About us / Subjects

Swedish

Graphic element for the subject of SwedishSwedish offers many different courses, from undergraduate to Master's level. We also offer courses in Creative Writing and a Bachelor's degree in Communication Management.

As the courses contain theory and practice, students learn both how to describe and to use the Swedish language. Some courses primarily focus on communication, in theory and practice, while others focus on language's relationship to social variables such as sex, class and ethnicity. A number of courses deal with language development and language learning. Most courses are held during the spring and autumn terms, but we also have a range of evening and summer courses.

Our research primarily concerns Swedish in social contexts, such as learning in digital environments or linguistic discrimination in the care system and the police force.

Publications

Publications from the DiVA publications database are listed here on an ongoing basis.
Publications

Learning, Culture and Social Interaction 2018, : -.

In this paper we examine health literacy as a set of practices that unfold in networked activity systems. Focusing on the literacy practices of pregnant couples and parents of children with heart defect, we show that they participate in multiple activities with the object of constructing knowledge about the child's condition. The contexts for these activities are doctor-patient consultations and the parents' online searching and sharing. The study builds on ethnographic interviews, recorded medical consultations and collection of texts from online forums, blogs and social media. An analysis based on literacy practices and activity theory shows that these activities enable parents' learning, but they can also be restricting as to the mediating tools they provide and the rules that dictate the tools. Additionally, the object of learning about heart defect is not always clearly formulated and stable but it keeps alternating and expanding. As a result, the parents cross boundaries between activities with different mediating tools, rules and communities and thereby different possibilities for learning. We show that doing health literacy is comprised by a set of recontextualised practices of looking for medical and experiential knowledge and it is by a combination of the two that meaningful learning is achieved.

AuthorPublishing yearSubject

Theres Bellander

Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2018.

Smågruppsarbete erbjuder många möjligheter att använda språket på ett varierat och utmanande sätt. I smågrupparbeten måste elever på egen hand organisera sitt arbete. De måste planera och besluta tillsammans. De måste också diskutera, resonera, jämföra och sammanfatta för att lösa uppgifter. I idealfallet ger därför smågrupparbete många tillfällen till att tala och lyssna. Det är därför inte konstigt att smågruppsarbete rekommenderas som arbetsform i andraspråksundervisning.I denna bok presenteras studier om andraspråksutveckling i skolan som genomförts inom ramen för ett projekt som fokuserat smågruppsarbete i årskurs 8 och 9 i klassrum med elever med olika grad av behärskning av undervisningsspråket. Genom att studera smågruppsarbete närmare vill författarna föra en mer nyanserad och balanserad diskussion om hur smågruppsarbete kan organiseras för att bli språkutvecklande på mest effektiva vis. I studierna undersöks vad olika former av smågruppsarbete erbjuder för möjligheter till interaktion, dvs. vilken interaktion smågruppsarbete i sig skapar och därmed vilka möjligheter till språkutveckling smågruppsarbete kan ge.

AuthorPublishing yearSubject
Anna MalmbjerStina Hållsten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Gender and Language 2018, 12 (3): 294-317.

Although there is no scientific proof of a breakable membrane in the vagina, virginity controls are causing great suffering to women worldwide, and hymen (re) constructions are carried out in many countries. The hymen is called modomshinna 'virginity membrane' in Swedish, which can reinforce the idea of a breakable membrane. In their work against female sexual oppression the Swedish Association for Sexuality Education launched a new term, vaginal corona. The aim of our study is to evaluate this initiative. By conducting a survey directed at youths and health professionals at youth clinics in Stockholm, we were able to show that knowledge of the new word had spread and that changes in the oppressive cultural beliefs connected to virginity and female sexuality in part can be connected to the word. The study thus supports the claim that initiatives aimed at changing vocabulary can be effective in changing cultural concepts. Feminist language activism initiatives are thus usable as part of feminist political work to promote women's sexual rights and gender equality.

AuthorPublishing yearSubject

Ida Melander

Jessica HolmdahlKarin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet. : .

En central del i det akademiska lärarskapet är att handleda studenter som befinner sig på olika nivåer i sin utbildning. Det kan handla om doktorander på forskarutbildningsnivå, men i och med att en så stor andel studenter skriver ett, eller två, självständiga arbeten under sin utbildning, handlar det oftare om handledning av studenter på grundläggande eller avancerad nivå. Det finns ett antal studier, både nationellt och internationellt, som behandlar olika aspekter av handledning av studenters uppsatser, som exempelvis handledningsprocessen, handledarstilar, och handledares erfarenheter och behov (t.ex. Augustsson & Jaldemark, 2014; Baker, Cluett, Ireland, Reading, & Rourke, 2014; Berg, 2016; Carlson, Svensson, Johannson, & Montin, 2016; Eriksson & Gustavsson, 2016; Kamler & Thomson, 2014; Scholefield & Cox, 2016; Sveen & Magnusson, 2013; Todd, Smith, & Bannister, 2006; Wiggins, Gordon-Finlayson, Becker, & Sullivan, 2016).En aspekt av handledningsprocessen, som dock framför allt har diskuterats inom den forskning som finns om handledning på forskarutbildningsnivå, är att känslor och känslomässiga aspekter kan spela en viktig roll i handledning och för doktoranders skrivande (Cotterall, 2013; Doloriert, Sambrook, & Stewart, 2012; Sambrook, Stewart, & Roberts, 2008). En utgångspunkt i denna forskning är som regel att handledaren och doktoranden hinner etablera känslomässiga relationer i och med att en forskarutbildning pågår under flera år, och att det kan påverka skrivprocessen. Även inom forskning om skolelevers skrivande har betydelsen av känslor och värderingar framhållits, till exempel inom det forskningsfält där olika språkliga resurser för att värdera och uttrycka känslor analyseras utifrån ramverket appraisal (Martin & White, 2003). Denna forskning har till exempel visat att skolelevers texter värderas högre när språkliga resurser för att uttrycka värderingar och känslor används (Folkeryd, 2006).Men hur är det i handledning av studenter på grundutbildningsnivå? Vilka resurser och strategier knutna till känslor och värderingar används av studenter och handledare i handledningssamtal om självständiga arbeten? Med utgångspunkt i den befintliga forskningen är detta frågor som bör belysas närmare, och i denna presentation ämnar vi göra det ur två olika perspektiv. Det första perspektivet utgår från de bedömningsprocesser som hela tiden pågår i handledningsinteraktionen, och vi analyserar dessa utifrån begrepp som knyts till ramverket appraisal (Martin & White, 2003). Det andra perspektivet utgår från hur handledare och studenter kan använda känslor och känslomässiga uttryck som en typ av handledningsstrategi. Här utgör begreppen anticipated emotions och anticipatory emotions de huvudsakliga analysredskapen (Barsics, Van der Linden, & D'Argembeau, 2016, 219).Vårt paper har sin grund i ett pågående, tvärvetenskapligt projekt om självständighet i högre utbildning, där handledning har en central roll (http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget? openagent&key=projekt_page_1446544810333 ). Det empiriska material presentationen bygger på, består av inspelad handledningsinteraktion, med handledare och studenter från lärarutbildning och journalistik, vid två svenska lärosäten. ReferenserAugustsson, G., & Jaldemark, J. (2014). Online supervision: a theory of supervisors’ strategic communicative influence on student dissertations. Higher Education, 67(1), 19-33.Baker, M.-J., Cluett, E., Ireland, L., Reading, S., & Rourke, S. (2014). Supervising undergraduate research: A collective approach utilising groupwork and peer support. Nurse Education Today, 34(4), 637-642.Barsics, C., Van der Linden, M., & D'Argembeau, A. (2016). Frequency, characteristics, and perceived functions of emotional future thinking in daily life. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 69(2), 217-233.Berg, D. (2016). Det självständiga arbetet - en plats för emancipation eller automation. Utbildning och lärande, 10(1), 94-108.Carlson, V., Svensson, P., Johannson, V., & Montin, S. (2016). Handledare, vägledare eller kontrollant? Utbildning och lärande, 10(1), 20-38.Cotterall, S. (2013). More than just a brain: emotions and the doctoral experience. Higher Education Research and Development, 32(2), 174-187.Doloriert, C., Sambrook, S., & Stewart, J. (2012). Power and emotion in doctoral supervision: Implications for HRD. European Journal of Training and Development, 36(7), 732-750.Eriksson, A., & Gustavsson, S. (2016). Krav, uppmaningar och frågor - en autoetnografisk reflektion över handledning av självständiga arbeten. Utbildning och lärande, 10(1), 70-87.Folkeryd, J. W. (2006). Writing with an attitude : appraisal and student texts in the school subject of Swedish. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.Kamler, B., & Thomson, P. (2014). Helping doctoral students write pedagogies for supervision. London ; New York: Routledge,.Martin, J. R., & White, P. R. (2003). The language of evaluation: Springer.Sambrook, S., Stewart, J., & Roberts, C. (2008). Doctoral supervision . . . a view from above, below and the middle! Journal of Further and Higher Education, 32(1), 71-84.Scholefield, D., & Cox, G. (2016). Evaluation of a model of dissertation supervision for 3rd year B.Sc. undergraduate nursing students. Nurse Education in Practice, 17, 78-85.Schreier, M. (2012). Qualitative Content Analysis in Practice. London & Thousand Oaks: SAGE.Sveen, H., & Magnusson, J. (2013). Handledningens vad, hur och varför: interaktionella mönster med fokus på röst. Högre Utbildning (2), 87-102.Todd, M. J., Smith, K., & Bannister, P. (2006). Supervising a social science undergraduate dissertation: staff experiences and perceptions. Teaching in Higher Education, 11(2), 161-173.Wiggins, S., Gordon-Finlayson, A., Becker, S., & Sullivan, C. (2016). Qualitative undergraduate project supervision in psychology: current practices and support needs of supervisors across North East England and Scotland. Qualitative Research in Psychology, 13(1), 1-19. 

AuthorPublishing yearSubject
Jenny MagnussonMaria Zackariasson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Historical and Contemporary Studies

Teacher Education

EthnologySwedish

Research area for doctoral studies

Historical Studies

Studies in the Educational Sciences

Språk och interaktion 2018, 4 : 145-171.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson

Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Studies in the Educational Sciences

Sakprosa 2018, 10 (1): -.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson

Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Studies in the Educational Sciences

Information, Communication and Society 2018, : -.

From a discourse analytic framework, the article analyses health blogs and patient’s forum discussions in which parents to children with congenital heart defects recontextualize medical professional knowledge and share their own experiences. The study show how the two types of online media may serve as a means for parents to attain expert status in their own case by sharing lay knowledge expressed as an amalgamation of the two key perspectives–professional and experienced–as an indivisible unit. Monological discourses, such as narrating, in blogs and more direct and immediate responses in forum discussions are noted as examples of differences in how medical facts are explained and negotiated, how advice is provided and how patient expertise is created. The study also show how blogs and especially forum discussions are used to problematize the validity of actions and opinions of medical staff. The role of developing patient expertise in epistemic communities online may therefore come with a risk of spreading misrepresentation of medical cases. 

