Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Projekt

Här publiceras löpande aktuella forskningsprojekt från Södertörns högskolas databas för forskningsprojekt. (Om listningen är tom finns det för tillfället inga aktuella projekt i databasen).
Projekt

This is a multidisciplinary project at the crossroads of Russian cultural history, post-Soviet studies, literary theory, aesthetics, and philosophy. The purpose of the project proposed is to study the aesthetics of the sublime in selected works in Soviet Russian Literature. In reverse, the project also poses the question how the literatures of Soviet Russia will contribute to our understanding of the sublime and its influence on modern literature.The underlying hypothesis is that different modes of the aesthetics of the sublime can be identified in the history of interpretations of the s... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Tora Lane

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Filosofi

Projektet, som pågick under åren 2006 - 2010, hade till syfte att studer kommunikationsrevolutionens förlopp och effekter i Östersjöområdet under det långa 1600-talet. Fokus låg på postväsendets uppkomst i Sverige och i de svenska provinserna på andra sidan Östersjön, Postväsendet som ett kommunikationssystem och postmästarna som utvecklades till kommunikationsexperter med ansvar för inte endast post och nyhetsdistribution, utan även ekonomiska transaktioner. En mindre del av projektet ägnade... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Kekke Stadin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

The focus of this project is feminist comic art and graphic novels from Sweden, Finland, Germany, and Russia. The multidisciplinary team of researchers is united by a view of comics as political action and social commentary, looking specifically at the role of comic art in operationalizing a feminist movement. The project members will explicate how format, language, and materiality serve as vehicles for depicting female perspectives, sharing private trauma, addressing taboo subjects, exploring sexuality, or challenging gender roles. Furthermore, the team will investigate how feminist cri... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Kristy Beers Fägersten

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Forskarutbildningsområde

Engelska

Projektets syfte är att analysera politik och medicinsk teori respektive praktik relaterad till abort i Sverige åren 1938 till 1965. Perioden utmärks av ökade lagliga möjligheter för kvinnor att få abort, framför allt genom införandet av den socialmedicinska indikationen i abortlagen år 1946, samtidigt som de reella möjligheterna att erhålla abort synes ha minskat under 1950-talet. 1950-talet var en tid av ökad restriktivitet; antalet beviljade aborter halverades under decenniet. Av särskilt intresse är abort... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Lena Lennerhed

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Pågående

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Idéhistoria

During the interwar period, 1919-1939, many states in Central and Eastern Europe faced the dilemma of developing new states modelled on the Western nation-states while at the same time meeting the demands for cultural rights voiced by sizeable ethnic minorities. In the Baltic states, measures of cultural autonomy were introduced, but of different scope and with different legal foundation. In Latvia, cultural autonomy was not included in the constitution, but separate school-systems for the ethnic minorities were implemented, creating a certain space of cultural autonomy. The main driving... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Per Bolin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Historia

Inom allt fler sektorer i det svenska samhället hörs klagomål och kommentarer om en ökande administrativ börda. Som aldrig förr planeras, redovisas, revideras, sammanträds och styrs det i organisationer, offentliga som privata. Samtidigt sker allt detta i det mest vällovliga syfte – att spara pengar och effektivisera för att få ut så mycket som möjligt av resurserna. Men utvecklingen tycks tvärtom gå åt motsatt håll. Produktiviteten går ned. Inom sjukvården blir antalet vårdtimma... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Anders Ivarsson Westerberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

Status

Avslutad

Samtidshistoriska institutet

Förvaltningsakademin

Samhällsvetenskaper

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Företagsekonomi

För ett antal år sedan, godkändes genomförandet av en 70 kilometer lång pipeline vars mål är att avleda vattnet från fem älvar i Maipodalen. Dalen är belägen alldeles nordöst om Chiles huvudstad Santiago. Älvarna utgör idag en viktig bevattningskälla för jordbruksmark, den håller en för turistindustrin viktigt landskap vid liv och bidrar till miljonstaden Santiagos vattenförsörjning. Men enligt kritikerna hotar genomförandet av projektet att totalt torka ut älvarna med katas... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Paulina Rytkönen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Internfinansierat

Status

Avslutad

ENTER forum

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Företagsekonomi

The microbial community ecology of the Baltic Proper is studied within this project, funded by the Foundation for Baltic and East European Studies, and several microbial ecosystem functions are investigated in order to understand the microbial capacities to cope with environmental change. With low surface salinity, a steep halocline, an eutrophication process and infrequent water mixing, areas of anoxic deep waters and sediments are gradually increasing, resulting in a steep oxygen gradient. The stratification of microbial community structure and functional capacity along the oxygen grad... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Sara Sjöling

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Utveckling och internationellt samarbete

Miljövetenskap

Geografi

Måltidskunskap

Internationell hälsa

Biologi

Under senare år har forskningen kommit att uppmärksamma hur det civila samhället har utvecklats i de östeuropeiska länderna, och i viss utsträckning har även regionens sociala rörelser och politiska protester uppmärksammats. Däremot har de radikala vänstergruppernas roll i dessa nyligen demokratiserade postkommunistiska länder inte studerats i någon större omfattning.

Inom forskningen om sociala rörelser har det ofta betonats att anarkistiska och autonoma rörelser har spelat en viktig roll för... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Magnus Wennerhag

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Sociologi

Statsvetenskap

The on-going refugee crisis and recent years’ electoral successes for right-wing parties with anti-migration stances have in many European countries led to an increase in antiracist mobilizations. Anti-racist activists have rallied for refugees’ rights and taken part in voluntary work with newly arrived immigrants.
 
This project investigates the interplay between anti-racist activists, politicians, and civil servants during significant campaigns of the anti-racist movement in four countries of the Baltic Sea region: Finland, Germany, Poland, and Sweden. While... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Magnus Wennerhag

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Sociologi

Statsvetenskap

Mitt nuvarande forskningsprojekt finansieras av Brottsoffermyndigheten och handlar om hur olika länder arbetar mot människohandel. Bakgrunden är bland annat en FN-rapport från 2009 som antyder att det finns stora skillnader i hur man angriper problemet. Samtidigt finns idag få vetenskapliga studier som närmare kan beskriva och förklara dessa skillnader. För det syftet jämförs arbetet i sex destinations- och ursprungsländer med avseende på olika funktioner (upptäckt, förebyggande, skydd, krishantering, konsekvenshant... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Michael Karlsson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Brottsoffermyndigheten

Status

Avslutad

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Statsvetenskap

Hos Aristoteles formuleras för första gången idén att naturvetenskapens uppgift väsentligen är att utforska de olika orsakssamband som råder i naturen. Projektet undersöker en rad frågor, kunskapsteoretiska såväl som metafysiska, som Aristoteles orsakslära väcker. Vad för slags objekt är orsaker: är de föremål eller händelser? Finns orsaker ”därute” i världen, oberoende av oss, eller är de snarare komponenter i våra förklaringar av naturen? Genom att... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Charlotta Weigelt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Filosofi

Projektet tar avstamp i kontrasten mellan den arkeologiska historieskrivningens bofasta tankeideal och förflutna samhällens föränderliga och rörliga verklighet. Med utgångspunkt från ett antal förhistoriska mötesplatser kring Östersjön söker projektet synliggöra rumsliga förbindelser. Genom nya perspektiv, där rörelse och resande ses som naturligt och inte avvikande, vill vi öppna för förut undanskymda historier.

Utgångspunkten är den mångfald arkeologier och arkeolog... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Kerstin Cassel

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Arkeologi

Syftet med projektet "Att gå in i politiken" var att undersöka hur kvinnor som företagare formerar sig och formulerar krav och agerar på olika politiska nivåer. Projektet visar att kvinnors företagande blev ett särskilt intressant politikområde, när det fördes samman med jämställdhetspolitiken.

1991−1994 påbörjade den borgerliga regeringen en omorientering av näringspolitiken, med tydligt fokus på tjänstesektorn och småföretagen. De första riktade sats... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Eva Blomberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Verket för innovationssystems (VINNOVA)

Status

Avslutad

Samtidshistoriska institutet

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

 

 This project analyzes representations of Eastern Europe in fiction and autobiographies from the 1980s to the present, written in English by female authors who emigrated from the region, or whose parents emigrated after WW II. The complex history of this region puts high demands on contextualization of literary analyses, and so the project begins more narrowly with an initial focus on the rich variety of work produced by women writers of the post-WW II Polish diaspora. Two such writers are key: Eva Hoffman and Lisa Appignanesi. After the publication of analyses of the... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Liz Kella

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Engelska

Vi lever i ett granskningssamhälle. Trots detta är kunskaperna om konsekvenserna av den expanderande granskningen begränsade. Detta är ett problem eftersom granskningarnas utformning kan ha stor betydelse för verksamheters utformning och styrning. Det övergripande syftet med projektet är att förstå på vilket sätt som granskningar har organiserats i den svenska staten, och att förklara skillnader och likheter i organiseringen. Projektet bygger på och integrerar två teoretiska traditioner: institutionell organisation... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Bengt Jacobsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Pågående

Förvaltningsakademin

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Företagsekonomi

Då projektet riktade sig till en internationell publik genomfördes det i första hand på engelska. Därför ges projektpresentationen endast på engelska.

In the late 19th century in northern Spain and southern France prehistoric mural paintings and engravings were discovered. Seeing what is there - Doxology as Theory of Knowledge for the Humanities and the Social Sciences inquired into epistemic questions related to images, depicting and perception that this rich and much debated material has given rise to. Focusing respectivel... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Mats Rosengren


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Retorik

Projektet undersöker i fyra delprojekt hur förskolebarn, förskollärare och förskollärarstudenter förstår sig själva som subjekt i bildningsprocesser. Forskningen fokuserar på hur aktörer inom förskolepedagogiken påverkas i sitt lärande av pågående förändringar i synen på kunskap, lärande och professionalitet. I detta tvärvetenskapliga projekt förenas empirisk forskning i Stockholm och Berlin med fenomenologisk-filosofisk reflektion över bildningsbegreppet.

&nbs... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Eva Schwarz

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Centrum för praktisk kunskap

Kultur och lärande

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Etnologi

Den praktiska kunskapens teori

Stockholm växer så att det knakar och ska bli Europas mest attraktiva region för investerare, invånare och besökare. Staden vill vara hållbar, ur både socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Samtidigt finns stora sociala, ekonomiska och politiska spänningar.

För att skapa ett bra Stockholm för alla startade Södertörns högskola hösten 2016 det omfattande forskningsprojektet ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap”. Projektet kommer att pågå i tre år oc... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Apostolis Papakostas

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
KK-stiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Nationalekonomi

Socialt arbete

Sociologi

Företagsekonomi

I detta projekt studeras samtida utvecklingar i fråga om synen på religiös auktoritet bland shiamuslimer. Omkring 40% av Mellanösterns muslimer tillhör den shiitiska grenen av islam. Shiiter utgör majoriteten av befolkningen i Iran, Irak, Bahrain och Azerbaijan samt betydande minoriteter i bland annat Libanon och Saudiarabien. Sedan den islamiska revolutionen i Iran 1979 har Shiaislam dominerats av den teokratiska religionstolkning som Ayatollah Khomeini lanserade och som än idag är statsbärande princip i Iran. Grundläggande för de... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
David Thurfjell

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Religionsvetenskap

Alla tillgängliga studier och undersökningar pekar mot att det administrativa arbetet ökar och tar upp allt mer av arbetstiden för de anställda, inte minst inom offentlig sektor. Det ska dokumenteras, skrivas rapporter, utvärderingar och planer. Det ska deltas i budgetmöten, ges synpunkter på den nya kvalitetspolicyn eller så ska anställda utsättas för revisorernas granskande blickar. Det finns otaliga exempel på klagomål från olika håll från dem som arbetar i offentlig sektor att det administrati... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Anders Ivarsson Westerberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
AFA försäkring

Status

Avslutad

Förvaltningsakademin

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Företagsekonomi

Skogs- och fjälltrakterna mellan Sverige och Norge har historiskt sett varit helt beroende av husdjursskötsel och foderproduktion. Ett sedvanebruk som givit upphov till särskilda natur- och kulturvärden och även format landskapet på ett särskilt sätt. Bruket är marginaliserat och anses oekonomiskt. Men kan man skapa bättre ekonomi för brukarna genom att tydligare marknadsföra produkter utifrån de värden som utgör biprodukter av betesbruket?

Målsättningen med detta gränsöverskridande... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Paulina Rytkönen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
EU (Interreg)

Status

Pågående

ENTER forum

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Företagsekonomi

Projektet syftar till att studera hur en inriktning av jordbruket mot småskalig, miljövänlig nischproduktion, åtföljd av lokal vidareförädling till lokalt präglade och certifierade kvalitetsprodukter (inklusive en satsning på att bygga upp lokala varumärken), kan bidra till att vända den negativa trend som verkar för avfolkning av landsbygden – och därmed också förbättra möjligheterna till ökad sysselsättning, vända befolkningstrenden, öka servicen, samt förbättra... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Paulina Rytkönen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Avslutad

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Företagsekonomi

Projektets syfte är att studera borgerlighetens utveckling i städer kring Östersjön under ”det långa 1800-talet”.

Borgerlighetens transformation från burskaps­ägande - en politiskt och juridiskt officiell ståndsindelning - till det betydligt mer svårfångade borgarklass eller medelklass undersöks utifrån ett centrum-periferi-perspektiv, där relationen mellan ett etablerat kulturcentrum - Tyskland - och periferin, Sverige, Finland och Baltikum, står i centrum.

Projektets syfte opera... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Martin Wottle

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Historia

Varumärken är en gränsyta. Det innebär att varumärken förmedlar efterfrågan och utbud av en produkt genom koordinering av information. Det sägs att vi lever i ’en varumärkt värld’ där märken har blivit en ny form för att organisera produktion och konsumtion. Det finns dock flera möjliga aktörer som kan influera det symboliska budskapet i ett varumärke. Producenter, konsumenter och mediärer (till exempel kritiker eller agenter) samt populärkultur lyfts fram som möjliga ’medf&o... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Karin Winroth

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Sociologi

Företagsekonomi

Projektets bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) initierade under 2015 ett nätverk för kommuner, ”Vidgad arbetsmarknad – breddad kompetensförsörjning”, för att vidga arbetsmarknaden och bredda kompetensförsörjningen för personer med funktionsnedsättningar. Bakgrunden till nätverket baserar sig på att det beräknade rekryteringsbehovet av personal i välfärdssektorn de närmaste 10 åren är stort, och uppgår till ca en halv miljon nya arbetstillf&aum... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Daniel Castillo

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
-

Status

Pågående

Förvaltningsakademin

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Sociologi

Företagsekonomi

Projektet BSR InnoShip syftar till att analysera sätt att minska luftutsläpp av föroreningar från fartyg som trafikerar Östersjön. Vi vet idag att dessa utsläpp bland annat utgör en viktig del av orsaken till den övergödning av Östersjön som orsakar bottendöd och störningar på viktiga ekosystem. De senaste uppskattningarna tyder på att den marina trafiken svarar för mer än 50 procent av det kväve som deponeras. Forskargruppen från Södertörns högskola bidar framför a... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Björn Hassler

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
EU

Status

Avslutad

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Fram till den tyska invasionen av Polen 1939 hörde det judiska Bund till en av de starkaste socialistiska rörelserna i Europa. Bildat i Vilnius 1897 kom Der algemeyner yidisher arbeter bund in Lite, Poyln un Rusland – som namnet lydde på jiddisch – att utvecklas till en judisk socialistisk och ickesionistisk arbetarrörelse utan motstycke i det ryska imperiets judiska bosättningszon, från Vilnius i nordväst ner över vitryska, polska och ukrainska samhällen där ett judiskt proletariat växte fram i början av 1900-tale... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Håkan Blomqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samtidshistoriska institutet

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

The objective of this interdisciplinary research project is to gain insights about the conditions, opportunities, and challenges that private and public organizations face regarding the development of responsible procurement, including how they manage environmental and health risk in different parts of a complex product chain. The case in question is the textile sector.

