Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 60 högskolepoäng i fördjupning inom huvudområdet litteraturvetenskap eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42130

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42136

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Litteraturvetenskap C

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen ger dig det metod- och teoristöd du behöver för din C-uppsats (15 högskolepoäng). Ämne och uppläggning väljer du själv i samråd med din handledare efter två inledande delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Den första delkursen presenterar ett antal teorier samt ger en inblick i hur de kan tillämpas praktiskt utifrån en rad konkreta exempel. Sedan följer en tematisk kurs.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen ges genom föreläsningar och textseminarier. Dessutom ingår individuella vetenskapliga uppgifter enligt seminarieledarens anvisningar. För uppsatsen gäller gemensam introduktion och individuell handledning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • redogöra för centrala litteraturvetenskapliga teoribildningar
 • använda sig av olika teoretiska och metodiska tillvägagångssätt vid litteraturanalys
 • förstå och förklara litteraturens specifika karaktär som kulturellt och socialt uttryck i olika epoker, inklusive samtiden.
Färdigheter och förmåga
 • beskriva och sammanfatta teoretiska resonemang kring estetiska texter
 • uttrycka sig skriftligt på ett klart och precist språk
 • redovisa sina resultat (exempelvis lämna in sina texter) inom föreskrivna tidsramar
 • definiera och avgränsa en litteraturvetenskaplig frågeställning samt självständigt tillämpa den i en uppsats.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • tolka litterära texter i ett teoretiskt, genuskritiskt perspektiv
 • värdera några teoribildningars för- och nackdelar
 • överblicka, värdera och sammanfatta stora mängder teoretisk text
 • förstå betydelsen av ett kritiskt, väl förberett textanalytiskt förhållningssätt.

Examination

1001: Litteraturteori och metod 7,5 högskolepoäng:
-Muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.
-Aktivt deltagande vid seminarierna.

1002: Tematiska studier, 7,5 högskolepoäng:
-Skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid seminarierna.

1003: Uppsats, 15 högskolepoäng:
-Författande och framläggande och försvarande av en uppsats samt opposition på annan students uppsats.
-Aktivt deltagande vid seminarierna.

Högst 25% av missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Gäller ej delkursen uppsats (1003).

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.