Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap A och B, 30 högskolepoäng vardera, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT1975%Dag

  Vecka 04-13

  Anmälningskod: SH-42323

 • 2019-09-15

  VT2075%Dag

  Vecka 04-13

  Anmälningskod: SH-42079

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Publik- och omvärldsanalys

Kurs 10 högskolepoäng

Dagens medieföretag arbetar ofta med publik- och omvärldsanalyser. Dessa analyser varierar mellan olika mediebranscher och analysmodellerna är beroende av sådana faktorer som verksamhetens ideologi, ekonomi, konkurrensen på marknaden, mediernas beroende av staten, regleringar etc.

Kursen tar utgångspunkt i aktuella exempel på analyser av publik och omvärld utifrån ett marknads- och myndighetsperspektiv – men ger också kritiska och historiska perspektiv på forskning om publik och omvärld. Som student får du arbeta med fallstudier där du utifrån ett medieanalytiskt perspektiv ska samla in, sammanställa och kritiskt analysera och utvärdera nationell och internationell information från bland annat webbsidor, bloggar, tidnings- och artikeldatabaser, statistikkällor och publikdatabaser. Kursen kan kombineras med ”Mediearbete och yrkesroller”, 5 högskolepoäng.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Kursen består av föreläsningar, obligatoriska praktiska övningar i grupp och individuellt, samt obligatoriska seminarier. Föreläsningarna introducerar och kontextualiserar olika aspekter av publik- och omvärldsanalys. I skriftliga pm och på seminarierna förväntas studenten presentera, kritiskt värdera och diskutera sina och andra studenters övningar i publik- och omvärldsanalys.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • ge exempel på publik- och omvärldsanalysers förutsättningar, syfte, betydelse, empiriska metoder, möjligheter och begränsningar i såväl kommersiella som icke-kommersiella medier,
 • relatera publik- och omvärldsanalyser till historiska och nutida kontexter, utifrån kultur, ekonomi, politik och teknologi.
 • med hjälp av bland annat statistiska verktyg genomföra publik- och omvärldsanalyser på en grundläggande nivå,
 • muntligt, skriftligt och visuellt/digitalt presentera och diskutera resultat av publik- och omvärldsanalyser.
 • analysera och kritiskt värdera publik- och omvärldsanalyser genomförda med marknads-, myndighets- och organisationsperspektiv.

Examination

1001:
Skriftlig hemtentamen

1002:
Löpande examination i form av skriftliga PM-uppgifter och aktivt deltagande på seminarier

1003:
Skriftlig hemtentamen

1004:
Löpande examination i form av skriftliga PM-uppgifter och aktivt deltagande på seminarier

För att få betyget VG på helkurs krävs betyget VG på examinationsmomenten 1001 och 1003.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.