Forskning / Projekt

Teknik, livsvärld, nihilism - om tekniken som identitetsbildande makt

Projektet som pågått framför allt under perioden 2007-2010, knyter an till en internationell diskussion inom
samtida kontinental kulturteori, estetik och filosofi, om hur tekniken och teknologiseringen under det gångna århundradet påverkat människans självförståelse. Det handlar om att utveckla den idé som formulerades inom fenomenologi och kritisk teori under första hälften av 1900-talet, att en filosofisk huvuduppgift idag är att finna ett sätt att tänka det tekniska och dess förhållande till det levande, eller till livsvärlden. Det är tankar som formuleras hos Husserl och Heidegger, men även hos Cassirer, Ortega y Gasset, Spengler och Adorno, och även tidigare hos Berdjajev. Detta innebär att göra den ständigt stegrade teknologisering av livsvärlden, ner till en kroppslig mikronivå, till en filosofisk och reflexiv erfarenhet. Genom sin tekniska rationalitet och kreativitet har människan under det gånga århundradet i en mer genomgripande mening än någonsin tidigare gjort om förutsättningarna för sin egen tillvaro. Fram till slutet av artonhundratalet är inte tekniken ett tema som dyker upp i kulturfilosofiska sammanhang som en central bestämning av människan historiska öde. Men från början av nittonhundratalet uppträder en diskurs kring det tekniska och dess inverkan, som har spårats genom ett flertal författarskap och traditioner. Arbetet har utgått från den centrala dikotomin, som delvis definierar moderniteten såväl estetiskt som etiskt, huruvida
tekniken utgör det radikalt nya, som i sig skapar helt nya erfarenhetsformer, eller om den tvärtom ska kunna tolkas i det förflutnas termer. Det handlar i korthet om tekniken som utopi och dystopi. Frågan om nihilismen har också framträtt som central, då tekniken ibland tolkas som ett fullbordande av nihilism ett urholkande av transcendenta värden, och också som en lösning på nihilismens problem genom att ge mänskligheten en ny mening. Projektet har genom valda nedslag i estetiska och filosofiska texter utforskat innebörden av hur teknologiseringen har ansetts omstöpa erfarenhets- och medvetandeformer, inklusive centrala filosofiska begrepp, som frihet/nödvändighet, natur/teknik, spontanitet/automatik. Det har handlat om att utmejsla en idémässig geografi, som kan bidrag till att klargöra förutsättningarna för den diskussion om teknologisering och medialisering som vi finner inom många vetenskaper idag.

Bland publikationerna från projektet kan nämnas boken Fenomenologi, Teknik, Medialitet (Södertörn Philosophical Studies , 2011).

Status

Avslutad

Projektledare

Hans Ruin
Professor
Institutionen för kultur och lärande

Personer knutna till projektet

Cecilia Sjöholm
Professor
Institutionen för kultur och lärande

Fredrika Spindler
Lektor, Docent
Institutionen för kultur och lärande

Marcia Cavalcante
Professor
Institutionen för kultur och lärande

Sven-Olov Wallenstein
Professor
Institutionen för kultur och lärande

Mer information

Projektstart: 2007
Projektslut: 2010

Finansiär: Östersjöstiftelsen

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Ja

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till

Forskarutbildningsområde som projektet är knutet till