Student

Utvärdering och uppföljning av utbildning och forskning

Vid Södertörns högskola har Fakultetsnämnden det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning, vilket bland annat innebär att kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla kvaliteten samt att granska att examensmålen nås.

Från och med 2023 används en modell för utvärdering och uppföljning som omfattar ämnesmiljöernas forskning och utbildning på samtliga nivåer. Delar av högskolan som är organiserade på annat sätt än institutionerna utvärderas genom anpassade modeller. Modell, tidsplan, mallar med mera är fastställda av Fakultetsnämnden.

Modell för utvärdering och uppföljning (2023–2028) Länk till annan webbplats.

Resultat av utvärderingar som genomförs fr.o.m. 2023 publiceras här på högskolans externa webbplats. Se Resultat längre ner.

Längre ner på sidan finns information om granskningar av utbildning och forskning som genomförts vid högskolan tidigare.

Utvärdering av utbildning och forskning

Utvärdering av ämnesmiljöernas utbildning (samtliga nivåer) och forskning planeras att ske en gång vart sjätte år. Delarna utvärderas samtidigt och utgår ifrån ämnet som helhet. Granskningen genomförs av en bedömargrupp med externa ämnessakkunniga. Underlaget består bland annat av en självvärdering, självständiga arbeten, intervjuer med ämnes-, doktorand- och studentrepresentanter, kursplaner, allmänna studieplaner för forskarutbildning samt information om kollegiets sammansättning, kompetens och publikationer med mera.

Utbildningarnas vetenskapliga innehåll och ämnesmässiga relevans utvärderas i relation till nationella lärandemål, samhällets föränderliga behov och den senaste forskningen likväl som forskningsresultat och forskningsverksamhet, sett ur ett nationellt och internationellt ämnesperspektiv.

Styrkor och utvecklingsområden ska lyftas fram av bedömargruppen och varje utvärderad del (utvärdering på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning) ges en bedömning, antingen Hög kvalitet eller Inte tillfredsställande kvalitet. Fakultetsnämnden fastställer slutliga omdömen.

Efter ett år ska ämnesmiljön åtgärdsrapportera delar som fått omdömet Inte tillfredsställande kvalitet. Vid omfattande brister för Fakultetsnämnden diskussion med rektor. För miljöer där alla verksamhetens delar fått omdömet Hög kvalitet skickas ingen åtgärdsrapport. Tre år efter utvärderingen bjuder Fakultetsnämnden in till en kvalitetsdialog där pågående kvalitetsarbete och utveckling av utbildning och forskning diskuteras.

Resultat

Pilotomgång, utvärdering av utbildning och forskning: Slutliga omdömen

Uppföljning av utbildning

Fakultetsnämnden genomför högskoleövergripande enkäter för att få information direkt från studenter och doktorander om attityder och upplevd studietid. Enkäterna samt en alumnanalys planeras att genomföras vart tredje år.

Vart tredje år ska en programrapport tas fram av programsamordnare tillsammans med programråd. Den ska bland annat innehålla analys och reflektioner kring programmets situation och utveckling. Programrapporterna är främst underlag som ska stödja programmens utvecklingsarbete. De ska även fungera som underlag för ytterligare uppföljning vid institution/motsvarande och ska vara ett delunderlag inför kvalitetsdialogen med den ämnesmiljö som programmet tillhör. Vid behov kan beslut tas om att ett program ska genomgå en särskilt anpassad utvärdering.

Hantering av kursvärderingar sker vid institutionerna/motsvarande. Resultat av kursvärderingar diskuteras i kollegiala organ (med studentrepresentation) på ämnes- och programnivå, där också beslut om eventuella åtgärder fattas. För utformningen och genomförandet av kursvärderingar finns högskolegemensamma riktlinjer, fastställda av Fakultetsnämnden. Riktlinjerna beskriver utifrån förordningskrav hur kursvärderingar ska genomföras.

Extern granskning

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) granskar hur lärosätena systematiskt säkrar utbildningens och forskningens kvalitet, som del i det nationella kvalitetssystemet, genom en så kallad lärosätesgranskning. UKÄ genomförde lärosätesgranskning av Södertörns högskola med start 2020 (då endast för utbildning, då granskning avseende forskningskvalitet startade först under 2021). Högskolans kvalitetssäkringsarbete fick först omdömet Godkänt med förbehåll. Efter att högskolan genomfört åtgärder gjordes en ny bedömning som gav omdömet Godkänd kvalitet (beslut av UKÄ 2024-04-30). På www.uka.se Länk till annan webbplats. finns mer information om det nationella kvalitetssäkringssystemet. Där går det även att ta del av omdömen och beslut för samtliga lärosätens resultat.

Utvärdering och uppföljning av utbildning (2017–2022)

Högskolans utbildningsprogram och forskarutbildning utvärderades med hjälp av en modell där självvärdering var huvudsakligt underlag. I utvärdering av forskarutbildning ingick även bl.a. intervjuer. Självvärdering och övriga underlag hanterades av en bedömargrupp som gav ett yttrande till Fakultetsnämnden, som i sin tur beslutade om slutliga omdömen. I utvärdering av program anlitades interna bedömare, medan externa bedömare ingick i utvärdering av forskarutbildning.

Utifrån de identifierade utvecklingsområdena genomförde utbildningarna året efter åtgärder som sedan skriftligen återrapporterades till respektive institutionsnämnd. Fakultetsnämnden arrangerade en gång per år ett uppföljande samtal om kvalitet i utbildning, där respektive institutionsnämnd redovisade hur dess utbildningar arbetat med de identifierade utvecklingsområdena. Återkoppling av utvärderingsresultaten till högskoleledning skedde genom årliga dialoger (med Fakultetsnämnden respektive institutionsnämnder).

Uppföljning av utbildning skedde under den här perioden främst genom enkäter och kursvärderingar.

Plan för utvärdering och uppföljning av utbildning vid Södertörns högskola 2017–2022 (rev.) Länk till annan webbplats.

Tidsplan för Fakultetsnämndens utbildningsutvärderingar 2017–2022 Länk till annan webbplats.

Utvärdering av forskning (2015–2016)

Under 2015 och 2016 genomfördes, på initiativ av högskolan, en utvärdering av stora delar av högskolans forskning, SER 2015. Forskningsutvärderingen utfördes av externa granskare i expertpaneler för utvalda forskningsområden. Den period som stod i fokus för utvärdering var åren 2009–2014. Rapporten publicerades i juni 2016.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-20