AuthorPublishing yearSubject

T. Bellander

Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Explorations in Ethnography, Language and Communication. : Södertörns högskola, 2018. 127-152.

AuthorPublishing yearSubject

Theres Bellander

Anna-Malin Karlsson

Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Journal of Further and Higher Education 2018, : -.

Independence is a concept of scholarly interest in relation to higher education, especially when it comes to undergraduate projects. At the same time independence is characterised by a certain conceptual ambiguity, and, consequently, tends to be understood differently in different academic contexts, both nationally, internationally and interdisciplinary. Based on the existing research in the field, we see a need for more studies on how supervisors of undergraduate projects handle this conceptual ambiguity. The aim of this article is, thus, to examine how supervisors from two different education programmes, teacher education and journalism, in two different countries, Sweden and Russia, understand the concept of independence within higher education in connection with the supervision of undergraduate projects. The analysis is based on 12 focus-group interviews with supervisors at different universities in the two countries. In our results, we highlight and discuss seven different understandings of independence that were recurrent in our material and in which phases of the undergraduate project they were seen as most significant. Using Wittgenstein’s ideas on family resemblances, we conclude with a discussion of how the concept independence may be understood in relation to some associated concepts that are also significant within higher education.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny MagnussonMaria Zackariasson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2018

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Historical and Contemporary Studies
EthnologySwedish

Research area for doctoral studies

Studies in the Educational Sciences

Journal of Studies in International Education 2018, 22 (4): 317-333.

Nowadays, most universities have policies for internationalization, and in such policies, attention is increasingly given to internationalization as an aspect of students’ learning. However, there have so far been limited efforts to study how such student-centered internationalization can be carried out in practice. This article explores linkages between policy and practice, and it reports on a case study of how local policy goals of internationalization are carried out at the classroom level in a university in Sweden. Through fine-grained analyses of classroom interactions, it is demonstrated how a teacher and his students put policy goals into practice and what aspects stimulate them to do so. More generally, the results contribute to knowledge of how internationalization of higher education can be encouraged and practiced in local learning settings in the form of social actions and how it is carried out in a certain context at a certain time.

AuthorPublishing yearSubject
Hedda Söderlundh

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Studies in the Educational Sciences

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject
Jenny MagnussonMaria Zackariasson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2018

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Historical and Contemporary Studies

Teacher Education

EthnologySwedish

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryHistorical Studies

In: Kritiska text- och diskursstudier. Huddinge : Södertörns högskola, 2018. 101-122.

AuthorPublishing yearSubject
Jessica Holmdahl

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Critical Discourse Studies 2018, : -.

In Critical Discourse Studies (CDS) and in other linguistics oriented scholarly journals we now see more research which draws upon multimodality as part of carrying out analyses of how texts make meaning, in order to draw out the ideologies which they carry. However, much of multimodality is itself based closely on one theory of language called Systemic Functional Linguistics (SFL). And despite calls from some scholars there has been no real interrogation of the concepts and models drawn from this theory as regards how suitable they are both for analyzing different forms of communication and for answering concrete research questions of the nature asked in CDS. In this paper we assess the core principles, taken from SFL into multimodality. Using examples we consider which are more or less suitable for the kinds of work we do in CDS. We make a case that SFL has a narrow notion of ‘texts’ and a weak notion of context. We show how we can address such problems to deal with what we call the ‘materiality’ of multimodal communication.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Studies in the Educational Sciences

In: NERA 2018 - 46th CONGRESS Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges. Oslo : University of Oslo.

Title: “They shouldn’t work all by themselves!” Supervisors’ understandings of student independence in undergraduate projectsAuthors: Maria Zackariasson, professor, Södertörn University & Jenny Magnusson, lecturer, Södertörn UniversityThat independence is a concept of scholarly interest in relation to higher education, is evident within the research field on independent learning, as well as in research on supervision within higher education (eg Broad 2006; Cukurova et al 2017; Gurr 2010; Lau 2017; Lee 2008). That it also in other ways constitutes a significant concept within the academic context, is evident for instance in how independence in the Swedish Higher Education Ordinance is described as one of the main goals of higher education (Swedish Council for Higher Education 1993).At the same time, independence is characterized by a certain conceptual ambiguity, and, consequently, tends to be understood differently in different academic contexts, both nationally, internationally and interdisciplinary. This may pose a problem not least in relation to the supervision of undergraduate projects. In this paper we examine how supervisors understand the concept independence and how their understandings might influence their attitude to and practice of supervision of undergraduate projects. The analysis is based on focus group interviews with supervisors from two education programs, teacher education and journalism, in two countries, Sweden and Russia.In our findings we highlight and discuss several understandings of independence that were evident in our material, and in which phases of the undergraduate project these were regarded to be most significant. The theoretical framework for the paper connects to how a number of concepts that are central within higher education, such as criticality/critical thinking, learner autonomy and independent learning, tend to be characterized by conceptual ambiguity (cf Borg and Al-Busaidi 2012; Gardner 2007; Moore 2011). Using Wittgenstein’s ideas on family resemblances, we discuss how the concept independence may be understood in relation to such associated concepts (Wittgenstein 1958).The paper is of relevance to Nordic educational research through its focus on a concept that is rarely discussed and defined, even though it is most significant within higher education and for supervisors’ attitudes and didactic choices.ReferencesBorg, Simon, and Saleh Al-Busaidi. 2012. "Teachers’ beliefs and practices regarding learner autonomy." ELT Journal 66(3):283-92.Broad, James. 2006. "Interpretations of independent learning in further education." Journal of Further and Higher Education 30(2):119-43.Cukurova, Mutlu, Judith Bennett, and Ian Abrahams. 2017. "Students’ knowledge acquisition and ability to apply knowledge into different science contexts in two different independent learning settings." Research in Science & Technological Education:1-18.Gurr, Geoff. 2010. "Negotiating the "Rackety Bridge" — a Dynamic Model for Aligning Supervisory Style with Research Student Development." Higher Education Research & Development:81-92.Lau, Ken. 2017. "‘The most important thing is to learn the way to learn: evaluating the effectiveness of independent learning by perceptual changes." Assessment & Evaluation in Higher Education 42(3):415-30.Lee, Anne. 2008. "How are doctoral students supervised? Concepts of doctoral research supervision." Studies in Higher Education 33(3):267-81.Moore, Tim John. 2011. "Critical thinking and disciplinary thinking: a continuing debate." Higher Education Research & Development 30(3).Swedish Council for Higher Education 1993. "The Higher Education Ordinance" Ministry of Education and Research. Accessed 2017-04-11. https://www.uhr.se/en/start/laws-and-regulations/Laws-and-regulations/The-Higher-Education-Ordinance/.Wittgenstein, Ludwig. 1958. Philosophical investigations. Oxford: Basil Blackwell.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny MagnussonMaria Zackariasson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2018

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Historical and Contemporary Studies

Teacher Education

EthnologySwedish

Research area for doctoral studies

-

Learning, Culture and Social Interaction 2018, 17 : 90-102.

This paper examines how children explore the concept of spinning during a preschool project. It takes a cultural-historical approach, and analyzes how artifacts can be used in development of abstract concepts. In line with the pedagogical goals teachers employ these in learning activities during the project in line with their pedagogical goals. Children encounter the activities with different linguistic and perceptual means; there is, however, across the project a shift towards learning activities that promote verbal explanations. The interrelation of verbal and perceptual means, suggest ways in how children dynamically develop abstract concepts out of perceptual knowledge in activities with appropriate artifacts and teacher scaffolding.

AuthorPublishing yearSubject
Robin Samuelsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education

Teacher Education

Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Explorations in Ethnography, Language and Communication . Huddinge : Södertörns högskola, 2018. 101-125.

Based on a three-year long research project, with a focus on medical doctors’ second language acquisition, the aim of the article is to problematise methodological issues in the process of collecting data. The model for data collection is a combination of participant observation and staged activities that provide opportunities for doctors to speak Swedish in a professional role and reflect on their language learning process. Data has been collected during visits to a medical Swedish language course in Poland and consists of role plays, interviews and focus group discussions. A second part of the data collection consists of recordings of some of the doctor’s real occurring interaction at work in the Swedish context.

AuthorPublishing yearSubject

Mihaela Oana Romanitan

Ingela TykessonLinda Kahlin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2018.

The term linguistic ethnography was introduced at the beginning of the millennium to describe a large number of studies that made use of ethnographic methods of data collection and analysis to talk about context when studying language use, practices and ideologies.The six chapters in this edited collection were among the forty papers presented in the Sixth Conference on Explorations in Ethnography, Language and Communication, at Södertörn University in 2016 and they all have a focus on methodology. A preface is included written by Karin Tusting, convenor of the Linguistic Ethnography Forum at Lancaster University.This volume is the seventh edition, and first to include contributions written in English, in the Södertörn Discourse Studies series (Text- och samtalsstudier) from Södertörn University.

AuthorPublishing yearSubject
Stina HållstenZoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Visual Communication 2018, : -.

This article uses a social semiotic approach to look at the representations and designs of kitchens in the IKEA catalogue from 1975 until 2016. The authors find a shift from function to lifestyle of the order observed by scholars of advertising. But using Fairclough’s concepts of ‘technologization’ in Discourse and Social Change (1992) and Van Leeuwen’s New Writing (2006) concept, they are able to dig deeper to show that there are four stages of kitchen that become, they argue, more and more codified, with increasing prescription over the meaning of space and also regarding what takes place there. Such coding aligns with the ideas, values and identities of neoliberalism: ‘flexible’, ‘dynamic’, ‘creative’, ‘solutions’ and ‘self-management’. The authors show how the features of New Writing allow a suppression of actual causalities and context, and permit symbolic and indexical meanings to take over. Domestic life itself becomes technologized, coded and stripped down to a number of symbols and indexical meanings which assemble easily into the requirements of the neoliberal order.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Studies in the Educational Sciences

In: Kritiska text- och diskursstudier. Huddinge : Södertörns högskola, 2018. 5-7.

AuthorPublishing yearSubject

Charlotta Seiler Brylla

Daniel WojahnGustav Westberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Kritiska text- och diskursstudier. Huddinge : Södertörns högskola, 2018. 9-36.

