Student

Södertörns högskola i samhället

Södertörns högskola har som vision att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor. Kunskap skapas och tillgängliggörs genom dialog och samverkan med omgivande samhälle, en samverkan som är en viktig del i att möta de samhällsutmaningar som vi står inför.

I mötet mellan teori och praktik skapas ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas till nytta för individer och samhälle. Södertörns högskola deltar på olika sätt i samhällsdebatten, svarar på remisser och sitter i expertråd. Våra forskare, lärare och studenter deltar i spännande projekt med företag, myndigheter och andra organisationer. Samverkan utgör en integrerad del av vår utbildning och forskning och genomförs vid högskolans fyra institutioner och inom våra centrumbildningar/institut med totalt 40-talet ämnen och 80 utbildningsprogram.

Vi deltar i samhällsutvecklingen med forskning kring regionala stadskärnor, samhällsplanering, stadsbyggnad och social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet och vi utbildar bland annat framtidens lärare, socionomer och poliser.

Vi har också skrivit på flera internationella deklarationer som på olika sätt stödjer forskning.

Samverkan i regionen

Södertörns högskola deltar som en viktig aktör i samarbetet med Region Stockholm, Huddinge- och Botkyrka kommun, Karolinska institutet, KTH, Röda korsets högskola och Flemingsberg science som en del i att utveckla Flemingsberg från regional kärna till en internationell affärs- och forskningshubb: Stockholm South Business District. https://flemingsbergscience.se/sv/start/ Länk till annan webbplats.

Partnerskap
Södertörns högskola vill bidra till hållbar samhällsutveckling genom att bredda och fördjupa samverkan med region och kommuner. Genom att arbeta strategiskt och långsiktigt med samverkan inom områden där det finns stora samhällsutmaningar och där högskolan har stark forskning och utbildning ökar möjligheterna till utveckling och genomslag.

Södertörns högskola och Botkyrka kommun har ett nytt avtal om strategiskt partnerskap sedan den 24 november 2020. Högskolan och kommunen vill med partnerskapet arbeta långsiktigt och systematiskt i en gemensam organisering kring samverkan. Arbetet inom partnerskapet ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt och fokuserar på:

Sedan 2021 finns ett samverkansavtal mellan Södertörns högskola och Huddinge kommun.

Huddinge kommun och Södertörns högskola vill med partnerskapet arbeta långsiktigt och systematiskt i en gemensam organisering kring samverkan. Arbetet inom partnerskapet ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, socialt, ekonomiskt och kulturellt och fokuserar på:

  • Samverkan inom utbildning och kompetensförsörjning/kompetensutveckling
  • Samverkan inom forskning och samhällsutveckling/verksamhetsutveckling

Sedan 2022 finns ett avtal om samverkan mellan Stockholms stad och Södertörns högskola.

Samarbetet mellan parterna bygger på ömsesidiga behov och ömsesidigt utbyte, men stadsdelen Skärholmens behov och potential är inledningsvis i fokus. Områden som identifierats för en utvecklad samverkan är hållbar samhälls- och platsutveckling och medborgardialog i Skärholmen, kommunal kärnverksamhet såsom äldreomsorg och myndighetsutövning samt arkeologi utifrån Skärholmens kulturmiljö.

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling.

Fokus ligger på att verka för att öka anslagen till forskning och innovation, att samordna sektorsövergripande program och projekt och sprida forskningsresultat. Södertörns högskola bedriver forskning och utbildning med hög relevans för samhällsbyggnadsfrågor och ett samarbete med IQ Samhällsbyggnad ger tillgång till viktiga mötesplattformar, forskningsresultat och möjliga samarbetsparter inom sektorn.

Läs mer om IQ samhällsbyggnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barkarby Science är en samverkansarena för offentlig
sektor, akademi och näringsliv. Samverkan äger rum inom olika projekt och nätverk. Fokusområden är den attraktiva staden, den cirkulära staden, den klimatsmarta staden och framtidens mobilitet.

Läs mer om Barkarby Science Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella projekt kring samverkansutveckling

Södertörns högskola har tillsammans med andra lärosäten i Sverige fått medel från Vinnova inom programmet Kunskapstriangeln, K3. Under 2018-2020 pågår 17 olika samverkansprojekt som ska leda till ett mer systematiskt och strategiskt arbete med samverkan för att öka lärosätenas samverkanskapacitet. Södertörns högskola deltar i totalt fem olika projekt och är projektledare för två av dessa.

Samverkan är ett viktigt medel för att höja kvalitet och relevans inom forskning och utbildning och målet med projekten är att skapa bättre förutsättningar, metoder och verktyg för samverkan samtidigt som de bidrar till en positiv näringslivs- och samhällsutveckling.

Läs mer om de två projekt vi driver, PAUS och UTVIND.

PAUS blogg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cirka sju miljoner kronor för ett treårigt projekt är beviljade med start november 2017.

