Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 60 högskolepoäng miljövetenskap eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 14-23

  Anmälningskod: SH-44170

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 14-23

  Anmälningskod: SH-44072

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Kurs 15 högskolepoäng

Enligt 6 kapitlet i miljöbalken är syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Kursens innehåll belyser och förklarar begreppet miljökonsekvensbeskrivning, särskilt den bakomliggande teorin, framväxten av begreppet, dess roll för miljövården samt det praktiska arbetet med att arbeta fram, bedöma och beakta miljökonsekvensbeskrivningar i beslutsfattandet. Det gäller både i ett nord- (särskilt Sverige) och sydperspektiv.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen består av två delar som är nära integrerade och till stor del löper parallellt. Den första delen behandlar teorin för MKB och består av föreläsningar, seminarier och litteraturstudier. Teoridelen examineras med inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen. Den andra delen behandlar den praktiska tillämpningen av MKB och utgörs av ett större självständigt projektarbete. Detta projektarbete utförs i grupp vilket ställer krav på planering, delaktighet, samarbetsförmåga och ansvarstagande för den gemensamma slutprodukten hos deltagarna. Projektarbetet presenteras och examineras muntligt och skriftligt.

Obligatoriska moment på kursen:
Obligatorisk närvaro vid introduktion, seminarier, handledarträffar samt muntlig presentation av projektarbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha:

Kunskap och förståelse

 • Identifiera grundläggande begrepp inom miljökonsekvensbeskrivning.
 • Förklara grundläggande teorier inom miljökonsekvensbeskrivning.
 • Förstå miljökonsekvensbeskrivningens roll i miljövårdsarbetet.
 • Tillämpa kunskaper om biologisk mångfald i arbetet med miljökonsekvensbeskrivning.
Färdigheter och förmåga

 • Förklara ett antal metoder som kan användas i arbetet med miljökonsekvensbeskrivning.
 • Relatera miljökonsekvensbeskrivning och miljömål med exempel från Sverige och internationellt.
 • Analysera miljökonsekvensbeskrivningens roll i nordsydperspektiv.
 • Bidra konstruktivt till en projektgrupps arbete och slutprodukt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera kring miljökonsekvensbeskrivningen som ett verktyg i arbetet för hållbar samhällsutveckling, regionalt och globalt.

Examination

Teori, 9 högskolepoäng
(Theory, 9 ECTS Credits)
Examinationsform: Tentamen

Projektarbete, 6 högskolepoäng
(Project work, 6 ECTS Credits)
Examinationsform: Projektarbete

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.