This article deals with the concept of critique by discussing and tracing theoretical definitions and epistemological implications of critique within three influential fields of discourse studies: Critical Linguistics, Critical Discourse Studies and Discourse Linguistics (Diskurslingvistik). The intention of the article stems from an observation regarding how discourse studies – at least in a Swedish context – tend to align with a critical perspective, yet without explicating it. Consequently, the article examines the following questions: What does it mean to conduct critical studies as a linguist? What traditions and theoretical contexts are the understandings of critique anchored in? What critical traditions have inspired discourse studies in Sweden? Drawing on the conceptual conflict between postmodern notions of knowledge on the one hand and populist and post-truth views on the other, the article concludes by arguing for the contemporary importance of linguistic critique. 

AuthorPublishing yearSubject

Charlotta Seiler Brylla

Daniel WojahnGustav Westberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2018.

Hur kan kritik förstås i ett språkvetenskapligt sammanhang? Vad innebär det att inta en kritisk forskarposition som språkvetare? Vad kan man som text- och diskursanalytiker rikta sin kritik mot?Denna antologi tar ett samlat och bredare grepp om konceptet kritik inom språkvetenskaplig text- och diskursanalys med ett särskilt fokus på en svenskspråkig kontext. Boken innehåller såväl teoretiska diskussioner av kritikbegreppet som kritiska empiriska analyser. De teoretiska diskussionerna tar sig an kritikbegreppets innebörd, dess historia och vetenskapliga implikationer. Här bidrar bokens artiklar också med teoretiska utvecklingar av kritikbegreppet i relation till exempelvis genre, motdiskurser, tystnad och frånvaro. I de empiriska bidragen analyseras sociala och samhällsrelevanta fenomen såsom feminism, nyliberalism, rasism och propaganda utifrån kritiska perspektiv. De empiriska analyserna bygger på vitt skilda skriftspråkliga såväl som multimodala material. Bland annat presenteras kritiska analyser av nationella prov för gymnasiet, reklam för banker, IKEA-kataloger, vårdprogram för ätstörningar och synen på samiska barns språkundervisning. Boken ger en samlad bild av aktuell kritisk text- och diskursanalytisk forskning och avser även att bidra till den teoretiska utvecklingen av fältet.

AuthorPublishing yearSubject

Charlotta Seiler Brylla

Daniel WojahnGustav Westberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språktidningen 2018, 2 : 16-21.

AuthorPublishing yearSubject
Gustav Westberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Elite discourse. London and New York : Routledge, 2018. 81-92.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Studies in the Educational Sciences

London : Sage Publications, 2018.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Studies in the Educational Sciences

Språk & Stil 2017, 27 : 189-220.

To stand out as modern is an ambition shared by many Swedish public authorities. In the Swedish Transport Administration modernity is a core value, and the word modern is used frequently in the Administration’s strategic as well as informal organizational communication. The aim of this study is to complement earlier studies of strategic documents codifying organizational core values in the Swedish public sector, by focusing on co-workers’ sense-making in relation to buzzwords. This study is at the same time a discourse-analytical and social-semiotic concept analysis, focusing on the concept modern in a specific organizational context. The research questions are: How (in terms of use of communicative strategies) do co-workers in the Transport Administration make sense of the word modern? What content do they ascribe to the word, and what image of the authority does this create? To answer these questions discussions with three focus groups were arranged, transcribed and analyzed. The results show that the co-workers used both semiotic and material resources to make sense of the word modern. Some of the communicative strategies used were metaphors, direct quotations, comparisons, contrasts, legitimations and definitions. Furthermore, in the focus groups meaning was created interdiscursively and in an interplay between different contexts, resulting in the Swedish Transport Administration appearing as an organization trapped between partially conflicting discourses. In other words, the Swedish Transport Administration stands out as a public authority which partially tries to emulate a company.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Literacy and Numeracy Studies 2017, 25 (1): 4-19.

The study examines online searching as a digital health literacy practice and focuses on parents of children with congenital heart defects. Over the period of four years, we have conducted interviews with couples at different stages of pregnancy or parenthood and have encouraged them to reflect on their literacy practices when receiving a heart defect diagnosis, during the remaining time of their pregnancy and when living with a child with a heart defect. We have also read and analysed health blogs written by parents and focused on extracts where literacy events are described. Searching for information and support online is one of the most frequent practices amongst the participants in the study. The aim of this paper is therefore to highlight the complexity of looking for information online in order to take health decisions and provide care to a child with congenital illness. Based on what parents say they do when searching online, we focus on three main paths to knowledge: looking for medical facts, looking for other parents’ experiences and looking for practical information. We discuss digital health literacy practices as complex activities that often involve parents in the diagnosis and in the child’s medical care to such an extent that parents build up knowledge and become experts, not only in finding information and support but in talking and writing about their child’s illness. We also problematise the notion of trustworthy health information and show how facts and opinions often go hand in hand in platforms where health issues are discussed. Finally, we show some of the affordances and restrictions inherent in using the internet as a source for meaning making and learning about children’s health. The results reinforce our understanding of the socially framed nature of health literacy and make us focus on the digital as an additional important aspect in the practice of health literacy.

AuthorPublishing yearSubject

Theres Bellander

Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Karlstad : Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning.

Den elfte artikeln tar upp lärarstudenter med inriktning förskoleklass till årskurs 3 och deras skrivprocesser. Mer exakt tar sig författarna an examensarbeten, som ställer krav på vetenskaplighet samtidigt som de ska vara relevanta för lärargärningen. Att lyckas med det besvärliga examensarbetet innebär inte minst att kunna hantera skrivandet, som sker under lång tid och utanför lektionssalar och seminarierum. Hort och Ledin tar avstamp i forskningsfältet academic literacies (ACLITS) för att visa hur de komplexa skrivprocesserna kan se ut. Det innebär att de utgår från ett situerat perspektiv och från de sociala praktikersom studenterna förhåller sig till. Författarna betonar materialiteten i skrivandet och låter de tre framgångsrika studenter som följts i studien till största delen själva skapa empirin och delge den till forskarna. Särskilt utgår Hort och Ledin från det de kallar olika textverktyg. De skiljer mellan den framväxande måltexten (uppsatsen) och stödtexter, vilka är de textverktyg som tas i bruk för att reflektera och skriva vidare.Ett huvudresultat är att studenterna skiljer sig åt. Eli använder många stödtexter, vilket främjar ett kritiskt-analytiskt perspektiv. Sanna och Benji använder inte stödtexter lika mycket, även om Sanna i delar av arbetet låter måltexten fungera som stödtext. Eli och Benji utmärks av tydliga globala skrivstrategier, dvs. de har blicken riktad mot slutprodukten, medan Sanna oftare fastnar i det lokala, i vissa formuleringar. Resultaten visar sammantaget att skrivandet av examensarbeten, även för framgångsrika skribenter, tar tid och kräver enstrategiskt upplagd skrivprocess.

AuthorPublishing yearSubject

Sofia Hort

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: En modern myndighet. Lund : Studentlitteratur AB, 2017. 113-145.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2017. (Förvaltningsakademin ; 14)

Många har saker att säga om Trafikverket, men vad säger trafikverkarna själva? I denna rapport kommer myndighetens chefer och medarbetare till tals.De berättar om stolthet, kompetens och engagemang, men också om en brist på helhetssyn och om upplevelsen av att det inte är tillräckligt högt i tak i organisationen. De resonerar om den balansgång som följer av att vara en myndighet och att samtidigt likna ett företag, och om dragkampen mellan det ”det hårda” och ”det mjuka”.Genom en väv av röster, sammanställda och tolkade med hjälp av narratologi och teori om organisationskultur, skapas en övergripande berättelse om Trafikverket i ett tidigt skede i den unga myndighetens historia.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språk och norm. Uppsala : ASLA: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

De flesta svenska landsting rekryterar aktivt läkare, framför allt specialister, i andra länder. Hela 58 procent av de läkare som fick sin svenska läkarlegitimation 2014 var utbildade i ett annat land. Vårt forskningsprojekt berör läkare som rekryterats från Öst-och Sydeuropa och som får intensivutbildning i svenska i Polen, innan de börjar sina anställningar i Sverige. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur en yrkesrelaterad språkutbildning som äger rum utanför målspråksmiljön förbereder deltagarna för mötet med svenskt arbetsliv. Inledningsvis har vi undersökt utbildningen på plats i Polen vid tre tillfällen för att få svar på frågor som hur språkutbildningen förbereder för arbetet på ett nytt arbetsspråk och vilka kommunikativa färdigheter som tränas. Senare, efter att läkarna påbörjat sina anställningar i Sverige, kommer vi att undersöka hur väl förberedda de är inför de kommunikativa utmaningar de ställs inför i mötet med den svenska sjukvården.  I denna delstudie fokuserar vi på läkarnas förväntningar om sitt arbetsliv i Sverige och deras föreställningar om vad bytet av arbetsspråk kan innebära. Vi intresserar oss för hur deras tidigare erfarenheter från arbete som läkare kan överföras till den nya kontexten och hur deras erfarenheter kan tillämpas på ett nytt språk. Materialet består av intervjuer och fokusgruppssamtal som genomförts med läkarna i slutet av deras språkutbildning, där de utbyter tankar om läkarens samtalskompetens (interaktionskompetens) och hur sådan utvecklas. Visst material från intervjuer med läkare som hunnit påbörja sitt arbete i Sverige ingår också.

AuthorPublishing yearSubject

Mihaela Oana Romanitan

Ingela TykessonLinda Kahlin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Språktidningen 2017, 5 : 34-35.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

HumaNetten 2017, 38 : 128-140.

AuthorPublishing yearSubject

Ida Melander

Jessica HolmdahlKarin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

HumaNetten 2017, 38 : 26-39.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Högre Utbildning 2017, 7 (2): 35-39.

Den här texten handlar om ett högskolepedagogiskt samarbete som syftat till att skapa en ämnesintegrerad introduktion i akademiskt skrivande för polisstudenter vid Södertörns högskola. I texten beskrivs hur samarbetet har sett ut och vad som har fått introduktionen att leva kvar i programmet. Vi diskuterar utmaningar som uppstått och avslutar med några råd till den som vill genomföra liknande satsningar och samarbeten.

AuthorPublishing yearSubject
Anders NordströmHedda SöderlundhTherese Lind

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Police Education

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språk och norm. Language and norms. Uppsala : ASLA: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

AuthorPublishing yearSubject

Jan Hjalmarsson

Kajsa SköldvallMaria Eklund HeinonenZoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Advancing multimodal and critical discourse studies. New York : Routledge, 2017. 147-163.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Varför språkvetenskap?. Lund : Studentlitteratur AB, 2017. 269-290.

AuthorPublishing yearSubject

Lann Hornscheidt

Daniel Wojahn

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Svenskans beskrivning 35. Göteborg : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Varför språkvetenskap?. Lund : Studentlitteratur, 2017. 75-90.

