Forskning / Projekt

De sociala mekanismerna bakom det medlemslösa civilsamhällets organisationer i Polen, Ryssland och Sverige

En central aspekt av samtida civilsamhälliga förändringar är uppkomsten av medlemslösa organisationer. De medlemslösa organisationerna kan liknas vid motsatsen till de svenska medlemsbaserade folkrörelserna. I dessa nya organisationer skapas nya gränser mellan ledare och medlemmar, där organisationens verksamhet bedrivs av avlönade professionella aktivister medan
medlemmarnas inflytande begränsas till att betala en månatlig avgift. Denna form av professionali-sering av civilsamhället innebär såväl nya inre organisatoriska strukturer som en potentiellt ny roll för deltagande och engagemang i samhället i stort. I detta forskningsprojekt är syftet att studera de övergripande förutsättningarna, formerna för och konsekvenserna av denna typ av organisering. Fallstudierna avser medlemslösa organisationer i Ryssland, Polen och Sverige, länder med skilda traditioner gällande civilsamhällig organisering. Nya former av resurstilldelning för att stimulera civilsamhällig organisering har visat sig spela en viktig roll för hur det professionaliserade civilsamhället kommit att intensifieras och spridas världen över. I projektets fallstudier inkluderas detta genom att uppmärksamma skilda former av förändrade resurstilldelning: I Sverige urbanpolitikens inriktning på att mobilisera invånarna i marginaliserade bostadsområden, i Ryssland de internationella biståndsorganisationer och den statliga påverkan av organiseringen av civil-samhället och i Polen de europeiska strukturfondernas roll för organiseringen i städerna. Med hjälp av dessa fallstudier avser projektet att i förlängningen bidra med en teoretisk vidareutveckling av de sociala mekanismer som ligger till grund för denna utveckling. Vidare bistår projektet med kunskap om på vilket sätt förändrade omständigheter påverkar den civilsamhälliga organiseringen och vilka effekter detta får civilsamhällelig organisering i stort.

Publikationer

In: Samhällsarbete. Lund : Studentlitteratur AB, 2018. 299-319.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lisa KingsZhanna Kravchenko

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2018

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Socialt arbeteSociologi

Forskarutbildningsområde

-

Status

Pågående

Projektledare

Apostolis Papakostas
Professor
Institutionen för samhällsvetenskaper

Personer knutna till projektet

Dominika Polanska
Projektforskare, Fil dr
Institutionen för samhällsvetenskaper

Lisa Kings
Lektor, Fil dr
Institutionen för samhällsvetenskaper

Zhanna Kravchenko
Lektor, Docent
Institutionen för samhällsvetenskaper

Mer information

Projektstart: 2015
Projektslut: 2018

Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Ja

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till

Forskarutbildningsområde som projektet är knutet till