Deltagande lärosäten: Göteborgs Universitet, KTH, Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Borås, Karolinska Institutet, Örebro Universitet och Åbo Akademi.
Projektägare: peter.dobers@sh.se
Projektledare: johanna.tollback@sh.se

För att stimulera personrörlighet och nytt lärande kring detta leder Södertörns högskola under 2018-2020 det Vinnovafinansierade projektet ”PAUS - Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan”. Syftet med projektet är att dokumentera och sprida erfarenheter från utbyten där forskare och lärare vistas 20 % av sin arbetstid i 6 månader ute i en annan icke-akademisk organisation med fokus på att bidra till ökad kvalitet i undervisning. Projektet är en sektorsövergripande satsning som möjliggör att flera lärosäten samtidigt genomför vistelser där gemensamt lärande och erfarenhetsutbyten ökar möjligheterna för utveckling inom området. Totalt kommer ca 65 vistelser genomföras i en mängd olika organisationer i privat, offentlig och idéburen sektor, under de tre år projektet pågår.

6,4 miljoner kronor för ett treårigt projekt är beviljade med start 1 november 2017
Deltagande lärosäten: Högskolan Dalarna, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Karlstads universitet, Röda Korsets Högskola och Södertörns högskola.
Projektledare: Dan-Anders Lidholm

För att lärosäten ska kunna planera, utveckla och styra samverkansarbetet är det viktigt att instrument för uppföljning och utvärdering av samverkansaktiviteter och processer finns tillgängliga. Att mäta kvalitet och prestation i samverkan är emellertid svårt eftersom variablerna är många och ofta svårstuderade. Behovet av en uppföljningsmodell med ändamålsenliga och väl förankrade indikatorer är därför stort. Projektet syftar till att utveckla och pröva modeller för lärosätesintern utvärdering och uppföljning av samverkan baserade på set av noggrant utvalda kvantitativa och kvalitativa indikatorer anpassade till såväl ämnesområdens olika kontexter som till lärosätenas profiler. Projektet, som pågår 2017-2020, leds av Södertörns högskola, involverar 6 lärosäten med olika profiler och omfattar fallstudier av 50-100 samverkansaktiviteter inom 10 akademiska discipliner och områden. Projektets mål är en transparent modell för uppföljning och utvärdering av samverkan som innehåller både områdesspecifika och generella indikatorer och är möjlig att använda på skilda organisatoriska nivåer.

Förutom PAUS och UtvInd är Södertörns högskola med i ytterligare tre projekt tillsammans med andra lärosäten:

Meritvärde av samverkansskicklighet (MerSam) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Högskolan Borås leder projektet där Södertörn är ett av tolv lärosäten.

Strategiska partnerskap (SPETS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.): Linnéuniversitetet leder projektet där Södertörn är ett av 16 lärosäten.

Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande (SKÖN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.): Linköping leder projektet där Södertörn är ett av 17 lärosäten.

Deklarationer

Södertörns högskola har skrivit på flera deklarationer. Nedan kan du läsa mer om dessa.

Scholars at Risk är ett internationellt nätverk bestående av över 400 högskolor och universitet över hela världen med syfte är att skydda och stötta forskare samt stå upp för den akademiska friheten. Södertörns högskola har tagit emot flera riskutsatta forskare genom nätverket.

Läs mer om Scholars at risk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Magna Charta Universitatum (MCU) är en internationell deklaration om lärosätenas roll i samhället. Dokumentet slår fast lärosätenas grundläggande värden, där bland annat autonomi, kunskapsspridning och den viktiga relationen mellan utbildning och forskning lyfts fram som viktiga principer.

MCU tillkom vid 900-årsjubileet av universitetet i Bologna 1988. Idag är det drygt 900 lärosäten från 88 länder som undertecknat dokumentet.

MCU är oberoende av politiska organisationer och intressegrupper. De lärosäten som skriver under förpliktigar sig att stödja, främja och försvara de grundläggande principerna i MCU.

Läs mer om Magna Charta Universitatum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The Declaration on Research Assessment, DORA, syftar till att utveckla och främja bästa praxis för bedömning av vetenskaplig forskning.

Deklarationen tog sin början i San Fransisco 2012 under ett årsmöte med American Society for Cell Biology. Det har därefter blivit ett världsomspännande initiativ som täcker alla vetenskapliga discipliner. DORA:s vision är att främja praktiska och robusta metoder för forskningsbedömning globalt och över alla vetenskapliga discipliner.

Läs mer om DORA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) är ett europeiskt initiativ med fler än 350 olika organisationer från över 40 olika länder involverade.

Syftet är att samfällt verka för förbättrad bedömning av forskningens kvalitet och att komma tillrätta med alltför enkla och missvisande kvantitativa bedömningar. Koalitionen bygger på kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Läs mer om CoARA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-09-29