Our analysis of responsible procurement in this sector includes a focus on (i) priorities and knowledge – or lack of knowledge – among public and private procuring organizations about chemical risks i... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Magnus Boström


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

MKV

Sociologi

Miljövetenskap

In a more globalized world, with multiple governance levels and sources of authority, participatory
governance, with strong roles for such civil society actors as environmental organizations, is
increasingly seen as a remedy for dealing with transboundary environmental problems. But there are
some critical aspects regarding participatory governance that is so far little discussed in the literature,
and which require careful empirical analysis. How does participatory governance actually work in a
regional context, i.e. among neighboring states sharing environmenta... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Mai-Brith Schartau

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Statsvetenskap

Offentlig rätt

Introduction

In the 1980s, it became clear to most professional observers that modernism in art was over. Its bent towards formal abstraction, notions of aesthetic autonomy along with utopian and totalizing tendencies were no longer considered viable. Post-modernism was the new label for the alleged break with modernism. A rough decade and a half later, post-modernism was itself deemed historical, even by standard survey textbooks on world art history. Today, and since the 1990s, the chief terminological competitor to both of these interlinked terms – moder... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Dan Karlholm

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Konstvetenskap

Projektet undersöker bildandet av universitet i Lettland och Litauen under den första självständighetstiden, 1919-1940. Dessa nya universitet ses som viktiga nationella institutioner med stort symbolvärde. De skulle motsvara förväntningarna från majoritetsbefolkningens intellektuella och politiker: att skapa en institution för högre utbildning som använde sig av det nationella språket, skulle utbilda den egna nationella ungdomen och fokusera på den egna nationens kultur och historia. Denna agenda kom dock att delvis koll... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Per Bolin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Cultural and commercial exchange is something inherent
in art history research as well as in the trade of art and antiquities. Any
nation’s cultural heritage exists only in comparison with the heritage of
another nation, so the identification and care of the specific national
qualities are of great importance. Thus cultural heritage has great political
ramifications. Historically as well as in present time artefacts cross nation
state borders through conflict, diplomacy or legal trade. For the future
development of a rich national cultural heritag... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Charlotte Bydler

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
KK-stiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

This project focuses upon a case in point, the Congolese fashion movement La SAPE (La Société des Ambianceurs et des Personnes Elégantes) whose presence and fashion practices in Paris and other European metropolises are expressed as material assertions of European belonging. In recent years, the SAPE phenomenon has spread to several Western metropolitan spaces and to the social forums of the digital landscape, such as YouTube. My research on the topic takes its theoretical point of departure in the revived interest for material and spatial dimensions of cultural sign... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Ylva Habel

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

I november 2003 instiftade EU-parlamentet PSI-direktivet. Det innebär att information från den
offentliga sektorn i så stor mån som möjligt ska göras offentlig och kunna återanvändas i nya tjänster
och av andra aktörer än myndigheterna själva.

Offentlighetsprincipen har i Sverige länge varit en grundval för insynen i myndigheternas arbete. Genom denna har journalister tillgång till handlingar hos myndigheter, och när denna utvidgas till att omfatta digitalt lagrade data innebär det... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Ester Appelgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Verket för innovationssystems (VINNOVA)

Status

Avslutad

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Företagsekonomi

Journalistik

Det tvååriga projektet Datajournalistik mellan Södertörns högskola (SH), SVT Pejl, SAS Institute, SR,
Norrköpings Tidningars Media, Helsingborgs Dagblad, Mittmedia, Aftonbladet samt Svenska Dagbladet, har som mål att utveckla datajournalistik i Sverige. Projektet finansieras av Vinnova och omfattar 4,9 miljoner SEK. De medverkande företagen bidrar med motsvarande 4,9 miljoner SEK i medfinansiering.

Projektet ska utveckla, testa och utvärdera metoder och verktyg för datajournalistik där huvudfokus ligger på data... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Ester Appelgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Verket för innovationssystems (VINNOVA)

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Medieteknik

Journalistik

Företagsekonomi

Media Technology

En central aspekt av samtida civilsamhälliga förändringar är uppkomsten av medlemslösa organisationer. De medlemslösa organisationerna kan liknas vid motsatsen till de svenska medlemsbaserade folkrörelserna. I dessa nya organisationer skapas nya gränser mellan ledare och medlemmar, där organisationens verksamhet bedrivs av avlönade professionella aktivister medan
medlemmarnas inflytande begränsas till att betala en månatlig avgift. Denna form av professionali-sering av civilsamhället innebär s&arin... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Apostolis Papakostas

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Sociologi

The project combines a decolonial critique of Husserl’s phenomenology (Smith) with an analysis of contemporary forms of subjectivation as expressed in decolonial art in postcommunist Eastern Europe (Tlostanova). Phenomenology was important in overturning the communist regimes in Eastern Europe, and can thus shed light on the formation of postcommunist experiences and imaginary. In order to address what is manifested in decolonial art, phenomenology has to free itself from its Eurocentrism which restricts its potential. Although phenomenology has been crucial in postcolonial philoso... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Nicholas Smith

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Filosofi

Polisen är, precis som andra tjänstemän, statens förlängda arm . Det som skiljer polisen från andra förvaltningstjänstemän är deras monopol på att utöva våld. Enligt statsvetaren Lennart Lundqvist ska tjänstemän vägledas av ett offentligt etos. Detta innebär en etik och moral som värnar demokratiska fri och rättigheter, och ett handlande som syftar till att uppnå det allmännas bästa. Tjänstemän bör agera som demokratins väktare. Polisen är även e... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Jenny Madestam

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Förvaltningsakademin


Forskarutbildningsområde

Statsvetenskap

Företagsekonomi

Polisutbildningen

Den moderna staten och retoriken – en studie över relationen mellan kultur, språk och nationell identitet

Den svenska stormaktstiden var en period av betydande social mobilitet. Nya grupper steg till positioner av makt och inflytande i det expanderande svenska väldet kring Östersjön. Statens behov av ämbetsmän och andra tjänstemän krävde utbildning, och de nätverk och det språk som dessa ”uppkomlingar” helt hade att lita till skapade nya familjer som inte hade en lång tradition av familjeband at... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Annika Ström

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Retorik

När uppstod den politiska filosofin - i meningen principiellt frågande om hur samhället kan rättfärdigas? Och, lika viktigt: var? När vi ställer frågan om en företeelses ursprung förutsätter vi alltid någon sorts föreställning, om än oklar, om vad företeelsen i fråga är. Detta projekt är historiskt och systematiskt: det kommer att argumentera för en viss förståelse av politisk filosofi och undersöka denna tidigaste utveckling. Det antas ofta att den politiska filosofins... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Charlotta Weigelt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Filosofi

Projektets övergripande syfte är att med utgångspunkt i M. Foucaults diskursteori och utifrån det postkoloniala perspektivet på kulturell identitet (S. Hall, F. Fanon, H. Bhabha) studera kulturella identitetsdiskurser i den polska exillitteraturen efter 1945. Projektet kommer att undersöka de polska identitetsdiskurserna genom att granska framstående polska exilförfattares och exilessäisters förhållningssätt till händelser som präglade Europas historia efter Andra världskriget (bland annat den kulturella kris... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Janusz Korek


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

The overall purpose of the project is to investigate the emergence and further development of the Russian financial markets' institutional structure between 1990 and 2008 and how this development was influenced by informal practices applied by economic actors. The project will be based on empirical investigations by applying interdisciplinary methods of economic history and sociology. Douglass North's institutional theory and the Russian-British sociologist Alena Ledeneva's concept of informal practices will underpin the research methodology of the project.

The following research... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Ilja Viktorov


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)


Forskarutbildningsområde

Jämställdhet, alltså kvinnors rätt till jämlikhet med män, blev ett centralt politikområde i Sverige i och med att regeringen 1972 inrättade en delegation för jämställdhet. Förvånansvärt nog är dock den svenska jämställdhetspolitiken, idag en svensk profilfråga, föga utforskad ur ett historiskt och politiskt perspektiv. Ingen har ännu systematiskt ställt frågor om motiv, beslut och organisation vad gäller jämställdhetspolitiken.

Syftet... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Yvonne Hirdman


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Avslutad

Samtidshistoriska institutet


Forskarutbildningsområde

Genusvetenskap

Historia

Sociologi

Företagsekonomi

Denna studie har som övergripande syfte att kartlägga insatserna som krävs för att
motverka den samtida rasifieringen i Sverige, Sydafrika, Brasilien och Storbritannien, samt att utforska vilken roll nationella institutioner för mänskliga rättigheter (NHRI) och deras verksamheter spelar i denna process. Det treåriga projektet för samman en grupp av internationella experter inom rasismforskningen för att jämföra de olika nationella kontexten, de prioriteter de nuvarande strategierna har, hur effektiva dessa är och anal... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Nikolay Zakharov

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Sociologi

See webpage in English for project activities.

Populärvetenskaplig beskrivning:

Det är bilderna från flyktingläger som drabbar oss först, därefter statistiken om hur många som kommit dit, om sjuka och om döda. På bilder och i tv-reportage får vi se sjukskötare som vårdar nödställda, eller lastbilschaufförer som lämnar flak med förnödenheter, någon som delar ut matransoner. De är lägrens volontärer, och nästan utan att tänka på det noterar vi... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Norbert Götz

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Samtidshistoriska institutet

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Historia

I dag drabbas allt fler barn och unga i västvärlden av födoämnesallergi. Det är en potentiellt livshotande sjukdom som kräver ständigt riskhantering av den drabbade och dennes omgivning. Den enda behandlingen utgörs av ett undvikande av de födoämnen som individen är allergisk mot, samt behandling av symtom då de uppstår. Barn med födoämnesallergi riskerar att komma i kontakt med allergener, "den farliga maten" i många olika situationer i vardagslivet, och kan därför ses som särskilt riskutsa... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Marie-Louise Stjerna

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Astma och Allergiförbundets forskningsfond i samfinansiering med Södertörns högskola

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Pedagogik

Den tyskspråkige författaren och dramatikern Peter Weiss (1916-82), som levde och dog i svensk exil, nådde ett senkommet erkännande i Västtyskland för sin modernistiska prosa (1959-62). Därefter fick han sitt internationella genombrott med det nyskapande dramat Marat/Sade (1964) och den stort anlagda romantrilogin Ästhetik des Widerstands (1975-81) som syntetiserar de politiska och estetiska strömningarna under 1900-talet i den antifascistiska motståndskampen. Peter Weiss´ nyskapande modernistiska formspråk går emelle... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Ola Holmgren


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Litteraturvetenskap

The project Digital Activism in China, USA and Scandinavia (DigAct) brings together leading and emerging American, Chinese and Scandinavian scholars of a vivid and striving field at the intersection of media and communication studies, sociology, cultural studies and political science focusing on the role of digital media and its most important predecessors for political mobilization and organization in three regions.

DigAct has two connected aims. Firstly it strives to inquire and discuss major theoretical and methodological approaches within the field from an intercultural, comp... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Anne Kaun

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Tidigare forskning har visat att speciella etiska principer, och därmed en speciell moral, har utvecklats kring användning av digitala medier. Värden som frihet, kreativitet, individualism står här i centrum liksom passion, hedonism, m.m. Dessa kunskaper bygger dock huvudsakligen på analyser av små, specifika grupper av s.k. early adopters; hackers, fildelare, dem som laddar ned musik m.m., varav nästan samtliga dessutom främst är ungdomsgrupper. Samtidigt breder användningen av digitala medier snabbt ut sig bland befolkningen i s... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Stina Bengtsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

This project focuses on the impact of new, personal and digital media, on the way in which we can understand audience formations, lifestyles and segmentation, and the changing generational experiences connected to a rapidly changing media landscape. The project combines three component studies: Göran Bolin studies the relation between mobile technology and gendered generational experiences. Anna Maria Jönsson analyses the ways in which audiences orient through the vast media landscape, and which lifestyle components interrelate with media use. Peter Jakobsson analyses the music... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Göran Bolin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Since the mid-sixties, life expectancy started increasingly to diverge between Western and Eastern parts of Europe. The health crisis in the East deepened after the fall of communism in most of these countries, with concurrent widening of health inequalities between different population groups within countries. Those being socially or economically disadvantaged were less advantaged also in terms of health. The causes and correlates of adult health and health inequalities in Eastern Europe have been addressed in numerous studies. These studies suggest that poor health in this region is la... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Mall Leinsalu

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

SCOHOST

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Since the fall of the Berlin Wall and the break up of the Soviet Union the peoples around the Baltic Sea have become more interconnected. A number of studies investigating the new economic and political developments have been carried out. One area that has not been given as much attention is that of interreligious relations. The aim of this project is to study relations and encounters between Protestant missionaries from Sweden and indigenous Protestant churches in the Soviet Union, Russia and Ukraine from the perspective of both the sending and receiving institutions. Among other things... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Gunilla Gunner

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Religionsvetenskap

ECOPOOL is a multidisciplinary research project that focuses on governance of water resources and related ecosystem services in the Baltic Sea Region. The new demands on institutional arrangements by the EU Water Framework Directive, as well as of changing ecosystems due to e.g. climate change could be viewed as a reorganization phase that implies an increased need for adaptive capacity and transformability. The overall aim of the project is to contribute to an improved understanding of the feedbacks between ecosystems and society for sustainable governance. We use an ecosystem approach... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Monica Hammer

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
-

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Miljövetenskap

Various drugs have been found in effluents from sewage treatment plants (STP). Swedish studies have demonstrated a wide spectrum of drugs with relative occurrence that to a high degree reflects their amounts of use in medical care. Aquatic organisms living downstream STPs are exposed chronically throughout their lifetime and possibly during several generations. As pharmaceutical drugs are designed to have biological effects there is an increasing concern about serious effects on behaviour and physiology in fish. In a recent study 66 pharmaceuticals were detected in effluents from Swedish... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Håkan Olsén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Biologi

Miljövetenskap

Många olika bekämpningsmedel kommer ut i våra vattendrag och sjöar vid besprutning av skogs- och jordbruksmark. Väldigt lite är känt om vilka effekter dessa har. I detta projektet studerar vi om bekämpningsmedel kan ha negativa effekter på fiskars lekbeteende och reproduktiva framgång. Vi är speciellt intresserade av kemikalier som påverkar hanarnas förmåga att detektera och reagera på feromoner från lekmogna honor.

