Hållbar utveckling och miljö

Student

Södertörns högskola arbetar med hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan. Vi strävar samtidigt efter att minimera högskolans egen direkta miljöpåverkan.

Vår vision är att:

Bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor.

Policy och mål för hållbar utveckling och miljö

Nedan kan du läsa Södertörns högskolas policy samt mål och hållbarhetsplan för hållbar utveckling och miljö.

Policy för hållbar utveckling och miljö

Södertörns högskola utbildar och forskar inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Som en modern och nyskapande högskola ska Södertörns högskola bedriva ett aktivt och ansvarsfullt arbete, såväl lokalt, regionalt som globalt, för att tillförsäkra att nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö. Högskolan ska främja ett långsiktigt och kontinuerligt miljöarbete, som bygger på ständiga förbättringar. Till grund för det miljöarbete som bedrivs vid Södertörns högskola ligger gällande miljölagstiftning samt övriga miljökrav som berör högskolan.

Södertörns högskola ska genom integration av hållbarhet i organisationen systematiskt förebygga och minska sin miljöbelastning samt öka sin positiva miljöpåverkan. Därtill ska miljöhänsyn vägas in vid samtliga beslut som rör verksamheten, såväl utbildning, forskning som administration. Högskolan ska även genomföra regelbundna interna miljörevisioner för att säkerställa att uppsatta mål nås.

En aktiv medverkan från medarbetare och studenter är en förutsättning för att Södertörns högskolas miljöarbete ska nå framgång. Vidare ska högskolan förmedla en medvetenhet om miljö- och hållbarhetsfrågor till medarbetare och studenter, samt skapa förutsättningar för att förse studenter med relevant kompetens avseende dessa frågor i förhållande till respektive utbildning, för att därmed främja nya idéer och faktiska handlingar rörande hållbar utveckling. Likaså ska forskning samt samverkan med det omgivande samhället integrera perspektivet hållbar utveckling. Den gemensamma förvaltningen ska vara miljömedveten och arbeta resurseffektivt.

Södertörns högskola ska vid upphandling och inköp beakta miljöhänsyn samt prioritera åtgärder i den ordning där de har störst effekt i förhållande till kostnaden. Därutöver ska högskolan ständigt arbeta för att minska sin material och energianvändning samt minska sitt utsläpp av föroreningar till mark, luft och vatten.

Både medarbetare och studenter vid Södertörns högskola har ett personligt ansvar för att verka i enlighet med högskolans policy för miljö och hållbar utveckling.

Högskolans policy miljö och hållbar utveckling fastställdes av rektor 2013-06-18, Dnr 263/1.1.1/2013.

Policy för miljö och hållbar utveckling (pdf, 62 kB)PDF

Mål för hållbar utveckling och miljö

Södertörns högskola har satt upp mål för hållbar utveckling och miljö för 2017- 2019.

Utbildning för hållbar utveckling

 • Södertörns högskola ska lyfta fram hållbarhetsperspektivet i sina utbildningar i enlighet med högskolelagen.
  (Formuleringen hållbar utveckling avser den vida definitionen enligt högskolelagen 1 kap. 5§)

Forskning

 • Södertörns högskola ska bedriva forskning som bidrar till att främja hållbar utveckling.

Samverkan med det omgivande samhället

 • Södertörns högskola ska identifiera samverkansprojekt som har koppling till hållbar utveckling.

Upphandling och inköp

 • Södertörns högskola ska öka andelen inköp och upphandlingar, mätt i ekonomiskt värde, där det ställs sociala, etiska samt miljömässiga krav.
 • Södertörns högskola ska effektivisera resurshushållningen i områdena kontorsmaterial och IT-telefoni sett till hela livscykeln.

Resor – tjänsteresor

 • Södertörns högskola ska öka andelen resfria möten där digital mötesteknik identifierats som en lämplig ersättning till resor med 100 % per helårsanställd till 2019 jämfört med 2016.

Resor – till och från jobbet

 • Södertörns högskola ska underlätta för medarbetare och studenter att färdas miljöanpassat till högskolan genom att:
  – Främja cykelpendling
  – Färdigställa laddningsplats till elbil i garaget.

Energianvändning

 • Öka medarbetarnas delaktighet i energieffektiviseringsåtgärder.
 • Minska energiförbrukningen med 10 % per kvadratmeter till och med 2019 jämfört med 2016.

Återanvändning och avfall

 • Södertörns högskola ska öka andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposteras/rötas med fem procentenheter till 2019 jämfört med 2016.

Mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2019

Högskolans mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2019 fastställdes av rektor 2017-03-07.

Mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2019 (pdf, 301 kB)PDF

Miljöledningssystem

Södertörns högskola har organiserat sitt miljöarbete i ett miljöledningssystem. Detta enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907).

Miljöledningssystemet är en arbetsmetod som syftar till att systematisera och effektivisera en organisations miljöarbete. Metoden innebär ett målinriktat miljöarbete som följer en struktur där verksamheten betraktas i ett helhetsperspektiv. Miljöledningssystemet styr miljöarbetet så att åtgärder genomförs där de bäst behövs.

Genom miljöledningssystemet kvalitetssäkrar högskolan sina rutiner och miljöåtgärder men systemet i sig garanterar ingen miniminivå för miljöpåverkan. Kravet är ständig förbättring, men nivån på miljöanpassningen bestäms av organisationen själv.

Några av de viktigaste delarna i ett miljöledningssystem är organisation, miljöutredning, miljöpolicy, mål och handlingsplan, redovisning samt miljörevision. Redovisande och styrande dokument som tillhör högskolans miljöledningssystem finner du under "Redovisning av miljöledningsarbetet vid Södertörns högskola" samt "Dokument" nedan.

Enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) ska Södertörns högskola ska årligen redovisa sitt miljöledningsarbete till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket. Redovisningen är uppdelad i två avsnitt, dels en redovisning av myndighetens miljöledningssystem, dels en uppföljning av miljöledningsarbetets effekter på miljöaspekterna tjänsteresor, energianvändning samt miljökrav i upphandling.

Nedan finner du länkar till Södertörns högskola redovisning:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
miljoredov2010.pdf 62.4 kB 2019-02-27 13.45
miljoredov2011.pdf 836.8 kB 2019-02-27 13.45
miljoredov2012.pdf 110.1 kB 2019-02-27 13.45
miljoredov2013.pdf 108.6 kB 2019-02-27 13.45
miljoredov2014.pdf 863 kB 2019-02-27 13.45
miljoredov2015.pdf 1.1 MB 2019-02-27 13.45
miljoredov2016.pdf 768.7 kB 2019-02-27 13.45
miljoredov2017.pdf 1.1 MB 2019-02-27 13.45

Nedan listas hur Södertörns högskola arbetar praktiskt med miljöarbete.

Avfallshantering och återvinning

På SH sorterar du ditt avfall i följande fraktioner:

 • returpapper
 • kartong
 • pappersförpackningar
 • förpackningar av ofärgat glas
 • förpackningar av färgat glas
 • plastförpackningar
 • metallförpackningar
 • metallskrot
 • elektronikskrot
 • batterier
 • lysrör & lågenergilampor
 • icke brännbart
 • brännbart avfall.

Energiförbrukning

Kom ihåg att

 • släcka belysning när du lämnar en tom sal, ditt arbetsrum eller mötesrum
 • stänga av dator, skärm och högtalare när du går för dagen
 • skriva ut och kopiera dubbelsidigt.

Övrigt

I övrigt gäller det vid Södertörns högskolan att:

 • Miljökrav ställs vid upphandling.
 • Möbler/inredning är till stor del svanenmärkt.
 • All datorutrustning/skärmar skall vara energisnåla med skärmsläckare och vara utan bromerade flamskyddsmedel. Kravet är både TCO 02 och den kompletterande engelska standarden MPR.
 • Allt el-skrot skall gå till upparbetning.
 • Miljöoptimering av kemikalieförbrukningen sker genom utbyte av kemikalier och minskning av våta laborationer.
 • Säker destruktion sker av kemiskt och biologiskt avfall.
 • Restaurangavfall skall lämnas till kompostering enligt krav från Huddingekommun.
 • Utbyte sker successivt av äldre utrustning till energisnålare utrustning, till exempel för datorer, kopiatorer, skrivare och belysning.
 • Toner till kopiatorer och fax är svanmärkta och återfylles.

Utbildning för hållbar utveckling

Södertörns högskola har kopplat sina utbildningar till ett eller flera av de 17 globala mål för hållbar utveckling som antagits av FN:s medlemsländer, agenda 2030. Det är en del av arbetet med att lyfta fram hållbarhetsperspektivet i högskolans utbildningar.

På utbildningssidorna kan du se vilka mål respektive kurs eller program är kopplat till. Du kan även söka utbildningar genom målen via sökfunktionen Jag vill något annat.

Nätverk och samarbeten

Södertörns högskola ingår i flera nätverk och samarbeten inom området hållbar utveckling och miljö. Läs mer nedan.

Kurs – Intern miljörevision för miljörevisorer

Södertörns högskola erbjuder även en kurs i Intern miljörevision för miljörevisorer inom statliga myndigheter. Lär mer nedan.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-02-04