Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Arkivvetenskap A och Arkivvetenskap B, 60 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41012

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41055

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Arkivvetenskapligt projekt och praktik

Kurs 30 högskolepoäng

I kursen integrerar du praktiska och teoretiska teman inom det samtida arkivväsendet. Först läser du en delkurs i arkivpedagogik – som också ges som fristående kurs. Sedan följer en tio veckors praktik där du förväntas kunna tillämpa de kunskaper du lärt dig i ämnet tidigare. Avslutningsvis får du genomföra ett självständigt projektarbete inom arkivområdet. Ett genomgående inslag i kursen är aktuella frågor inom arkivsektorn och i yrkeslivet för arkivarier.

Observera att en förutsättning för att kunna gå kursen är att studenten sökt och ordnat en praktikplats som godkänts av kursansvarig lärare.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Arkivpedagogik, 7,5 högskolepoäng
Undervisningen bedrivs som föreläsningar och seminarier.

Praktik, 15 högskolepoäng
Delkursen omfattar en praktik om cirka 10 veckor vid någon arkivinstitution eller arkivenhet inom en organisation. Dessutom hålls under praktikperioden seminarier vid högskolan där ett visst antal närvarotillfällen är obligatoriska. Fri tid till att besöka seminariet under praktikperioden regleras i kontraktet med praktikplatsen.
(se mer under punkt 9: Övrigt)

Projektarbete, 7,5 högskolepoäng
Kursen består i huvudsak av ett självständigt genomfört projektarbete med stöd från en utsedd handledare. Undervisning ges även i seminarieform under perioden då arbetet författas. Arbetet ventileras på seminarium.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • beskriva centrala teorier och begrepp kring lärande och kunskapsbildning i barn- och vuxenpedagogik
 • sammanfatta skol­- och arkivsektorns mål med arkivpedagogisk verksamhet
 • övergripande redogöra för arkivarieyrkets skiftande arbetsuppgifter
 • självständigt redogöra för ett utvalt arkivvetenskapligt sakområde och tillhörande forskningsläge
Färdighet och förmåga
 • analysera svensk och internationell arkivpedagogisk praktik
 • planera undervisning med arkivpedagogiskt tema
 • bedöma användbarheten av arkivresurser i undervisning
 • tillämpa relevanta arkivvetenskapliga teman på den verksamhet som bedrivs inom arkivarieyrket
 • självständigt identifiera, formulera och undersöka ett arkivvetenskapligt problem och genomföra ett därtill hörande projektarbete inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera och göra egna val i arkivdidaktiska frågor om innehåll i och framförande av ett kunskapsstoff
 • fatta självständiga avgöranden utifrån lagstiftning eller allmänna arkivetiska ståndpunkter
 • identifiera den egna kunskapsteoretiska positionen i en genomförd undersökning

Examination

1001, Arkivpedagogik, 7,5 högskolepoäng

 • Skriftlig hemtentamen
 • Muntlig redovisning
 • Seminariedeltagande
1002, Praktik, 15 högskolepoäng
 • Intygande från praktikplatsens ansvarige att studenten fullgjort närvaro och arbetsuppgifter på ett nöjaktigt sätt.
 • Muntlig presentation av praktikplatsen
 • Skriftlig uppgift efter praktikperiodens slut
 • Seminariedeltagande
1003, Projektarbete, 7,5 högskolepoäng
 • Skriftligt självständigt projektarbete
 • Seminariedeltagande, inklusive ett ventileringstillfälle där också författarens försvar vägs in vid bedömningen, genomförd opposition på annan students projektarbete samt aktivt deltagande på övriga ventileringar.
Enstaka missat obligatoriskt seminarium kan, i samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Eventuella kompletteringar skall vara inlämnade senast tre (3) veckor efter att student meddelats om kompletteringsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.