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Håkan Olsén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskap

Endocrine Disruptors (EDCs) är miljöföroreningar som stör funktionen av kroppens hormonsystem hos alla ryggradsdjur och många icke-ryggradsdjur. EDC-exposition under utvecklingen har visats påverka fertilitet, fortplantningsförmåga och sexuellt beteende, men också immunsystemet, ämnesomsättningen, hjärnans utveckling och beteendet, samt öka risken för sjukdomsuppkomst senare i livet. Skador inducerade under fosterutvecklingen verkar vara irreversibla. Helt nya resultat, än så länge bara på gna... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Inger Porsch-Hällström

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskap

From company towns to fishing towns, international cities to closed cities, military towns to Sámi settlements, confined border towns and merging towns, historical cities and commissioned cities, from infrastructure nodes to deserted towns, Soviet cities to reconstructed cities, the Barents Region’s urban portfolio is as complex and filled with contrasts as it is geographically dispersed. Add arctic climate, tough winters, and seasonal darkness, and you have a region of extreme urbanity.

Introduktion till Northern Experiments (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Charlotte Bydler

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Konstvetenskap

Idéhistoria

Miljövetenskap

Geografi

Under de senaste två decennierna har nationella skogsprogram antagits i mer än 100 länder. Ett skogsprogram är ett forum för samverkan om politik och brukande som skapas av staten men där även privata aktörer deltar. Skogsprogram har dock sällan lyckats bidra till förändringar i skogsbrukets praktik. I Sverige har regeringen infört en deliberativ process med syfte att skapa ett skogsprogram som bidrar till utvecklingen mot en biobaserad samhällsekonomi. Programmet ska bidra med nya förslag till skogspolitiken genom at... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Johanna Johansson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Forskningsrådet för miljö och areella näringar (Formas)

Status

Pågående

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Projektet handlar om konstruktioner av maskulinitet och politik i den svenska 68-vänstern. 1960- och 70-talen brukar beskrivas som decennier av ökad politisk radikalisering då en mängd nya sociala rörelser uppstod. En återkommande iakttagelse i berättelser om 68-vänstern är att det var en männens rörelse. När de nya vänsterrörelserna bildades tycks det som om kvinnor hamnade i samma position som den de ville förändra, det vill säga som underordnade och som männens bihang. Detta väcker en rad... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Helena Hill

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Genusvetenskap

Det könsneutrala pronomenet hen har sporadiskt använts i svenska språket sedan åtminstone sextitalet, men det var inte förrän ordet började användas för att referera till personer med oklart eller blandat könsuttryck i hbtq-kretsar som det fick vidare spridning. I slutet av 2011 och början av 2012 blossade en medial debatt upp efter att ett flertal aktörer, bland annat jämställdhetskonsulter, barnboksförfattare och språkvetare, hade propagerat för användningen av ordet.

Språ... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Karin Milles

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Svenska Akademien

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Svenska

The project studies the demography of firms and industries in Sweden in a long-term perspective, with a distinct focus on firm survival, firm growth, and on innovation. A demographic approach makes it possible to distinguish the general and universal, from those particular cases -- be it firms, industries, economies, or specific periods and events -- that deviate, stand out, or are “unique”, regardless of time and place.

Scholars in entrepreneurship and small business research have called for new perspectives and approaches. This includes longer historical analyses, l... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Marcus Box

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper

ENTER forum


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Nationalekonomi

Företagsekonomi

Projektet Entreprenörskap för social förändring, eller i något mer utförligt ordalag - Entreprenörskap, ledarskap och konsten att beskriva (hi)storien, syftar till att belysa och analysera människors handlande samt organisering och ledning av verksamheter som syftar till social förändring. Studien tar sin utgångspunkt i Röda Korsets verksamhet för att förhindra och lindra mänskligt lidande i Sverige och i världen.

Teoretiskt är studien baserad på entreprenörskaps-,... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Malin Gawell

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper

ENTER forum


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Företagsekonomi

In the past decades societal changes contributed to what Pierre and Peters (2000) conceptualise as a move from government to a governance model where decision-making is distributed across levels and among different types of actors. In this sense the European Union is an interesting case of a multi-layered polity operating on the principle of subsidiarity allowing for power distribution and, when it comes to environmental decision-making, it supports broad involvement of non-state actors (e.g., citizens, ENGOs, stakeholders groups). For instance the Water Framework Directive, the Environm... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Romina Rodela

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Många muslimska föräldrar väljer att placera sina barn i islamisk helg- eller eftermiddagsundervisning i muslimska organisationer för att komplettera det obligatoriska skolsystemets undervisning.

Förenklat kan man säga att dessa båda lärandemiljöer karaktäriseras av å ena
sidan memorering, utantillinlärning och person-till-person överföring av kunskap (den islamiska undervisningsmiljön) och en skolmiljö där dessa lärande- och undervisningsmetoder ofta kritiseras och där det... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Jenny Berglund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Religionsvetenskap

Projektdeltagare

Mattias Pirholt

Mattias Pirholt

Professor, projektledare

Forskningsintressen: J. W. Goethe, K. Ph. Moritz, Weimarklassicism, tidig romantik

 

 

 

 

 

 

Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Mattias Pirholt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Litteraturvetenskap

Projektet utgörs av en analys av den egyptiske predikanten/televangelisten Amr Khlaeds islamiska program som sänts på satellit-TV. Han utgör en del av en våg av muslimska predikanter som framträtt under senare år, som inte har en traditionell islamisk utbildning men som agerar som talrör för islam. Amr Khaled är internationellt känd och en av de största televangelisterna i den arabisktalande världen.

Den homiletik som utvecklats bland många av dessa predikanter skiljer sig från flertalet tidigare musl... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Susanne Olsson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Religionsvetenskap

Projektet kombinerar ekosystemekologiska och evolutionsbiologiska angreppssätt för att besvara frågor kring om och hur biodiversitet på genetisk nivå påverkar arters och ekosystems förmåga att anpassa sig till miljöförändringar. Projektets fokus ligger på Östersjön. Östersjöns kustområden är utsatta för en betydande påverkan från olika mänskliga aktiviteter, t ex industrier, sjöfart, jordbruk, bebyggelse, fiske och rekreation. Vi människor drar alltså nyt... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Mats Grahn

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Biologi

Miljövetenskap

Det här projektet undersöker betydelsenav internationell i Sverige under kalla kriget 1945-1989. Titeln speglar hur det inom konstvetenskap funnits en införstådd riktning där influenser strömmat från centrum som Paris eller New York till t.ex. en nordisk periferi. Arkiv på konstmuseer och konsthallar avslöjar en annan historia. Det visar sig att konstnärer från hela Europa med hög frekvens visades i Sverige. Denna slags upptäckter utarmar den till synes självklara hierarkin mellan Väst- och Östeu... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Katarina Macleod

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Konstvetenskap

Femininitet är både en självklarhet och ett problem för feministisk forskning. Ofta sätts likhetstecken mellan femininitet och en oproblematiserad föreställning om kvinnligt kön, samtidigt som det främst knyts till utsatthet, sexualisering och underordning. Medan genusvetenskaplig och queer forskning på senare år teoretiserat maskulinitetens olika former har femininiteter ej rönt samma intresse. Detta tvärvetenskapliga projekts syfte är att teoretiskt och etnografiskt undersöka genusvetenskapens och queerforskn... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Ulrika Dahl

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

This interdisciplinary (economic history/economics) project focuses on entrepreneurship and firm dynamics in the Nordic-, Central- and East European economies. Its focus is comparative and it takes on a long-term perspective (from 1830-2013). Even if there has been vast theoretical and empirical development in entrepreneurship and firm dynamics in the past few decades, there are still several gaps – empirical, methodological and theoretical. Research on firm dynamics – entry, growth, exit – in and across industries as well as in the macro economy, has also often employe... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Karl Gratzer

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Företagsekonomi

Kulturforskningen har visat att globaliseringen inte bara leder till en homogenisering av världens kulturer, utan också till en heterogenisering, kreolisering och nya former av kultur. Homogeniseringen har lett till en medvetenhet om - och ibland en skärpning av - kulturella motsättningar, som kan orsaka etniskt våld. Samtidigt har globaliseringen genom migration och kulturkontakter medverkat till uppkomsten av nya identitetskonstruktioner och transnationella lärandeprocesser som inneburit ökad förståelse över kulturella och nationella... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Katrin Goldstein Kyaga

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Pedagogik

I flera svenska hamnstäder pågår och planeras för byggnadsprojekt som är mycket omfattande och genomgripande i städernas struktur. Enligt bland annat internationellt mönster omvandlas äldre hamn- och industriområden till en blandning av bostäder och verksamheter. Detta har inneburit både möjligheter och problem. De avvecklade områdena har utgjort ett välkomnat utrymme för städerna att expandera på. Många hamnstäder har under lång tid varit avskurna från vattenkontakt, och det... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Maria Bergman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Forskningsrådet för miljö och areella näringar (Formas)

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Biologi

Geografi

Miljövetenskap

Projektet är en tvärvetenskaplig studie inom fälten fenomenologi, politisk filosofi och kultur- och litteraturvetenskap. Det syftar till att undersöka begreppen “den gemensamma” och “förlusten av det gemensamma” i relation till det moderna samhällets villkor. Dessa fenomen analyseras i förhållande till olika politiska erfarenheter I Europa under 1900-talet. Projektet avser konceptualisera dessa begrepps inflytande och därigenom ompröva den, för den politiska filosofin så centrala idén, om det &ld... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Marcia Cavalcante

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Litteraturvetenskap

Filosofi

Syftet med projektet är att bidra till förståelsen av hur och under vilka betingelser som reformer av säkerhetsstaten genomförs. Empiriskt fokuserar projektet på sex småstater i Nordeuropa och hur de reagerade på 9/11. Av resultaten framgår att Danmark och de tre baltiska staterna genomförde omfattande reformer, medan Sverige och Finland präglades av kontinuitet. De olika reaktionerna förklaras av skillnader i hur hotet från den globala terrorismen uppfattades, trycket från internationella institutioner, den inr... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Michael Karlsson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Statsvetenskap

Vid Förvaltningsakademin bedrivs ett projekt med syftet att förstå hur förändringar i skolors praktik kan komma till stånd. Projektet utgör en del av Skolverkets utvärdering av den statliga rektorsutbildningen, och dess betydelse för att förändra skolornas arbete. Vi bygger teoretiskt i projektet på den ganska rikhaltiga flora av organisationsforskning som finns vad gäller organisatorisk förändring, dvs. teorier som analyserar betydelsen av nya idéer, reformer, imitation, rutiner och lärande fö... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Bengt Jacobsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Skolverket

Status

Pågående

Förvaltningsakademin

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

När den samtida svenska staten diskuteras i forskning eller politiska sammanhang står ordet förändring högt i kurs. Det brukar uttryckas som maktförskjutning, minskad styrbarhet, fragmentarisering av värdegemenskapen eller från government till governance. Ett gemensamt drag är att traditionell hierarkisk styrning av staten längs bestämda beslutslinjer antas ha ersatts av mer informella beslutsprocesser, och att initiering, beslut och verkställande vävs ihop till intrikata mönster av en ny nätver... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Anders Ivarsson Westerberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Samtidshistoriska institutet

Förvaltningsakademin

Historia och samtidsstudier

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Företagsekonomi

Historia

Statsvetenskap

Den globala kapitalismens expansion i Östeuropa har skapat nya strukturella villkor, nya
sociala relationer och nya kulturella mönster. Projektet undersöker hur människor i gränssnittet
mellan Väst- och Östeuropa, mellan postkommunism och senkapitalism tolkar och hanterar
avreglering av marknader, transnationella migrationer och den växande informella ekonomin.

För individer och grupper som hamnar utanför den formella ekonomins ramar med avtalsenliga
löner och sociala rättigheter kan den informella se... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Mats Lindqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Etnologi

This project connects ten senior scholars in the Baltic and East Central Europe countries with Södertörn University for the purpose of conducting cutting edge comparative research on the formation and stability of national governments. In particular, the project examines two aspects of government formation and termination that in the region have not yet been the subject of scholarly inquiry. One of these is coalition governance. Knowledge about this aspect of national politics in the region is today very scarce, both in the international literature and (according to our country... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Torbjörn Bergman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Statsvetenskap

Detta forskningsprojekt syftar till att förstå förändringar i användning av, och preferenser för, medier och annan kultur i relation till samhällens makrostrukturella organisation. Empiriskt bygger projektet vidare på en redan genomförd studie av estniska och svenska studenters användning och preferenser för medier och kultur ifrån 2002. Givet den snabba förändringsprocess som länderna, särskilt Estland, varit inbegripet i under de senaste decennierna, kan vi analysera förändring i smakmönst... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Stina Bengtsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Finansindustrin har utvecklats dramatiskt under det senaste decenniet, vilket också lett till en tydligare specialisering och professionalisering inom branschen. Tidigare skedde kapitalhandeln genom traders i ett rum på börsen. Numer handlas på en elektronisk marknad, och tradernas transaktioner kompletteras med annan expertis. Investmentbankerna är ett tydligt exempel på hur olika experter medverkar i handeln - förutom traderna - även mäklare, analytiker och rådgivare inom corporate finance. Dessa experter verkar i nära samarbe... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Karin Winroth

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Avslutad

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Företagsekonomi

Den genomsnittliga förväntade livslängden i västliga EU-länder ökade med nästan fem år mellan 1986 och 2008, men i åtskilliga östeuropeiska länder var den faktiskt lägre nu än för tjugo år sedan. Samtidigt minskar befolkningen i flera länder hastigt pga hög dödlighet samt utvandring. Projektet “Utvecklingen av  folkhälsa och befolkning i Östeuropa under den ekonomiska krisen" ("Health and Population Developments in Eastern Europe in the Conditions of Economic Crisis”) h... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Ilkka Henrik Mäkinen


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Samhällsvetenskaper

SCOHOST


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Statsvetenskap

Sociologi

Detta mångvetenskapliga projekt påbörjades 2010. Rudan (Carassius carassius) var en viktig matfisk från medeltiden fram till den industriella revolutionen. Rudan odlades för att ätas under fastan. Genom sin förmåga att överleva utan tillgång till syrgas under vintern gjorde den lättodlad i små dammar, den blev den enda fisk som överlevde stränga vintrar med brist på syre. I många gamla skrifter antyds det att fiskarna blivit transporterade av munkar och präster och introducerats i dammar... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Håkan Olsén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskap

Geografi

Biologi

Hormonstörande kemikalier: Effekter på beteende och reproduktion, utveckalnde av nya biomarkörer och riskuppskattning i Östersjön.

