Forskning / Projekt

Ekologiska kompensationspooler i jordbrukslandskapet (ECOPAL)

Ekonomisk utveckling bidrar till försämrade livsmiljöer för många arter och därigenom till förlust av biologisk mångfald. Politiker har därför infört krav på ekologisk kompensation som ett villkor för genomförandet av ekonomiska utvecklingsprojekt. I Europa utformas sådana kompensationsprojekt separat för enskilda fall, vilket leder till små, fragmenterade och dyra projekt. Syftet med detta projekt är att analysera en effektiv utformning av ekologisk kompensation i det svenska jordbrukslandskapet och att föreslå former för att införa ekologiska kompensationspooler. Projektet består av tre komponenter. För det första använder vi nyligen gjorda utvärderingar av biologisk mångfald kopplad till gräsmarker och våtmarker för att analysera två nyckelkomponenter i ekologisk kompensation: osäkerhet och tidsdynamik för biologisk mångfald. Denna analys används för att bedöma möjligheterna att behålla och förstärka biologisk mångfald genom ekologisk kompensation. För det andra undersöker vi en effektiv utformning av styrmedel och ekologiska kompensationspooler, med särskilt fokus på hanteringen av ekologisk och ekonomisk risk. Denna analys bidrar till att möjliggöra säkra och stora förbättringar av biologisk mångfald och habitat, samtidigt som kostnaderna hålls nere och utfallet blir rättvist. För det tredje jämför vi olika sätt att utforma kompensationspooler för våtmarker och gräsmarker och föreslår en strategi för successivt genomförande i Sverige. Detta motiveras av behovet av ytterligare praktisk erfarenhet av kompensationspooler i ett europeiskt sammanhang. Projektet är relevant för svenska beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå, markägare, entreprenörer som är villiga att utveckla ekologiska kompensationspooler, intresseorganisationer inom jordbruk och miljö samt människor med intresse för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

Status

Pågående

Projektledare

Katarina Elofsson
Professor, Professor
Institutionen för samhällsvetenskaper

Personer knutna till projektet

Tomas Pärt, Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences

Sönke Eggers, Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences

Mer information

Projektstart: 2018
Projektslut: 2020

Finansiär: Naturvårdsverket (NV)

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Nej

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till