Student

Samverkan med Östersjöfestivalen

Södertörns högskola är sedan 2019 samarbetspartner till Östersjöfestivalen. 2022 firade festivalen 20 år och gjorde det med att lyfta bildningens betydelse för ett öppet och hållbart samhälle. I musiken och samtalen ville man skapa en plats för reflektion som kan staka ut nya vägar för en hållbar framtid.

Östersjön och Södertörns högskola

Östersjö- och Östeuropaforskningen har alltid haft en stark roll på Södertörns högskola. Det är vårt uppdrag att främja forskning inom alla discipliner kring denna region. Forskare från en lång rad ämnen förenas under denna gemensamma flagg: statsvetenskap, biologi, etnologi, ekonomi, journalistik, litteraturvetenskap med flera.

Flera av de forskningsprojekt som i dag finns på högskolan är finansierade av Östersjöstiftelsen. Den bildades av den svenska regeringen 1994 med uppgiften att stödja forskning och forskarutbildning inom områden med anknytning till Östersjöområdet och Östeuropa vid Södertörns högskola. Här finns också forskningscentret Centre for Baltic and East European Studies, vars uppdrag är att utveckla och stimulera forskningen inom området.

Östersjöfestivalen

Östersjöfestivalen Baltic Sea Festival Länk till annan webbplats. är en internationell musikfestival som grundades 2003 för att med den klassiska musiken som plattform, bjuda in till samtal över nationsgränserna för att hjälpa till att skapa en hållbar framtid för Östersjöområdet.

Östersjöfestivalen 2023: Hjältar & anti-hjältar

Hjältar har länge tjänat som inspiration för konstnärer och kompositörer. Hjältar bryter nya spår, de är redo att kämpa för sin sak, göra uppoffringar om det behövs och de har höga moraliska standarder, medan antihjältar saknar en eller flera av dessa egenskaper. Antihjältar skrattas åt, föraktas, straffas eller till och med – värst av allt – tas inte på allvar, eller ens glöms bort. Läs mer om festivalen och ta del av programmet hos Berwaldhallen. Länk till annan webbplats.

År 2023 fördjupar festivalen sitt samarbete med forskarvärlden genom att utforska resultaten av att kombinera ny musik med aktuell forskning, Baltic Sea Festival Science Lab. Dessutom deltar att flera av Södertörns högskolas forskare i olika samtal och föreläsningar under festivalen.

Vi lät en företagsekonom, en retoriker och en sociolog resonera och fundera kring begreppen hjältar och antihjältar. Vad är en hjälte för dig, vilka är hjältarna idag och vad händer när vi låter barn bli hjältar?

Lisa Källström: Vår tids hjälte - flickan med flätor

Lisa Källström är doktor i retorik vid Södertörns högskola. Som forskare har hon intresserat sig för blickens kreativitet. 2020 disputerade hon med avhandlingen Pippi mellan världar där hon visar hur bokillustrationer och pärmbilder från utgåvor i Sverige och Tyskland framhäver det normbrytande hos Pippi Långstrump. I det pågående projektet Pippi Beyond the Border undersöker hon hur Pippi kom till forna Östtyskland och inom projektet vill de skapa en fördjupad förståelse för frågor om kulturutbyte, censur och opposition.

Adrienne Sörbom: Hjältar & antihjältar i den privata diplomatin

Adrienne Sörbom är professor i sociologi vid Södertörns högskola och studerar politik och globalisering. Bland annat har hon studerat olika former av politiskt engagemang så som sociala rörelse, aktivism, tankesmedjor och företags politiska organisering. I det pågående projektet Klimatpolitik och icke-statlig diplomati: nordiska företagsfinansierade tankesmedjor (finansierat av FORMAS) studerar hon organiseringen av klimatpolitik, med fokus på företagsdrivna tankesmedjor.

Karin Winroth: Varumärken och influencers - hjältar eller syndabockar?

Karin Winroth är docent i företagsekonomi vid Södertörns högskola. Nyckelord som beskriver hennes forskningsintressen är: sociala media, varumärken, konsumtionskultur, digitalt entreprenörskap och ledarskap. Detta blandar hon med ett intresse för kulturella studier, eftersom det speglar den tid vi lever i och de ideal vi formas av. I sin forskning fokuserar hon bland annat på hur sociala media påverkar oss idag, vad spelar varumärken för roll i individers och företags vardag och hur dagens konsumtionskultur formar förutsättningar för såväl konsumenter, företag som för våra idéer om hållbarhet.

