Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Historia A och B om vardera 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41021

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41024

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41047

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41065

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Historia C

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen ger dig tillfälle att ytterligare utveckla de vetenskapliga färdigheter som du tränades i på B-kursen. På C-nivå ska du även producera en mer omfattande vetenskaplig uppsats (15 högskolepoäng), där du också integrerar samhälls- och historieteoretiska perspektiv.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

På uppsatskursen träffar studenterna sin handledare för stöd i arbetet med det självständiga arbetet. På uppsatskursen ska de studerande också delta i en seminarieserie samt medverka vid ett slutseminarium där den färdiga uppsatsen behandlas.

Under den historieteoretiska kursen sker undervisningen i form föreläsningar och seminarier.

På kursen forskningsprocessen består undervisningen av seminarier och övningar vars utformning anpassas efter det aktuella temat på kursen. Övningar kommer också förläggas utanför högskolans område, t.ex. i arkiv och bibliotek.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

• identifiera och värdera olika teoretiska perspektiv på historien
• uppvisa fördjupade kunskaper om historieområdets vetenskapliga grund samt dess tillämpliga metoder
• göra självständiga fördjupningar inom valda delar av historieämnet samt orientera sig bland de för fördjupningen relevanta forskningsfrågorna

Färdighet och förmåga

• självständigt diskutera problem samt kritiskt bearbeta källmaterial och historiska bearbetningar
• självständigt analysera och kritiskt bearbeta vetenskapliga texter
• planera och genomföra en större analyserande vetenskaplig studie utifrån ett medvetet historiskt perspektivval inom givna tidsramar
• såväl muntligt som skriftligt relatera egna forskningsresultat till ett forskningsläge

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• reflektera och sammanfatta historieämnets utveckling som vetenskap
• göra självständiga bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Examination

För samtliga delkurser gäller också att aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier ingår som underlag vid betygsättning.

Uppsats, 15 högskolepoäng:
Vetenskaplig uppsats samt opponering och aktiv seminariedeltagande.
Aktivt deltagande vid seminarierna

Historieteori, 7,5 högskolepoäng:
Löpande skriftliga och muntliga examination vid seminarierna
Skriftlig hemtentamen

Forskningsprocessen, 7,5 högskolepoäng:
Löpande skriftliga och muntliga examination vid seminarierna
Skriftlig hemuppgift.

För betyget Väl godkänt krävs motsvarande betyg på uppsatsen.

Missade seminarier kan, efter samrådan med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Betyget U (underkänd) kommer att rapporteras för alla skrivningar och andra examinationsuppgifter som inte bedömts som fullt godkända. Ev. kompletteringsuppgifter ska vara inlämnade inom två veckor från det betyg på delkursen satts annars kvarstår betyget U. Detsamma gäller om ev. kompletteringsuppgift inte anses som fullt godkänd.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.