Utvärdering

Här finns information och dokument som rör samtlig utvärdering, extern och intern: UKÄ:s granskning av lärosäten och tematiska utvärderingar, intern utbildningsutvärdering och information om utvärdering av forskning.

Högskoleövergripande

Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

I det nationella kvalitetssäkringssystemet ingår att samtliga lärosätens kvalitetssäkringsarbete granskas av UKÄ. Granskningen av Södertörns högskola påbörjas i november 2020 och pågår under stora delar av 2021. I granskningen ingår bland annat en självvärdering, platsbesök och att UKÄ identifierar och sedan följer några så kallade fördjupningsspår.

Innan lärosätesgranskningen genomförs en s k lärosätestillsyn, resultatet av den fungerar som ett av underlagen i lärosätesgranskningen. Tillsynen rör högskolans regelefterlevnad inom åtta olika områden, där UKÄ efterfrågar vissa dokument och beskrivningar av rutiner och processer. Södertörns högskola ska enligt planeringen få resultat utifrån lärosätestillsynen i december 2020.

Tematiska utvärderingar

Som del i det nationella kvalitetssäkringssystemet genomför UKÄ så kallade tematiska utvärderingar, där samtliga lärosäten ingår samtidigt. Metoden för de tematiska utvärderingarna anpassas efter det aktuella temat men ska i så stor utsträckning som möjligt följa de metoder som tillämpas för övriga komponenter i det nationella kvalitetssäkringssystemet. De tematiska utvärderingarna har framför allt ett utvecklande syfte och leder inte till några sanktioner för lärosätena.

Tematiska utvärderingar kommer att genomföras inom perioden 2017-2022. Den första utvärderingen genomfördes 2017 med temat hållbar utveckling (se länkar nedan). Ytterligare en tematisk utvärdering sker under 2021, med temat breddad rekrytering.

Högskolan har ett rektorsråd med inriktning mot hållbarhet. Fakultetsnämnden har även en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta med frågor som rör området.

Södertörns högskolas självvärdering om hållbar utvecklingPDF

Via den här länken nås UKÄ:s rapporter utifrån utvärderingen av hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där omdöme och beslut framgår.

Utbildning

Extern

Det är endast en mindre del av samtlig utbildning som utvärderas av UKÄ under innevarande cykel (2017–2022). För Södertörns högskola gäller det lärarutbildning och ett fåtal forskarutbildningsämnen. Resterande utbildningar ska utvärderas vid lärosätet, som ansvarar för att system och metoder för detta tas fram.

Inom lärarutbildningen har följande utbildningar utvärderats: förskollärarutbildning, grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem, F-3 och 4-6 samt ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan.

De forskarutbildningsämnen som utvärderats av UKÄ är historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och nationalekonomi.

Via dessa länkar nås UKÄ:slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och tidigare Högskoleverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samtliga utvärderingsbeslut och omdömen.

Intern

I det nationella kvalitetssäkringssystemet ges lärosätena ansvar för att utvärdera sin egen utbildning. Fakultetsnämnden vid högskolan fastställde 2017 Plan för utvärdering och uppföljning av utbildningPDF. (planen är under revidering). För utvärderingarna som ingår i planen finns en tidplan fastställd av Fakultetsnämnden.PDF

Forskning, extern och intern utvärdering

Även utvärdering av forskning kommer att ingå i det befintliga nationella systemet. Arbetet med att utveckla detta pågår vid UKÄ, en pilotomgång är genomförd. UKÄs ordinarie omgång av utvärdering av kvalitet med avseende på forskning kommer troligen att påbörjas under 2021. Det förs diskussioner inom högskolan kring hur granskning av forskning ska organiseras internt framöver.

2015-2016 genomfördes, på initiativ av högskolan, en extern utvärdering av stora delar av högskolans forskning, SER 2015. Den genomfördes med hjälp av fyra utvärderingspaneler, som lämnade ett utlåtande och utifrån det ett betyg.

Rapport, SER 2015 utvärdering av forskningen vid Södertörns högskola 2009-2014 PDF(Ladda ned filen och öppna i Acrobat Reader)

SER 2015. Sammanställning, samtliga ingående ämnenPDF