Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Minst 60 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng biologi/miljövetenskap eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Inställd

  VT18100%Dag

  Vecka 13-22

  Anmälningskod: SH-44125

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Ekologi och naturresurser

Kurs 15 högskolepoäng

Ekologi är vetenskapen om hur organismer samspelar med sin levande (biotiska) och icke-levande (abiotiska) miljö. Begreppen ekologi och ekologisk används även ofta och gärna i dagligt tal för att beskriva företeelser som sopsortering och giftfri odling. Detta speglar den stora betydelse vetenskapen ekologi har haft i att forma vår syn på naturen, naturresurser och människans roll i naturen. På denna kurs lär du dig vad ekologi är och hur ekologiska kunskaper tillämpas för att bevara arter, habitat och ekosystem samt för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Kursen kombinerar föreläsningar och seminarier kring viktiga ekologiska företeelser med praktiska moment. Under ett projektarbete, som innefattar en fältvecka med boende på annan ort, får du träning i att planera, utföra och presentera en ekologisk undersökning. I ett fördjupande litteraturprojektarbete kommer du också att få granska och sammanfatta aktuell ekologisk forskning och tillämpningar av ekologisk kunskap.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier, fältkurs samt praktiska och teoretiska övningar. Skriftlig tentamen. All schemalagd undervisning förutom föreläsningar är obligatorisk. Obligatorisk närvaro på fältkurs hela kurstiden.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha:


Kunskaper och förståelse:

 • Grundläggande kunskaper i populations-, samhälls- och ekosystemekologi.
 • Insikter i den evolutionära bakgrunden till variation i individers egenskaper och framgång.
 • Grundläggande kunskaper om ekologiska förutsättningar i olika typer av ekosystem och biom samt anpassningar till dessa i olika typer av organismers livsformer och livshistorier.
 • Grundläggande kunskaper i hur människans verksamhet och naturfrämmande ämnen påverkar ekosystem i mark och vatten.
Färdigheter och förmåga:

 • Grundläggande färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera ekologiska undersökningar som bygger på observationer och på experiment.
 • Förmåga till muntlig och skriftlig vetenskaplig redovisning samt förmåga att kritiskt och konstruktivt granska andra studenters arbeten.
 • Träning i skriftligt återgivande av vetenskapligt material till personer utan faktakunskaper inom området.
 • Förmåga att konstruktivt och aktivt bidra till en projektgrupps arbete och slutprodukt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • Förståelse för hur ekologiska frågeställningar och tillämpningar, inklusive naturvårdens metoder och målsättningar, kan kopplas till ett uthålligt utnyttjande av naturresurser.
 • Kritiskt förhållningssätt till hur ekologiska frågeställningar och terminologi brukas och återges i media och samhällsdebatt.

Examination

Teoretisk del: Skriftlig tentamen. Aktivt deltagande i obligatoriska moment och godkända inlämningsuppgifter.

Praktisk del:Aktivt deltagande i utförande och redovisning av övningar och fältarbeten.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.