Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Idéhistoria/idé- och lärdomshistoria B, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41144

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41145

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41080

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41081

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Idéhistoria C

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen är liksom B-kursen tematiskt upplagd. Viktigast är att du under en hel termin får gott om tid att arbeta med en något större uppsats. Ämne och upplägg väljer du själv i samråd med handledaren, men vi har profilerat oss mot det senaste seklets idéhistoria, där Södertörns högskola kan erbjuda hög handledarkompetens. Förutom uppsatsmomentet om 15 högskolepoäng ingår en teori- och metodkurs samt en valfri kurs om vardera 7,5 högskolepoäng.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning, individuellt och i grupp.
Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten

Kunskap och förståelse

 • kunna analysera relationer mellan olika idétraditioner i skilda tider
 • kunna förete djupare kunskaper inom ett speciellt idéhistoriskt område, som valts i samråd med lärare
 • kunna jämföra olika relevanta vetenskapliga teorier och traditioner under efterkrigstiden i en insiktsfull och kritisk reflektion
 • kunna ringa in och formulera ett forskningsbart idéhistoriskt problem samt skriftligt kunna presentera detta
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att producera en ca 35 sidor lång, forskningsrelaterad uppsats om ett idéhistoriskt ämne
 • genomföra informationssökning i arkiv, bibliotek och i nya internetbaserade system samt ha översiktlig kännedom om olika arkiv och samlingar i Sverige
 • behärska formalia för författandet av vetenskapliga texter inom humaniora
 • planera sitt arbete och genomföra det inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha en klar föreställning om innebörden av kritisk vetenskaplig analys inom humaniora

Examination

Tematiska studier: Skriftlig framställning (PM) över den aktuella litteraturen över det valda ämnet
Teori och metod: Skriftlig tentamen samt aktivt deltagande i seminarier
Uppsats: Författa en uppsats över ett väl avgränsat ämne. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium. I examinationen ingår att opponera på en annan uppsats.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.