Högskolepedagogiska utvecklingsprojekt

Ett karaktäristiskt drag i utbildningar med hög kvalitet har visat sig vara att man inom kollegiet har etablerat en diskussion om pedagogiska frågor och att man tar gemensamma tag i problem som uppstår.

Sök bidrag för högskolepedagogisk utveckling under 2020

Bidragen till högskolepedagogiska utvecklingsprojekt har delats ut för 2020 och vi hoppas på att återkomma igen 2021.

Även för år 2020 utlyser rektorsmedel för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. Erfarenheterna av tidigare års utvecklingsprojekt har visat att när arbetslag får möjlighet att ta sig an en fråga eller ett problem med pedagogiska perspektiv, och få särskild tid för att arbeta med detta, blir resultaten fruktbara. Utvecklingsmedlen är därför i första hand tänkta för arbetslag som tillsammans vill arbeta med att skaffa sig överblick och samordna sina kompetenser så att man kan stärka utbildningens pedagogiska utformning.

Denna gång öppnar vi också för möjligheten att söka för individer som vill arbeta som pedagogisk drivkraft inom det egna kollegiet. Att ha en sådan pedagogisk ”igångsättare” har vid andra lärosäten visat sig vara ett framgångsrikt sätt att arbeta på. Det kan handla om att inspirera kollegor till att utveckla idéer på olika sätt tillsammans eller driva saker som kollegiet velat ta tag i, men inte hunnit av olika skäl.

Arbetslag kan söka max 150 000 kr. Bidraget ska huvudsakligen gå till tid för att genomföra utvecklingsarbete, men det är också möjligt att söka medel för att genomföra internat eller delta i konferenser. Det sökta beloppet ska inkludera OH och lokalkostnader. För den som vill söka medel för att fungera som kollegiets pedagogiska drivkraft under ett år är maxbeloppet 100 000 kr.

I bidragspaketet ingår en högskolepedagogisk konsult (som inte belastar anslaget) som kommer att fungera som bollplank i processen. Det ingår också förväntningar på att erfarenheterna av projektet ska presenteras i workshopform eller på annat sätt göras tillgängligt för kollegor på (och gärna också utanför) högskolan.

Ansökan
En ansökan som presenterar idén på max 2 A4 samt fullkostnadskalkyl (avstämd med ekonomihandläggare och baserad på den OH som gäller för Institutionen för kultur och lärande, IKL, eftersom tiden kommer att konteras på en aktivitet hos IKL) skickas till Högskolepedagogikens mejladress hp@sh.se senast den 10 februari 2020. Ange alla deltagare samt kontaktperson. Anslaget är avsett att användas under 2020 (för pedagogisk drivkraft inom kollegiet även för VT 2021).

Ansökan beslutas av styrgruppen för högskolepedagogisk utveckling, efter förslag från högskolepedagogikens föreståndare, enligt kriterierna nedan. Besked om eventuell tilldelning meddelas kontaktpersonen senast den 10 mars 2020.

Nödvändiga kriterier:

 • Det är ett arbetslag som söker - om ansökan inte gäller medel för att arbeta som kollegiets pedagogiska drivkraft.
 • Projektet är högskolepedagogiskt orienterat.
 • Projektet är välmotiverat och idéerna sammanhållna.
 • Projektet är realistiskt.
 • Förutsättningar finns för att den utveckling som sker inte är tillfällig utan når en viss hållbarhet (till exempel genom att det finns tillsvidareanställda i projektet), och en plan finns för fortsättningen när projektet är avslutat.

Kriterier som också kan beaktas:

 • Det finns ett pedagogisk behov som är framskrivet i ansökan (exempelvis att man har konstaterade problem).
 • Projektet tar avstamp i högskolepedagogisk eller annan relevant forskning eller beprövad erfarenhet.
 • Projektet innebär något nytt (åtminstone för den aktuella verksamheten) eller har en experimentell dimension.
 • Insikterna som projektet ger skulle kunna vara av värde även utanför det egna ämnet.
 • Erfarenheten från utvecklingsarbetet skulle kunna ligga till grund för, eller vidareutvecklas till, högskolepedagogisk forskning.
 • Hur ämnet/arbetslaget tidigare använt liknande bidrag.