AuthorPublishing yearSubject

Catharina Nyström Höög

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: The Rouledge Handbook of Critical Discourse Studies. London : Routledge, 2017. 60-76.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Högre Utbildning 2017, 7 (1): 13-28.

AuthorPublishing yearSubject
Stina Hållsten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Journal of Language and Politics 2017, 16 (4): 566-581.

This paper explores the connection between the rise of new types of online uncivil discourses and the recent success of populism. While discussions on the upsurge of populism have centred on institutionalised politics and politicians, only limited attention has been paid to how the success of the former and the latter was propelled by developments outside of the political realm narrowly conceived. Our interest is therefore in the rise of uncivil society, especially on the web, and in its ‘borderline discourse’ at the verge of civil and uncivil ideas, ideologies and norms. Those discourses – showcased here on the example of the language on immigration/refugees in Austria and Sweden – have been using civil-to-uncivil shifts in the discursive representations of society and politics. They have progressively ‘normalised’ the anti-pluralist views across many European public spheres on a par with nativist and exclusionary views now widely propagated by right-wing populist politics in Europe and beyond.

AuthorPublishing yearSubject

Michal Krzyżanowski

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 215-236.

AuthorPublishing yearSubject

Charlotte Rising

Maria DanielssonKajsa Sköldvall

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 187-213.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny Magnusson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 171-185.

AuthorPublishing yearSubject
Stina Hållsten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 155-170.

AuthorPublishing yearSubject
Paulina Nyman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 73-91.

AuthorPublishing yearSubject
Anna Malmbjer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 13-53.

AuthorPublishing yearSubject
Anna Malmbjer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 5-11.

AuthorPublishing yearSubject
Anna Malmbjer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2017.

För att lyckas i sina studier behöver studenter använda skrivande på flera olika sätt. Den här boken lyfter fram undervisningens betydelse och möjligheter att ge studenter bra förutsättningar för att lyckas med skrivandet. Utgångspunkten är att studenter både behöver skriva mycket och få genomtänkt och explicit skrivundervisning för att bli bra på att skriva. Fokus ligger på skrivande och skrivundervisning i humaniora och samhällsvetenskap.Här diskuterar författarna, som alla är verksamma vid Södertörns högskola som lärare och forskare, skrivande och skrivundervisning utifrån sina respektive perspektiv. Boken innehåller både teoretiska skrivdidaktiska resonemang och praktiska exempel på skrivuppgifter och lektionsupplägg.

AuthorPublishing yearSubject
Anna Malmbjer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språktidningen 2017, 3 : 56-61.

AuthorPublishing yearSubject
Per LedinRobin Samuelsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education

Teacher Education

Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Social Semiotics 2017, 27 (3): 323-334.

This paper carries out a social semiotic analysis of an IKEA commercial to show how their contemporary kitchens, despite being market for those on a more modest budget, present an aspirational form of elite space, constructed on the basis of ideas, values and priorities favored by a neoliberal ideology. Using the notions of new writing and technologization, and carrying out an analysis of form, texture and color, we show how the kitchen, its occupants and their actions are designed and represented as a tightly coded and functional whole into which the ideas and values of neoliberalism can be realized. The designs erase personal difference and actual context and in the commercial allow performances which mark aspirational values according to neoliberalism. Here the kitchen space itself, as is usual across IKEA commercials, allows the protagonist to be “creative,” improve his performance, be “dynamic” and “flexible.” Yet these, like the objects and textures in the kitchen, are merely symbolic components which appear reasonable in the context of the tightly coded system.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Mind, culture and activity 2017, 24 (1): 18-31.

This paper targets the multimodal character of children’s play and its potential for scaffolding second language development. We follow children who are newcomers to a Swedish preschool, and analyze their interactions. Play is, we argue, based on rules or tacit agreements between children, originating in the human capacity of imitation, and creates an opportunity to test out cultural patterns. Despite their limited language abilities, the children naturally engage in bodily play interactions where different objects are deployed. This can potentially underpin second language development, not least when a child or teacher with better Swedish language proficiency participates.

AuthorPublishing yearSubject
Per LedinRobin Samuelsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education

Teacher Education

Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Journal of Further and Higher Education 2017, 41 (1): 1-15.

The value and importance of lectures in higher education is part of a modern education discourse worldwide. This study aims to estimate the importance of lectures for prospective teachers of kindergarten, preschool and early primary school. We analysed academic achievements of prospective teachers who had either mandatorily or voluntarily attended lectures in the subject of teaching and learning mathematics. Students’ examination grades in a maths course with mandatory or voluntary lecture attendance were analysed with a logistic model testing the association between lecture attendance requirement and grades. We show that mandatory lecture attendance (1) more than double the odds of students receiving a pass grade when their situated and tacit knowledge was examined and (2) quadrupled the odds of students achieving the highest grade (pass with distinction) when both their understanding of elementary mathematics and their situated and tacit knowledge of teaching and learning mathematics were examined. Our study provides evidence for a significant positive role of lecture attendance for students acquiring skills in Teaching and Learning Mathematics. While attending lectures students receive situated tacit knowledge of the subject which is otherwise difficult, if not impossible, for them to obtain in a different way. The observed improvement may have an additional positive effect in being a step towards overcoming a maths anxiety, which is otherwise relatively common among prospective teachers.

AuthorPublishing yearSubject
Christina BergmanAlla EricsonPatrik Dinnétz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Environmental ScienceSwedish

Research area for doctoral studies

-

In: ECER 2016 Leading Education. : .

Since the Bologna Declaration in 1999, independence is a concept that has gained much importance in higher education. Within the Bologna cooperation, an overall European framework has been developed with general learning outcomes and competences for different examination levels. In this framework, independence is a central concept to describe progression. Concerning independence, the independent project on the undergraduate level, also called bachelor essay or degree project, has a special role in ensuring and maintaining the relevant learning outcomes (e.g. Prop. 2004/05, Prosser & Webb 1994), partly due to its pre-dominance as a means of assessing student performance (cf. Lillis 1999, Scott 1999, Turner 1999), and is therefore of special relevance here.Consequently, independence has become increasingly important in higher education in Europe, in steering documents as well as assessment criteria. Due to different epistemologies in, as well as between, countries (e.g. Fox 1994, Cadman 1997), the different understandings of independence are both varying and complex and needs to be further examined. The complexities and variations also stem from a general problem of implicitness rather than explicitness in higher education (e.g. Lillis 1999, Scott 1999, Turner 1999), for instance regarding independence.Independence is however a concept which could be understood in different ways in different contexts. Since independence appears to be a central concept in many steering documents on different levels it is reasonable that the higher education practice is influenced by how independence, as a concept, is understood and used. Ambiguities in how independence is understood and used in practice can lead to uncertainty and may even be a barrier to student exchange and hamper international comparability in accordance with the intentions of the Bologna Declaration. The aim of this paper is therefore to explore how the concept of independence is used in steering documents in different countries, Sweden and Russia more specifically, and by that capture different perspectives and meanings of the concept of independence.In this study, a substudy of a three-year research project, we focus on steering documents since the national and local steering documents form the legal basis for the practice of producing independent projects. The steering documents consist of learning outcomes, assessment criteria, instructions and descriptions concerning the independent project. All national and local steering documents relating to the independent project are collected in a corpus, and then analyzed and compared.The framework for our study is based on a socio-cultural and dialogical perspective (Bachtin 1981; Vygotskij 2001, Lea & Stierer 2000; Lillis 1997; 2003, Linell 2011), which proposes that learning and understanding develop in context, and that the role of language is important when it comes to constructing epistemologies and academic knowledge.Bachtin, M. (1981). The dialogic imagination: four essays. Austin: Univ. of Texas P.Cadman, K. (1997). Thesis writing for international students: A question of identity?. English for Specific Purposes, 16(1), 3-14.Fox, H. (1994). Listening to the World: Cultural Issues in Academic Writing. National Council of Teachers of English: Urbana, IL.Lea, M. R., & Stierer, B. (2000). Student writing in higher education: New contexts. Open University Press/Society for Research into Higher Education.Lillis, T. (1997). New Voices in Academia? The Regulative Nature of Academic Writing Conventions. Language and Education, 11(3), 192-207.Lillis, T. (1999). Whose common sense. I C. Jones, J. Turner. & BV Street (Eds.), Students writing in the university: Cultural and epistemological issues, 127-47.Lillis, T. (2003). Student Writing as 'Academic Literacies': Drawing on Bakhtin to Move from Critique to Design. Language and Education, 17(3), 182–199. Lillis, T. (1999). Whose common sense. I C. Jones, J. Turner. & BV Street (Eds.), Students writing in the university: Cultural and epistemological issues, 127-47. Linell, P. (2011). Samtalskulturer: Kommunikativa verksamhetstyper i samhället. Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.Prosser, M., & Webb, C. (1994). Relating the process of undergraduate essay writing to the finished product. Studies in Higher Education, 19(2), 125-138.Regeringens proposition 2004/05:162 (2005). Ny värld – ny högskola. Prop. 2004/05:162.Scott, M. (1999). Agency and subjectivity in student writing. In: Jones, Carys, Turner, Joan & Street, (Eds.). Students writing in the university: Cultural and epistemological issues (Vol. 8). John Benjamins Publishing.Turner, J. (1999). Academic literacy and the discourse of transparency. Students writing in the university: Cultural and epistemological issues. Amsterdam: John Benjamins, 149-160.Vygotskij, L. S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos.     

AuthorPublishing yearSubject

Gregory Goldenzwaig

Jenny MagnussonJan-Olof Gullö

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Social Sciences
JournalismSwedish

Research area for doctoral studies

-

In: NU2016 Högskolan i samhället - samhället i högskolan. Malmö : .