Hormonstörande ämnen (Endocrine disrupting chemicals, EDC) stör funktionen hos hormonsystemet hos alla ryggradsdjur. Ett stort antal EDCs släpps ut i vattenmiljöer från såväl industriutsläpp som avloppsvatten, där östrogen från urin, naturligt och syntetiskt från p-piller, lämnar ett väsentligt bidrag. Resultat från fält... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Inger Porsch-Hällström

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Biologi

Geografi

Utveckling och internationellt samarbete

Miljövetenskap

Internationell hälsa

Idag är utvecklingen mot mångfaldsinriktning i arbetslivets organisationer i grunden oundgänglig dels på grundval av i synnerhet marknadsekonomins globalisering och dels som en följd av krav på mänskliga rättigheter. Att främja mångfald i samhället i allmänhet och i arbetslivet i synnerhet handlar i denna mening om rätt till likhet i förutsättningarna. Projektet syftar till att undersöka betydelsen av denna ledningsstrategi (eller managementidé) för hanteringen av mångfaldsfrågor i... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Heike Graf

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Sociologi

Journalistik

Projektet kommer att fokusera poliser och vårdpersonal – deras språkbruk, perception av vissa nedsättande personbenämningar och i övrigt attityder till språkliga benämningspraktiker. Vi avser att jämföra förhållningssätten till pejorativ i Tyskland och Sverige, två länder med ganska olika generella förhållningssätt till diskriminering och diskurser kring t ex rasism. I korthet och mycket generellt är vår utgångspunkt att det i Sverige ofta uppstår en s.k. politiskt korr... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Mats Landqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Svenska

Current cultural transformations reflects how the human being increasingly questions its traditional position as master of nature. This is not least obvious in the human/horse relation. Four comparative part projects (horse welfare discussions, horse assisted coaching and leadership educations, transformations of practical/theroretical knowledge in the art and didactics of horse riding) will investigate how humans construct new fields of knowledge and norms around the horse and themselves in Sweden and Poland with its starting-point in Studies in practical knowledge, Ethics, Didactics an... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Ulla Ekström von Essen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Centrum för praktisk kunskap

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Den praktiska kunskapens teori

Stadsodling utgör ett bra exempel för att studera hur värderingar och idéer delas, kommuniceras och reproduceras via digitala plattformar eftersom värderingarna också leder till praktiska konsekvenser
genom konkret påverkan på den urbana miljön. Ett antagande i projektet är att det finns signifikanta skillnader i meningsskapande mellan de geografiska områden vi vill undersöka, eftersom innebörden i att odla själv påverkas av den lokala historiken kring behovet av självförsörjning, tillg&... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Maria Normark

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Medieteknik

Idéen om den gode kommunala arbetsgivaren?

Syftet med projektet är att analysera de offentliga arbetsgivarpolitiska positioner och ställningstaganden som kan identifieras från 1862 till idag.

Projektets undersöker de arbetsgivarpolitiska idéer, begreppsmodeller och värdesystem som svenska offentliga arbetsgivare och vissa av dess organisationer skapat och förmedlat liksom kunskaps­utvecklingen på detta fält i vid mening.

Undersökningen genomförs på central nivå (organisatoriska f&oum... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Ylva Waldemarson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

Status

Avslutad

Samtidshistoriska institutet

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historia

Sociologi

Se engelsk sammanfattning.

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Hans Andersson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Statsvetenskap

Sociologi

1600-talets samhälle upplevde en dynamisk utveckling som kan kopplas till uppkomsten av en infrastruktur för information. Denna kommunikationsrevolution (postväsende, tidningar) mångdubblade det dåtida
informationsflödet som drev på en samhällelig modernisering på flera plan. Information blev en vara på en växande marknad i städerna, där informationsagenter tillgodosåg behoven av information. Projektet analyserar denna förändring och dess betydelse för Östersjöområdets integrat... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Heiko Droste

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Historia

Projektet studerar förutsättningarna för civilsamhällelig mobilisering och kollektiva påverkansstrategier i Polen, men sätter också Polen i perspektiv genom jämförelser med några av dess grannländer: Tjeckien, Litauen och Sverige.

Projektet inbegriper bl.a. fallstudier av urbana rörelser och mobiliseringar kring boendefrågor, mobiliseringar kring föräldraskap, samt miljö- och djurrättsaktivism.

Vi vill problematisera bilden av det svaga civilsamhället i Polen och andra postkommun... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Kerstin Jacobsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Sociologi

Forskningsprojektet "Integration genom sociala medier" [egentligen "Immigrant Inclusion by eParticipation"] bedrevs under åren 2009-2012. I projektet studerade forskare i vilken mån sociala medier skulle kunna skapa delaktighet hos invandrare, och hur tekniken i så fall borde vara uppbyggd.

Forskningsprojektet finansierades av EU och samordnades från Helsingfors universitet. Studier genomfördes i Sverige, Finland och Estland. Den svenska studien leddes av Mauri Kaipainen, professor i medieteknik vid Södertörns högskola.

Kaipaine... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Mauri Kaipainen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
EU (Interreg)

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Medieteknik

Med syftet att jämföra olika former av social företagande och dessas institutionalisering samverkar partners från världens olika regioner. I dagsläget delar forskare från över 50 länder i projektet ”International Comparative Social Enterprise Models” (ICSEM).

Projektet initierades och samordnas av professor Jacques Defourny (CES - University of Liege, Belgien) och professor Marthe Nyssens (CIRTES - Catholic University of Louvain, Belgien). Malin Gawell är svensk partner och projektledare för det svenska arbetet.... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Malin Gawell

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
-

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper

ENTER forum


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Företagsekonomi

IODP Baltic Sea Expedition 347 - Östersjöns utveckling under de senaste 130000 åren.

Under sommaren 2013 kommer det inom ramen för det internationella konsortiet IODP (Integrated
Ocean Drilling Program) att genomföras det första vetenskapliga sedimentborrningsprogrammet
i Östersjön. Undre många årtionden av geologisk forskning har forskarna varit begränsade
av den tillgängliga provtagningsutrustningen. De längsta sedimentkärnor som
provtagits har varit maximalt 15 m vilke... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Thomas Andrén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Biologi

Geografi

Miljövetenskap

Islamofobi i Europa är inte något nytt fenomen, men under det senaste decennierna har problemet ökat väsentligt. Syftet med projektet är att i ett främst samtidshistoriskt perspektiv undersöka islamofobins karaktäristika i de mest folkrika länderna i Östersjöområdet, d.v.s. Tyskland (särskilt de nordöstra delarna, som tidigare utgjorde Östtyskland), Polen och Ryssland, med särskilt fokus på den kristna dimensionen. Islamofobi i det postkommunistiska östra Europa och dess kristna dimension har tid... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
David Westerlund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Religionsvetenskap

The aim is to investigate journalism education in relation to models of journalism and professional values in Russia (M.V. Lomonosov Moscow State University), Finland (University of Jyväskylä), Estonia (University of Tartu), Poland (University of Warsaw) and Sweden (Södertörn University). In the last conference of IMCR (2008) many papers were presented in the field with national or “western” basis. The new approach here is to compare countries that seldom appear in the same study and to contribute to a theory of journalism education

... (Läs mer)
ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Karin Stigbrand


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Journalistik

Journalism is a key factor in public sphere, in political communication as well as in formation of identities in society. New digital technology, increased commercial pressure and the growth of a network society changes the conditions for journalism - but is it changing in the same way in different media systems? How are journalistic practices and values influenced by the media development in different media systems? The purpose of the project is to study how professional journalistic cultures are influenced by media development in three different media systems: Sweden, Poland and Russia... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Gunnar Nygren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Journalistik

Den kulturpolitiska sfären har alltid styrts av starka idéer. Det har länge funnits föreställningar om att kulturpolitiken ska stärka värden som bildning och – i vissa delar av världen – jämställdhet och demokrati. Men det har också funnits idéer om att kulturpolitiken på olika sätt kan användas instrumentellt för att ideologiskt forma medborgarna (till goda ”demokrater” eller ”kommunister”). Även om ekonomiska överväganden genom historien har varit vik... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Jenny Svensson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Företagsekonomi

Det har länge funnits idéer om att kulturpolitiken ska stärka värden som bildning, jämställdhet och demokrati. Kultur har beskrivits som ”demokratins själ”, och kulturell mångfald som den egenskap som ”definierar det mänskliga”. Även om ekonomiska överväganden genom historien har varit viktiga realiteter för de flesta kulturutövare, har sådana värden mestadels betraktats som underordnade. Idag verkar det inte längre vara så. Idéer om resultatmätning och ekono... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Bengt Jacobsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Avslutad

Förvaltningsakademin

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Företagsekonomi

Projektets primära syfte har varit att slutföra katalogiseringen av en
stor samling äldre dissertationer i Södertörns högskolebibliotek (SHB).
Projektet var utarbetat i samråd med Uppsala universitetsbibliotek (UUB)
som har en liknande samling tidigmoderna avhandlingar. När RJ hösten
2014 beviljade medel för projektet uppskattades den okatalogiserade
delen till ca 4500 dissertationer. Under projektets gång upptäckte vi
att antalet dissertationer som skulle katalogiseras var större ä... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Jan Hjalmarsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Klaga månde Elektra - Mänskliga rättigheter och könsdiskriminering. Förändrade relationer mellan stat, kollektiv och individ i ett nordiskt östeuropaperspektiv 1980-2009.

Detta forskningsprojekt studerar könsdiskriminering som föremål för politiska beslut och åtgärder i skärningspunkten mellan stat, kollektiv och individ 1980-2009.

Begreppen mänskliga rättigheter och könsdiskriminering har en framträdande plats på den globala agendan, vilket utsätter st... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Ylva Waldemarson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samtidshistoriska institutet

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historia

 Kollektivets fronesis. En undersökning av kollektivitet, beslutfattande och professionella
överväganden i välfärdsyrken i Sverige och Tyskland

Projektets huvudfråga är om, och i så fall på vilket sätt, praktisk kunskap/fronesis kan vara
kollektiv, och i så fall på vilket sätt denna kunskap uttrycks och förstås. Projektet kombinerar filosofiska undersökningar av begreppet ”kollektiv fronesis” med en studie av hur yrkesverksamma inom sk... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Jonna Lappalainen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Lärarutbildningen

Centrum för praktisk kunskap

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Den praktiska kunskapens teori

Projektets bakgrund

På det nationella arbetsmarknadspolitiska området finns det idag en mängd olika försök att minska arbetslösheten i de flesta grupper i samhället. Vanligtvis är dessa insatser främst riktade mot individens behov och möjligheter, genom att på olika sätt stärka individen på arbetsmarknaden (McDonald och Marston 2005).

Flertalet av de insatser som har genomförts och som även idag är aktuella tenderar också att vara kortsiktiga, eller åtmins... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Daniel Castillo

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
-

Status

Pågående

Förvaltningsakademin

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Sociologi

Företagsekonomi

Projektet skall röra studier av muslimska miljöer i Sverige idag och fokus är på undervisning och predikningar. Grundläggande frågor såsom vilken islamtolkning som förespråkas och vad det har att säga om synen på teman som integration och könsroller diskuteras i relation till t.ex. religionsfrihet, demokrati, sekularisering och integration.

Pedagogiska frågor diskuteras också. Det har länge funnits en stereotyp bild på islamundervisning som auktoritär och undersökningen kommer ta upp... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Susanne Olsson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Avslutad

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Religionsvetenskap

Konst, kultur, konflikt. Transformationer av museer och minneskultur runt Östersjön efter 1989

Projektet syftar till att kartlägga, analysera och tolka förändringar av utställningar av konst och kultur på museala institutioner, konsthallar och minnesplatser omkring Östersjön efter 1989 till idag. Vi frågar oss hur de narrativa strukturerna om nationen, kulturen och historien omförhandlades ideologiskt och transformerades kommunikativt på dessa institutioner efter murens fall, Sovjetun... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Dan Karlholm

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Konstvetenskap

Arkeologi

Projektets övergripande syfte är att studera hur genus skapas, uttrycks och normaliseras i onlinemiljöer bland unga människor (10-14 år) i Estland och Sverige. Syftet är vidare att se vilken betydelse detta identitetsskapande har i deras vardagsliv.

Vi kommer att studera följande tre tematiker

a. Hur uttrycks och normaliseras genus online bland unga?

b. Vilka betydelser har konstruktioner av genus online bland unga i deras vardag?

c. Hur använder unga medietekniska redskap för att komplettera verbala och skrift... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Patrik Hernwall


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

MKV

Minoritet och nationell identitet i Königsberg och Riga ca 1870-1914

Projektet syftar till att idéhistoriskt analysera hur föreställningar om minoritet, nationell identitet, medborgarskap och makt konstrueras, förändras och kommuniceras i några specifika kosmopolitiska miljöer 1870-1914.

Den övergripande tanken i detta projekt rör sig kring begreppet ”kosmopolitiskt” och hur detta ”universella” begrepp fylls med föreställningar om minoritet och nationell identitet. Den nationella vä... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande

CBEES


Forskarutbildningsområde

Idéhistoria

The general idea of the project is to explore the interconnection between crisis and critique and to ask whether crisis situations can open up new opportunities as well as require radical critique. The basic idea goes back to Walter Benjamin and Bertold Brecht, who, in the 1930s, were working on a common journal project to be called Krise and Kritik. The journal never actually materialized, however, in several editorial meetings and written exchanges Brecht and Benjamin developed the idea of discussing crisis and critique. Taking their approach as a starting point, I am investigating pro... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Anne Kaun

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Kritiskt tänkande är ett viktigt mål i det svenska utbildningssystemet, men det finns inget allmänt vedertaget svar på frågan vad det innebär och hur det tränas. Projektet syftar till att utveckla teorier om kritiskt tänkande som perspektivskifte och praktisk omdömesförmåga och undersöka dessa teoriers möjliga didaktiska konsekvenser inom nutida högskoleutbildning. Delstudierna handlar bl.a. om didaktiska tillämpningar av retorikens toposbegrepp, perspektivskifte som kritisk förutsättningsanalys... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Henrik Bohlin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Avslutad

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Svenska

Retorik

Idéhistoria

Projektet är en samproduktion mellan Södertörns högskola och Karolinska Institutet.

Syftet är att studera den potentiella interaktionen mellan maten man äter och tarmfloran. Är en vegetarisk kost gynnsammare för tarmfloran än en blandkost? Finns det skillnader på kort och lång sikt? Vad påverkar våra kostval?  Forskare i projektet är professor Lennart Hammarlund (KI), docent Mats Grahn (SH), samt docent Paulina Rytkönen (SH). Projektet har under våren 2014 också haft en examensarbetare... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Mats Grahn

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
-

Status

Pågående

Forskarutbildningsområde

The body as gift, resource and commodity: Organ transplantation in the Baltic region

Running: 2008-2011

The purpose of the project is to examine from a multidisciplinary basis a medical technology in a state of rapid change: organ transplantation. From perspectives in ethnology, the history of ideas, and philosophy, individuals’ and society’s views on the body in the case of organ transplantation are studied – how norms and values regarding the body are engendered and have consequences for the way the activity of transplantation is organised. The ambitio... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Fredrik Svenaeus

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Centrum för praktisk kunskap

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Praktisk kunskap

Religionen är på väg att bli ett viktigt ämne i den offentliga skolans klassrum. På grund av migration, möter eleverna stärkt religion i form av mångfald, vid sidan av sina lärares undervisning. Mångfalden varierar med historia, pedagogik, nationell och lokal kultur och värderingar. Upplevelsen av mångfald varierar med ålder och familjens tradition.

