Student

Visselblåsning

Visselblåsning är till för att upptäcka allvarliga missförhållanden, utreda och åtgärda dem. Om du misstänker eller har information om missförhållanden är det bra att du berättar om det. Först när Södertörns högskola får kännedom om missförhållanden går de att utreda och åtgärda.

Södertörns högskola strävar efter att upprätthålla en god förvaltningskultur. Så kallade visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens.

Sverige har en lag som skyddar dig som rapporterar om missförhållanden, allmänt känd som visselblåsarlagen. Den gäller från den 17 december 2021. Lagen innebär kortfattat:

 • Att du inte får bli hindrad eller bestraffas för att du visselblåser.
 • Att du ibland får kringgå din tystnadsplikt.
 • Att fler personer än tidigare kan visselblåsa.

Visselblåsarlagen ställer också krav på att myndigheter måste se till att du som medarbetare kan visselblåsa och att din identitet skyddas av sekretess. För att din visselblåsning ska omfattas av lagen ställs det krav på att du ingår i kretsen av vilka som kan rapportera, vad missförhållandet avser samt att du rapporterar om missförhållandet på anvisat sätt. Du kan läsa mer om lagen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Visselblåsarfunktionen vänder sig såväl till högskolans medarbetare som till andra personer som gör iakttagelser som kan innefatta korruption eller andra allvarliga oegentligheter.

 • Arbetstagare
 • Jobbsökande
 • Volontärer
 • Praktikanter
 • Egenföretagare som utför uppdrag
 • Aktieägare

 • Korruption
 • Slöseri med allmänna medel
 • Brottsliga gärningar
 • Brott mot föreskrifter
 • Brott mot konkurrensregler

Visselblåsarlagen är aktuell vid missförhållanden som påverkar allmänheten negativt, ett så kallat allmänintresse, eller om du misstänker att Södertörns högskola bryter mot vissa lagar och regler.

Gäller missförhållandet kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier så ska du istället vända dig till din närmaste chef, HR eller facklig representant.

Missförhållande med allmänintresse

Ju oftare ett missförhållande sker, eller att missförhållandet sker systematiskt, desto större är allmänintresset. Visselblåsarlagen är inte aktuell om informationen gäller ditt eget arbete eller din egen anställning.

Brott mot vissa lagar och regler

Visselblåsarlagen är aktuell om du misstänker att högskolan bryter mot EU-regler inom; offentlig upphandling, finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, transportsäkerhet, miljöskydd, strålskydd och kärnsäkerhet, livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande, folkhälsa, konsumentskydd, skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Södertörns högskola använder en extern kanal via revisionsbyrån KPMG som mottagarfunktion och för att göra en första bedömning.

Visselblås via elektroniskt formulär

Visselblås via elektroniskt formulär genom KPMG:s visselblåsartjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Visselblås via telefonsvar

Du kan även visselblåsa via telefonsvar på nummer 0771-40 16 59 .

Du kan i bägge tjänsterna begära att få rapportera vid ett fysiskt möte.

 1. KPMG:s mottagningsenhet tar emot ärendet (och bekräftar mottagandet om den som rapporterat skapat ett konto för vidare kontakt eller lämnat kontaktuppgifter på annat sätt).
 2. KPMG:s mottagningsenhet gör en initial bedömning av ärendet.
 3. KPMG rapporterar till förvaltningschef Hans E Andersson och prorektor Nils Ekedahl (utredningsfunktion). Dessa bedömer tillsammans eller var för sig, beroende på ärende, detta tillsammans med relevant expertis och beslutar om fortsatt hantering samt återkopplar till KMPG.
 4. Återkoppling lämnas till den som rapporterat, om personen skapat ett konto eller lämnat kontaktuppgifter på annat sätt.

När du visselblåser har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Södertörns högskolas interna rapporteringskanal är ett säkert system som tillhandahålls av den oberoende parten KPMG. KPMG:s visselblåsartjänst är helt fristående från Södertörns högskolas externa webbplats och personalintranät, och kan motta rapporter dygnet runt.

Du som rapporterar kan välja att rapportera anonymt eller att lämna dina personuppgifter. Ingen kontoregistrering behövs för att göra en rapport, men det underlättar vidare utredning av ärendet. För att säkerställa att du som rapporterar är anonym sparar KPMG inte IP-adresser eller annan metadata. Systemet skyddar även rapporten och eventuella uppgifter om den eller de personer vars identitet framgår i rapporten.

Du kan läsa mer om sekretess i visselblåsarärenden under Rättslig vägledning på medarbetarwebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Högskolans personuppgiftshantering

Södertörns högskola är personuppgiftsansvarig för den hantering av personuppgifter som sker i samband med rapportering av missförhållanden samt vid eventuella utredningar som följer av en sådan rapport. Här kan du läsa mer om personuppgiftshanteringen vid hantering av rapporter om missförhållanden.
Information om högskolans personuppgiftsbehandling vid hantering av rapporter om missförhållanden Pdf, 112.6 kB.

Läs mer om visselblåsning

Läs det EU-direktiv som ligger till grund för visselblåsarlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs visselblåsarlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs förarbete till visselblåsarlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-15