Student

Utvärdering och uppföljning av utbildning och forskning

Fakultetsnämnden har vid Södertörns högskola det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning, vilket bland annat innebär att kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla kvaliteten samt att granska att examensmålen nås.

Under perioden 2017–våren 2022 har högskolans utbildningar granskats (genom utvärderingar av utbildningsprogram och forskarutbildningsämnen). Uppföljning har skett genom enkäter och kursvärderingar.

Från och med 2023 kommer en annan modell för utvärdering och uppföljning att användas som omfattar ämnesmiljöernas forskning och utbildning på samtliga nivåer. Utvärderingsmodeller för de båda perioderna beskrivs var för sig nedan. Längre ner finns information om uppföljning samt om tidigare utvärdering av forskning.

Resultat av utvärderingar som genomförs fr.o.m. 2023 kommer att publiceras på högskolans externa webbplats.

Dokument

Modell för utvärdering och uppföljning (2023–2028) Pdf, 156.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan för utvärdering och uppföljning av utbildning vid Södertörns högskola 2017–2022 (rev.) Pdf, 146.8 kB.

Utvärdering av utbildning och forskning (fr.o.m. 2023)

Utvärdering av ämnesmiljöernas utbildning (samtliga nivåer) och forskning planeras att ske en gång vart sjätte år. Delarna utvärderas samtidigt och utgår ifrån ämnet som helhet. Granskningen genomförs av en bedömargrupp med externa ämnessakkunniga. Underlaget består av såväl en självvärdering, självständiga arbeten samt intervjuer med ämnes-, doktorand- och studentrepresentanter, som kursplaner, allmänna studieplaner för forskarutbildning, litteraturförteckningar samt sammanställning av kvantitativ uppföljning (verksamhetsmått).

Utbildningarnas vetenskapliga innehåll och ämnesmässiga relevans utvärderas i relation till nationella lärandemål, samhällets föränderliga behov och den senaste forskningen likväl som forskningsresultat och forskningsverksamhet, sett ur ett nationellt och internationellt ämnesperspektiv.

Styrkor och utvecklingsområden ska lyftas fram av bedömargruppen och varje utvärderad del (utvärdering på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning) ges en bedömning, antingen Tillfredsställande kvalitet eller Inte tillfredsställande kvalitet. Fakultetsnämnden fastställer slutliga omdömen.

Efter ett år ska ämnesmiljön åtgärdsrapportera de delar som fått bedömningen Inte tillfredsställande kvalitet. Vid omfattande brister för Fakultetsnämnden diskussion med rektor. För miljöer där alla verksamhetens delar fått omdömet Tillfredsställande kvalitet skickas ingen åtgärdsrapport. Tre år efter utvärderingen bjuder Fakultetsnämnden in till en kvalitetsdialog där pågående kvalitetsarbete och utveckling av utbildning och forskning diskuteras.

Utvärdering av utbildning (t.o.m. 2022)

Högskolans utbildningsprogram och forskarutbildning utvärderas med hjälp av en modell där självvärdering är huvudsakligt underlag. I utvärdering av forskarutbildning ingår även bl. a. intervjuer. Självvärdering och övriga underlag hanteras av en bedömargrupp vilken ger ett yttrande till Fakultetsnämnden, som beslutar om slutliga omdömen. I utvärdering av program anlitas interna bedömare, medan externa bedömare ingår i utvärdering av forskarutbildning.

Utifrån de identifierade utvecklingsområdena ska utbildningarna genomföra åtgärder inom nästkommande år som sedan skriftligen återrapporteras till respektive institutionsnämnd. Fakultetsnämnden arrangerar en gång per år ett uppföljande samtal om kvalitet i utbildning, där respektive institutionsnämnd redovisar hur dess utbildningar arbetat med de identifierade utvecklingsområdena. Återkoppling av utvärderingsresultaten till högskoleledning och institutionsnämnder sker genom årliga dialoger.

Dokument

Tidsplan för Fakultetsnämndens utbildningsutvärderingar 2017–2022 Pdf, 175.1 kB.

Uppföljning av utbildning och forskning

Fakultetsnämnden genomför högskoleövergripande enkäter för att få information direkt från studenter och doktorander om attityder och upplevd studietid. Enkäterna samt en alumnanalys planeras att genomföras vart tredje år.

Högskoleledningen genomför årligen en kvantitativ verksamhetsuppföljning som rör både utbildning och forskning. Verksamhetsmåtten förmedlas till institutioner/motsvarande för att underlätta löpande analys av verksamheten och dess utveckling.

Vart tredje år ska en programrapport tas fram av programsamordnare tillsammans med programråd. Den ska bland annat bygga på de årliga verksamhetsmåtten och ska innehålla analys och reflektioner kring programmets situation och utveckling. Programrapporterna är främst underlag som ska stödja programmens utvecklingsarbete. De ska även fungera som underlag för ytterligare uppföljning vid institution/motsvarande och planeras vara ett delunderlag inför kvalitetsdialogen med den ämnesmiljö som programmet tillhör. Program kan även utvärderas vid behov.

Hantering av kursvärderingar sker vid institutionerna/motsvarande. Det gäller även resultat av kursvärderingar som diskuteras i kollegiala organ (med studentrepresentation) på ämnes- och programnivå, där också beslut om eventuella åtgärder tas. För utformningen och genomförandet av kursvärderingar finns högskolegemensamma riktlinjer, fastställda av Fakultetsnämnden. Riktlinjerna beskriver utifrån förordningskrav hur kursvärderingar ska genomföras.

Utvärdering av forskning

Under 2015 och 2016 genomfördes, på initiativ av högskolan, en utvärdering av stora delar av högskolans forskning, SER 2015. Forskningsutvärderingen utfördes av externa granskare i expertpaneler för utvalda forskningsområden. Rapporten publicerades i juni 2016.

Kvalitetsutvärdering av forskning ingår numera i det nationella kvalitetssystemet, där UKÄ (Universitetskanslersämbetet) granskar hur lärosätena systematiskt säkrar forskningens kvalitet. Den lärosätesgranskning som UKÄ genomförde av Södertörns högskola påbörjades 2020. I den ingick inte granskning avseende forskningskvalitet, då sådana startade först under 2021.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-01-05