Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Psykologi A och B om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43174

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43175

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Psykologi C

Kurs 30 högskolepoäng

Psykologi C syftar till att fördjupa dina färdigheter i hur kunskaper om psykologiska fenomen skapas, det vill säga genom att studera människans känslor, tankar och handlingar i olika sammanhang. Du kommer att utveckla din observations- och analytiska förmåga samt få erfarenhet av att genomföra ett mindre projekt i form av en vetenskaplig studie (C-uppsats). Du lär dig mer om de olika stegen i forskningsprocessen genom att praktiskt planera en studie, samla in data (till exempel enkät, intervju, experiment) och sammanställa ditt material i skriftlig form. Även muntlig presentation av din studie ingår. Val av ämne för studien görs i samråd med handledare.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Handledning för Teori och metod I och II har huvudsakligen formen av grupphandling. Handledning vid uppsatsarbetet ges individuellt och i grupp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse:

 • redogöra för fördjupade kunskaper inom ett utvalt område inom psykologi
 • redogöra för forskningsprocessens olika faser och problematik
 • redogöra för fördjupade kunskaper i vetenskapsteori och kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik
 • överblicka och jämföra centrala och aktuella forskningsfrågor inom ett specifikt område inom psykologi
Färdighet och förmåga:
 • självständigt urskilja och formulera psykologiska frågeställningar
 • självständigt utforma, insamla, analysera och i uppsatsform presentera ett empiriskt material
 • söka, värdera och kritiskt tolka vetenskapliga texter och andra typer av källor
 • självständigt bidra i seminariediskussioner och genomföra presentationer av vetenskapliga texter och egna arbeten
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • självständigt värdera och argumentera kring vetenskapliga texter
 • inta ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till psykologisk kunskap
 • självständigt värdera etiska aspekter i forskningsprocessen

Examination

På samtliga delkurser utgör seminariedeltagande ett examinerande moment och närvaro är därmed obligatorisk.

För varje delkurs gäller dessutom:

Teori och metod I: Statistik I (5 högskolepoäng)
Individuell skriftlig salstentamen

Teori och metod I: Kvalitativa metoder (2,5 högskolepoäng)
Individuella inlämningsuppgifter som utförs individuellt och redovisas muntligt

Teori och metod II: Statistisk II (4,5 högskolepoäng)
Individuell skriftlig hemtentamen

Teori och metod II: Testmetodik (3 högskolepoäng
Skriftlig inlämningsuppgift som utförs i grupp (cirka 4 studenter) och redovisas muntligt

C-uppsats (15 högskolepoäng)
Uppsatsen examineras genom en individuell skriftlig vetenskaplig studie (uppsats) samt opponering på en annan students uppsats och försvar av den egna uppsatsen vid ett särskilt seminarietillfälle.

Enstaka missade seminarier kan, efter instruktion från delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Detta gäller dock inte slutseminariet på uppsatskursen där studenten ska försvara sitt arbete och opponera mot en annan students arbete. Detta seminarium kräver aktivt deltagande och kan inte kompenseras på annat sätt.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på
C-uppsatsen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.