Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Genusvetenskap B, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42281

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42087

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Genusvetenskap C

Kurs 30 högskolepoäng

Genusvetenskap C ger dig möjlighet att ytterligare vidga och fördjupa dina kunskaper om tvärvetenskaplig genusforskning och dess aktuella teori- och metoddiskussioner. Kursen består av tre delkurser med målsättning att ge ett självständigt förhållningssätt till det genusvetenskapliga kunskapsfältet.

Den första delkursen är en teoretisk fördjupningskurs med inriktning mot aktuella forskningsfrågor och feministisk teoriutveckling. Delkursen är tematiskt upplagd och undervisningen bygger på seminarier där ett urval av texter närläses, tolkas och diskuteras gemensamt.

I den andra delkursen fördjupas kunskapen om genusvetenskapens vetenskapsteoretiska ansats och kontext. Principiella kunskapsteoretiska diskussioner knyts till forskningspraktiska problem. Praktiska metodövningar varvas med diskussioner och reflektioner om kunskap, makt och olika metoddillemman.

Den tredje delkursen innebär att du på egen hand genomför ett större självständigt vetenskapligt arbete. I arbetet tillämpar du de kunskaper som du erhållit under tidigare kurser i författandet av en uppsats motsvarande 15 högskolepoäng. Uppsatsarbetet innebär en möjlighet till fördjupning i något ämne som du finner extra intressant.

Genusvetenskap C – delkurser
Delkurs 1: Feministisk teoriutveckling, 7,5 hp
Delkurs 2: Kunskap, makt och metoder II, 7,5 hp
Delkurs 3: Självständigt vetenskapligt arbete, 15 hp


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Handledning sker både i grupp och individuellt.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • resonera och kritiskt reflektera kring aktuella genusvetenskapliga forskningsfrågor, teorier och begrepp, särskilt inom feministisk teoriutveckling,
 • självständigt redogöra för ett kunskapsfält inom någon del av genusvetenskapen,
 • använda ett urval av genusvetenskapens metoder, samt redogöra för och kritiskt reflektera kring de metoddiskussioner och metoddilemman som de olika metoderna inbegriper,
 • redogöra för och kritiskt reflektera kring genusvetenskapens vetenskapsteoretiska ansats och kontext, samt forskningsetik.
Färdighet och förmåga
 • muntligt och skriftligt sammanfatta och kritiskt granska olika teoretiska perspektiv,
 • självständigt använda olika teoretiska perspektiv i olika situationer och sammanhang, samt diskutera skillnaderna dem emellan,
 • självständigt använda kvalitativa forskningsmetoder, analysredskap och praktiska metodverktyg i en större genusvetenskaplig undersökning,
 • självständigt formulera, genomföra och presentera en större genusvetenskaplig undersökning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till olika teoretiska perspektiv och forskningsmetoder,
 • bedöma relevansen hos olika teoretiska perspektiv, forskningsmetoder och vetenskapliga hållningar, samt hur de förhåller sig till varandra inom ett fördjupningsområde och i relation till en specifik frågeställning,
 • uppvisa ett vetenskapskritiskt förhållningssätt och en forskningsetisk medvetenhet.

Examination

Delkurserna ”Feministisk teoriutveckling” och ”Kunskap, makt och metoder II” examineras genom
• Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier
• Muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkursen ”Självständigt vetenskapligt arbete” examineras genom:
• Uppsats-PM och löpande skriftliga inlämningar
• Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier
• Individuell färdigställd uppsats
• Ventilering av färdigställd uppsats
• Opponering på minst en uppsats

Enstaka missade seminarier kan kompenseras i skriftlig form utifrån kurslitteraturen enligt delkursansvarigs anvisningar. Kompletteringsuppgifter måste lämnas in under terminens gång. Handledning sker både i grupp och individuellt.

Antalet tillfällen student får genomgå examination på det självständiga arbetet (1003) begränsas av resursskäl till fem (5), inklusive det ordinarie examinationstillfället. Observera att begränsningen endast avser färdigställande av uppsats samt ventilering av färdigställd uppsats, begränsningen gäller inte de andra examinationsmomenten på delkursen.

För betyget Väl godkänd på hela C-kursen krävs motsvarande betyg på kursen ”Självständigt vetenskapligt arbete” samt på ytterligare minst en delkurs.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.