Hållbar utveckling och miljö

I förgrunden berg och tall med snö på, i bakgrunden högskolan

Södertörns högskola arbetar med hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan. Vi strävar samtidigt efter att minimera högskolans egen direkta miljöpåverkan.

Hållbarhetspolicy

Nedan kan du läsa Södertörns högskolas hållbarhetspolicy.

Södertörns högskola ska bidra till hållbarhet genom forskning, utbildning, och samverkan med kritiska samtal om vår tids stora frågor. Högskolan ska bedriva ett aktivt och ansvarsfullt arbete för hållbarhet lokalt, regionalt och globalt. Arbetets målsättning är att bidra till att nuvarande och kommande generationer ska garanteras miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet inom ramen för de globala målen i Agenda 2030.¹ Arbetet bedrivs utifrån både den direkta och den indirekta påverkan som högskolans verksamheter har på hållbarhet.

Arbetet för hållbarhet genomförs med fokus på ständig förbättring, grundat i gällande lagstiftning, samt linje med samhällets nationella och internationella åtaganden.

Det indirekta arbetet sker genom forskning, utbildning och samverkan brett gentemot hållbarhetsdimensionerna och Agenda 2030, baserat på kompetensen och intresset hos högskolans anställda. Det direkta arbetet gentemot hållbarhetsdimensionerna fokuserar främst på målen: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 och 16 i Agenda 2030, samt inom dessa de delmål som högskolan påverkar genom sin verksamhet.²

Arbetet för miljömässig hållbarhet ska också särskilt beakta Klimatramverket³, Generationsmålet⁴ samt de sexton nationella miljökvalitetsmålen⁴. Högskolan ska kontinuerligt minska sitt klimatavtryck i alla sina verksamheter, med särskilt fokus på livscykelperspektiv vid upphandling och inköp, hållbara pendlingsresor och tjänsteresor, samt hållbar nybyggnation och ombyggnation.

Arbetet ska utföras genom en systematisk integrering av hållbarhet och miljö i högskolans verksamheter, samt genom att förmedla kunskap och kritiska diskussioner i samverkan med, medarbetare, chefer, studenter och externa samhällsaktörer.

Ansvar

Styrelsen uppdrar till rektor att ansvara för att upprätta hållbarhetsmål och systematiskt följa upp att dessa uppnås, samt möjliggöra för medarbetare att arbeta för en hållbar utveckling. Varje chef, medarbetare och student förväntas aktivt medverka i arbetet, enskilt, internt inom högskolan, samt med externa samhällsaktörer. Rektor utvärderar årligen hur arbetet med att främja hållbarhet och miljö fortskrider genom högskolans miljöledningssystem och fördelar efter behov uppgifter vidare i organisationen. Rektor informerar och diskuterar arbetet regelbundet med högskolans styrelse.

Hållbarhetspolicy för Södertörns högskola beslutades av Högskolestyrelsen 2022-12-16 (Dnr 2125-1.1.2-2022). Policyn ersätter tidigare ”Policy för miljö och hållbar utveckling” vid Södertörns högskola (dnr263/1.1.1/2013)

¹ UN General Assembly (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1

² Målbeskrivning: 3. God hälsa och välbefinnande [3.4, 3.a], 4. God utbildning för alla [4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.a, 4.b, 4.c], 5. Jämställdhet [5.1, 5.4, 5.5], 10. Minskad ojämlikhet [10.3], 11. Hållbara städer och samhällen [11.2, 11.3, 11.7], 12. Hållbar konsumtion och produktion [från 12.2 till 12.8, 12.a, 12.c], 13. Bekämpa klimatförändringar [13.2,13.3], 16. Fredliga och inkluderande samhällen [16.1, 16.6, 16.7, 16.b]

³ Sveriges universitets- & högskoleförbund, SUHF (2021). Klimatramverket för Sveriges universitet och högskolor.

⁴ Miljödepartementet (2012). Sveriges miljömålssystem – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål. Regeringskansliet, Ds. M2012.23

Hållbarhetspolicy för Södertörns högskola Pdf, 108.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vårt arbete med hållbarhet, miljöledning och klimat

På vår interna webbplats (medarbetarwebben) hittar du mer information om hur vi på Södertörns högskola arbetar med och har organiserat vårt arbete med miljö, klimat och hållbarhet. Här hittar du bland annat information om:

 • vårt miljöledningssystem som är upprättar enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) och vårt arbete på campus
 • praktiska tips och rutiner för dig som är medarbetare eller student
 • organisation och kontakt i högskolans miljö- och hållbarhetsarbete.

