Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Förvaltningsakademin

Grafiskt element för FörvaltningsakademinFörvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Här samlas forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning, från en rad olika ämnen.

Vårt uppdrag är att

  • bedriva kvalificerad ämnesövergripande förvaltningsutbildning, i första hand i form av uppdragsutbildning på avancerad nivå
  • utveckla forskning om förvaltningsrelaterade frågor med särskilt fokus på den svenska statsförvaltningen
  • utgöra en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan 

Förvaltningspolitiska seminariet

En viktig uppgift för Förvaltningsakademin är att utgöra en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan. Under 2018 kommer  Förvaltningsakademin att fortsätta den öppna seminarieserien med rubriken ”Förvaltningspolitiska seminariet”.

Vid sammankomsterna diskuteras aktuella frågor om förvaltning och förvaltningspolitik, med inledningar av inbjudna gäster, såväl förvaltningsforskare som förvaltningspraktiker. Seminarieansvarig är Rune Premfors (rune.premfors@sh.se) och Marja Lemne (marja.lemne@sh.se), som gärna tar emot synpunkter och svarar på frågor om innehållet i seminarieprogrammet. För praktiska frågor kontakta Förvaltningsakademin (forvaltningsakademin@sh.se).Seminariet sammanträder omkring var tredje vecka, på torsdagar kl 13-14.30,i lokaler på Södertörns högskola.

HT 2018

Tisdag 11 september (Obs dag), kl. 13-14.30 Projektifiering - en trojansk häst i kommunal förvaltning Postdoktor Mats Fred, Globala politiska studier, Malmö Universitet. Mats disputerade i februari i år (statsvetenskap) vid Lunds Universitet på avhandlingen Projectification.The Trojan horse of local government. Lokal: ME452

Onsdag 3 oktober (Obs dag o tid), kl. 13-16  Styra med tillit – vad säger forskningen? Docent Louise Bringselius, Lunds Universitet, prof.  Bo Rothstein, Göteborgs universitet, prof. Mats Bergman och docent Magdalena Elmersjö, båda Södertörns högskola. Louise Bringselius har redigerat och övriga inledare har skrivit bidrag till Tillitsdelegationens forskningsvolym Styra och leda med tillit. Forskning och praktik (SOU 2018:38). Lokal: ME552

Torsdag 18 oktober, kl. 13-14.30 Utvärderingen av polisreformen  Utredare Erik Axelsson, Statskontoret, presenterar slutrapporten (ska lämnas 1 oktober) från Statskontorets utvärdering av den stora ombildningen av polisorganisationen. Lokal: UB425

Torsdag 8 november, kl. 13-16 (Obs. prel. dag och tid) Vittnesseminarium om flyktingpolitik –  om händelserna 2015. Moderatorer: FD Noomi Weinryb, Södertörns högskola och FD Livia Johannesson, Stockholms universitet. Lokal: MA624

Torsdag 22 november, kl. 13-14.30 Den kommunala statliga ämbetsmannen. Prof. Stig Montin, Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet, presenterar den nya boken (med titel som seminariet; utgiven på Studentlitteratur 2018) som han författat tillsammans med Göteborgskollegorna Vicki Johansson och Lena Lindgren. Lokal: UB425

Onsdag 12 december (Obs dagen), kl. 13-14.30 Ämbetsmannastaten och det demokratiska genombrottet. Förvaltningsakademins bidrag till firandet av hundraårsminnet av riksdagens beslut (17 december 1918) om allmän rösträtt.  Panel: Prof.Torbjörn Nilsson och prof. Rune Premfors, Södertörns högskola, samt docent Helena Wockelberg, Uppsala universitet. Lokal: UB425

 

Genomförda seminarier 2018

18/1 Marknadisering i svensk äldreomsorg – implikationer för brukare, personal och staten. FD Linda Moberg, statsvetare vid Uppsala universitet, diskuterade utifrån sin doktorsavhandling hur införandet av marknadsreformer har påverkat organisationen och styrningen i äldreomsorgen. Länk till avhandlingen: Marketization in Swedish Eldercare

15/1 New Public Management - ett nyliberalt 90-talsfenomen? Tom S. Karlsson inleder
om sin nya bok (med titel som seminariet, Studenlitteratur 2017). Tom är fil dr i företagsekonomi och lektor i Offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han är också redaktör för Scandinavian Journal of Public Administration.

22/3  Civilsamhället och asylpolitiken - Ett öppet vittnes seminarium om Påskuppropet och Flyktingamnesti 2005. I panelen medverkar bl.a. Cecilia Arcini, Tove Karnerud, Lennart Molin, Masoud Vatankhah, Michael Williams och David Qviström. Moderator: NoomiWeinryb. Läs mer här

19/4 Kommunrevisorns testamente – baserat på verkliga händelser. Hur bör den kommunala revisionen organiseras för att stärka kommunernas demokratiska legitimitet? Henry Bäck, professor emeritus i Offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, inleder utifrån sin nya skrift, som kan laddas ner här (se även en DN Debatt-artikel från den 5 mars 2018). Skriften bygger i hög grad på Henrys erfarenheter från Skinnskattebergs kommun, där han nu är ordförande i den kommunala revisionen.

3 maj Att leda i staten - erfarenheter och utmaningar. Departementsrådet Claes Lindgren inleder seminariet. Claes är sedan drygt ett decennium chef för Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik.

31/5 Politik och professionell kompetens i svenska och danska regeringskansliet. Har ett växande antal politiska rådgivare trängt ut den professionella kompetensen och kunskapen i regeringskanslierna? Birgitta Niklasson, docent och universitetslektor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet, har för att belysa denna fråga genomfört (med kollegerna Peter Munk Christiansen och Patrik Öhberg) en komparativ studie av de olikartade sätten att organisera rådgivningen i Sverige och Danmark.

14/6 Nya Karolinska Sjukhuset – ett forskningsprojekt. Professor Göran Sundström presenterade den första forskningsrapporten från projektet om tillkomsten av NKS.

Allmänt

Seminarierna är öppna för alla som vill delta och avsikten är att fortsätta seminarieserien under hela vårterminen med preliminära sammankomster var tredje torsdag.

Normalt kommer det till varje seminarium att finnas ett skriftligt underlag som kan laddas ner via denna sida.

Alla seminarier kommer att hållas på Södertörns högskola och annonseras på denna sida samt i högskolans kalendarium.