Forskning

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.Litteratur

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Östersjö- och Östeuropaforskning

Den mångvetenskapliga Östersjö- och Östeuropaforskningen utgör en betydande profil vid Södertörns högskola och bedrivs vid högskolans alla institutioner. Inom högskolan finns stor kompetens i att belysa, förklara och aktivt delta i analyser av pågående förändringar inom området, utifrån många olika ämnesperspektiv.

Forskningscentret Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola har i uppdrag att stimulera, samordna och utveckla Södertörns högskolas forskning och forskarutbildning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa.

Kopplad till CBEES är forskarskolan BEEGS (Baltic and East European Graduate School). CBEES ger ut den engelskspråkiga kvartalstidskriften Baltic Worlds som har till syfte att sprida resultat från forskning med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa. På hemsidan kan man följa aktuell valbevakning.

En viktig finansiär är Östersjöstiftelsen, som har till uppgift att stödja forskning och forskarutbildning inom områden med anknytning till Östersjöområdet och Östeuropa vid Södertörns högskola. Många forskningsprojekt har även andra finansiärer.

I högermarginalen hittar du länkar till ett stort antal forskningsprojekt  med anknytning till Östersjö- och Östeuropaområdet samt till publikationer och aktuella aktiviteter. Expempel på pågående forskningsprojekt inom olika ämnen och institutioner listas även nedan.

Exempel på aktuella forskningsprojekt

Thomas AndrénKlimatutvecklingen de senaste 130 000 åren kartläggs

En grupp av 17 forskare från samtliga länder runt Östersjön genomför under ledning av Thomas Andrén ett unikt borrningsprojekt i Östersjöns bottensediment under sommaren 2013. De senaste 130 000 årens klimatutveckling i Östersjöregionen och Östersjöns historia kommer att rekonstrueras genom projektet "IODP Baltic Sea Expedition 347 - Östersjöns utveckling under de senaste 130000 åren".

Johan RönnbySvärdet och Mars – skepp i strid

Fynden av de två örlogsskeppen Mars, som gick till botten i Östersjön efter hårda strider år 1564, och Svärdet, som gick samma öde till mötes år 1676, är utgångspunkter i projektet "Skepp i strid" som leds av Johan Rönnby. Dokumentationen av de två vraken understryker det våldsamma förloppet och den kaotiska miljön ombord under bataljerna.
 

Irina Sandomirskaja

Skrivandets villkor i Sovjet under Stalintiden

Utifrån olika texter skrivna i Sovjet under Stalintiden undersöker Irina Sandomirskaja skrivandets villkor med utgångspunkt i kritisk kulturteori. Politisk censur, kontroll över vardagen och repressiv kulturpolitik skapade en särskild relation mellan språk, politik och kropp. Hur kan det ses i relation till historia och samhälle? I projektet "Soviet Writing and Biopolitics, the1920s-50s: A Critical Theory" diskuteras detta med hjälp av Walter Benjamins språk- och historiefilosofi.

Gunnar Nygren

Förändrar medieutvecklingen journalisters yrkesroll?

Ryssland, Polen och Sverige har mediesystem som skiljer sig åt. Förändrar teknikutveckling och nya medieformer den professionella journalistiska kulturen och yrkesrollen så att skillnaderna består eller så att de närmar sig varandra? Gunnar Nygren leder projektet "Journalism in change?", som genomför en undersökning bland 1 500 journalister i de tre länderna.

Mark BassinTvå världsdelar i ett land: Europa och Asien i Ryssland

Den ryska visionen om de två världsdelarnas roller inom Rysslands offentliga och politiska liv kallas eurasienism. Professor Mark Bassin leder projektet "The Vision of Eurasia: Eurasianist Influences on Politics, Culture and Ideology in Russia Today" där fem delprojekt ingår som utforskar relationen mellan eurasienism och rysk utlandspolitik, centrum-periferi- relationerna i Ryssland, den offentliga debatten kring nationell identitet, de politiska partierna och kyrkan respektive populärkulturen och den konstnärliga produktionen.

Cecilia SjöholmHur uppfattas "den andre"?

Cecilia Sjöholm leder projektet "Perceptions of the other; aesthetics, ethics and prejudice", som studerar det sätt på vilket fördomar bidrar till att forma perceptionen av "den andre". Studier görs av sinnlighetens kulturella gränser med utgångspunkt i estetiska verk. Exempel hämtas både från tysk 1700-talsfilosofi och samtidskonst med rötter i den judisk-östeuropeiska traditionen.

Johan FornäsHur berättas Europa?

Europas utveckling kan berättas som en linjär framgångssaga, en vändning från ständiga katastrofer till en ljusare framtid eller en historia om uppgång och fall. Johan Fornäs leder projektet "Berättelser om Europa", där vi upptäcker olika huvudtyper av Europaförståelse i olika östeuropeiska länder och genrer genom delstudier om fenomenologisk filosofi, politiska rörelser, nyhetsmedier, konst, litteratur och Eurovisionens populärmusik.