Forskning / Projekt

Sinnlighetens återkomst; att undersöka aisthesis

"Making Sense of Aisthesis: The Return of Sensibility" griper in i en livlig internationell debatt om en samtida ”estetisk vändning”. Livsvärlden har ”estetiserats” i en aldrig tidigare sedd omfattning. Samtidigt har vårt sätt att betrakta världen påverkats av medier och teknologier som förstärker upplevelsen av ett nytt slags sinnlighet.
Hur skall denna vändning förstås? Estetik handlar om varseblivning, dvs. om den mänskliga kroppens förmåga att via sinnena närma sig världen. ”Estetik” härleder sig till grekiskans aisthesis, ungefär varseblivning, sinnlig uppfattning. Hur förmedlar sinnena mellan människa och värld, kropp och medvetande, idéer och föremål? Hur skall man förklara förhållandet mellan sinnlig erfarenhet och moderna perceptionsteknologier? Vad händer med sinnena under moderniteten? Har de en samhällelig och politisk historia? Hur kan estetikens historia avläsas i den samtida konsten? På vilket sätt påverkar frågor om kön och sexualitet uppfattningen om estetikens väsen?
Vi har för avsikt att undersöka hur större, kulturella skiften är intimt förknippade med estetikens historia. Våra delprojekt gör nedslag i en trehundraårig utveckling. Vi inleder med en undersökning av estetikstudiets etablering på 1700-talet, tar sedan vägen över 1800-talets realism och estetiseringen av litteraturen och konsten, för att så fortsätta till 1960-talets performance-konst och dess ifrågasättande av traditionell estetik. Avslutningsvis granskar vi vardagslivets estetisering i våra dagar. Historiseringen sker genom exempel på omvälvande kulturella skiften som också har en social och politisk betydelse. Estetiska uttryck blir här symptom på mer långtgående samhälleliga förändringar.
Ett vidgat estetikbegrepp öppnar dörren för en ny form av samtida humanistisk reflexion som, hävdar vi, bör vara utpräglat tvärhumanistisk och mångvetenskaplig. På denna punkt anknyter vi till ett växande internationellt intresse för den sinnliga erfarenhetens natur och historia. Detta akademiska intresse har en särskild förankring i Östersjöregionen som har en särställning när det gäller det estetiska studiet. Den tyska tradition som sträcker sig från Baumgarten, Winckelmann och Kant fram till Welsch har systematiskt undersökt estetikens grunder. Men det finns ännu ett skäl: i Östersjöregionen märker man ett påfallande livaktigt intresse för ett vidgat estetikbegrepp. Därför menar vi att estetikstudiets särskilda plats i Östersjöländerna bör framhävas.

Publikationer

In: The Returns of Antigone. Albany : SUNY Press, 2014. 281-297.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Cecilia Sjöholm

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Estetik

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Placing art in the public realm. Huddinge : Södertörns högskola, 2012. 125-136.

To Hannah Arendt, the public sphere has ontological implications; appearances are produced under conditions of plurality. For that reason, her philosophical work has implications for our reflections on the function of art in public space. What appears and why? What is refrained from appearing? How does intimate space interact with public space? The article looks at these questions and discusses the close relation between political agebcy and art.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Cecilia Sjöholm

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Estetik

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Stockholm : Thales, 2012.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Cecilia Sjöholm

Sara Danius

Sven-Olov Wallenstein

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
EstetikFilosofi

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Status

Avslutad

Projektledare

Cecilia Sjöholm
Professor
Institutionen för kultur och lärande

Personer knutna till projektet

Sven-Olov Wallenstein
Professor
Institutionen för kultur och lärande


Katarina Elam

Mer information

Projektstart: 2009
Projektslut: 2013

Finansiär: Östersjöstiftelsen

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Ja

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till

Forskarutbildningsområde som projektet är knutet till