Läs mer om arbetet med hållbarhet, miljöledning och klimat på Södertörns högskola på vår interna webbplats:

Hur vi arbetar med hållbarhet, miljöledning och klimat (Länk till annan webbplats)

Hållbar utveckling i vår vision och utvecklingsplan

I Södertörns högskolas utvecklingsplan 2020–2024 framgår högskolans vision:

"Södertörns högskola ska vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor."

I utvecklingsplanen identifieras också sex fokusområden som särskilt viktiga att utveckla för att högskolan ska uppfylla visionen. Fokusområde 4 är "Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan".

I utvecklingsplanen beskrivs en önskad position och våra ambitioner om utveckling för Södertörns högskola under perioden 2020–2024. Sex fokusområden identifieras som särskilt viktiga att utveckla för att högskolan ska uppfylla visionen. Fokusområde 4 är "Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan", som sammanfattas i följande punkter.

Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan

Under kommande femårsperiod ska vi:

 • utveckla en integrerad förståelse av olika dimensioner av hållbar utveckling och samhällets omställning till hållbar utveckling
 • relatera utbildning och forskning till samhällsaktörers behov av hållbar utveckling och omställning
 • granska möjliga målkonflikter i Förenta Nationernas globala mål, för att komma fram till varaktiga avvägningar och arbeta för en hållbar värld
 • formulera lärandemål kring hållbar utveckling i utbildningsplaner samt främja högskoleövergripande initiativ.

Läs hela utvecklingsplanen här.

Utbildning för hållbar utveckling

Södertörns högskola har kopplat sina utbildningar till ett eller flera av de 17 globala mål för hållbar utveckling som antagits av FN:s medlemsländer, agenda 2030. Det är en del av arbetet med att lyfta fram hållbarhetsperspektivet i högskolans utbildningar.

utbildningssidorna kan du se vilka mål respektive kurs eller program är kopplat till. Du kan även söka utbildningar genom målen via sökfunktionen Jag vill något annat.

Studentsamverkan för hållbar utveckling

Södertörns högskola arbetar med hållbarhet genom studentdrivna projekt via högskolans nyinrättade Student Sustainability Office. Här listas tre projekt.

 • Solcellsanläggning installerad på högskolans tak – med studenternas hjälp
  I samverkan med en av fastighetsägarna och studenter har högskolan installerat solceller på delar av högskolans tak.
  Läs om projektet här.
 • Ängsprojekt på campus
  Student sustainability office har genomfört ett ängsprojekt där två större gräsmattor slutat klippas för att under kommande år omvandlas till ängsmark för ökad biologisk mångfald.
 • Hållbar uppsats
  I studentsamverkan med Student Sustainability Office drivs studentuppsatstävlingen Hållbar uppsats där vinnarna belyser hållbarhet utifrån olika dimensioner.
  Läs om vinnande uppsatser 2023
  Läs om vinnande uppsatser 2022
  Läs om vinnande uppsatser 2021

Hållbar utveckling i forskning

På Södertörns högskola pågår forskning om hållbar utveckling inom många forskargrupper vid olika institutioner och centrumbildningar. På sidan "Nyfiken på forskning" kan du bland annat söka efter nyheter om vår forskning inom området Hållbarhet.

Nyfiken på forskning

Klimatramverket

Södertörns högskola har tillsammans med 37 andra lärosäten skrivit under Klimatramverket för universitet och högskolor. Vi som har anslutit oss ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och ska till år 2030 ha genomfört åtgärder så att vi ligger i linje med det så kallade 1,5-gradersmålet.

Mer om Klimatramverket

Se en film om Klimatramverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller läs vår artikel från våren 2019 då Södertörns högskola anslöt sig till nätverket.

Läs mer om Klimatramverket på vår medarbetarwebb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nätverk och samarbeten

Södertörns högskola ingår i flera nätverk och samarbeten inom området hållbar utveckling och miljö. Läs mer nedan.

Nätverk och samarbeten

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-10-02