Genom att använda elevernas upplevelse av mångfald i skolan som utgångspunkt, är projektets mål att ...
(1) beskriva betydelsen av... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Jörgen Straarup

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Lärarutbildningen

Kultur och lärande

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Religionsvetenskap

Technocult is the acronym for the research programme Technologies of Culture – Cultures of Technology, which is dedicated to the analysis of techno-cultural phenomena in the contemporary, its roots in the past, and its consequences for the future. The programme binds together a range of closely connected themes within the humanities, which have been developed within multi-disciplinary projects at Södertörn University, Stockholm, Sweden. The themes concern culture in its social as well as aesthetic sense, and especially the mechanisms by which knowledge and values are repr... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Göran Bolin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

CBEES

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Projektet utgår från tanken att människors förhållningssätt och världsbilder är resultat av förhandlingar på flera nivåer. I våra vardagsliv möter vi olika typer av kunskap som vi medvetet och omedvetet tar ställning till och som formar våra identiteter och relationer till andra människor. I den senmoderna och globaliserade tidsålder vi nu lever i är dessa ständiga inre förhandlingar särskilt märkbara. Detta gäller speciellt i stora städer där människo... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Susanne Olsson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Religionsvetenskap

2021 har svenska kvinnor haft rösträtt i etthundra år. Vägen till rösträtt var svår och utdragen, och efter rösträttens visade sig vägen till fullständig jämställdhet med männen vara längre än man kanske hade hoppats. I denna kamp har det svenska språket alltid varit viktigt. Feministerna har alltid varit medvetna om språkets makt, och har också insett mer och mer att de också själva har makt över språket: makten att använda det men också makt att för&... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Karin Milles

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Erik Wellanders fond, Ridderstads fond

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Svenska

Projektet syftar till att studera om – och hur – en inriktning av jordbruket mot småskalig, miljövänlig nischproduktion, åtföljd av lokal vidareförädling till lokalt präglade och certifierade kvalitetsprodukter (inklusive en satsning på att bygga upp lokala varumärken), kan bidra till att vända den negativa trend för jordbruket – och därmed också för sysselsättning, befolkning, service etc. – som karakteriserar betydande
delar av den svenska landsbygden, särskilt i skogs-... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Paulina Rytkönen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Forskningsrådet för miljö och areella näringar (Formas)

Status

Avslutad

ENTER forum

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Företagsekonomi

Foto från dykningIn 2011, MARIS launched a new research area. The goal is to conduct archaeological surveys, examine and discuss the sunken landscapes of the early Holocene in the southern Baltic Sea. The project concentrates on the postglacial river mouth of Verkeån, south-east Scania and the Blekinge archipelago. Another i... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Björn Nilsson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
KK-stiftelsen

Status

Avslutad

Historia och samtidsstudier

MARIS


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Arkeologi

The aim of this investigation is to reconstruct and analyse the work of the Swedish curator and museum director Pontus Hultén (1924-2006) as it comes down not only in images, words and published books; but in practices. The temporal frame is the period between 1957 and 1981. Hultén was employed at Moderna Museet as a curator in 1957 and became its director in 1960. In 1973, he began work on a new cultural house in central Paris: Centre Pompidou. He led the institution until 1981. Pompidou became the world’s second most visited museum (Louvre being on the top of the li... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Charlotte Bydler

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Konstvetenskap

kungsträdgården körsbärsträd

Projektet syftar till att utveckla ett pedagogiskt och filosofiskt tänkande kring innehållsdimensionen i skolans forstransuppdrag för den pedagogiska forskningen. Mycket pedagogisk forskning har hittills ägnats åt att analysera hur den s.k. ”vä... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Lovisa Bergdahl

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Kultur och lärande

Lärarutbildningen


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Pedagogik

The project Like Fish in Water: Surveillance in Post-Communist Societies is an international research initiative that seeks to understand and explain the relationship between surveillance, trust, and social equality in countries in Central and Eastern Europe. The project is carried out by researchers from the Södertörn University in Stockholm, Sweden, and the University of Warsaw, Poland. It is broadly social scientific, applying perspectives from political science, sociology, and criminology. The study includes three stages: 1) an overview of surveillance technologies... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Ola Svenonius


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Statsvetenskap

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Maarja Saar

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
-

Status

Pågående

Forskarutbildningsområde

Making är relevant, eftersom det undersöker både mötet med och interaktioner mellan fysiska och digitala material inom skapandet och skapande processen. Detta doktorandprojekt fokusera på maker practice (tillverkarpraktik), analyserar makerspaces som platser där människor delar verktyg, kunskap och deras erfarenheter kring olika material och skapande. Med hjälp av etnografiskt fältarbete och deltagarobservation använder vi oss av ett människa-dator interaktion (HCI) perspektiv där vi fokusera p... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Sophie Landwehr Sydow

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Medieteknik

Ett forskningsprojekt som studerar Stockholms kommunalpolitik efter 1945 är förlagt till Samtidshistoriska institutet.

Projektet har tre teman – Staden och omvärlden, Partierna och politiken och Demokratins organisering. Hur har staden agerat i förhållande till sin omgivning (grannkommuner, regionen, staten, EU)? Hur har partierna och politiken förändrats? Vilka särdrag har stadens organisering av demokratin haft?

Stockholms kommunalpolitik är förvånansv&au... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Stockholms stad

Status

Avslutad

Samtidshistoriska institutet


Forskarutbildningsområde

Historia

Detta mångvetenskapliga projekt syftar till att öka förståelsen om förutsättningar, utmaningar och förbättringsmöjligheter kopplade till marin fysisk planering (Marine Spatial Planning) i Östersjöregionen. Den huvudsakliga forskningsfrågan rör om och hur intressen, värderingar och kunskap från t.ex. olika länder, sektorer och aktörer påverkar och integreras i planeringsprocessen.

Extern projekt sida

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Michael Gilek

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Miljövetenskap

Establishment of markets and creation of regions are acknowledged as slow and incremental processes, but there are also examples of rapid and revolving changes, which can deepen or completely change earlier patterns. Such a revolutionary change was the 1989 downfall of the Soviet system in Eastern Europe, which created completely new conditions for the flow of trade, investments and services between countries that hitherto had been separated despite the geographic proximity.

The Nordic countries have since long tried to find different venues to increase the integration between th... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Mikael Olsson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

CBEES


Forskarutbildningsområde

Övergången till marknadsekonomin har haft konsekvenser för företagen i Östtyskland. Produktiviteten för företagen var generellt lägre i forna DDR och vid återföreningen slogs många företag ut. Företag i öst har konfronterats med förhållanden som fanns i västra Tyskland. Den västtyska institutionella modellen eller ’Model Germany’ har kommit att överföras till de östra delarna av det enade Tyskland (Wiesenthal 2003). Den östtyska ekonomin, företagsamheten och... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Erik Borg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Företagsekonomi

Projektet är en genusteoretisk och historisk undersökning av maskulinitet som kulturell konstruktion. Genom att fokusera på maskulinitet syftar projektet till att kritiskt granska könskodningen av det moderna politiska subjektet, i gestalt av nationsmedborgaren som man. Projektet undersöker hur maskulinitet förändras över tid, under det långa 1800-talet, och primärmaterialet består främst av skönlitteratur, vilken hämtas från länder i Östersjöregionen. I övrigt är projektets perspektiv... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Claudia Lindén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Litteraturvetenskap

Estetik

Sustainable development means changing how people act and think. This means understanding how humans conceptualize and communicate about nature, how they can be motivated, collectively, to act, and what pre-existing social roles might influence their actions. In this project, three humanists analyse and compare three collectives which set out to create new ecological roles: the emotional community formed by activists’ face-to-face interaction, the virtual collective of the ecological blog, and the ‘imagined’ communities of eco-nationalist newspaper readers. We are inter... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Heike Graf

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Genusvetenskap

MKV

Historia

Alltmer av vår mediekonsumtion sker digitalt via internetuppkopplade datorer och mobiltelefoner. En ökad användning av mobila/personliga medier och web-baserade tjänster (sökmotorer, sociala nätverkssidor, portaler för distribution av medieinnehåll) har bidragit till utvecklandet av nya affärsmodeller inom medie- och kulturindustrin. Dessa bygger på ingående kunskaper om mediebrukarnas personuppgifter och/eller beteenden på nätet.

I kölvattnet på denna utveckling har det uppkommit en diskussion om me... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Göran Bolin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Pågående

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Projektets övergripande frågor är: Hur belyser och förklarar medierna människors ojämlika materiella resurser och etniska ställning? Hur överensstämmer mediernas diskurser med människors föreställningar om de materiella och etniska klyftorna i samhället och vad dessa beror på? Hur hänger dessa föreställningar samman med individernas egna materiella tillgångar och etniska tillhörighet?

Frågorna besvaras genom analyser av mediernas diskurser i St. Petersburg och Stockholm samt kv... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Cecilia Von Feilitzen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Efter järnridåns fall blev Östersjön återigen en förenande länk mellan de omkringliggande staterna istället för att vara en åtskiljande vallgrav. Nya möjligheter till samarbete öppnades, vilket ledsagades av att nya eller nygamla identitetsprojekt sjösattes. Ingenstans har dessa processer märkts tydligare än på Österjöns stora öar. För att förstå dessa samtida processer måste ett längre historiskt perspektiv anläggas. I projektet kommer vi därför at... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Erik Axelsson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Samtidshistoriska institutet

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historia

I detta projekt studerar vi de musikaliska förbindelserna mellan Sverige och DDR med fokus på kopplingar mellan föreställningar om estetik och musik och politisk ideologi. Tanken är att kunna få en fördjupad förståelse för kulturpolitikens betydelse i den dåtida kallakrigskontexten. I tre delprojekt undersöks utbytet av musiker, musikgrupper, orkestrar och musikaliska verk mellan Sverige och DDR, hur olika aktörer förhandlade om tolkningar av "det tyska musikarvet" bl.a. i samband med större musikaliska j... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Petra Garberding

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Etnologi

Academic research, and companies working on waste management or in the agrifood sector, are constantly searching for new sustainbly produced enzymes that are capable of degrading recalcitrant natural molecules or pollutants of human origin. The enormous diversity of the microbial communities in the environment offer a unique potential for the discovery of novel natural bioremeditating or biocontrol enzymes. Such enzymes, offer new perspectives for companies involved in environmental pollution control or clean up, or working with agricultural/pharmaceutical/chemical/foods sectors.

Läs mer)
ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Sara Sjöling

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
EU

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

In this study, we examine narratives the way they are constructed in the interpreter-mediated situation of asylum interviews and the way they are later recontextualized in written form in the Migration Agency’s legal documents. We follow 10–15 adult asylum seekers throughout the asylum seeking process and collect data, in form of audio and video recordings, from the investigation interviews in which they participate. We also collect the decision documents that accompany the interviews and we conduct research interviews with all the actors involved in the process.

The... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Hanna Sofia Rehnberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Svenska

Det här projektet undersöker hur högerextrema och nationalistiska grupper i Danmark, Flandern, Rumänien och Vitryssland efter 1989 använder berättelser om andra världskriget för att legitimera sina rörelser.

Tolkningarna präglas av historierevisionism, främst i synen på militärt samarbete med Nazityskland.

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Andrej Kotljarchuk

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Historia

Arthropod-borne flaviviruses are a serious factor for morbidity and mortality, including Tick-Borne Encephalitis virus (TBEV) causing severe and sometimes fatal CNS disease. Several factors, including climate-changes, have affected the TBEV distribution with significant outcome on the risks for human infections within the Baltic Sea region (Donoso Mantke et al., 2008, Randolph, 2008, Sumilo et al., 2007, Suss, 2003). In addition, new reports further indicate frequent TBEV vaccin-breakthrough with excisting vaccines.

TBEV can be subdivided into three subtypes, Western European (W-... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Magnus Johansson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Digitaliseringen av medier och kulturindustrin sägs ofta ha förändrat dagens musikkulturer i grunden. Den unga generationen, uppväxt med digitala teknologier, påstås ha ett helt nytt sätt att lyssna och relatera till musik. Att köpa skivor och lyssna privat har, inte minst via Internet, ersatts av att lyssna på enskilda låtar via datorn, att dela med sig av musik med hjälp av fildelning, samt att interagera med artister i olika forum. Denna utveckling problematiserar uppdelningen mellan musikindustri, artister och lyssnare, likso... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Sofia Johansson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Genusvetenskap

MKV

Myten om "judebolsjevismen" dvs föreställningen om att revolutionen i Ryssland och kommunismen var uttryck för judisk anda och strävan efter makt, utgjorde en betydelsefull faktor i mellankrigstidens ideologiska och politiska liv i Östersjöområdet.

Syftet med forskningsprojektet är att belysa i vilken utsträckning - och hur - en sammanknytning av bolsjevism och judendom ägde rum i svensk offentlighet och politik under åren efter första världskriget,... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Håkan Blomqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Samtidshistoriska institutet

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historia

Forskningsprojektet “Myterna om det svaga post-socialistiska civilsamhället under granskning: ”Oväntade” allianser och mobiliseringar inom fältet av bostadsaktivism i Polen” kommer att koncentreras på två urbana rörelser: hyresgäströrelsen och squattingrörelsen, och den nyligen upprättade alliansen dem emellan. De huvudsakliga frågorna som kommer att behandlas är: 1) Hur och under vilka förutsättningar formas allianser mellan hyresgäströrelsen och squattingrörelsen? 2) Vilka st... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Dominika Polanska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Sociologi

Globala processer och migrationsrörelser påverkar samhällets alla sektorer och därmed även medierna. Journalistikens sätt att beskriva och förhålla sig till en ökad mångkultur får betydel-se för relationer mellan och positioner för olika grupper i samhället (Tufte 2003). De territoriella grundvalarna för nationalstaten har luckrats upp under de senaste årtiondena och nya identitetsformer har uppstått bland minoritetsgrupper. Antropologen Arjun Appadurai binder samman globaliseringen av migrationen... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Heike Graf

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Narratives of Europe website

This project investigates how Europe is identified in narratives from East Europe. It focuses on how "Europeanness" is fabricated and narrated in one of Europe's dynamic peripheries. Focusing on the region's philosophical, political, literary, musical, art and media discourses, a systematic and comparative analysis is made of how European identity is articulated differently depending on national context and narrative genre. The project thus makes comparisons in three dimensions: how does the... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Johan Fornäs

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Konstvetenskap

MKV

Praktisk kunskap

Estetik

Nation branding – where nation-states in conjunction with international branding consultants execute marketing campaigns for their own country in order to attract investors and tourists – has grown both as a phenomenon and as an area of research the past decade. However, those who have analysed nation branding have either been deeply involved in the activities themselves, or have confused the branding process with the construction of national identities. In Bolin & Ståhlberg (2010) we took issue with this approach, arguing for the analytical separation of nation bui... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Göran Bolin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Projektet syftar till att, medelst fallstudier av sociala rörelsers arbetssätt, studera och jämföra förutsättningarna för civilsamhällelig mobilisering och kollektiv påverkan i Öst- och Västeuropa. Tidigare forskare har ofta pekat på att det civila samhället är svagt i Östeuropa. Stämmer det eller är det istället så att det är dynamiskt men fungerar på ett annat sätt än tidigare teoretiker om det civila samhället förväntat sig? Vilka konsekvenser får... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Kerstin Jacobsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Sociologi

This project is dedicated to the study of populism in Europe, with a particular emphasis on the Baltic Sea Area, Eastern and Central Europe. The main purpose is to produce theoretically grounded knowledge about populism based on comparative research. The researchers represent three disciplines: political science, sociology and history. The rationale for the multidisciplinary research is to address general questions on populism explicitly aimed at theory building.

