Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen (i humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller estetiskt ämne), eller någon form av akademisk yrkesexamen, samt tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT1850%Di

  Vecka 36-03, 04-23

  10 sammankomster varav 10 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-42066

 • 2019-03-15

  HT1950%Di

  Vecka 36-03

  10 sammankomster varav 10 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-42151

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Det existentiella samtalet

Kurs 30 högskolepoäng

Intresset för existentiella frågor och synsätt ökar och många yrkesverksamma möter dagligen människor som brottas med grundläggande livsfrågor och dilemman. Under denna kurs fördjupas ditt yrkeskunnande genom reflektion och kunskap i dessa frågor. I dialog med andra yrkespraktiker ökas förståelsen och kunnandet om existentiella synsätt och förhållningssätt. Centralt inom kursen är förmågan att föra existentiella samtal inom olika mellanmänskliga och människovårdande yrken.

Kursen vänder sig till dig som redan varit yrkesverksam en tid, som psykoterapeut, psykolog, kurator, sjuksköterska, sjukgymnast, barnmorska, fritidspedagog, förskollärare, lärare, polis, journalist, konstnär eller annat yrke där existentiella samtal kan vara viktiga.

Kursens fyra delkurser syftar till att ge teoretiska kunskaper i existensfilosofi och existentiell psykologi för att därigenom utveckla en förståelse av olika livsuttryck ur ett existentiellt perspektiv. I mötet mellan dessa kunskaper och studenternas egna yrkeserfarenheter fördjupas förmågan till att i samtal möta existentiella frågor.

Kursen ges på halvfart under ett år med start på höstterminen. Undervisningen är campusförlagd till en heldag varannan vecka – ofta med föreläsningar på förmiddagen och seminarier och gruppövningar på eftermiddagen. Andra kursmoment genomförs över en kursplattform på internet.

Kursen ges av Centrum för praktisk kunskap i samarbete med Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT).


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Kursen läses på halvfart och går på distans men kombineras med obligatoriska träffar på campus cirka 10 gånger per termin. Kursen består av föreläsningar och seminarier där de teoretiska studierna av de olika tanketraditionerna kombineras med praktiska övningar som självobservation och -reflektion, observationsövningar och samtalsuppgifter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • översiktligt redogöra för existensfilosofi och existentiell psykologi samt redovisa fördjupade kunskaper i delar av områdena
 • redovisa kunskap och förståelse om det existentiella samtalets teori och metod
 • redogöra för och jämföra samtida forskning inom ramen för kursens område
Färdighet och förmåga

 • självständigt identifiera, initiera och leda existentiella samtal
 • muntligt och skriftligt redogöra för insikter i det existentiella samtalets struktur satt i relation till den egna yrkeserfarenheten, samt knyta ihop teoretiska och praktiska kunskaper
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt tolka egna existentiella ståndpunkter och konsekvenserna av dessa
 • reflektera kring det existentiella samtalets möjligheter och begränsningar
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen

Examination

Varje delkurs examineras dels genom en skriftlig hemtentamen där de teoretiska och praktiska perspektiven behandlas, dels genom en pågående blogg eller dagbok samt pm-skrivande.

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande och närvaro på seminarier. Högst 40 procent av seminarietillfällena per delkurs kan kompenseras med skriftliga uppgifter. Vid högre frånvaro måste kursen gås om.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.