Om Södertörns högskola / Personal

Elisabet Langmann

Kontaktuppgifter

Elisabet Langmann
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 50 43
PD 251 Primus

Jag är lektor och forskare i pedagogik vid Södertörns högskola. I min forskning intresserar jag mig för didaktiska och filosofiska frågor som rör skolans etik- och värdegrundsarbete. Det kan till exempel handla om de mångtydiga och inte sällan motstridiga innebörder demokratiska värden som tolerans, ansvar, generositet och rättvisa rymmer, men också om de konkreta didaktiska implikationer denna mångtydighet får för klassrumsundervisningen samt för den uppväxande generationens möjlighet att leva och gestalta dessa värden i sina liv. Mina forskningsfält är pedagogisk teori och allmän didaktik. 

FORSKNING

Under 2015-2018 genomför jag tillsammans med forskare från Södertörns högskola ett fyraårigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet med titeln Levda värden. En pedagogisk-filosofisk grundläggning av skolans värdegrundsarbete (projektledare Lovisa Bergdahl). Läs mer om projektet under "Länk till min webbplats". Under 2017-2019 medverkar jag även i projektet The Enquiring Classroom: Values, Identities, Exploration finansierat av ERASMUS+ som syftar till att med hjälp av filosofi och estetik utveckla pedagogiska verktyg som kan underlätta för lärare och elever att engagera sig i svåra etiska diskussioner det pluralistiska klassrummet. 

I min avhandling Toleransens pedagogik (2013, monografi) utforskar jag mer ingående hur lärare kan undervisa om och förhålla sig till ett av det demokratiska samhällets grundläggande värden – tolerans. Bakgrunden är de problem och utmaningar som ett pedagogiskt arbete med tolerans i praktiken innebär. För hur undervisar man om tolerans, utan att samtidigt peka ut och stigmatisera vissa individer som ”annorlunda” och ”avvikande”?  Arbetets teoretiska hemvist är dekonstruktion och Jacques Derridas filosofiska arbeten. Med utgångspunkt i såväl reella som fiktiva klassrumsexempel, syftar studien till att öppna upp för mer nyanserade och mångbottnade sätt för lärare att närma sig toleransundervisningen.  Avhandlingens resultat pekar bl a på vikten av att integrera fostransuppdraget i ämnesundervisningen, men också på att de olika innebörder vi lägger i värdegrundsbegreppen påverkar hur vi som lärare utformar det didaktiska arbetet i klassrummet. 

ÖVRIGT

Jag ingår i redaktionen för tidskriften Utibldnign & demokrati: tidskrift för didaktik och utbildningspolitik samt i redaktionspanelen för tidskriften Studier i Pædagogisk Filosofi. Jag är även ordförande för the Nordic Society of Philosophy of Education (NSPE) och för närvarande medlem i följande internationella forskningsorganisationer: NERA (Nordic Educational Research Association); EERA (European Educational Research Association); PES GB (Philosophy of Education Society of Great Britain) och INPE (International Network of Philosophers of Education). Jag anlitas regelbundet som reviewer, bl a för följande internationella tidskrifter Studies in Philosophy of Education; Journal of Curriculum Studies; Journal of Philosophy of Education; Globalisation, Societies and Education; Gender and Education; Nordic Studies in Education

PUBLICATIONS

JOURNAL ARTICLES (refereed)

Langmann, E. & Säfström, C. A. (under review). Varför tar våldet aldrig slut och vad kan vi göra åt det?: en pedagogik-filosofisk analys av fenomenet mobbning. Nordic Studies of Education

Langmann, E. & Bergdahl, L. (Under review). Pedagogical Postures: A Feminist Search for a geometry of the Educational Relation. Ethics and Education

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2017). Time for Values: Responding Educationally to the Call from the Past. Studies in Philosophy and Education.

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2017). Where Are You?: Giving Voice to the Teacher by Reclaiming the Public/Private Distinction. Journal of Philosophy of Education, 51 (2), 461-475.

Langmann, E. (2016). My Way to You: How to Make Room for Transformative Communication in Intercultural Education. Journal of Philosophy of Education, 50 (2), 233-245. 

Langmann, E. & Månsson, N. (2016). Att vända blicken mot sig själv. En problematisering av den normkritiska pedagogiken. [Questioning the Foundations of Norm Critical Pedagogy]. Pedagogisk forskning i Sverige, 21 (1-2), 79-100.

Langmann, E. (2011). Representational and Territorial Economies in Global Citizenship Education: Welcoming the Other at the Limit of Cosmopolitan Hospitality. Globalisation, Societies and Education, 9 (3-4), 399-409.

Langmann, E. (2011). Rethinking the Place of Tolerance in Education: Encountering Otherness between Acceptance and Rejection. Nordic Studies of Education, 31 (2), 96-105.

Langmann, E. (2011). Welcoming Difference at the Limit of Tolerance Education. In Gert Biesta (ed.), Philosophy of Education Society Yearbook 2010, 337-345.Urbana, IL: Philosophy of Education Society. 

Månsson, N. & Langmann, E. (2010). Facing Ambivalence in Education: A Strange(r’s) Hope? Ethics and Education, 6 (1), 15-25.

Langmann, E. (2010). Välkomna (nästan) allihopa. Mellan kategoriserade olikheter och radikal skillnad [Welcome (Almost) Everyone Encountering Otherness between Social Categories and Radical Difference]. Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 19 (3), 57-71. 

BOOKS AND BOOK CHAPTERS 

Langmann, E. (under review). Mellan maktkritik och kunskapskriser: några utmaningar för den normkritiskt inspirerade läraren. I Lotta Björkman och Janne Bromseth (red) Den normkritiska pedagogen. Lund: Studentlitteratur.