Möjliga teman
Ansökan är öppen för alla relevanta teman men vi vill särskilt uppmuntra ansökningar som syftar till

-fortsatt utvecklingsarbete med koppling till den workshopserie om kvalitet och rättssäkerhet i examination som genomförts av Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning och Studieverkstan under 2018 och 2019,

-arbete som pedagogisk drivkraft inom det egna kollegiet,

-att åstadkomma former för samläsning mellan utbildningar som kännetecknas av könsobalanser i studentsammansättningen i enlighet med högskolans plan för jämställdhetsintegrering (dnr 1768/1.1.1/2017).

Vi uppmuntrar även ansökningar som rör:

 • utveckling av systematiska arbetsformer för pedagogiskt kvalitetsarbete i arbetslagsform.
 • samverkan och samhällsintegrerad pedagogik,
 • högskolepedagogik som relaterar till frågor om hållbar utveckling i bred bemärkelse.
 • kritisk reflektion och utveckling av studenters självständighet,
 • arbetet med en pedagogiskt genomtänkt linje genom program,
 • aktiv studentmedverkan (se gärna Active Student Participation),
 • att utnyttja möjligheterna i digitala verktyg för lärande (t.ex. i Studiewebben).

Utvecklingsprojektet kan om arbetslaget så önskar genomföras som en kurs som ger högskolepedagogiska poäng. Då examineras utvecklingsarbetet med hjälp av en reflektion som kan ingå som en del i deltagarens meritportfölj eller genom en artikel för publikation inom ramen för det som brukar kallas scholarship of teaching and learning.

Hållbarhetsdidaktik inom humaniora och samhällsvetenskap, utgångspunkt Europaprogrammet

Kontaktperson: Madeleine Hurd

Europaprogrammet erbjuder fr o m ht 19 hållbarhet som en av basårets grundämnen samt som valbar inriktning (Miljövetenskap). Baskursen och inriktningen ska samspela. Tanken med projektet är att utveckla denna profil och i detsamma föra ut hållbarhetsdidaktik i de inblandade lärarnas olika ämnen. För det vill man skapa fora för utvecklingsarbete – lärarlagsmöten, workshops och en webbsajt samt ett häfte Best practices inom hållbarhetsdidaktik på Södertörns högskola.

Pedagogisk mikrokultur - Idéhistoria

Kontaktperson: Henrik Bohlin

Syftet är att etablera en ”mikrokultur” för gemensam kontinuerlig kvalitetsutveckling som inkluderar hela arbetslaget i Idéhistoria. Projektet innebär konkret utveckling av arbetsformer med stöd från pedagogisk teori och med fokus på studentperspektiv.

På väg mot språket – högskolepedagogisk utveckling av uppsatsskrivande i filosofi

Kontaktperson: Ulrika Björk och Anders Bartonek

Filosofiämnet har låg genomströmning när det gäller kandidat- och magisteruppsatser. Man har lagt in skrivövningar utan nämnvärd effekt och söker nu skapa ett mer aktivt handledarkollegium. Nu vill man göra en mer systematisk insats för att genomlysa problemet och komma vidare. Man vill självkritiskt förstå den egna kulturen och finna redskap för att utveckla arbetet.

Ett högskolepedagogiskt utvecklingsarbete inom Bild: Estetisk praktiskt ämne för blivande legitimerade bildlärare upp till åk 6 vid Södertörns lärarutbildning

Kontaktperson: Ulrika Tobieson

Utbildningen av bildlärare har omorganiserats och man ser nu utmaningar i de nya kurserna som handlar om att lyckas med uppdraget att förena ämnesinnehåll och pedagogik inom trängre ramar. Man vill därför skapa en pedagogisk plattform för att arbeta med studentmedverkan och kamratrespons samt utnyttja digitala möjligheter för lärande. Man vill också på sikt skapa nytt kursmaterial.

Utveckling av vapenutbildningen vid Södertörns högskolas polisprogram

Kontaktperson: Christina Bergström

Vapenlärarna håller på att se över utbildningsplaner och lektionsplaner för sina kurser. Med anledning av detta vill man göra ett studiebesök vid Polisutbildningen i Prag, Tjeckien, där man har vapenutbildningar som rönt internationellt intresse för sin pedagogik.