Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng och Företagsekonomi B, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43003

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43042

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen ger dig fördjupade kunskaper dels i teori och metod i samband med uppsatsförfattande, dels i det ämnesområde som väljs. Kursen består av två ämnesfördjupande moment om vardera 7,5 högskolepoäng samt en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng. Delkurser i Företagsekonomi C syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom den valda fördjupningsprofilen. Dessa kurser ger en grund för fortsatta studier inom respektive delämne samtidigt som de utgör studenternas speciella intresseområden. Inom ramen för fördjupningen genomförs ett självständigt arbete på minst 15 högskolepoäng som ska avspegla fördjupningsprofilens innehåll. Examensarbetet är ett självständigt arbete med metodinriktning. Examensarbetet syftar till kunskapsutveckling samt tillämpning av företagsekonomiska teorier, modeller och ansatser. Ett examensarbete skrivs normalt av två studenter med samma fördjupningsinriktning.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt, i anslutning till dessa, övningar och grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• redogöra för modeller och teoribildning i modern finansieringsteori
• redovisa för företagsekonomins vetenskapliga grund, särskilt inom finansiering
• beskriva prisbildningen av finansiella tillgångar och identifiera risker med
portföljförvaltning
• självständigt redovisa om företags finansiella planering och styrning, samt
fatta beslut om kapitalanskaffning, kapitalförvaltning och val av investeringar
• förklara derivatinstrument, dess tillämpning och konsekvenser på finansiella
marknader
• redovisa fördjupad förtrogenhet i att analysera och kritiskt tolka relevanta
fakta och företeelser utifrån ett eget valt ämnesområde och i en viss
problemställning

Färdighet och förmåga
• analysera skeenden inom eller hos organisationer eller andra aktörer, och
mellan organisationen eller andra aktörer och i deras omvärld
• kritiskt diskutera och analysera och lösa olika problem relaterade till
frågeställningar som uppkommer i samband med finansiering
• söka, samla och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
• självständigt planera och på vetenskaplig grund genomföra ett självständigt
och större uppsatsarbete genom ett integrerande och fördjupande av teori och
metod i finansiering inom en given tidsram, samt att skriftligt och muntligt
presentera och muntligt försvara detta
• kritiskt granska och opponera på vetenskapligt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt jämföra olika värderingsmodeller och metoder inom finansiering och
de underliggande motiven för dessa
• göra självständiga bedömningar inom företagsekonomi med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Examination

Finansieringsteori, seminarier:

 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
Finansieringsteori, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen
Kandidatuppsats
 • Författande av uppsats
 • Försvar och opposition av uppsats
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande med muntliga redovisningar
Finansiella strategier, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
Finansiella strategier, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen
Internationell bankverksamhet, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
Internationell bankverksamhet, tentamen:
 • Skriftlig hemtentamen
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på mer än hälften
av kursens totala poäng samt på kandidatuppsatsen

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.