Langmann, E. (2017). Schooling Tolerance - an Educational Art. In Erik Lundberg (ed) The Mechanisms of Tolerance (pp. 256-276). Stockholm: The Living History Forum. 

Langmann, E. (2017). Att skola tolerans - en undervisningskonst. I Erik Lundberg (red) Toleransens mekanismer: en antologi (s. 247-270). Stockholm: Forum för levande historia. 

Langmann, E. (2013). Toleransens pedagogik. En pedagogisk-filosofisk studie av tolerans som en fråga för undervisning. [A Pedagogy of Tolerance: An Educational-Philosophical Study of Tolerance as a Question for Education], PhD Diss. Örebro: Örebro University Press. 

Langmann, E. (2012). Representational and Territorial Economies in Global Citizenship Education: Welcoming the Other at the Limit of Cosmopolitan Hospitality. In Mark Murphy (ed.), Social Theory and Education Research. Volume II. SAGE Publications.

CONFERENCE PAPERS (refereed) 

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2018). Studying Values in School: A Post-Critical Pedagogical Response. The paper will be presented at ECER, Bolzano, Italy, September 2018.

Bergdahl, L. & Langmann, E (2017). Gendering the Scholastic Techniques. Paper presented at ECER, Copenhagen, Denmark, August 2017. 

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2017). Time for Values: Responding Educationally to the Call from the Past. Paper presented at PESGB, Oxford, England, March 2017. 

Bergdahl, L. & Langmann E. (2017). Ambivalent Teaching: Gendering the Scholastic Techniques. Paper presented at NERA, Copenhagen, Denmark, March 2017.

Bergdah, L. & Langmann, E (2016). Making Values Common: On the Importance of Turning Fostering into a Public Matter. Paper presented at INPE, Warsaw, Poland, August 2016. 

Bergdahl, L. & Langmann, E (2016). "Where Are You?": Teaching Values and Virtues by Reclaiming the Private/Public Distinction. Paper presented at ECER, Dublin, Ireland, August 2016. 

Bergdahl, L. & Langmann, E (2016). No Longer and Not Yet: Teaching Values and Virtues beyond the Private/public Distinction. Paper presented at NERA, Helsinki, Finland, March 2016.

Langmann, E. (2015). My Way to You: How to Make Room for Transformative Communication in Intercultural Education. Paper presented at PESGB, Oxford, England, March 2015. 

Langmann, E. & Månsson, N. (2014). On Education, Humanism and Reason: Questioning the Foundations of Norm Critical Pedagogy. Paper presented at NERA, Lillehammer, Norway, March 2014. 

Langmann, E. (2010). Welcoming Difference at the Limit of Tolerance Education. Paper presented at PES, San Francisco, USA, April 2010. 

Langmann, E. (2010). Education and the “Liminality” of Tolerance. Paper presented at NERA, Malmö, Sweden, March 2010.

Langmann, E. (2009). “Is not Hospitality an Interruption of the Self?”: Welcoming Difference Beyond/In Tolerance Education. Paper presented at ECER, Vienna, Austria, September 2009. 

Månsson, N. & Langmann E. (2008). Facing Ambivalence in Education: A Strange(r’s) Hope? Paper presented at ECER, Gothenburg, Sweden, September 2008.

Langmann, E. (2008). Consensus, Conflict and Being. Toward an Ethical Attentiveness to Difference. Workshop paper presented at INPE, Kyoto, Japan, August 2008.

Langmann, E. & Månsson, N. (2008). Facing Ambivalence in Education. Paper presented at NERA, Copenhagen, Denmark, March 2008.

Langmann, E. (2007). Beyond Tolerance: Living Together in a Pluralistic Society, Paper presented at NERA, Turku, Finland, March 2007 (This paper is part of the research project ”Learning Democracy”, financed by The Swedish Research Council).

REVIEWS

Langmann, E. (2015). Recension Claudia W. Ruitenberg: Unlocking the World. Education in an Ethic of Hospitality. Utbildning & Demokrati.Tidskrift för diddaktik och utbildningspolitik 24(3):117-119. 

RESEARCH REPORTS (in Swedish)

(These reports are part of the research project “Steiner Schools in Sweden: An Evaluation” financed by Kempe Carlgrenska Fonden)

Langmann, E., Andersson, C. & Dahlin, B. (2005). I mötet mellan två pedagogiska kulturer. Waldorflärarutbildares, utbildningssamordnares och studerandes uppfattningar om utbildningen Lärarexamen med waldorfprofil. Karlstad: Institutionen för utbildningsvetenskap, Karlstads universitet. 

Dahlin, B., Andersson, C. & Langmann, E. (2005). Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9. En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan. Karlstad: Institutionen för utbildningsvetenskap, Karlstads universitet. 

Dahlin, B., Langmann, E. & Andersson, C. (2004). Waldorfskolor och medborgerligt-moralisk kompetens. En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan. Karlstad: Institutionen för utbildningsvetenskap, Karlstads universitet. 

Dahlin, B., Andersson C. & Langmann, E. (2004). Waldorfskolor och segregationsfrågan. En undersökning av ”waldorfföräldrars” sociala och kulturella homogenitet. Karlstad: Institutionen för utbildningsvetenskap, Karlstads universitet. 

Dahlin, B., Andersson C. & Langmann, E. (2003). Waldorfelever i högre utbildning. En uppföljningsstudie. Karlstad: Institutionen för utbildningsvetenskap, Karlstads universitet. 

Organisationstillhörighet