Syftet med denna konferenspresentation är att redovisa erfarenheter från ett pågående forskningsprojekt som undersöker hur begreppet självständighet förstås och användas på olika nivåer, i olika utbildningsprogram i högre utbildning. Undersökningen är fokuserad till två utbildningsprogram: journalist- och lärarutbildning, i två olika länder: Ryssland och Sverige. Sedan Bolognadeklarationen 1999 har begreppet självständighet fått stor betydelse inom den högre utbildningen. Detta inte minst när det gäller det självständiga arbete som alla studenter på kandidat- och masterutbildningar måste genomföra för att kunna ta ut in examen. Självständighet är dock ett begrepp som kan tolkas på olika sätt i olika sammanhang. Eftersom självständighet är ett centralt begrepp i många styrdokument på olika nivåer är det rimligt att utbildningens praxis, alltså hur undervisningen genomförs, påverkas av hur självständighet som begrepp förstås och används. Tveksamheter i hur självständighet kan förstås och används i praktiken kan leda till osäkerhet och kan till och med vara ett hinder för studentutbyte och även försvåra internationell jämförbarhet i enlighet med intentionerna i Bolognadeklarationen. I projekts studeras hur studenters självständighet kommer till uttryck när de genomför sina självständiga arbeten. Projektet genomförs i tre delstudier: för det första genom att studera lokala styrdokument, för det andra genom att undersöka interaktionen mellan lärare och studenter i samband med handledning och för det tredje genom att undersöka tillsynsmyndigheters och studenter åsikter och uppfattningar om självständighet. Den teoretiska ramen för studien är sociokulturell, där sammanhanget för att skriva ett självständigt arbete är av särskild betydelse. Projektet studerar både makroperspektiv genom analys av styrdokument, och mikroperspektiv genom analys av interaktionen vid faktisk handledning. Dessutom har projektet en jämförande ansats, med fokus på skillnader i ideologiska eller värdebaserade perspektiv mellan de två länderna. En uttalad målsättning är att projektet ska bidra till att fylla kunskapsluckor och utveckla teoretiska ramar om just studenters självständighet i samband med handledning av självständiga arbeten. En annan målsättning är att projektet också ska bidra till att ge verksamma lärare i högre utbildning en teoretisk grund och ett meta-språk för att diskutera och lyfta iakttagelser från sin egen praxis i samband med handledning av självständiga arbeten, vilket i sin tur bör leda till pedagogisk utveckling. Ytterligare en målsättning är att projektet ska bidra med ny kunskap till forskningsområdet högre utbildning och internationalisering. Projektet är beräknat att pågå fram till 2018. 

AuthorPublishing yearSubject

Gregory Goldenzwaig

Jenny MagnussonJan-Olof Gullö

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Social Sciences
JournalismSwedish

Research area for doctoral studies

-

Språktidningen 2016, 2 : 36-37.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språktidningen 2016, 6 : 36-37.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Ottar 2016, 2 : 18-20.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Nordicom Information 2016, 38 (2): 89-93.

De sociala medierna har förändrat spelplanen för företag som använder berättelser för att stärka sitt varumärke. Numera är företagens berättelser inte längre monologiska, utan berättandet har blivit en gemensam aktivitet. Dagens strategiska berättelser skapas i hög grad i samspel mellan företag, konsumenter och traditionella medier. De digitala arenorna innebär dessutom ökade möjligheter att på ett enkelt sätt skapa interaktion kring berättelserna. Företagen har gått i bräschen, men på senare år har även offentliga organisationer börjat nosa på det digitala berättandet.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Theory, application, analysis. Lisbon : BonD & CELGA-ILTEC.

This article reports on a study investigating the digital literacy context on a distance course in criminology, at a Swedish university[1]. The aim is to explore if and how students and teachers ”build” a context for the participation and writing through their use of the VLE and discussions over the platform´s chat room. Drawing on Macken- Horarik (1996) and Macken-Horarik et. al. (2006), the study analyses the digital writing among both students and teachers on one hand, and the design of the VLE on the other.The study is a part of the project WIDE ”Writing to learn in a Digital Environment” 2010-12, financed by The Swedish Research Council. Project members, in addition of the author: Ola Knutsson, Petter Karlström, Tessy Ceratto, Dep. of Computer Science, Stockholm University and Mona Blåsjö, Dep. of Scandinavian Languages, Stockholm University. Some of the quotations from the student-teacher communication in the article will also be found in Knutsson et.al. (2012).One point of departure is that virtual learning platforms (VLEs) offer an arena for a major focus on writing, compared to oral communication in for example traditional seminars.  Another point of departure is that the VLE, among other digital tools, gives us a perhaps new learning situation, for example a different student-teacher relation concerning knowledge and control of the tools in use.

AuthorPublishing yearSubject
Stina Hållsten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Språk & Stil 2016, 26 : 130-160.

Research has shown that the Swedish female suffrage movement used language as a means to affect the public opinion, and used the means developed by the popular movements to educate women. The aim of this article is to examine howthefemalesuffrage movement among its members spread communicativeoralskillsto participate in meetings. We depart from four research questions: 1) How was learning organized through the courses on citizenship that the movement arranged? 2) What part did written instructions play? 3) How was learning organized in the local branches of the movement? 4) How did the anti-suffrage movement and the misogyny of the time influence the strategies deployed?The theoretical framework used was ethnography of communication and the material consisted of meeting minutes, course programs, news articles and handbooks from the archives of the Swedish female suffrage movement.The results show 1) that the courses were successful and contained both practical meeting exercises and lectures by skilled lecturers, 2) that the movement both used existing handbooks and produced their own, 3) that the work in the local branches gave the participating women substantial meeting experience. And finally, 4) that the anti-suffrage movement paradoxically may have functioned as one of the driving forces behind the educational initiatives that enhanced the skills of women and strengthened the suffrage movement.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Språk & Stil 2016, 26 : 260-263.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Pragmatics 2016, 26 (4): 653-657.

Studies in CDA have revealed the nature of the marketized language that now infuses universities and other public institutions, but there is no comprehensive study as to how this language enters the everyday practices of the university through different levels of steering documents and meetings. In this paper, taking one example from a corpus of data from a larger project on New Public Management in Sweden, we show how successively more detailed documents are created by professional administrators in order to present vision statements, that are first operationalized into strategies and then into more concrete ‘activities’ for the subject level that are related to bundles of performance indicators. These documents re-contextualize practices of teaching and research in line with marketized goals, yet do so through consistent lack of clear agency, causality and process. A number of linguistic and multimodal resources are deployed in a chain of interrelated documents legitimizing this process as one made by careful, technical, management expertise, although the result is a fragmentation of the actual interconnected processes that comprise university work.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning 34. Lund : Lunds universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny Magnusson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Baltic Rim Economies (BRE) review 2016, 4 : 51-52.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Svenskans beskrivning : [SvB.] 34. Lund : .

AuthorPublishing yearSubject
Stina Hållsten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Folkmålsstudier 2016, 54 : 37-56.

In this article, the cookery book recipe is understood as a textual cultural tool helping in the mundane but important everyday task to get food on the table. The article examines the function and culinary-ideological potential of the recipe through an analysis of pizza-recipes. By using theoretical concepts such as cultural tool, subject position and culinary ideology, the textual activities of the recipes are described and compared. The material consists of different pizza recipes, taken from four cookery books. The cookery books represent four different culinary traditions: one classic/traditional cooking and three dietary regimens: the raw food-diet, the LCHF-diet and the 5:2-diet.The result shows both similarities and differences among the recipes. On one level, all four recipes show the same structure, which is what makes them a cultural tool for teaching the skill to use different ingredients to make a tasty and filling dish. There were also differences between the recipes, according to the different culinary ideologies of the cookery books. The analysis shows how the recipe’s function as a culinary ideological tool evolves in the interplay between the similarities and differences between the classic and the dietary pizza recipes. The culinary-ideological potential of the recipe as a cultural tool has economic, ecological as well as important health aspects, which make its features, functions and use important to study.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Journal of Language and Politics 2016, 15 (3): 321-335.

Strategic diagrams are becoming ubiquitous across all forms of social practices, used to map out core elements and processes in private and public institutions and also for more localized and individual activities — where, for example, so that it reads: where, for example, early years school children can manage attitudinal goals. These are easy to produce with cheap software providing templates and tools to do so. This paper shows how these diagrams must be placed in the ideological shift to neoliberal governance with its emphasis on the market, flexibility and competition. All things and processes, however intangible, are viewed as assets with simple cause-effect relations, to be converted into tangible outcomes and maximised outputs. Taking a multimodal critical discourse analysis approach, we analyse two cases, from a university and an early-years school.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

BMC Pregnancy and Childbirth 2016, 16 (1): -.

BACKGROUND: A prenatal diagnosis of a fetal anomaly involves acute grief and psychological distress. The Internet has the potential to provide virtual support following the diagnosis. The overall aim was to explore communication of support and critique in Swedish virtual community threads about prenatal diagnoses of fetal anomalies.METHODS: Systematic searches in Google resulted in 117 eligible threads. Fifteen of these were purposefully selected and subjected to deductive content analysis.RESULTS: The virtual support involved mainly emotional support (meaning units n = 1,992/3,688, 54 %) and was described as comforting and empowering. Posters with experience of a prenatal diagnosis appreciated the virtual support, including the opportunity to gain insight into other cases and to write about one's own experience. Critique of the decision to continue or terminate the pregnancy occurred, primarily against termination of pregnancy. However, it was met with defense.CONCLUSIONS: Peer support, mainly emotional, is provided and highly appreciated in threads about prenatal diagnoses of a fetal anomaly. Critique of the decision to terminate the pregnancy occurs in virtual community threads about prenatal diagnoses, but the norm is to not question the decision. Future studies need to investigate if virtual peer support promotes psychosocial function following a prenatal diagnosis and what medium would be most suitable for these types of supportive structures.

AuthorPublishing yearSubject

Tommy Carlsson

Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Written Communication 2016, 33 (3): 275-301.

This article reports on research addressing the role of incident reporting at the workplace as a textual representation of lean management techniques. It draws on text and discourse analysis as well as on ethnographic data, including interviews, recorded interaction, and observations, from two projects on workplace literacy in Sweden: a study in an eldercare facility and a study in a large factory. Analysis of the data set demonstrates striking similarities, both in the way incident reporting texts are structured and worded and in the literacy practices that contextualize them. Dominant characteristics in the texts are the absence of actors and the structured, process-based approach of problems and problem handling. The forms often generate conflicts in the ways workers are asked to textually represent an incident. In this article, we argue that lean thinking has penetrated texts and literacy practices of two considerably different workplaces, and this has a large impact on the way workers are instructed to think and act with regard to problem handling techniques.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson

Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Discourse, Context & Media 2016, 13 (Part B): 98-105.

From a discourse analytic framework, this article analyses an online forum in which users give each other support in relation to a medical problem. The article relates sequences of dialogue between active users in this health forum from the perspective of digital literacy, informational support giving and rapport building. Taking into account previous studies on communication via medical forums, support giving and identity construction, this study develops and proposes some key strategies of explication of how knowledge plays a key role and is assigned to establishing contact as well as adapting themselves to other users of the forum. The role of epistemic parts in the forums is displayed through (1) encouraging further interaction, (2) bonding, and (3) attracting eligible dialogue partners. Skilful users are shown to share knowledge with each other in an informal, yet specific and substantial way. Posters are authored in flexible ways through a balance between knowledge input and emotional support giving. Knowledge is thus framed by the effects of the entanglement of epistemic and affective stances - not only by information exchanges.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Text & Talk 2016, 36 (4): 445-467.

