Hållbar utveckling och miljö

I förgrunden berg och tall med snö på, i bakgrunden högskolan

Södertörns högskola arbetar med hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan. Vi strävar samtidigt efter att minimera högskolans egen direkta miljöpåverkan.

Policy för hållbar utveckling och miljö

Nedan kan du läsa Södertörns högskolas policy för hållbar utveckling och miljö.

Södertörns högskola utbildar och forskar inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Som en modern och nyskapande högskola ska Södertörns högskola bedriva ett aktivt och ansvarsfullt arbete, såväl lokalt, regionalt som globalt, för att tillförsäkra att nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö. Högskolan ska främja ett långsiktigt och kontinuerligt miljöarbete, som bygger på ständiga förbättringar. Till grund för det miljöarbete som bedrivs vid Södertörns högskola ligger gällande miljölagstiftning samt övriga miljökrav som berör högskolan.

Södertörns högskola ska genom integration av hållbarhet i organisationen systematiskt förebygga och minska sin miljöbelastning samt öka sin positiva miljöpåverkan. Därtill ska miljöhänsyn vägas in vid samtliga beslut som rör verksamheten, såväl utbildning, forskning som administration. Högskolan ska även genomföra regelbundna interna miljörevisioner för att säkerställa att uppsatta mål nås.

En aktiv medverkan från medarbetare och studenter är en förutsättning för att Södertörns högskolas miljöarbete ska nå framgång. Vidare ska högskolan förmedla en medvetenhet om miljö- och hållbarhetsfrågor till medarbetare och studenter, samt skapa förutsättningar för att förse studenter med relevant kompetens avseende dessa frågor i förhållande till respektive utbildning, för att därmed främja nya idéer och faktiska handlingar rörande hållbar utveckling. Likaså ska forskning samt samverkan med det omgivande samhället integrera perspektivet hållbar utveckling. Den gemensamma förvaltningen ska vara miljömedveten och arbeta resurseffektivt.

Södertörns högskola ska vid upphandling och inköp beakta miljöhänsyn samt prioritera åtgärder i den ordning där de har störst effekt i förhållande till kostnaden. Därutöver ska högskolan ständigt arbeta för att minska sin material och energianvändning samt minska sitt utsläpp av föroreningar till mark, luft och vatten.

Både medarbetare och studenter vid Södertörns högskola har ett personligt ansvar för att verka i enlighet med högskolans policy för miljö och hållbar utveckling.

Högskolans policy miljö och hållbar utveckling fastställdes av rektor 2013-06-18, Dnr 263/1.1.1/2013.

Policy för miljö och hållbar utveckling (pdf, 62 kB) Pdf, 61.9 kB.

Vårt arbete med hållbarhet, miljöledning och klimat

På vår interna webbplats (medarbetarwebben) hittar du mer information om hur vi på Södertörns högskola arbetar med och har organiserat vårt arbete med miljö, klimat och hållbarhet. Här hittar du bland annat information om:

  • vårt miljöledningssystem som är upprättar enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) och vårt arbete på campus
  • praktiska tips och rutiner för dig som är medarbetare eller student
  • organisation och kontakt i högskolans miljö- och hållbarhetsarbete.

Läs mer om arbetet med hållbarhet, miljöledning och klimat på Södertörns högskola på vår interna webbplats:

Hållbar utveckling i vår vision och utvecklingsplan

I Södertörns högskolas utvecklingsplan 2020–2024 framgår högskolans vision:

"Södertörns högskola ska vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor."

I utvecklingsplanen identifieras också sex fokusområden som särskilt viktiga att utveckla för att högskolan ska uppfylla visionen. Fokusområde 4 är "Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan".

I utvecklingsplanen beskrivs en önskad position och våra ambitioner om utveckling för Södertörns högskola under perioden 2020–2024. Sex fokusområden identifieras som särskilt viktiga att utveckla för att högskolan ska uppfylla visionen. Fokusområde 4 är "Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan", som sammanfattas i följande punkter.

Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan

Under kommande femårsperiod ska vi:

  • utveckla en integrerad förståelse av olika dimensioner av hållbar utveckling och samhällets omställning till hållbar utveckling
  • relatera utbildning och forskning till samhällsaktörers behov av hållbar utveckling och omställning
  • granska möjliga målkonflikter i Förenta Nationernas globala mål, för att komma fram till varaktiga avvägningar och arbeta för en hållbar värld
  • formulera lärandemål kring hållbar utveckling i utbildningsplaner samt främja högskoleövergripande initiativ.

Läs hela utvecklingsplanen här.

Utbildning för hållbar utveckling

Södertörns högskola har kopplat sina utbildningar till ett eller flera av de 17 globala mål för hållbar utveckling som antagits av FN:s medlemsländer, agenda 2030. Det är en del av arbetet med att lyfta fram hållbarhetsperspektivet i högskolans utbildningar.

utbildningssidorna kan du se vilka mål respektive kurs eller program är kopplat till. Du kan även söka utbildningar genom målen via sökfunktionen Jag vill något annat.

Hållbarhetsveckan – Vinnarna i uppsatstävling för studenter

En person i aulan

Södertörns högskolas hållbarhetsvecka 2021 var en vecka av hållbarhetsrelaterade aktiviteter, intressanta presentationer, tankeväckande seminarier och inspirerande samtal. Och inte minst, en uppsatstävling för studenter, Hållbar Uppsats 2021. Här kan du ta del av de vinnande uppsatserna.

Hållbar utveckling i forskning

På Södertörns högskola pågår forskning om hållbar utveckling inom många forskargrupper vid olika institutioner och centrumbildningar. På sidan "Nyfiken på forskning" kan du bland annat söka efter nyheter om vår forskning inom området Hållbarhet.

Klimatramverket

Södertörns högskola har tillsammans med 37 andra lärosäten skrivit under Klimatramverket för universitet och högskolor. Vi som har anslutit oss ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och ska till år 2030 ha genomfört åtgärder så att vi ligger i linje med det så kallade 1,5-gradersmålet.

Mer om Klimatramverket

Se en film om Klimatramverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller läs vår artikel från våren 2019 då Södertörns högskola anslöt sig till nätverket.

Läs mer om Klimatramverket på vår medarbetarwebb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nätverk och samarbeten

Södertörns högskola ingår i flera nätverk och samarbeten inom området hållbar utveckling och miljö. Läs mer nedan.

Kurs – Intern miljörevision för miljörevisorer

Södertörns högskola erbjuder en kurs i Intern miljörevision för miljörevisorer inom statliga myndigheter. Lär mer nedan.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-10-26