More precisely, the populist parties and forces are studied as political actors that are faced with a... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Ann-Cathrine Jungar

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Statsvetenskap

Detta är inte ett forskningsprojekt i traditionell mening utan ett finansiellt bidrag för meritering och samverkan under tre år inom ramen för Vinnovas VinnMER, bidragande parter är Vinnova, Södertörns högskola och Mobile LIfe VinnExcellence Centre. En central del i villkoren för projektet är att samverka med ett forskningsinstitut, i detta fall Mobile LIfe.

Ett inledande syfte med projektet var att knyta an till Mobile Life projektet 'Generalized interaction models' vilket senare utmynnade i en rad andra projekt. Den huvudsaklig... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Maria Normark

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Verket för innovationssystems (VINNOVA)

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Medieteknik

Projektet analyserar och kartlägger vilken påverkan noteringen har på det noterade SME-företagets utveckling. Det gäller kvantitativt i termer av mätbara nyckeltal men även exempelvis kund- och leverantörsrelationer.

Antalet noterade SME-företag i Sverige ökar. Notering av SME-företag sker inom flertalet branscher. Det samlade värdet på de noterade SME-företagen representerar mångmiljardbelopp. Noteringen innebär att det blir handel i företagets aktier på en marknadsplats. I samband med... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Erik Borg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej


Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Företagsekonomi

Dagens kulturforskning bygger förvånande ofta på motsägelsefulla begrepp om kultur, mening och tolkning som sällan preciseras, medan kritiska riktningar sökt skjuta sådana begrepp i sank. En samlande insats krävs därför för att gjuta en hållbar teoretisk grundval för tvärvetenskapliga kulturstudier. Mitt syfte är att i en ny bok systematiskt sammanfatta och vidareutveckla mina kulturteoretiska insatser, ta fatt i aktuella teoretiska utmaningar och uppdatera det kommunikativa begreppet om kultur som meningsskap... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Johan Fornäs

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Pågående

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

I takt med avreglering och globalisering har formerna och villkoren för beslutsfattande och kommunikation kring t.ex. miljö och risker förändrats och denna nya form av styrning kan sammanfattas i begreppet ’governance’. Eftersom det ofta är en okänd framtid man ska besluta om förändras även kunskapens roll. Vilken betydelse har denna utveckling för demokrati, beslutsfattande och för medborgarrollen?

Syftet med projektet är att analysera gestaltningen av miljörisker och allmänhetens roll i två... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Anna Maria Jönsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Allt fler verksamheter förlitar sig på informella sociala strukturer och delegerat beslutfattande som sätt att öka innovation och produktivitet. Dessa s k socialt baserade organisationer använder verktyg och arbetssätt som uppstått inom social media för att underlätta kommunikation med anställda, kunder och partners (på engelska: social organization eller networked organization). Denna nya socialt baserade teknik gör det möjligt att dela och använda information i nya typer av interna och externa samarbetsfo... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Lars Degerstedt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
KK-stiftelsen

Status

Avslutad

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Medieteknik

Ett projekt som syftar till att undersöka hur retoriken kan vidgas från enbart diskursiva studier till att bli en lära om hur social mening skapas, förändras och institutionaliseras.

Två artiklar kommande under våren 2014; projektet planeras avslutas i och med färdigställandet av en bok under september 2015. I mitt bookproposal presenterar jag projektet så här:

In rhetorical theory, the question of how meaning is produced has traditionally been dealt with in terms of the intentions of the orator to influence her o... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Mats Rosengren


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Retorik

Tyskbalterna var en elit i Baltikum under cirka 700 år, fram till 1919/1939. Under de första årtiondena under 1900-talet utmanades tyskbalternas ställning som elit och deras värld gick till slut förlorad. Men samma hotbild som underminerade deras ställning möjliggjorde samtidigt för gruppens kvinnor att verka i offentligheten. Det här projektets huvudsakliga fokus är tyskbaltiska kvinnor och deras kvinnorörelse mellan 1905 och 1939.

Mellan 1905 och 1939 skedde tre stora händelser som påverkade tyskbalterna.... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Christina Douglas

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Historia

Projektet förenar forskare och svenska företag för att samproducera kunskap som skall användas av de deltagande företag och samtidigt bidra till teoriutveckling inom området medicinturism. Tillsammans kommer vi att bygga upp forskning och näringsliv baserade kompetenskluster stärka svenska konkurrenskraft i denna bransch. Utöver de samproducerar företag som vi har etablerat forskningssamarbete med kommer Karolinska Universitetssjukhuset bidra med medicinsk kunskap till vårt kluster.

Internationell medicinturism innebär... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Erik Borg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
KK-stiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Företagsekonomi

Perceptions of the other; aesthetics, ethics and prejudice studies the relation between prejudice, perceptive predisposition and aesthetic expression. The project brings three parts of study together: Prejudice, tolerance and aesthetic translatability; the cultural boundaries of sensibility. (German philosophy of the 18th century), The Protoethics of perceptual life. Perception and ethics in the field of phenomenology and psychoanalysis; (German philosophy of the 20th century). Postdoctoral project, Politics of representation; Jewish identity in recent art. (Contemporary artists of an Ea... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Cecilia Sjöholm

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Filosofi

Estetik

I studien utvecklas en analys av inlevelse (empati) som kontrastiv/perspektiv-beroende, icke-mentalistisk och byggd på enighet som valideringskriterium. Vad som utgör ett välformulerat förklaringssproblem och en adekvat förklaring avgörs av likheterna och skillnaderna mellan tolkarens och den andres perspektiv; enkelt uttryckt förklaras bara de aspekter av den andres perspektiv som avviker från tolkarens. När tolkarens och den andres perspektiv sammanfaller är det bara de yttre, icke-mentala faktorerna som förklarar den andres hand... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Henrik Bohlin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Avslutad

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Idéhistoria

In September 2013, Dagens Nyheter ran the headline “The Police Register Thousands of Romanis”. This, of course, horrified its readers. But how foreign are such lists to the Baltic Sea region? Before the 1950s, state experts and police had often joined in identifying and suggesting measures to deal with the "Gypsy race". In Scandinavia, enthusiasm for social engineering combined with social prejudices to define “Gypsies” and "tattare" as a threat. In the new Baltic states, state-making entailed ethno-nationalist efforts to guard the race’s “quality and... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Madeleine Hurd

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Historia och samtidsstudier

Samtidshistoriska institutet


Forskarutbildningsområde

Historia

In the light of the present debate on how to define the concept of political culture, the project Rhetoric and Political Culture aims at scrutinizing the importance and purpose of rhetoric in the early-modernSweden. Rhetoric was extremely important for the Swedish state and the study of it was encouraged by the Government. In the Swedish provinces around theBaltic Sea, different languages were spoken and therefore it was important to maintain an education that promoted linguistic and rhetorical abilities in order to keep the provinces culturally and politically together.

The proj... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Annika Ström

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
-

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Retorik

Projektet handlar om migration bland högutbildade. Fokus ligger på läkare. Läkare representerar en yrkeskår som återfinns över hela världen, med en del gemensamma kompetenser och likartad syn på läkarrollen. Projektet ger kunskap om läkares yrkeskultur(er) genom att beskriva och analysera läkares erfarenheter av arbetsplatser där sjukvårdspersonal med olika nationella ursprung arbetar sida vid sida. I vilken mån åsidosätter utbildning och kompetens eventuella kulturella skillnader? Är lä... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Magnus Öhlander


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Etnologi

 

Av världens ungefär 540 kommersiella kärnreaktorer har 100 redan tagits ur bruk. Inom kort kommer ytterligare ett stort antal att stängas eftersom den första generationens reaktorer då når sin tekniska livslängd. Oaktat skiftande politiska vindar när det gäller kärnkraften och därtill pågående nybyggnad i flera länder, står vi nu med stort antal nedlagda kärnkraftverk. Vilka radioaktiva arv bär de på? Vilka avgörande frågor måste ställas om dessa konta... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Anna Storm

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samtidshistoriska institutet

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Projektets övergripande syfte är att analysera framväxten av svenskt statligt företagsägande och tre faser av privatisering genom en explicit komparation med erfarenheter från privatiseringar i de forna planekonomierna. En förutsättning för en lyckad privatisering anses vara att man har tydliga målsättningar (ekonomiska, politiska eller ideologiska) men även att genomförandet är tydligt med klara regler och transparent förfaringssätt.

Det föreslagna projektet består av tre kompletterande... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Karl Gratzer

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Företagsekonomi

Förvaltningens användning av de möjligheter som ny teknik erbjuder
kan vara problematisk ur ett integritetsskyddssynpunkt. En medborgare
kan, till exempel, uppleva som intrång i sitt privatliv att en myndighet, med syfte att handlägga denna personens ärende, samlar in informationen om hen på sociala medier. Likaväl kan angivelsen av befattningshavarens namn i Justitieombudsmannens beslut publicerade på denna myndighetens hemsida ställa integritetsfrågeställningar på sin spets. Dessa två fall och deras... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Patricia Jonason

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Forskarutbildningsområde

Offentlig rätt

Konflikten mellan Ukraina och Ryssland har aktualiserar det faktum att krig inte enbart
utkämpas med vapen och fysiskt våld, utan också med informationsteknik. I
västerländska massmedier har uppmärksamheten främst inriktat sig på den ryska propagandan,
både den riktad mot rysktalande befolkningsgrupper och mot internationella
målgrupper av politiker och opinionsbildare. Med den ökade spridningen av
sociala nätverksmedier och den ökade tillgången till personliga och mobila medieteknikerLäs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Per Ståhlberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Historia och samtidsstudier

Kultur och lärande

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Historia

Journalistik

The aim of this project is to study the psychological aspects of individual political orientation (i.e., identifying oneself as leftist/liberal vs. rightist/conservative). Based on a number of theoretical accounts of psychological mechanisms behind political or ideological orientations, covering aspects such as abstract/concrete level of representation, value priorities and moral foundations, the project examines the psychological mechanisms underlying political orientation, and the structure and contents of this orientation in Sweden and Latvia. Both countries offer a promising backgrou... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Maria Sandgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Psykologi

Audiences in the Age of Media Convergence: Media Generations in Estonia and Sweden

It is often argued that young people are among the first to adopt new media technologies, and that they are especially keen on taking on all new features connected with mobile technology and the Internet. In spite of this oft-repeated claim, one could suspect that since computers, mobile phones and other personal and digital media have become so widespread among large portions of the populations in the industrialised world, it might not be technology, per se, that distinguishes you... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Göran Bolin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Queer(y)ing Kinship in the Baltic region is an empirically based and theoretically driven project in interdisciplinary gender studies that asks how non-heterosexual, or queer, families are made, represented and treated in several nations around the Baltic Sea at the beginning of the 21th century and what this might teach us about the meaning and status of kinship, family making and ideas of the future more broadly. How is (gender) identity, (national) belonging and (cultural) heritage understood, renegotiated and contested through (queer) kinship? What is reproduced in and through reprod... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Ulrika Dahl

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

CBEES

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Genusvetenskap

Projektets övergripande syftet är att förstå konsekvenserna av hur staten organiserar sina myndigheter – främst tillsyns- och regleringsmyndigheter. Utgångspunkten är ett avsiktligt snävt principal-agentperspektiv. Principalens (ministerns eller den lagstiftande församlingens) målsättning tas för given och antas sammanfalla med det samhällsekonomiskt önskvärda, medan agenten (myndigheten eller dess ledning) däremot antas maximera sin egen målfunktion, som bara delvis eller inte alls sammanfalle... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Mats Bergman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Vitterhetsakademin

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Statsvetenskap

Nationalekonomi

This project analyses the religious component of nation-building in contemporary Belarus and its implications for the development of civil society. Taking into account the specificity of the Belarusian case with its ‘weak’ Belarusian nationalism we reconsider nation-building through the length of religious identity by linking it to national identity and construction of a particular set of (religious, media, civic) institutions and practices. Studying religion in Belarus might help reveal networks and activities that otherwise remain unnoticed for studies of civil society in a... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Nikolay Zakharov

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Sociologi

Mitt doktorandprojekt ingår i CARDIPS-projektet (Kulturell och religiös mångfald i grundskolan) här vid Södertörns högskola. Ur ett religionsvetenskapligt perspektiv undersöker jag hur barn och unga i en mångfaldsmiljö relaterar till religion. Ett vanligt perspektiv när barn och ungas religiositet undersöks är att utgå från (av vuxna) etablerade definitioner och synsätt på religion. Min utgångspunkt är istället att vara barnens och de ungas perspektiv så trogen som möjlig... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Fredrik Jahnke

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Religionsvetenskap

In what sense are people religious in the big cities around the Baltic Sea today? Recent research gives clear evidence that people in late modern societies combine seemingly incommensurable religious beliefs and practices in their everyday lives.[1] For instance, people simultaneously define themselves as both Buddhist and Christian, or describe themselves as Muslim whilst still celebrating Christian holidays. Despite of this insight, almost every research project within History of religions defines its material based on traditional denominational borders – researchers study Sunni... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
David Thurfjell

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Religionsvetenskap

Östersjöregionen är på många sätt ett föregångsområde när det gäller hur man arbetar med miljöfrågor. Men mer forskning, och ett ökat samarbete mellan olika länder behövs.

För att komma till rätta med miljöproblemen kring Östersjön, till exempel utfiskning och föroreningar, krävs mer forskning men också ökad information och kunskapsutbyte mellan vetenskapliga discipliner och mellan länder, regeringar och organisationer. I det tvärvetenskapli... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Michael Gilek

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Statsvetenskap

MKV

Sociologi

Miljövetenskap

Romernas förintelse i Ukraina 1941-44: historia, minnen, representationer

Projektets mål är att belysa den nazityska policyn mot romer på det ukrainska territoriet under det andra världskriget, hur den tillämpades och vilket antal offer den genererade. Projektet fokuserar även på romernas kollektiva minne idag, och hur statens officiella politik rörande uppbyggande av det historiska minnet av folkmordet bland den breda allmänheten och romerna utformades i den sovjetiska ukrainska delrepubliken och i det självständiga Ukraina.