This paper, using multimodal critical discourse analysis, explores a chain of performance management documents in a university which aim to meet the goal of increasing output and excellence. A system of performance management developed by Kaplan and Norton in the 1990s, which enables both tangible and also “intangible assets” such as “quality” and “excellence” to be monitored and measured, is now used fairly universally to structure the running of public institutions. Looking in detail at one case, we show that the result is an abstraction and de-contextualization of processes and agents, through a series of interlocking texts, lists and tables that follows an administrative, rather than task led, logic of operation. We show how the discourse is legitimized on the one hand by the very impenetrable nature of the resulting interlocking documents and by the Web of Science database on the other. We give reasons why the database itself is highly problematic and also show the abstract ways in which it is communicated and how it leads to research in all subject areas being codified and standardized in a “one-size-fits-all” way. This, we argue, serves the purposes of naturalizing and justifying notions of “quality,” “excellence” and “value for money” that have been promoted in service of neoliberal politics.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Svenskans beskrivning 34. Lund : Språk och litteraturcentrum, Lunds universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Ingela TykessonLinda Kahlin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Discourse, Context & Media 2016, 13 (B): 122-131.

A specific kind of performance management model called ‘Balanced Scorecard’ has come to dominate the way institutions are run around the world, oriented to increasing outputs and to ‘quality assurance’. Strategic diagrams emerged out of this model, claiming to break down all institutional parts and processes into a flow-chart forming a sort of road map of the role played by all parts of an organization in reaching targets. Drawing on Fairclough׳s (1992) notion of the ‘technologization’ of discourse and Van Leeuwen׳s (2008) notion of ‘the new writing’ this paper applies multimodal critical discourse analysis to a sample of diagrams from a wider corpus showing how they have changed over time, becoming more abstracted and symbolic, as the performance management discourse itself has become naturalized.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: . : .

De senaste decenniernas breddade rekrytering till högre utbildning har lett till alltmer heterogena studentgrupper. Samtidigt har en offentlig debatt pågått med ett fokus på brister i studenters skrivande. Forskningsfältet academic literacies (Lea & Street 1998) ifrågasätter ett sådant ensidigt bristperspektiv och förespråkar istället fokus på skrivandets sociokulturella sammanhang. Litteracitet betraktas här som en kontextburen praktik (Barton 2004), som bäst tillägnas i autentiska och funktionella sammanhang (Gee 2012). Utifrån ett sådant synsätt ifrågasätts varför studenter oftast erbjuds separata insatser i det akademiska skrivandet, trots att stöd inom ämnesstudierna skulle vara mer framgångsrikt.  Forskningen om effekterna av sådan undervisning är dock fortfarande mycket begränsad.Vårt forskningsprojekt syftar övergripande till att utforska effekter av ämnesintegrerad undervisning i akademiskt skrivande. Projektet ansluter till ett pågående högskolepedagogiskt utvecklingsarbete vid Södertörns högskola, där Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning, Biblioteket och Studieverkstan, som arbetar med olika typer av studie- och skrivstöd, samverkar med ett antal ämnen om ämnesintegrerad undervisning i akademiskt skrivande och informationssökning. Erfarenheterna visar att de flesta, både studenter och ämneslärare, i utvärderingar och reflektioner värdesätter undervisningen och menar att den påtagligt bidrar till studenternas skrivutveckling. I forskningsprojektet vill vi försöka få en djupare förståelse för vilka effekter som undervisningen ger. Under föredraget kommer vi att presentera en pilotstudie där vi analyserar studenttexter som är skrivna under och efter studenternas deltagande i den ämnesintegrerade skrivundervisningen. Litteratur: Barton, D. & Hamilton, M. (1998). Local Literacies. Reading and Writing in one Community. London: Routledge. Gee, J.P. (2012). Social Linguistics and Literacies – Ideology in Discourses. London: Routledge.Lea M.R. & Street, B. (1998). Student writing in higher education. Studies in Higher Education, 23 (2): 3-35.

AuthorPublishing yearSubject

Maria Eklund Heinonen

Jan Hjalmarsson

Kajsa SköldvallZoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

he dissertation Litteracitet genom interaktion [‘Literacy through Interaction’] spotlights how literacy interaction can work in the primary school’s multilinguistic environments. It investigates conversations that occur in and around teaching about writing. The study material was collected from three different schools from year zero to year three, and special focus is given to what I call literacy chains. These chains are connected by the fact that they all concern a writing assignment that every pupil must complete, which in my material involves the text types narrative, factual text and poem. During the teaching sequences that unfold, there is an interplay of literary events in connection with speech, writing and various artefacts. My main object of inquiry is the interaction that occurs in these literacy chains.The dissertation demonstrates that the teachers’ lessons with the class as a whole lead to fixed conversational patterns, with pupils asked questions that require specific responses. The conversations tend to form either a so-called IRE pattern, where the reader’s initiative for a question demands a given answer in response which is then evaluated by the teacher, or a list pattern, with the pupils filling in answers.In situations involving the whole class, persistent, determined pupils are needed to break into the teacher’s monologue. When persistence wins out, from the pupil’s perspective, pupils can contribute new aspects to these conversations. In small groups and in one-on-one conversations, there are more pupil initiatives, since conversational patterns are not as fixed or predetermined.One key finding is that multilinguistic resources are sometimes made use of even though the schoolwork is usually based on a single-language conversational norm. Yet it is clear that multilingualism is a useful resource regardless of the teacher’s language background. On several occasions, we encounter participants who together construct a multilinguistic environment where languages are interwoven.All three literacy chains provide pupils with clear templates for writing, which determine what the pupils are supposed to do. The writing template in the poem chain serves as support for their writing but is not a straitjacket. This can be compared to the template for the factual text, which includes a copy of the model text.The written language norm of writing properly is communicated in great detail by the teachers to the pupils. Writing properly is not just having good, legible handwriting, but in school the writing norms to be applied in writing assignments are made relevant.On a more general level, the study illustrates that material resources vary in the schools, from green chalkboards to classroom resources that include laptops. However, schoolwork is predicated on paper-based writing. There is built-in stress, since schoolwork is governed by time, with a schedule that determines learning activities down to the minute, with them ending at a precise time. There is a race against time.

AuthorPublishing yearSubject

Per Ledin

Sari Vuorenpää


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education

Teacher Education

Swedish

Research area for doctoral studies

-

Discourse Studies 2016, 18 (1): 87-105.

Based on calls to an outsourced call centre in Moldova, where the agents have received training in Swedish, this article deals with some cases when agents are attributed categorical belonging associated with the issue of outsourcing. The aim of the study is to examine how these challenges are handled within interaction. The analysis is implemented by a combination of conversation analysis and membership categorization analysis, primarily through the notion of omnirelevance, used to demonstrate the participants’ orientation to social contexts. A main result is the subtle forms of resistance that agents exhibit when they respond to various category-based compliments, oriented to the location and language skills of the agent. One form of resistance is giving minimal responses and another is to return to the transactional procedure. The calls are part of a corpus of 800 calls. A comparative analysis also includes a call to a centre in Sweden.

AuthorPublishing yearSubject
Ingela TykessonLinda Kahlin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Social Semiotics 2016, 26 (1): 1-18.

This paper takes a discourse–design approach to communication, providing a framework as to how this should be done. Design here is how individuals and institutions realize their interests in the world. We show how it is fruitful to link design more closely to the way discourse has been used in critical studies which draws attention to the motivated use of design, for thinking about design in terms of socio-political context. Due to their affordances, semiotic modes such as photography, graphics, layout, colour, numbers and writing will be deployed and co-articulated. The aim, using a discourse–design approach, is to show how we can best identify the very different affordances of such modes and how they rely on the principled design of a discourse. We illustrate this using examples from management documents at a university which draw on these different affordances in different ways to communicate the same discourse. Through this analysis we see how a neoliberal discourse based on a general design principle of coordination enters everyday practices and become very difficult to challenge.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Infant and Child Development 2016, 25 (1): 43-63.

The study compares mothers' conversation with their 4-year-old children about two past events in two autonomy-oriented (35 German and 42 Swedish families), one relatedness-oriented (22 Cameroonian Nso families) and one autonomy-relatedness oriented (38 Estonian families) contexts. German mothers were rather similar to Swedish mothers in talking a lot, providing a lot of information and engaging children into conversation, but they differed from Swedish mothers by talking more about social content. Swedish children were more independent conversational partners to their mothers than other children, including German children. Estonian mothers' contribution to conversation was similar to Cameroonian Nso mothers, except that they asked a lot of open-ended questions to engage children in conversations. Estonian children did not differ from Swedish and German children in their contribution to conversations. Compared to Swedish mothers, past event talk of Estonian mothers was characterized by a bigger proportion of talk devoted to social content, but also to the child, mental states and non-social content. It was characteristic of Cameroonian Nso mothers that they focused more on other people and actions, and their conversational dominance was larger. Differences in reminiscing were consistent with different cultural models of self and the type of autonomy – psychological or action – promoted.

AuthorPublishing yearSubject

Pirko Tõugu

Boel De Geer

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språktidningen 2015, 8 : 34-35.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språktidningen 2015, 5 : 32-33.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språk & Stil 2015, 25 : 194-201.

AuthorPublishing yearSubject
Daniel Wojahn

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Språk & Stil 2015, 25 : 5-37.

This paper targets the language through which New Public Management (NPM) is implemented at universities. It is a multimodal language based on a neo-liberal market logic and used for monitoring and steering work processes of research and teaching. We do a case study of one university (Örebro University) using Multimodal Critical Discourse Analysis with the aim to reveal how this language threatens to undermine research practices. Our data consist of different but interrelated documents. We have vision statements, which are first operationalized into strategies and then into more concrete ‘activities’ for the subject level that are related to bundles of performance indicators. Due to their affordances, different semiotic resources are deployed and co-articulated. The multimodal structures allow complex processes and social relations to be abstracted, fragmented and treated as things through a recurring design built on coordination. We get a profound recontextualization of research practices in different subject areas, which are handled in an one-size-fits-all way. Through the design this is communicated as a process made by careful, technical, management expertise. We thus meet a multimodal NPM language that is decoupled from actual work practices. We argue that this language threatens professional judgment and has profound effects as to how the control over work practices gets more and more in the hands of the management.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries. Leiden, Boston : Brill Academic Publishers, 2015. 257-279.

