Student

Kvalitet

Här finns information om externt och internt kvalitetsarbete: övergripande om vilka krav som ställs på oss som lärosäte och om det nationella kvalitetssäkringssystemet samt information om delar av det kvalitetsfrämjande arbete som sker vid högskolan, som kvalitetsdialoger och utvärdering av utbildning. Ytterligare utveckling av högskolans kvalitetsarbete pågår.

Lärosätena och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har ett gemensamt ansvar för att verksamheten på högskolor och universitet ska hålla hög kvalitet. Det innebär att kvalitetssäkring bedrivs både av lärosätena själva och av UKÄ. Av 1 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att lärosätena har ansvaret för att utbildning och forskning håller hög kvalitet och att kvalitets­arbetet är en gemensam angelägenhet för per­sonal och studenter.

Även inom högskolan är ansvaret för att våra utbildningar håller hög kvalitet fördelat mellan olika instanser och aktörer. Till ledningens uppgifter hör att ge förutsättningar för att en högkvalitativ verksamhet ska kunna bedrivas. Fakultetsnämnden har, enligt uppdraget från rektor, det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning, forskning och samverkan. I det ingår bland annat att ta fram olika typer av styrdokument, att utvärdera och följa upp och att på andra sätt verka för kvalitetsutveckling. Inom institutionerna och motsvarande finns ansvar både hos prefekt, institutionsnämnd och i kollegierna. Utöver det direkta ansvaret i enskilda ärenden eller för enskilda områden, är varje enskild medarbetares engagemang viktigt för att skapa hög kvalitet. Studenter och doktorander har en självklar plats i kvalitets- och utvecklingsarbetet vid högskolan.

En grundläggande förutsättning för kvalitetsarbetet är de lagar, regler och system som högskolan har att förhålla sig till – högskolelag, högskoleförordning, det nationella kvalitetssäkringssystemet, övrig relevant lagstiftning och reglering på högskoleområdet och som rör högskolan som myndighet samt högskoleinterna dokument som delegationsordning, policys, riktlinjer, uppdragsbeskrivningar, strategi- och måldokument med mera. Hänsyn ska även tas till ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Södertörns högskolas policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutvecklingPDF

Systematiskt kvalitetsarbete för utbildning vid Södertörns högskolaPDF

Södertörns högskolas kvalitetsplan 2021PDF

Nationellt kvalitetssäkringssystem

Det nu gällande nationella kvalitetssäkringssystemet (för perioden 2017-2022) består av fyra komponenter:

  • Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
  • Utbildningsutvärderingar
  • Prövningar av examenstillstånd
  • Tematiska utvärderingar

För ytterligare information se www.uka.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering

Kvalitetsdialoger

Examensprövningar

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-03-05