Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Förvaltningsakademin

Grafiskt element för FörvaltningsakademinFörvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Här samlas forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning, från en rad olika ämnen.

Vårt uppdrag är att

  • bedriva kvalificerad ämnesövergripande förvaltningsutbildning, i första hand i form av uppdragsutbildning på avancerad nivå
  • utveckla forskning om förvaltningsrelaterade frågor med särskilt fokus på den svenska statsförvaltningen
  • utgöra en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan 

Modul: Tjänstemannarollen och ett offentligt etos

Diskussionen om vad som kännetecknar en god förvaltningskultur har länge varit intensiva, och på senare tid förts under rubriker som etos och värdegrund. Utöver rättssäkerhet, effektivitet och demokrati, har också värden som professionalitet och brukarinflytande aktualiserats. Klokhet handlar ofta om att på ett förnuftigt sätt väga olika värden mot varandra, men också om att i vissa lägen inse att något värde är överordnat. Vid seminariet ska vi diskutera hur arbetet med etos och värdegrund kan kopplas till myndigheternas vardagsarbete. Vad betyder betoningen av olika värden för tjänstemännens rolluppfattningar och lojaliteter? Kan de fullgöra uppgiften att både vara demokratins tjänare och dess väktare?

Utbildning

Kursen Förändring och styrning i staten (två dagar) kommer att ges under hösten 2018. Datum ännu ej fastställda. Information om innehåll finns här.