In recent years there has been increased political attention paid to the uses of public diplomacy by different countries for improving their economies, projecting identity, and achieving other policy goals. Within this framework this chapter seeks to explain Nordic involvement in/with the Baltic States in the past two decades. The communicative practice, interactions and building relations among these states provides a case that can be studied with respect to how states or associations of states understand cultures, attitudes and behaviour, build and manage relationships, and influence opinions and actions, which more or less intentionally advance their interests and values.The analysis in this chapter is anchored in the domain of international relations, with focus on the interdependencies created by the development aid and assistance that the Nordic states granted to Estonia, Latvia and Lithuania when they broke free from the Soviet Union. The increasing tendency on the part of the Nordic states to act as agenda setters in the Baltic region is also discussed, which  allows for viewing their actions as active international policy or, to use more contemporary terminology, as skilfully exercised public diplomacy. It proved all the more successful as the Baltic republics desired international recognition and longed to become fully-fledged parts of the West.The analysis of how norms and agendas propagated by the Nordic countries have become accepted in the Baltic states is pursued here with a working hypothesis claiming that the assumed civilizational achievement of the allegedly superior Western standards, gained from the cooperation with the Nordic states, made the Baltic actors readily accept the infusion of local institutions with Nordic norms, values and practices. The process was rapid and mostly one- directional to the extent that instead of mutual learning, typical for partners that cooperate on equal footing, the Nordic countries carried out an action that I describe as cognitive colonisation of the Baltic elites and publics. This meant that the political landscape and the decision makers’ agendas have been saturated with institutional structures, metaphors and other discursive short-cuts favourable to the Nordic countries – which represented Western Europe – to the extent that they became parts of the taken-for-granted cognitive schemas.Their institutional embeddedness was possible because a symbolic system, garnished with the English language functioning as a lingua francaof the Western civilisation, was transmitted along with the Nordic assistance, which consisted of patterns of behaviour, signs and meanings, delivered together with modes of their interpretation.

AuthorPublishing yearSubject

Kazimierz Musial


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Sociolingvistik i praktiken. Lund : Studentlitteratur AB, 2015. 177-194.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Handbook of Brand Semiotics. Kassel : Kassel University Press GmbH, 2015. 328-363.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

International Journal of Marketing Semiotics 2015, 3 : 19-38.

It is common to find the extensive use of modernist type space in corporate branding: across visual designs of documents; in images that show clean airy spaces; and in building design. In this paper, we look at this use of space as a communicative tool in the rebranding of Örebro University in Sweden, as it was reorganized around marketized principles. By drawing on the perspective of Multimodal Critical Discourse Analysis, we examine the semiotic use of space in externally and internally targeted documents, with a view to showing how this plays an important role in connoting, both to the publi and internally to staff, a very specific set of priorities, processes and employee identities. By using Bakhtin’s (1981) concept of the chronotope we show how space is fused with time. In these documents time tends to be highly compressed and erases the more complex and inter-related details of long-term, and deeply inter-connected activities both within the university and in society at large. While this might ultimately be detrimental to the core mission of a research/education institution, it serves the purpose of communicating the effectiveness of the university brand’s transition.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Språk och identitet. Huddinge : Södertörns högskola / Association Suédoise de Linguistique Appliquée (ASLA).

AuthorPublishing yearSubject
Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språk och identitet. Huddinge : Södertörns högskola / Association Suédoise de Linguistique Appliquée (ASLA).

AuthorPublishing yearSubject
Jenny Magnusson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språk och identitet var temat för ASLA:s symposium som hölls på Södertörns högskola under två dagar i maj 2014. Under symposiet kunde vi ta del av ett fyrtiotal bidrag av föreläsare som rapporterade från forskning inom ett stort antal områden. I flertalet bidrag låg fokus på språkets roll för identitetsskapande processer i arbetsliv, utbildning eller medier. Sammantaget visade bidragen att det språkvetenskapliga fältet erbjuder en rad olika metoder för att analysera språkets roll i konstruktionen och förhandlingen av identitet.I flera bidrag kopplas identitet till flerspråkighet och lärande, medan andra rör identitet och flerspråkighet i arbetslivet, till exempel de nya krav på litteracitet som förändrade organisationsformer för med sig.Tretton av symposiebidragen presenteras i den här volymen. De flesta undersökningarna är gjorda på svenskt språkområde, men till symposiet kom glädjande nog även föredragshållare från en rad andra länder.

AuthorPublishing yearSubject
Ingela TykessonLinda KahlinMats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Journal of Multicultural Discourses 2015, 10 (3): 313-331.

From a critical analytical framework, this article analyses survey responses conveying Swedish and German police officers' understanding of discriminatory behaviour in the workplace. The article relates discursive constructions of discrimination made in respondents' accounts of potential factors behind discrimination, and in positioning oneself. Taking into account previous studies on constructions of discrimination, this study develops and proposes some key strategies of explication of the cultural meanings assigned to forms of discrimination as well as justification of or resistance to discriminatory behaviour in professional contexts. Resistance to discrimination is displayed through (1) exposition of reasons behind discrimination, (2) display of a critical self-image and (3) strategic choice of mode of report. Differences to be found between Swedish and German respondents are attention to detail, to underlying factors in discrimination and to typical communicative practices regarding discriminatory behaviour. Sexism is acknowledged as a violation to a comparatively high degree, whereas racism is reported much less.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Från social kategorisering till diskriminering. Huddinge : Södertörns högskola, 2015. 97-121.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Från social kategorisering till diskriminering. Huddinge : Södertörns högskola, 2015. 5-12.

AuthorPublishing yearSubject

Lann Horscheidt

Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2015.

Språkbruk ligger till grund för många av de föreställningar och tolkningar som vi dagligen gör av oss själva och andra. Kategoriseringar ingår därmed som byggstenar i de kunskapsdiskurser som styr hur vi agerar med och mot varandra, t.ex. när någon blir diskriminerad. Både social kategorisering och diskrimninering är tätt förknippade med vårt sökande efter identitet, åt oss själva eller andra, med tillhörande värderingar. Sambandet mellan social kategorisering och språkbruk är därmed på flera olika sätt nära sammankopplat och värt en nämrare granskning.Alla bidrag i den här antologin har ambitionen att närma sig en sådan granskning, och de syftar till att visa på vilket sätt språk är en oundgänglig faktor i den sociala analysen av diskriminering. De medverkande författarna har gjort sina undersökningar utifrån olika material, olika analysmetoder och delvis olika teorier.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Könskonstruktioner och språkförändringar. Huddinge : Södertörns högskola, 2015. 145-165.

AuthorPublishing yearSubject

Lena Lind Palicki

Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Könskonstruktioner och språkförändringar. Huddinge : Södertörns högskola, 2015. 129-144.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2015.

Hur har den nordiska forskningen om språk och kön växt fram och hur ser fältet ut idag? Vilka är de teoretiska och metodiska utmaningar vi har att tackla i framtiden? Den åttonde nordiska konferensen om språk och kön ägde rum på Södertörns högskola den 10 och 11 oktober 2013 och ägnades åt dessa frågor.I Könskonstruktioner och språkförändringar publiceras tio artiklar från konferensen. Volymen visar på den bredd som finns inom ämnet, men också på trender och tendenser som dagens forskare särskilt intresserar sig för. Ett starkt tema i konferensvolymen är feministisk språkpolitik, och fler artiklar rör det nya pronomenet hen. Men det finns också artiklar som berör forskningsfältets framväxt i Norden och mer framåtblickande bidrag om hur forskningen kan bli en del av den antidiskriminerande politiska aktivismen av idag.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny MagnussonKarin MillesZoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Critical Discourse Studies 2015, 12 (4): 463-481.

In critical discourse analysis, we have learned much about the nature of the marketized language that now dominates public institutions such as universities, playing a role in changing their identities. But less is known about the processes whereby this language enters the everyday practices of these institutions through documents that are used to manage teaching and research. What is the role of language in the shift to the way these activities are internally organized, managed, run and evaluated in terms of productivity and market-based principles? In this paper we analyse a chain of documents taken from a wider corpus of management documents in Swedish universities to show how this language recontextualizes the practices of teaching and research. Our focus is on the important role played by lists, bullet points and tables and how these are central to decoupling language from work processes and so legitimizing this marketized discourse. The affordances of these multimodal structures allow complex processes and social relations to be abstracted, fragmented and treated as things. They are also important in allowing documents to form a complex self-referential information infrastructure.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

The aim of this thesis is to analyze discussions on feminist language change focusing on the period 1960–2015. The data comprises discussions from three different contexts: feminist communities, public forums for discussion on the internet and official language organizations.The analyzed data from the feminist communities consists of a range of different sources of text, for example newspapers, magazines, novels from the women’s movement, lesbian poetry, queer and trans*activist blogs, biographies, comics and plays, to name but a few. In addition to this two focus group discussions were conducted with five teenaged and five adult activists, each with a queer and/or trans*activist background. The data for the analyses of the discussions in public internet forums consists of 1 865 negative reactions to feminists’ language interventions. For the analyses of the reactions from the official language organizations, data was culled from 16 handbooks with language recommendations from the Language Council of Sweden and the Swedish Academy.My central research interest is how the actors in these three contexts understand and describe the relation between language and gender, and between strategic language change and changes in the social, non-linguistic world. Furthermore I investigate in which forms of gender-related discrimination the language changes are supposed to intervene. I adopt a critical discourse analytic and interdisciplinary approach that combines linguistic theories and methods with those from Gender Studies.The results show that Swedish language activists from the 1960s to the 1990s focused on linguistic interventions aimed at challenging patriarchal norms. In the 1980s homosexual activists, especially lesbian activists, began to intervene in heteronormative concepts. Until around the middle of the 1990s feminists acted from a binary concept of gender. From then on, queer and trans*activists have tried to challenge the idea of two, stable and natural gender categories. Language activists have seen language as performative and a tool for constructing reality. Even those who react negatively in forums on the internet to feminist language change assume that language has performative effects on the conceptualization of gender. The official language organizations, on the other hand, describe language in their recommendations mostly as something unpolitical that reflects rather than constructs society.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson

Daniel Wojahn

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Svenska Dagbladet 2015, 20 februari : 26-.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 2014. (Rapporter/ Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum ; 2014:3)

AuthorPublishing yearSubject

Gunilla Jansson

Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Svenskans beskrivning 33 . Helsingfors : Helsingfors universitet.

AuthorPublishing yearSubject

Hanna Sveen

Jenny Magnusson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education
EnglishSwedish

Research area for doctoral studies

-

In: Analysing text AND talk. Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universite, 2014. 83-98.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Resultatdialog 2014. Stockholm : Vetenskapsrådet, 2014. 109-119.

AuthorPublishing yearSubject

Mona Blåsjö

Stina Hållsten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning 33. Helsingfors : Helsingfors universitet.

AuthorPublishing yearSubject

Marie Sörlin

Hedda Söderlundh

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning 33. Helsingfors : Helsingfors universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Språktidningen 2014, 2 : 40-43.

AuthorPublishing yearSubject
Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Discourses of Helping Professions. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2014. 179-203.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: English in Nordic Universities. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2014. 111-126.

