Student

Energiomställning i ditt företag

KTP - Knowledge Transfer Partnerships är en modell där näringsliv och akademi samverkar för energiomställning i samhället. Genom KTP ges företag delfinansiering från Tillväxtverket och en direkt väg in till pågående forskning kring energi och grön omställning. Syftet är att genomföra projekt som ökar företagens kapacitet och samtidigt bidrar till nettonollutsläpp. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

Vi står inför en stor samhällsomställning där Sverige senast år 2045 ska ha nettonollutsläpp, varav minst 85 procent av reduktionen ska ske i Sverige. En omställning som kommer innebära ett ökat fokus på clean energy innovation, energieffektivitet och förnyelsebara energikällor. Denna energiomställning kommer innebära verkliga utmaningar för svenska företag, men också möjligheter för de företag som redan nu vill ligga i framkant gällande energifrågan. En sak är klar – ambitionsnivån behöver höjas.

Då en energiomställning kan komma att kräva både nya tankesätt och processer bistår vi på högskolan gärna som bollplank även innan projektet formaliserats och vi kan vara ett stöd i konkretiseringen av möjliga energiprojekt i er verksamhet redan från start. Några exempel på vad sådana projekt skulle kunna innebära är:

  • Utveckling av marknadsstrategier
  • Kompetensutveckling av personal
  • Energieffektivisering av inomhusklimat vid ny- och befintlig byggnation.
  • Återanvändning av material, till exempel textil
  • Utveckling och applicering av betongtillsatsmaterial för reduktion av luftföroreningar och organiska ämnen
  • Strategisk energiplanering och utveckling av verktyg för beräkning av energibesparingspotential
  • Optimerad och standardiserade processer i hela värdekedjan som syftar till minskad energianvändning

Det finns flertalet åtgärdsplaner och finansieringsstöd för att möjliggöra en omställning, Ett av dessa kommer via Tillväxtverkets finansierade projekt ”KTP Energi Sverige”. I samverkan med Södertörns högskola, kan ni få hjälp med genomförandet av ett konkret omställningsprojekt i erat företag. Med stöd av Tillväxtverket kan små- och medelstora företag anställa en nyutexaminerad student (minst kandidat) för att projektleda ett energiprojekt (redan planerat eller nytt). Vi står för halva lönekostnaden under ca ett år, rekrytering och anställning sker utefter vad företaget behöver inom området energieffektivisering, klimatanpassning eller hållbarhetsutveckling. Vi erbjuder också en akademisk coach samt affärscoach.

KTP Energi Sverige-projekt har tidigare genomförts över hela landet inom verksamheter såsom elektronikföretag, textilsektorn, byggherrar, skolor, sågverk och teknikleverantörer, men vi är intresserade av alla uppslag som syftar till energiomställning.

KTP-modell.

Kontaktformulär

Hör av er om alla frågor och funderingar till Natasja Börjeson PhD, som är processledare för projektet.

Natasja Börjesson.
Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter



Fyll i dina kontaktuppgifter här.

Skicka med ytterligare information vid behov.

KTP – Knowledge Transfer Partnership är en samverkansmodell som skapar utveckling med hjälp av kunskapsdelning. Tillsammans med företag skapar högskolan utvecklingsprojekt kring energieffektivisering som öppnar för kunskapsutväxling mellan näringslivet och akademin, något som båda parter har direkt nytta av och driver samhället framåt.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-06-18