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Piotr Wawrzeniuk

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samtidshistoriska institutet

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historia

Projektet är en interdisciplinär undersökning som spänner över ämnena estetik, filosofi, konsthistoria, arkitekturens teori och historia, och forskning inom designprocesser. De tre begrepp som valts som rubrik – makt, rum och ideologi – pekar alla på centrala teman inom den arkitektur- och konstteoretiska diskussionen sedan 1960-talet. Vid denna tid formuleras en kritik av modernismen inom arkitekturen, bildkonsten och mer generellt den estetiska teorin, i vars efterdyningar stora delar av den samtida debatten utspelar sig, och med avstamp... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Sven-Olov Wallenstein

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Konstvetenskap

Filosofi

Estetik

Det här mångvetenskapliga projektet är fokuserat på förutsättningar för regionalt samarbete rörande miljöproblem i Östersjön. Överfiske och övergödning från jordbruksmark har valts ut som falltstudieområden, huvudsakligen beroende på de avsevärda spänningar som här finns mellan å ena sidan utnyttjande av miljöresurser och å andra sidan miljöskydd.
De huvudsakliga resultat som vi förväntar oss att uppnå inom projektet är (a) en förb&... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Björn Hassler

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Miljövetenskap

Ett sätt att förstå den vanliga människans kommunikationsmönster i ett tillstånd av panik,
förvirring, stark stress eller liknande kan vara att studera de samtal som
inkommer till samhällets inrättningar för upplysning eller undsättning i
krissituationer. Sättet att bemöta den uppringande, liksom den uppringande
personens sätt att söka hjälp på, kan ge oss värdefull information om hur
samtal fungerar i en krissituation. Flera av dessa funktioner har redan
unders... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Mats Landqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej


Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Svenska

SEASIDE - A multidisciplinary study of maritime environmental history

Within  the chosen timeframe of this project ranging from the onset of Neolithic (in Sweden some 6000 years ago), it is fairly well known that major changes in land-use have occurred. Deliberate removal of forests, achieved by cutting or fire, has been one of the most significant ways in which humans have modified the environment. Less well known are the environmental effects of historical changes in land-use, especially when it comes to the ecosystem response in coastal and open parts of the Baltic Sea.... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Elinor Andren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik

MARIS

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Geografi

Arkeologi

Miljövetenskap

During autumn 2013 the first ever scientific drilling expedition in the Baltic Sea was carried out within the International Ocean Discovery Program IODP Expedition 347, Baltic Sea Paleoenvironment. The Off- and Onshore Science Party consists of 30 specialist scientists from Europe, USA, Japan, China, Australia and New Zeeland, including the Co-chief Scientist Thomas Andrén and siliceous microfossil specialist Elinor Andrén from Södertörn University. This presented project uses the drilled sediments from Expedition 247 and is designed as two integrated sub-projects... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Thomas Andrén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Miljövetenskap

Företagens globalisering har i ökande grad lett till utlokalisering av arbeten inom tjänstesektorn. På senare år har företag i Sverige prövat modellen att ge arbetskraften i östeuropeiska låglöneländer intensivutbildning i svenska för att därefter betjäna svenska uppringare via ett callcenter i sitt hemland. En följd av denna nya modell är att ett stort antal kommuner och landsting i Sverige sedan 2005 lägger ut uppgiften att ta emot telefonsamtal om färdtjänst till företag som anlitar... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Ingela Tykesson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Svenska

Early-Modern Maritime Battlefields in the Baltic Ocean Discovery

Foto från dykningIn the summer of 2011, two spectacular new shipwrecks were found in the central Baltic Sea. After years of searching, the well-preserved remains of both "Mars" (1564... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Johan Rönnby

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

MARIS

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Historia

Arkeologi

Within most European populations, smoking prevalence rates differ substantially according to people’s educational level, occupational class and income level. In northern European countries, smoking inequalities are generally largest, and smoking is the largest single contributor to socio-economic inequalities in mortality. Significant inequalities in smoking are now emerging in all European countries, especially in the youngest generations.

Several effective interventions and programs are now available to address smoking in Europe. These include bans on smoking in public pl... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Mall Leinsalu

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
EU

Status

Avslutad

Samhällsvetenskaper

SCOHOST


Forskarutbildningsområde

"Making Sense of Aisthesis: The Return of Sensibility" griper in i en livlig internationell debatt om en samtida ”estetisk vändning”. Livsvärlden har ”estetiserats” i en aldrig tidigare sedd omfattning. Samtidigt har vårt sätt att betrakta världen påverkats av medier och teknologier som förstärker upplevelsen av ett nytt slags sinnlighet.
Hur skall denna vändning förstås? Estetik handlar om varseblivning, dvs. om den mänskliga kroppens förmåga att via sinnena närma sig världen... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Cecilia Sjöholm

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Estetik

Självständighet är ett begrepp som har fått ökad uppmärksamhet inom högre utbildning sedan Bolognadeklarationen, inte minst i relation till de självständiga arbeten studenterna skriver under utbildningens gång. Detta märks bland annat i att studenters självständighet, eller att arbeta självständigt är något som återkommer i styrdokument på olika nivåer. Samtidigt är självständighet ett begrepp som kan förstås på många olika sätt i olika samm... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Jenny Magnusson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Lärarutbildningen

Kultur och lärande

Samhällsvetenskaper

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Etnologi

Svenska

Journalistik

Fokus för detta projekt är elevers andra läs- och skrivinlärning, dvs. då elever lärt sig läs- och
skrivtekniken, ”knäckt koden”, och börjar använda skrift som ett verktyg för att t.ex. informera andra, minnas eller ta reda på något. Det övergripande syftet är att undersöka vilka möjligheter undervisningen i dagens svenska skola kan ge elever att utveckla och använda skrift som resurs i olika situationer och för olika syften.

Bakgrunden till projektet är samh&au... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Anna Malmbjer

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej


Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Svenska

Projektet "Skriftbruk och lärande på arbetsplatsen: Svenska som andraspråk i svenskt arbetsliv” genomförs på en arbetsplats inom bilindustrin och fokuserar på maskinoperatörers skriftpraktiker och på nyckeltexter som används som verktyg för att slutföra arbetsuppgifter. Majoriteten av de anställda inom den svenska bilindustrin har svenska som andraspråk och en fråga som förekommer är huruvida dessa texter påverkar de anställdas möjligheter att delta i centrala arbetspraktiker. Des... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Zoe Nikolaidou

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Svenska

Djurparker har en viktig funktion som bevarare av naturarvet i den centrala Östersjöregionen genom att beskydda och bevara hotade arter samt genom att öka den ekologiska medvetenheten.  Idag används kunskapsspridning genom mobiltelefonteknik endast på ett mycket traditionellt vis med huvudsakligen statisk information.   Det finns ett aktiv samarbetsnätverk mellan djurparkerna i centrala Östersjöregionen, men samarbetet är för närvarande begränsat till utbyte av djur och gemensam forskning.

Därför &au... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Kai-Mikael Jää-Aro

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
EU (Interreg)

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Medieteknik

Whether fiction, non-fiction, philosophy and theory, official ideology, or autobiography, the writing of the Stalinist period (1920-50s) bears in itself traces of a unique corporeality created by wars, terror, famine, and wide-ranging administrative manipulations of the population that deeply penetrated if not constituted the Soviet collective body. In this project, Sandomirskaja is suggesting a new concept for the theoretical reading of the written production of the time, created in the USSR and dedicated to the key problems of Soviet history and society. The idea is to unite in one met... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Intern finansiering

Status

Avslutad

CBEES


Forskarutbildningsområde

Trots att Kolahalvön finns i Sveriges närhet är den kunskapen om det och dess nordiska

historia svag. Projektet handlar om sovjetiska nationella politiken mot
nordiska minoriteter med fokus på Kolahalvön.

Projektet fokuseras på de nordiska grupperna i sovjetiska Arktis, nämligen
finnar, samer, norrmän och svenskar. Dessutom behandlas sovjetisk
minoritetspolitik mot dessa grupper från multikulturalism till massmordet,
tvångsförflytning och förstörelse av nordiskt kulturarv.

Den... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Andrej Kotljarchuk

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samtidshistoriska institutet

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Historia

 

See the >English page< or the project's >blog< for further information.

 

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Norbert Götz

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Historia och samtidsstudier

Samtidshistoriska institutet


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

The aim of this project is to investigate cultural processes, ideological currents of thoughts in the Swedish society through the broad production and argumentative activities of Britta Stenholm (1916-2002) and Stellan Arvidson (1902 – 1997) during several decades in the time of the Cold War, when questions of democratisation and education were of great interest.

Arvidson was a social democratic member of the Swedish Parlament, a school politician, “Father of the Swedish Comprehensive School”, president of the Swedish society of authors, professor of literature... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)


Forskarutbildningsområde

The EU Structural Funds belong to the most tangible aspects of Europeanisation and are of vital importance for the new EU member states in Central and Eastern Europe. These countries are also good instances of a more general topic concerning state development: whereas some states tend to mobilise economic resources internally, other states tend to gather a larger share of their resources externally.

The basic thrust of this short, yet concentrated, study is to follow the flow of the Structural Funds through the state apparatuses in a small selection of countries within the region... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Apostolis Papakostas

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

CBEES


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Life Science-industrin internationaliseras allt mer, vilket får konsekvenser för olika länders sjukvård. Patienters behandling över nationsgränser blir allt vanligare. En ny internationell vårdindustri är i färd med att växa fram, vilket utmanar befintliga vårdstrukturer.

Medicinturism har i snabb takt blivit en blomstrande industri och definieras som att resa i syftet att söka vård (Reed 2008). Denna växande globala industri gör att människor oftare reser långa sträckor för att f... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Erik Borg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Ragnar Söderbergs stiftelse

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Företagsekonomi

Projektet handlar om förhållandet mellan politik och medier, om interaktion mellan statsministrar (och deras medarbetare) och journalister, i Finland, Litauen, Polen och Sverige. Projektet syftar till att undersöka och jämföra relationer mellan den politiska ledningen och ledande medier i dessa fyra länder runt Östersjön. Vår arbetshypotes är att dessa analysenheter befinner sig i symbios med varandra, i ett slags politisk-professionellt samliv till nytta för båda parter. Projektet tar sig an och integrerar teman inom statsve... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Karl Magnus Johansson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Statsvetenskap

Journalistik

The project is an attempt to explore the possibilities of teaching disconnection in digital culture and builds on an ongoing research collaboration between lecturers at the iSchool at the University of Toronto and Södertörn University. Tapping into a flourishing international field of research on digital culture, the disconnection project advances existing research and teaching materials and extends the understanding of ‘digital divides’ both theoretically and empirically by looking at disconnection rather than connection. Current scholarship of media life, mediatiz... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Anne Kaun

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Religionsundervisning och utbildningstänkande på den Baltisk-Barentska kanten, skulle möjligen en direktöversättning av titeln på detta mångvetenskapliga projekt lyda. Svenskspråkiga intresserade hänvisas för övrigt och tills vidare till den engelskspråkiga presentationen.

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Peter Strandbrink

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Lärarutbildningen

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)


Forskarutbildningsområde

Religionsvetenskap

Geografi

Statsvetenskap

Projektet som pågått framför allt under perioden 2007-2010, knyter an till en internationell diskussion inom
samtida kontinental kulturteori, estetik och filosofi, om hur tekniken och teknologiseringen under det gångna århundradet påverkat människans självförståelse. Det handlar om att utveckla den idé som formulerades inom fenomenologi och kritisk teori under första hälften av 1900-talet, att en filosofisk huvuduppgift idag är att finna ett sätt att tänka det tekniska och dess förhåll... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Hans Ruin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Filosofi

Projektet syftar till att öka förståelsen för televisionens specifika historiografi, särskilt tre temporala former som ofta används för att representera historia: krönikans tid, som organiserar kronologiska tidsflöden genom dokumentärer, fiktionsserier, årskrönikor; katastrofens tid, som i direktsändningen av traumatiska händelser, avbrott i den successiva tidens flöden; samt ritualens tid, som i mediehändelsernas för-planerade ceremonier (olympiska spel, presidenttal), d&aum... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Staffan Ericson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

 The general public is currently witnessing large numbers of people fleeing from war and misery in their home countries. For many refugees from the Middle East, the most valued item out of their few belongings is a smartphone. In these extreme situations having access to a smartphone could mean the difference between life and death. Even when refugees have arrived at their destinations, smartphones enable refugees to access wide areas of information. This can support refugees finding some kind of security and predictability in the new unfamiliar environment, but can also create new... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Heike Graf

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Litteraturvetenskap

The Domestic Paradox: A comparative study of representations of home and family life in art cutting through an east west divide For Walter Benjamin the home at the beginning of the 20th Century was like a universe for the private citizen. To represent the home was not just à la mode but domestic interiors became metaphors for bourgeois identity. Ellen Key’s 1899 treatise ‘Beauty in the Home’ connects moral aspects of family life and childrearing with domestic aesthetic choices. The paradox in art history of the home in avant-garde art and architecture has been re... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Katarina Macleod

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Konstvetenskap

Ghost shipA shipwreck lies in compact darkness, 125 metres down on the seafloor in the middle of the Baltic Sea. It is almost completely intact, even though it sank almost 400 years ago.

In 2003, Deep Sea Productions and MMT (Marin Mätteknik) discovered an exceptionally well-preserved shipwreck about 30 nautical miles east of the isla... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Johan Rönnby

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
KK-stiftelsen

Status

Avslutad

MARIS

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Arkeologi

The project is dedicated to the work by Ol'ga Skorokhova (1911--1982), "the Soviet Helen Keller": a deaf-blind author and scholar, a representative of the Soviet school of "defectology" (a Stalinist version of special education and disability studies). Sandomirskaja is reading her autobiographical fragments trying to understand Skorokhodova's experience in inventing techniques of perception and communication in the absence of vision, hearing, and language (a condition comparable to what Walter Benjamin called "mere life", and Giorgio Agamben analyzed politically as "bare life"). Sandomir... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja


Status

Avslutad

CBEES


Forskarutbildningsområde

Young people from lower socioeconomic strata living in marginalized urban areas have substantially more difficulties in school. These difficulties have a negative influence on the transition to employment. From a cross-national perspective, this project aims to study if and how participation in civil society organizations may impact the educational achievements of young people in marginalized urban areas of two big cities of contemporary Sweden and Russia (Stockholm and St. Petersburg).

