspunkt i den egna praktiken och i relation till högskolepedagogisk litteratur och teoribildning
 • Använda modellen kritiskt vänarbete för att genomföra pedagogiskt utvecklingsarbete.

Maila maria.wolrath-soderberg@sh.se om ditt arbetslag vill göra en sådan kurs.

Bra att veta om priser, platser och poäng

Först till kvarn

Alla kurser har ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller utom på projektkursen där särskilda bedömningsgrunder gäller. Anmäl dig till kurserna senast två veckor innan kursstart (annan deadline kan gälla kurser som ges på andra lärosäten). Kurser och workshoppar är avgiftsfria för medarbetare på Södertörns högskola. Intresserade från andra lärosäten kan köpa platser.

Regler kring bokning och avbokning för interna deltagare

Bokning av platser på alla utbildningstillfällen sker via anmälningsformuläret som finns för respektive kurs här på hemsidan. Om du får förhinder, avanmäl senast en vecka före kursstart till Emil Sunnerfjell eller Maria Wolrath Söderberg. Kurserna är avgiftsfria för interna deltagare, men om platsen förblir outnyttjad så debiteras institutionen eller avdelningen. Debiteringen är 2000 kr för outnyttjad plats motsvarande en kurs på 5 högskolepoäng eller mer. För outnyttjad halvdagsworkshop debiteras 400:-.
Platsen kan överlåtas till någon annan inom institutionen.

Regler kring bokning och avbokning för externa deltagare

Bokning av platser på alla utbildningstillfällen sker via anmälningsformulären som finns för respektive kurs här på hemsidan. Platserna kan avbokas utan kostnad fram till en månad före kursstart. Därefter debiteras halva avgiften fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras hela avgiften. Avboka genom att mejla hp@sh.se. Vid anmälan anges fakturanummer samt eventuell referens. Beloppet faktureras + moms.

Priser:
Baskurs i högskolepedagogik 7,5 p, 14 000 kr + moms
Fortsättningskurs i högskolepedagogik 7,5 p, 14 000 kr + moms
Handledning av forskarstuderande 7,5 p, 18 000 kr + moms
Att handleda självständiga arbeten 7,5 p, 18 000 kr + moms
Erfarenhetsbaserad kurs 7,5 p, 18 000 kr + moms.
Att förklara forskning 5 p, 10 000 kr + moms
Kritiskt tänkande och kritikalitet 3 p , 6 000 kr + moms
Att designa undervisning med hållbarhetsperspektiv 3p, 6000kr + moms

Enstaka workshoppar är gratis att delta i för ett begränsat antal deltagare per lärosäte. Outnyttjad plats debiteras däremot med 400:-. Väljer man i sådana fall det är möjligt att genomföra en fortsättning som bildar en minikurs på 2 hp så kostar det 5500 kr + moms.

Inga poäng i Ladok

De poäng som anges ovan rapporteras inte i Ladok. Det gäller samtliga deltagare, interna och externa. Enligt praxis inom svensk högskolepedagogik får deltagaren ett kursintygintyg där det anges hur många högskolepoäng kursen motsvarar. En kursveckas heltidsarbete motsvarar ca 1,5 högskolepoäng. Efter genomgången kurs kan dessa poäng tillgodoräknas doktorander inom forskarutbildning, om så utbildningsplanen tillåter.

Writing Articles for International Publication

Date: 14-15 October

Södertörn University organizes a two-day workshop on Writing Articles for International Publication in Peer-Reviewed Journals. The workshop is held on campus, if possible given the corona situation (if it has to be held via zoom it will be scheduled over 3 days instead, 13-15 October). It is mainly geared at doctoral students and junior faculty (scholars who have finished their PhD within the last five years).

The workshop tutor, Josie Dixon, has a background in academic publishing from Palgrave MacMillan and Cambridge University Press. During the last decade she has specialized in giving lectures, courses and workshops at universities in Europe and the US. Last year, she gave a workshop at Södertörn University, and the participants were very enthusiastic and considered it very well invested time for their future academic careers.

As the number of participants is set to maximum 16, register ASAP in order to make sure to have a place. If necessary, we will also set up a waiting list for late registrations.

The workshop is organized by the Advisory Board for Internationalisation in cooperation with the Department of Teaching and Learning in Higher Education as well as directors of studies from Critical and Cultural Theory and Historical Studies.

Phd students and junior scholars from all research areas and schools at Södertörn University are welcome!

- Why do we publish?

- Where should we publish?

- What do journal editors look for?

These are some of the questions that will be addressed in this workshop for researchers seeking to publish in international peer-reviewed journals. It focuses on the key criteria involved in journal editors’ selection processes and peer-review. Based on the inside knowledge of an experienced academic publisher, it is designed to develop essential skills in writing articles in order to increase researchers’ chances of placing their work in premium scholarly journals.

Workshop tutor: Josie Dixon is a publishing and research training consultant and specialises in running workshops for postgraduates, postdoctoral researchers and staff in the humanities and social sciences. She has worked for 100 university clients in the UK, USA, Ireland, Germany, the Netherlands, Belgium, Sweden, Norway and Finland. Principal areas for training are publishing, presentation, engagement, impact, peer review, and developing research for funding bids. She was previously Publishing Director for the Academic Division at Palgrave Macmillan and before that spent 11 years in commissioning and managerial roles at Cambridge University Press. For more details see http://www.lucianconsulting.com

Feedback from former participants on this workshop:

“Suited my needs perfectly. A wide-ranging overview of the process, enhanced by very specific, targeted exercises. Excellent - very clear, but also witty and entertaining.” (participant from Freie Universität, Berlin)

“Excellent! Clear, informative, appropriate examples, accurate answers to individual/group questions. Very knowledgeable about publishing trends.” (participant from Universität Heidelberg)

“Very constructive focus at the micro level (language) as well as macro level (formulating your contribution to scholarship)” (participant from the University of Ghent)

“Initially, I was worried that the workshop would be an exercise in the academic game of strategic publishing and ranking. To my delight, the workshop instead provided hands on skills in writing different kinds of texts in an accurate way with the reader constantly in mind.” (participant from Södertörn University)

Sign up here Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Text