Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Organisationen vid Södertörns högskola

Södertörns högskola organiseras utifrån fyra institutioner med ansvar för utbildning och forskning. Högskolestyrelsen är lärosätets högsta beslutande organ där också högskolans rektor ingår. Högskolan har en fakultetsnämnd med övergripande ansvar för kvalitet och ett bibliotek organiserat direkt under rektor. Den gemensamma förvaltningen leds av förvaltningschefen och bistår i huvudsak med administrativt stöd åt den övriga organisationen.

Styrelsen vid Södertörns högskola ska ha insyn i högskolans alla angelägenheter och svara för att dess uppgifter fullföljs. Styrelsen beslutar om verksamhetens övergripande inriktning, högskolans organisation och den interna resursfördelningen. Dessutom beslutar den om årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag.

Ledningen består av rektor Gustav Amberg, som är myndighetens chef med ansvar för den direkta verksamheten och driften av högskolan, prorektor Kerstin Cassel, vicerektor för utbildning Nils Ekedahl, vicerektor för forskning Ulla Manns och förvaltningschef Hans Andersson som ansvarar för förvaltningen.

Råd och kommittéer tillsätts av rektor och är rådgivande och beredande i frågor som är högskoleövergripande.

Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola har bland annat i uppgift att granska och upprätthålla kvaliteten i utbildningen samt planera och samordna grundutbildningen.

Högskolans institutioner ansvarar för att genomföra utbildning och forskning. Institutionen har ansvar för all verksamhet inklusive personal, studenter, ekonomi, lokaler och arbetsmiljö. Till institutionerna hör ämnen samt utbildningsprogram och centrumbildningar.

Varje institution leds av en prefekt, som är chef samt vetenskaplig och pedagogisk ledare för en institution.
 

Institutioner vid Södertörns högskola

 • Institutionen för historia och samtidsstudier
 • Institutionen för kultur och lärande
 • Institutionen för samhällsvetenskaper
 • Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Dessutom finns två högskolegemensamma utbildningar, Lärarutbildningen och Polisutbildningen. Lärarutbildningen och Polisutbildningen är organisatoriskt placerade under rektor och leds av varsin akademisk ledare. Utbildningarna bemannas av lärare från institutionerna. Lärare med polisiär kompetens är anställda vid Polismyndigheten och arbetsleds av den akademiska ledaren. Polisutbildningen bedrivs på uppdrag av Polismyndigheten.
 

Biblioteket

Högskolebiblioteket är ett offentligt bibliotek som också förser högskolans alla undervisnings- och forskningsområden med informationsresurser. Biblioteket jobbar utifrån ett efterfrågestyrt förvärv vilket innebär att en betydande del av samlingarna byggs upp av resurser som lärare, forskare och studenter lämnat inköpsförslag på. Biblioteket ingår även i den publikationsverksamhet som bedrivs vid högskolan.
 

Gemensamma förvaltningen

Den gemensamma förvaltningen består av nedan följande avdelningar med ansvar för högskoleövergripande frågor. Chef för den gemensamma förvaltningen är förvaltningschefen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

 • Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd
 • Campus- och IT-avdelningen
 • Ekonomiavdelningen
 • Kommunikationsavdelningen
 • Personalavdelningen
 • Studentavdelningen
   

Organisationsschema

Organisationsschemat är uppdaterat den 20 mars 2017.

Organisationschema för Södertörns högskola 2017-03-20 [pdf-fil, 72 kB]