Östersjöfestivalen 2022: Bildning och hållbarhet

Hållbarhet är något som ligger i allas intresse och därför också allas ansvar. Det är också Östersjöfestivalens huvudfokus där musik och samtal går hand i hand och skapar nya möten. Bildning är centralt i högskolans verksamhet, i våra utbildningar och i vår forskning. Men vad är egentligen bildning, vad är en bildad människa och vad betyder bildningen för att hållbart samhälle. De frågorna ställde vi till våra forskare, ta gärna del av deras tankar. Här hittar du också filmer från tidigare år inom temat hållbarhet.

Marcia Sá Cavalcante Schuback

Marcia Sá Cavalcantes är professor i filosofi och hennes forskningsfält omfattar bland annat fenomenologi, hermeneutik, existensfilosofi och kopplingar mellan filosofi och konst. Hon har också kommit att ägna sig åt exilens filosofi och frågor kring behovet att formulera om existensbegreppet utifrån exilens erfarenhet. På senare tid har hon intresserat sig för nya former av fascism som hon ser växer världen över, som hon kallar tvetydighetens fascism. Marcia Sá Cavalcante Schuback har publicerat ett flertal böcker, varav den senaste är Ex Brasilis: brev från pandemin.

Bildningens mening för ett hållbart samhälle Länk till annan webbplats.

Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahls, docent i pedagogik, har i sin forsknings bland annat intresserat sig för skolans roll i skapandet av gemensamhet, sinnenas och kroppens betydelse i skolans fostran, lärarens roll i en tid av auktoritetskris och religionskunskapsundervisningens språkliga kodning. Två aktuella forskningsprojekt Lovisa Bergdahl är aktiv inom är Fostrans former där de studerarar kroppens och sinnenas roll i det didaktiska arbetet med att hantera värdekonflikter. Hon är också med i projektet Hur kan skolan minska ojämlika utbildningsmöjligheter.

Kunskap, bildning & ett hållbart samhälle Länk till annan webbplats.

Gloria L Gallardo Fernández

Gloria L Gallardo Fernandez är professor i miljövetenskap med fokus på utveckling och globala studier. Hennes forskning är inriktad på naturresursanvändning i gränssnittet mellan det rurala och det globala, samt omdefinieringen av havs- och landägande/tillgång, med fokus på agro-pastorala allmänningar och småskaligt fiske. Hennes forskarresa började i Chile och i ämnet sociologi. En röd tråd i hennes forskning har varit ett globalt perspektiv och ett starkt fokus på den ömsesidiga relationen mellan det ekonomiskt rika Norden och det fattiga syd.

Kunskap, bildning & hur de gör oss till människor Länk till annan webbplats.

Björn Hassler

Björn Hassler är professor i miljövetenskap med en bakgrund inom statsvetenskap. Hans forskning rör olika aspekter av samarbeten mellan stater kring miljöfrågor i Östersjöregionen. För närvarande koncentrerar han sig framför allt på miljöpolicy i relation till samarbete mellan Östersjöländerna när det handlar om att minska överfiske och övergödning samt på fysisk planering i marina miljöer i Östersjöregionen.

Kunskap, bildning & deras betydelse för klimatet Länk till annan webbplats.

Hållbar framtid - Östersjöfestivalen 2021

Destination framtid - redarbranschen väg mot hållbarhet Länk till annan webbplats.

Ignė Stalmokaitė, doktor i miljövetenskap, har studerat redarbranschens övergång mot mer hållbara transporter. En bransch som ofta pekas ut som bakåtsträvande men Ignė Stalmokaitės forskning visar att företagen både testar nya vägar och experimenterar med alternativa energilösningar.

Varför är det så svårt: ett samtal om klimatkrisen, skam och omställning Länk till annan webbplats.

Vi vet att vi måste ställa om till en mer hållbar livsstil för klimatets skull, ändå är det så svårt. Det här gapet mellan kunskap och handling står i fokus för ett samtal mellan programledarna bakom podden Klimatgap; Maria Wolrath Söderberg, docent i retorik, och Isak Jarnehäll, journalist och tidigare student på Södertörns högskola.

Ett föränderligt hav: Östersjöns väg mot en hållbar framtid - vad säger botten? Länk till annan webbplats.

Thomas Andrén har studerat Östersjöns botten i drygt 30 år. Genom att undersöka sediment, lager av lera, från tusentals år tillbaka i tiden kan vi lära oss saker om dagens Östersjön. Och på en punkt är han bestämt, det är klimatförändringarna utgör den stora risken för Östersjöns framtid.

Hållbar utveckling: mer än klimat och miljö Länk till annan webbplats.

För att samhället ska bli hållbart även i framtiden krävs att vi fokuserar på mycket mer än klimat- och miljöfrågor. Vi måste också se över hur vi bygger våra samhällen, hur vi skapar rättvisa samhälle. Malin Gawell, docent i företagsekonomi, berättar här mer om vikten av social hållbarhet och vad det innebär för klimatet och människorna.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-02-23