Om Södertörns högskola / Personal

Ulrika Dahl

Kontaktuppgifter

Ulrika Dahl
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Fax: 08-608 43 60

Jag är docent i genusvetenskap och var 2008-2016 verksam som lektor i genusvetenskap. Sedan 2017 har jag min primära anställning på Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala Universitet men är fortsatt verskam som projektforskare och handledare på Södertörn. 

Min utbildning har jag från USA (BA, antropologi och genusvetenskap, Lawrence University, 1994; Ph.D. antropologi och womens studies, University of California, Santa Cruz, 2004) och har arbetat på Södertörn sedan 2005. Innan dess undervisade jag på The Swedish Program på Stockholms Universitet (2002-2004) och University of California, Santa Cruz (2001-2002). Jag har även undervisat vid forskarskolorna Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies och Intergender. 2009 var jag STINT-finansierad gästforskare vid Department of Gender and Cultural Studies, University of Sydney och 2010 vid The Somatechnics Research Centre, Macquarie University i Australien. Hösten 2011 var jag Fulbright Hildeman Fellow vid Department of Scandinavian Studies, Gustavus Adolphus College, Minnesota.

Sedan 2009 är jag en av chefredaktörerna för den nordiska tidskriften Lambda Nordica och sedan 2014 associate editor för European Journal of Womens Studies. Jag är medlem i flera advisory boards för forskningsprojekt, tidskrifter och forskningscentra och gillar att samarbeta brett med feminister i och utanför akademin.

Egen forskning

Min forskning är genomgående tvärvetenskaplig och mångmetodologisk. Doktorsavhandlingen var en etnografisk studie av konstruktionen av kön och synen på kunskap i jämställdhets- och utvecklingsarbete i Norrlands inland. Fältarbetet finansierades av Wenner-Gren Stiftelsen för antropologisk forskning. Avhandlingen är inte tryckt i Sverige och därför svår att få tag i, men kontakta gärna mig om du är intresserad av den.

I det Östersjöstiftelsefinansierade projektet Translating and Constructing Gender Studies in the Nordic Region, 1975-2005 arbetade jag tillsammans med Professor Ulla Manns på Södertörn och Professor Marianne Liljeström vid Turku Universitet i Finland. Mitt delprojekt hette "A Joint Canon? Transitions and Translations in Nordic Womens and Gender studies 1990-2005" och i min del av vår  bok, The Geopolitics of Nordic and Russian Gender research 1975-2005 undersökte jag hur det genusvetenskapliga fältet i Norden formerats i relation till EU och en Europeisk genusvetenskaplig gemenskap. Jag intresserar mig särskilt för hur tillhörighet skapas i kunskapsformationer, dvs hur teorier och tänkare tillskrivs geopolitisk tillhörighet och identitet samt för citeringspraktiker, intellektuella släktskapsnätverk och kanonisering.

Ett stort intresse har sedan 2002 varit feministisk sexualpolitik och intersektionella perspektiv på queera femininiteter. Projektet Femme as Figuration: Rethinking (Queer) femininities, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond undersökte hur feministisk teori förhållt sig till frågan om femininitet och söker bidra till nya sätt att tänka kring feminin materialitet och relationen mellan kropp, teknologi och text. Projektets multilokala etnografiska komponent är en fortsättning av arbetet med boken Femmes of Power: Exploring Queer Femininites (Serpents Tail Press, 2008) som jag gjorde tillsammans med fotografen Del LaGrace Volcano. Projektet är avslutat och inkluderar essäsamlingen Skamgrepp samt ett antal artiklar. Projektet vidareutvecklas också  med planeringsanslag från plattformen för Kritisk Kulturteori för att tillsammans med en forskargrupp forma ett nytt projekt och forskartema kallat Kritiska femininitetsstudier.

Sedan 2014 arbetar jag i projektet Queer(y)ing Kinship in the Baltic Region (finansierat av Östersjöstiftelsen) som handlar om queera familjeframtider och nya reproduktiva teknologier. Här arbetar jag tillsammans med docent Joanna Mizielinska i Warzawa och docent Antu Sorainen i Helsingfors samt med Raili Uibo, doktorand i genusvetenskap på Södertörns högskola.  

Jag föreläser ofta och gärna om mina forskningsintressen utanför akademin, men vill du kontakta mig (via ulrika.dahl@gender.uu.se) för sådana uppdrag, gör det med minst 2 månaders framförhållning. Vänligen notera att jag just nu INTE har utrymme för några externa föreläsningsuppdrag kring allmänna genusvetenskapliga frågor och teman.