Om Södertörns högskola / Personal

Patrik Höglund

Kontaktuppgifter

Patrik Höglund
Doktorand
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
F 927 F-huset

Jag är doktorand i historia inom projektetet ”Ships at war” – ett samarbete mellan disciplinerna historia och arkeologi. Projektet är uttalat mångvetenskapligt och har sin utgångspunkt i fynden av välbevarade örlogsskepp som Mars från 1564, Vasa från 1628 samt Svärdet och Kronan från 1676. Arbetstiteln på min avhandling är: Människor och maktordningar - Sociala hierarkier ombord på örlogsfartyg under tidigmodern tid. Jag har tidigare arbetat som marinarkeolog på bland annat Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Jag har alltid närt ett intresse för sjöfart och särskilt örlogsskepp.

Min forskning syftar till att studera de sociala grupper och maktordningar som fanns ombord på örlogsfartyg under tidigmodern tid – ståndssamhällets tid. En tid då det var av yttersta vikt att veta sin plats och bevara den gudagivna sociala ordningen i samhället. Detta gällde även ombord på flottans fartyg och en liknelse som var vanlig under 1600-talet var att just likna samhället vid ett skepp i nöd – alla ombord måste veta sin plats och hjälpa till utefter sina förutsättningar, annars gick det illa. Ideologiska budskap fanns skulpterade på skeppens akterspeglar och vid sidan av den internationella arenan behövde maktordningen även legitimeras inför de egna undersåtarna. Ombord på fartygen uttrycktes detta på olika sätt, bland annat genom utformningen av olika utrymmen, genom klädedräkt och med föremål. Att skapa och upprätthålla skillnader mellan människor kan sägas utgöra ståndssamhällets kulturella bas. Men skillnaderna var inte givna utan måste hela tiden skapas och omskapas i praktiken – i tal, skrift, umgänge, arkitektur och så vidare. Till skillnad från under landbaserade förhållanden, innebar vistelsen på ett örlogsfartyg tydliga begränsningar och förutsättningar, särskilt avseende bristen på utrymme samt det faktum att vistelsen ombord endast var tillfällig – fartyget ägdes av staten. Även behovet av specialistkompetens avseende till exempel fartygets manövrering kunde krocka med adliga krav på ensamrätt till högre befattningar. Detta innebar att det ideala ståndssamhället inte fullt ut kunde fungera. En rad företeelser bör ha gått ”på tvärs” med den rådande ideologin. I nära kontakt ombord på örlogsskeppen fanns ett antal potentiellt komplicerade maktrelationer och korsande hierarkier som intresserar mig. Jag vill undersöka ett uttryck för att markera och skapa skillnader mellan olika grupper på skeppet, till exempel avseende utrymmen och personlig utrustning.