Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Förskollärarexamen eller grundskollärarexamen

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Inställd

  VT1950%

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-34043

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Matematik och språk, grundnivå

Kurs 15 högskolepoäng

Kursen behandlar ämnesteori, ämnesdidaktik och ämnesmetodik i matematik med fokus på matematik och språk vid ett språkutvecklande arbetssätt i matematik. Under kursen presenteras kontinuerligt aktuell ämnesdidaktisk forskning och vad denna forskning kan betyda för att förändra och förnya synen på barns/elevers matematikutveckling.

Under kursen analyseras hur grundläggande matematiska begrepp kan konkretiseras i undervisningen. Vidare behandlas och analyseras språkvetenskapliga och didaktiska begrepp samt modeller för att undervisa på ett sätt som leder till barns/elevers matematikutveckling.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

I kursen ingår föreläsningar och andra moment som till exempel seminarier och praktiska övningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs kan studenten

 • redogöra för didaktiska teorier för ett språkutvecklande arbetssätt i matematik
 • ta hänsyn till barns/elevers olika språkkultur vid arbete med matematik
 • analysera sambandet mellan språk, språkutveckling, kommunikation, resonemang och lärande i matematik
 • redogöra för grundläggande idéer för matematiska begrepp och metoder inom taluppfattning, algebra, geometri och problemlösning
 • redogöra för den matematiska terminologi och det språk som kan vara lämpligt att använda vid ett språkutvecklande arbetssätt i matematik, för att konkretisera utvalda begrepp
 • analysera utvalda grundläggande didaktiska och språkdidaktiska modeller och begrepp
 • värdera några kommunikationsmodeller med användandet av språkvetenskaplig terminologi
 • tillämpa didaktiska teorier vid konkretisering och diagnostisering av barns/elevers matematikutveckling

Examination

Kursen examineras genom obligatorisk närvaro på föreläsningar och aktivt deltagande på seminarier och workshopar samt genom individuella skriftliga rapporter.

Frånvaro från föreläsningar samt högst två seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.