Forskning / Projekt

Entreprenörskap, ledarskap och konsten att beskriva (hi)storien

Projektet Entreprenörskap för social förändring, eller i något mer utförligt ordalag - Entreprenörskap, ledarskap och konsten att beskriva (hi)storien, syftar till att belysa och analysera människors handlande samt organisering och ledning av verksamheter som syftar till social förändring. Studien tar sin utgångspunkt i Röda Korsets verksamhet för att förhindra och lindra mänskligt lidande i Sverige och i världen.

Teoretiskt är studien baserad på entreprenörskaps-, management- och ledarskapsteorier samt teorier om organisering av olika typer av verksamheter i (civil)samhället. I studien finns ett särskilt intresse för några spänningsfält. Ett sådant är mötet mellan enskilda människors engagemang, organisatorisk styrning och ett ledarskap som sträcker sig bortom formell auktoritet. Ett annat spänningsfält är kopplingen mellan (akuta) insatser och långsiktigt utveckling. Ett tredje spänningsfält är samspelet inom organisationen och med andra aktörer i samhället kring identifiering av vad som behöver göras, hur detta ska göras samt vad detta leder till för människor i Sverige och världen.

De två första åren av projektet är en fältstudie där Röda Korsets verksamhet är den vardagliga arbetsplatsen. Genom deltagande observationer, längre och kortare strukturerade intervjuer, en stor mängd samtal samt studier av dokument utvecklas det empiriska underlaget med tydliga inslag av aktionsforskning.

Status

Pågående

Projektledare

Malin Gawell
Docent
Institutionen för samhällsvetenskaper

Mer information

Projektstart: 2014
Projektslut: 2017

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Nej

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till

Forskarutbildningsområde som projektet är knutet till