Bourdieu’s theory of social capital and Walzer’s theory of civil society organisat... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Alireza Behtoui

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Sociologi

The aim of the project is to analyze and evaluate the role of the City of Szczecin in relation to the theoretical hinterland of Eastern Vorpommern (Germany) and Western Pomorze (Poland) with special reference to the impact of the state boundary before and after Poland’s entry into the European Union and its possible entry into the Schengen regime. We will try to find the factors that explain developments on different levels. Each factor can be the subject of a major study within the project (a post-doc monograph or a dissertation theme)

a) The importance of super-national d... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

CBEES


Forskarutbildningsområde

Aim, research questions, and method

The notion of sustainable development is usually divided into an economic, environmental, and social (or socio-cultural) pillar or dimension, implying that a practice cannot be fully sustainable without the integration and achievement of all these dimensions. Synergies among them cannot be taken-for-granted, however. As recent research indicated trade-offs and conflicts among them, our research team aimed at highlighting the challenges experienced in various sustainability projects to integrate these dimensions, and particularly by focusing the... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Magnus Boström


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Forskningsrådet för miljö och areella näringar (Formas)

Status

Avslutad

Samtidshistoriska institutet


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Statsvetenskap

Sociologi

Miljövetenskap

Human suffering is a phenomenon absolutely central to medicine and medical ethics. To relieve suffering is a basic mission of medicine and ethical dilemmas are often formed as a result of not being able to do so in failing adequate knowledge of and/or means to deal with the suffering in question. It is a growing concern in medicine and medical ethics that suffering is not approached in a sufficiently broad way and that this overly narrow medical perspective leaves doctors, nurses and other health care professionals badly equipped to deal with ethical dilemmas. In this critique of medicin... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Fredrik Svenaeus

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande

Centrum för praktisk kunskap


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Den praktiska kunskapens teori

The peoples of Denmark, Estonia and Sweden stand out when it comes to their views of religion and nature. When asked whether religion occupies an important place in their lives, a vast majority (82%) answers in the negative. Here these three peoples constitute an extreme position in the world. If they are asked whether they believe in some sort of “spirit or life force”, their position is equally extreme. But to this question they answer “yes” to a higher extent than any other Europeans. Combined with other findings, these statistics indicate that the marginalisat... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
David Thurfjell

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Religionsvetenskap

The aim of the present research project is to explore how existential issues occur and are dealt with in health care against the backdrop of existential philosophy. We focus upon three specific practices in which existential matters are acute: 1) screening for Downs syndrome in early pregnancy, 2) the role of care coordinators in the care of terminal renal failure and abdominal cancer, and 3) the issue of physician assisted death in palliative care.

Comparative studies of the situations in Germany, Denmark, and Sweden will be carried out by way of in depth interviews, participant... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Fredrik Svenaeus

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande

Centrum för praktisk kunskap


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Den praktiska kunskapens teori

The aim of this project is to evaluate the degree to which the concepts, arguments, and tropes of Eurasianism have penetrated across public and political life in Russia today. Originally formulated by Russian émigré nationalists in the 1920s and 1930s, Eurasianism represented an entirely new vision of Russia as Russia-Eurasia: a distinct and autonomous historical world stretching from Russia's western borderlands east to the Pacific. Beginning in the late 1980s, these old doctrines were rediscovered and began to be resurrected. They were appealing because they offered a com... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Mark Bassin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)


Forskarutbildningsområde

In spring 1961 the Soviet Union broadcast live images through the Iron Curtain for the first time in history. The broadcasts suggested a possible future of television as an integral part of a symbolic struggle where images could travel without regard to national borders and political landscapes. In hindsight these broadcasts have earned a minor role in the history of transnational television, clearly overshadowed by the introduction of US satellite television a few years later. With this in mind the aim of the project is to understand how early Soviet transnational broadcasts at he heigh... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Lars Lundgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Programmet samlar 24 företrädare från 13 olika ämnen och 7 universitet i ett gemensamt utforskande av historiemedvetandets aktuella förvandlingar. Det syftar till att utveckla ett kritiskt-reflexivt historiemedvetande för de humanistisk-historiska vetenskaperna. Vad är historia och historiskt vetande? Vad är dess förhållande till minne, trauma, gemenskap och framtid? Hur och med vilka tekniker och institutioner skapas våra kronologiska rum? För vem, om vem och av vem görs historia? Historiens problem spelar idag en allt... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Hans Ruin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Litteraturvetenskap

Konstvetenskap

Genusvetenskap

Filosofi

MKV

Förvaltningsakademin genomför tillsammans med Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet detta projekt. Utgångspunkt är att framtiden kommer att ställa stora krav på Trafikverkets samspel med andra aktörer när det gäller tjänsteutveckling, större infrastrukturprocesser, internationellt arbete etc. Möjligheten att styra och påverka kommer framöver mindre att vara en följd av att man är hierarkiskt överordnad och kan påtvinga andra sina lösningar, och mera vara beroende av att m... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Bengt Jacobsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Trafikverket

Status

Pågående

Förvaltningsakademin

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Företagsekonomi

Detta är ett transnationellt, tvärvetenskapligt projekt för att studera konstnärligt och kulturellt arv i Östersjöregionen och i transregionala relationer. Projektet fokuserar på begreppet värde och olika värdens utformning inom produktion och utbyte av kulturellt och historiskt betydelsefulla artefakter. Projektdeltagarna är specialister inom kulturvetenskap, filosofi, konstteori och –historia, ekonomi och ekonomisk historia, arkivstudier, kulturhistoria och idéhistoria. Syftet är att förena praktisk kompetens med... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Idéhistoria

Konstvetenskap

Arkivvetenskap

Statsvetenskap

Nationalekonomi

Filosofi

Historia

Sociologi

Estetik

Financial crises are phenomena that appear with certain regularity, but unpredictable cause and timing. As economic historians and economists we also know that its manifestation will vary. At the same time, as Mark Twain observed more than a century ago, while history may not repeat itself, it often rhymes. A better appreciation of history thus remains a vitally important way to learn about our present. The proposed project thus take the current global financial crisis in general and the recent Latvian financial crisis in particular as a point of departure for a novel comparative and lon... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Mikael Lönnborg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Företagsekonomi

Östersjön är ett av jordens mest hotade innanhav till följd av ökad mänsklig påverkan som t.ex. övergödning, överfiske, förlust av biologisk mångfald, miljögifter och invandring av främmande arter. Övergödning orsakar syrefria förhållanden i bottenvattnet och anses globalt vara ett av de mest allvarliga hoten mot marina ekosystem. Östersjöns kustzon innehåller idag över 20 % av hela världens identifierade syrefria bottnar. I öppna Östersjön har syrefria bo... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Elinor Andren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Miljövetenskap

Geografi

Detta projekt studerar lokala aktivistgrupper i Moskva och Vilnius, vilka är aktiva i frågor rörande boende och lokal stadsmiljö. Avsikten är att ge ett bidrag till den begränsade befintliga forskningen om urban aktivism i den post-sovjetiska kontexten. Syftet är att förklara varför urbana rörelser i denna samhällskontext väljer vissa strategier framför andra i sina försök att påverka den offentliga politiken och försvara sina intressen.

Projektets teoretiska och empiriska bidrag handlar om att... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Kerstin Jacobsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Sociologi

Steampunk är en estetisk teknologisk rörelse som inbegriper science fiction, konst och en livfull subkultur. På senare tid har steampunk porträtterats i New York Times, The Guardian och på MTV, Lady Gaga använder steampunkelement i videon Alejandro, och i oktober 2009 öppnade utställningen Steampunk Art and Design på Museum of the History of Science i Oxford, vilket blev den populäraste utställningen i museets historia.

Steampunk kännetecknas av retrofuturistiska, neoviktorianska drömmar om vad som kunde ha hänt om 1800-talets ångdrivna teknologier hade utvecklats... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Jenny Sundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Genusvetenskap


2183
Ingela
Tykesson
Svenska
IKL
Utlandsrekryterade läkares inskolning i sjukvårdssvenska i Polen
1 400 000
2015-2017

 

Utlandsutbildade läkare har fått allt större betydelse för svensk sjukvård. De flesta svenska landsting
rekryterar aktivt läkare i andra länder, och Socialstyrelsens prognos pekar på ett fortsatt behov av sådan rekrytering. I flera EU-länder ges kurser i sjukvårdssvenska utanför Sverige. Efter ca ett halvårs utbildn... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Ingela Tykesson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Svenska

Se engelsk beskrivning.

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Johnny Rodin


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Statsvetenskap

Historia

Projektet syftar till att undersöka kopplingar mellan temporala aspekter, etik och konstkulturella gestaltningar av relationen mellan människor och produktionsdjur.
Utgångspunkten är att både människor och djur fållas in i en "krononormativ" ordning som också sätter sin prägel på kulturens estetiska gestaltningar. Skapande människor kan genom olika sätt att gestalta produktionsdjur verka inom den sfär av tid-etik-estetik som projektet undersöker - de kan exempelvis i olika former av berättande framh... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Amelie Björck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Litteraturvetenskap

Med bara fyra dagars varsel drog sig Sovjetunionen ur det som den 25 juli 1967 skulle ha kommit att bli den första satellitsändningen som kunde ses av tittare på hela det norra halvklotet. Programmet hade planerats under nästan två år och gick länge under arbetsnamnet Round the World in 80 Minutes. Slutligen bestämde man sig dock för Our World för att understryka televisionens roll som samlande kraft och möjlighet att överbrygga politiska och kulturella motsättningar. Så blev det nu inte, utan Sovjetunionen och des... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Lars Lundgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

MKV

Hur gick vinet från att vara en lyxvara till en allemansdryck? Kommersiell vinproduktion är en ny företeelse i Sverige som beror på ett förändrat klimat och Sveriges EU-inträde, men det har gjorts försök atteta blera vingårdar under tidigare perioder, dock utan framgång. Under förindustriell tid konsumerades vin endast av en begränsad privilegierad skara bestående av hovet, adeln och kyrkan, men under de senaste 100 åren har den totala konsumtionen av vin ökat samtidigt som vinet har demokratiserats eft... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Paulina Rytkönen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej


Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Måltidskunskap

Företagsekonomi

Syftet med ViS-projektet, så som det formulerades i ansökan till Vinnova våren 2002, har varit att ”studera villkoren för mänsklig likväl som teknisk utveckling i ett virtuellt samhälle”. Eller: hur vi tar i anspråk (jfr engelskans ”appropriation”) den digitala tekniken och dess möjligheter.

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Patrik Hernwall


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Verket för innovationssystems (VINNOVA)

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Projektet syftar till att studera den virtuella världen Second Life som en vardagskultur. Till skillnad emot tidigare forskning, som ofta studerat virtuella världars gränsöverskridande och spektakulära dimensioner, studeras här vardagslivets konstruktion inom ramen för den virtuella världen: hur tid och rum organiseras, rutiner och normalitet konstrueras inom några av världens mikrokulturer. Genom att utgå ifrån fenomenologisk och antropologisk vardagslivsteori, och med hjälp av etnografiska metoder, avser projektet f&ou... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Stina Bengtsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Vetenskapsrådet

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Against the background of significant shifts in media production over the past decades, the aim with the project is to analyse how economic and aesthetic or cultural value is created in relation to new forms of production. With the main example taken from television production, web news production, music distribution and online gaming, this project aims at developing a theoretical model of how value is produced in the larger field of media production, and how the new forms of value production can be related to changes in that same field over the last couple of decades.

Especially... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Göran Bolin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

The project is dedicated to the siege of Leningrad, a detailed reading of memoirs by the author and literary scholar Lidiia Ginzburg (1902-1990) who not only survived the siege but also attempted to understand the human condition of the siege theoretically, from the point of view of a writing subject. By positioning the writing subject in the centre of a cultural context evolving amidst mass extermination in wars, terror, and total mobilization, Ginzburg not only expressed the historical situation of the Soviet intelligentsia, but also suggested some keys to the interpretation of the 20t... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Intern finansiering

Status

Avslutad

CBEES


Forskarutbildningsområde

The project aims to update and critically (re-)assess the legacy of the semiotician and literary scholar Yuri Lotman in the context of the study of cognition. One of the most interesting and yet to be explored areas of Lotman’s multifaceted legacy was his study of culture as an intrinsic component of human consciousness. In his early structuralist as well as in his latest works on literature, art and culture, Lotman has consistently applied such concepts as (individual and collective) consciousness, memory, and intellect; modeling mechanism (that characterizes individual consciousn... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Aleksei Semenenko


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

MKV

Projektets huvudsakliga syfte är att diskutera och problematisera föreställningar om det kosmopolitiska. Kosmopolitismen som föremål för akademiskt intresse har sedan sovjetimperiets upplösning och kalla krigets slut expanderat. En avsikt är att ge ett nytt och belysande perspektiv på den huvudsakligen samhällsvetenskapliga diskursen genom dels en begreppshistorisk analys med utgångspunkt i den senare Kosellecks teori om tidsskiktsperspektiv, dels en analys utifrån Gadamers teori om verkningshistoria. På så s&aum... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)


Forskarutbildningsområde

Idéhistoria

The Sunken Ships of the Baltic Sea. Interpretation and historical significance

Drawing of Baltic ShipwreckThe Baltic Sea is one of the best locations in the world for ship archaeology. One reason for this is because the majority of organisms that normally consume w... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Johan Rönnby

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
KK-stiftelsen

Status

Avslutad

MARIS

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Arkeologi

Projektet avser att studera olika aspekter av den akademiska kulturen vid universiteten och högre läroanstalter i länderna runt Östersjön under tidigmodern tid vilket i praktiken blir perioden från sent 1500-tal och fram till sent 1700-tal. Med tanke på att stora delar av Östersjöregionens universitet under den givna tidsramen löd under den svenska kronan finns det anledning att såväl uppmärksamma lokala egenheter som sammanhållande krafter.


Syftet är att allsidigt belysa hur den akademiska kultu... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Erland Sellberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Retorik

Stater är invävda i en omgivning som i hög grad är regle­rad. För Östersjöstaterna är den Euro­peiska Unionen en mycket viktig del i denna reglerande om­givning, men det finns också andra viktiga idé- och regelskapare (t ex Förenta Nationerna, Nato, Internationella Valutafonden, och EBRD). Denna omgiv­ning ställer staterna inför bety­dande utmaningar. För att förstå både idémottagning, regel­följande och översättningen av regler är det nödv&aum... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Bengt Jacobsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Förvaltningsakademin


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Sociologi

Företagsekonomi

Statsvetenskap

I projektet, som är flerdisciplinärt, studeras hur den omfattande tryckta hyllningslitteratur som riktades till de svenska regenterna ca 1620–1720 fungerade som medium för politisk kommunikation inom det svenska Östersjöväldet.

Hyllningsskrifter till bröllop, begravningar och andra tillfällen intog en central platsi den tidigmoderna periodens litterära system, och till svenska kungligheterna riktades under stormaktstiden en stor mängd dikter och orationer i samband med dynastiska och politiska tilldragelser. De inflöt f... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Nils Ekedahl

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Retorik

In this age of globalization, all cultures may seem connected with one another. The question what is to be considered "original" and what is to be regarded as a translation may no longer seem relevant. All cultures are continuosly being transformed through an ongoing process of translation.

Rather than considering the question of translation as an inevitable process, however, we may take issue with it. What is translation? Are there limits to translatability? What kind of resistances to translatability way we encounter? Walter Benjamin, in his famous essay, “The Task of the... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Cecilia Sjöholm

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
KK-stiftelsen

Status

Avslutad

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Estetik

The project focuses on the social mobilizations concerning infertility and methods of assisted conception (particularly in vitro fertilization) in Poland during the last decade. The main goal is to examine the concept of ‘biological’ citizenship, which is defined as a right to have an access to state support based on medical and legal criteria that recognize (in)capabilities of the body (Rose and Novas 2005, Petryna 2004). I will analyze how ‘biological’ citizenship is constructed, lived (Lister 2003) and contested within a specific social, political and cultural... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Elzbieta Korolczuk

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Sociologi

Filtrera tabellen