In this chapter, five studies of language practice in Swedish higher education are compared and discussed with focus on how the policy of English-medium teaching is assumed to relate to practices ‘on the ground’. It is demonstrated that the earlier studies take a normative approach towards policy and practice, in the sense that practice is assumed to coincide with policy, while the later studies approach policy and practice from a dynamic point of view, assuming that other languages may be used in addition to the policy-prescribed medium. The underlying approach has implications for the studies’ design and focus, but also for their results concerning the use of Swedish and English in higher education in Sweden.

AuthorPublishing yearSubject
Hedda Söderlundh

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

The subject of this thesis is the communicative practice of strategic storytelling. The aim of the study is to analyse how storytelling is used and handled by organizations to reach comprehensive organizational goals. Within the all-embracing cultural context of modern Western society, here discussed through the concept of the new economy, strategic storytelling is explored in four areas: organizational discourses of strategic storytelling, narrativity as a resource to create and express values connected to the organization, storytelling as a practice of recontextualization and storytelling as an interactive tool. The data consists mainly of strategic stories but also of interviews, observations and documents collected from four Swedish organizations: two companies, a municipality and a congregation of the Church of Sweden. Applying a narratological, social semiotic and dialogical perspective the study investigates how narrativity is used by organizations as a resource to create identification and relations with and among stakeholders.The analyses in the study indicate that meaning is created in different layers. The structural resources of stories are used in various combinations to make organizations appear in specific ways in different situations. Furthermore, the picture of the organization is shaped not only by the stories themselves but also by the very fact that the organization is using storytelling. The potential of recontextualization that is characteristic of narratives is shown to be essential in offering possibilities of identification and a sense of community through storytelling. Furthermore, the fact that a story is told by an individual is shown to play a crucial role in creating a personalized picture of the organization.In strategic storytelling the interpersonal function seems to dominate over the ideational. This is a major finding of the analysis. More specifically, ideation is used as a tool to create interpersonal relations. The study also indicates that strategic storytelling comes with different possibilities and complications depending on what kind of organization is using it. Moreover, it is proposed that narrative as a form of communication fits perfectly within the broader cultural context of the new economy, characterized by commercialization, informalization, individualization and management practices founded on the strategic use of values.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson

Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Vernacular literacies. Umeå : Umeå university & Royal Skyttean Society, 2014. 45-57.

AuthorPublishing yearSubject
Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Retorisk kritik. Ödåkra : Retorikförlaget, 2014. 87-99.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Nordand 2014, 9 (1): 89-115.

A consequence of globalization is that more and more people communicate in a language other than the one they normally use in their everyday lives. By focusing on examples of phone calls received at an outsourced call centre in Moldova, we want to highlight a particular challenge for the telephone operators, who have a foreign language – Swedish – as their working language. The question-answer sequences analysed in this study show how the operators provide feedback on the information requested by callers in a so-called third turn. The callers are people in Sweden who have been granted transportation service on account of disability. Feedback being minimal or completely omitted is a common pattern in transportation service calls, but in some cases the lack of feedback leads to that the respondent feels insecure, thinking the answer needs to be repeated or clarified. One explanation for the omitted third turn is the drive for efficiency.  Some other possible explanations discussed in this article are insufficient communication skills among operators and differences in local conversation cultures.  

AuthorPublishing yearSubject
Ingela TykessonLinda Kahlin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: ICED 2014 Educational Development in a Changing World. : .

In our paper we present a pilot project were we introduce new students to read, write and search for academic texts. We assume an ‘academic literacies’ approach, where these activities are seen as social practices that have to be practically acquired in authentic, meaningful contexts within the disciplines, rather than in separate courses and other support structures.

AuthorPublishing yearSubject

Ika Jorum

Maria Eklund Heinonen

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Lund : Studentlitteratur AB, 2014.

AuthorPublishing yearSubject

Lann Hornscheidt

Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Konst och lärande. Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 447-460.

AuthorPublishing yearSubject
Malin Lööw

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

AuthorPublishing yearSubject

Ellen Krogh

Ann-Christin Randahl


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education

Teacher Education

Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Cross-cultural psychology. Cameroon : Design House, 2013. -.

AuthorPublishing yearSubject

Pirko Tõugu

Boel De Geer

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning 32. Karlstad : Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språk & Stil 2013, 23 (1): 107-140.

The Swedish gender-neutral pronoun hen has occasionally been used since at least the 1960s. In the beginning of the new millennium its use increased among LGBT people and feminists. In 2012 a media debate concerning the pronoun attracted great public attention, making it clear that the pronoun had both friends and enemies. The aim of this article is to describe what happened in 2012 as a feminist reform initiative to promote gender inclusion and make language less sexist, and to map the use of the pronoun in public Swedish after the debate. The study draws on language planning theory, especially theoretical explorations of how to understand the link between language planning and larger political issues. To describe the feminist reform initiative, five circumstances were identified as having a major impact on the process: linguistic properties, central agents, political context, public language cultivation institutions, and media attention. To map the use of the pronoun four public written discourses were investigated: government agencies' web pages, motions from members of the Riksdag, academic papers and daily newspapers. The main results were that the reform initiative was deeply intertwined with the larger societal and political context, that the pronoun was used in the ongoing debate on gender equality and sexual politics, and that the pronoun is being used to some extent, especially in student essays.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språk i undervisning. Linköping : Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

AuthorPublishing yearSubject
Ingela TykessonLinda Kahlin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språk i undervisning. Linköping : Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

AuthorPublishing yearSubject

Hanna Sveen

Jenny Magnusson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
EnglishSwedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språk i undervisning. Linköping : Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Svenskans beskrivning 32. Karlstad : Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Daniel Wojahn

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Klarspråk. Bulletin från Språkrådet 2013, 3 : 1-1.

AuthorPublishing yearSubject
Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Creativity and Innovation in Educational Research. Istanbul : European Educational Research Association (EERA).

AuthorPublishing yearSubject

Per-Henrik Holgersson

Hanna Sveen

Jenny MagnussonJan-Olof Gullö

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Social Sciences
EnglishJournalismSwedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning 32. Karlstad : Institutionen för språk, litteratur och interkultur.

Karin Mårdsjö (2001a, 2001b) har visat på hur måltidslitteratur inte bara lär ut hur man ska hushålla och laga mat, utan att den också ofta har ambitionen att reglera kvinnors och mäns plikter i hushållet.Historiskt sett har måltidslitteraturen oftast riktats till en kvinnlig målgrupp, och var också i hög grad skriven av kvinnor. Det var också framförallt kvinnans roll som diskuterades och fastställdes, utifrån hennes funktion som hushållerska och husmor. Den funktionen tilläts i vissa fall anta nästan religiösa proportioner, som när Charles Emil Hagdahl i sin kokbok Kokkonsten som vetenskap och konst utnämnde husmodern till samhällsordningens medelpunkt, med potential att skapa ”huslig sällhet på jorden” .Mårdsjö frågar vad vi då kan förvänta oss av framtidens kokböcker ”inte minst med tanke på att matlagning och husliga göromål idag sysselsätter fler än kvinnan i familjen” (2001 b, s. 320). Hur ser det ut i dagens måltidslitteratur, nu då även männen förväntas kunna stå i köket och laga mat?I dagens flod av kokböcker finns det ett stort antal högt profilerade manliga kokboksförfattare.  Jag har just påbörjat en studie av en av dessa manliga kokboksförfattare, Per Morberg. Hans kokbok, Morberg. Scenen, livet och konsten att laga mat, har enligt förlaget sålt 200 000 ex, vilket gör Per Morberg till en av de populäraste kokboksförfattarna just nu. Och så här skriver Morberg apropå sitt ursprung: ”…i Bibeln står det att mannen kom först. Det är skönt att läsa”. (Morberg 2007, s. 60). Också dagens kokboksförfattare har alltså åsikter om ordningen mellan könen.I föredraget kommer jag att jämföra vad Hagdahl skrev om kvinnor och män mot slutet av artonhundratalet med vad Morberg skriver i början av tjugohundratalet, och försöka sätta in skillnaderna i ett genusvetenskapligt perspektiv. Hur skrivs kvinnor och män fram i Hagdahls kokbok, och hur skrivs de fram i Morbergs? Och vad säger detta oss om den ständigt pågående omförhandlingen av den kulturella konstruktionen av kvinnligt och manligt? 

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språkbruk 2013, 3 : 5-10.

Svenskan har i det könsneutrala hen fått ett nytt personligt pronomen. Ordet verkar ha funnits åtminstone i femtio år, men det är framförallt under de senaste åren som ordet har uppmärksammats och spridits. Ordets ursprung är delvis höljt i dunkel, men många tolkar det som ett lån från finskans hän.En del tycker att det är en praktisk lösning på ett språkligt problem, andra att det är ett djävulens påfund. Under 2012 debatterades ordets vara och icke-vara flitigt i de svenska etermedierna, på nätet – och säkerligen också kring många middagsbord.Jag har intresserat mig för hen som ett exempel på en feministisk språkreform (Milles 2011), och håller för närvarande på med en undersökning, finansierad av Svenska Akademien, av ordets etableringsgrad i den offentliga sverigesvenskan. Har hen faktiskt börjat användas i myndigheternas externa kommunikation, i tidningstext och i akademisk prosa?Konferensens tema, Sverige som pluricentriskt språk, gjorde dock att jag blev nyfiken på hur det såg ut i Finland. Har hen också börjat användas i finlandssvenskan? Å ena sidan har debatten kring hen i huvudsak förts i Sverige, men närheten till finskan borde å andra sidan bädda för att de finlandssvenska talarna har lättare att acceptera och använda ordet. Jag kommer i mitt föredrag presentera resultatet av en mindre studie av bruket i sverigesvenskt och finlandssvenskt tidnings- och myndighetsspråk.Resultatet visar att hen används mycket mer i sverigesvenskan än i finlandssvenskan. Vilka huvudsakliga faktorer som kan antas ha bidragit till denna skillnad diskuteras i slutet av föredraget.Referenser:Milles, Karin (2011): ”Feminist language planning in Sweden”. I: Current Issues in Language Planning. 12:1, S. 21-33.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Journal of Applied Linguistics and Professional Practice 2013, 8 (2011) (2): 123-143.

In this article, we discuss the results of a study within the project Language work as care work. The study focuses on the documentation practices of carers and assistant nurses within three elder care facilities in Sweden. The aim is to explore how representations of work and work content are remediated and recontextualised in some of the key written genres in the nursing home. In this process different discourses, and thus different versions of the practice of caring, are promoted and restrained. In order to show how the literacy practices and written text genres of elder care construe different meanings of caring we closely examine four key genres in the communicative chain and analyse them in terms of genre and discourse. The data discussed here was collected in an eighteen months ethnographic study, using participant observation, qualitative interviews and collection of key texts as the main tools.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson

Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Svenskans beskrivning 32. Karlstad : Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Maria Eklund Heinonen

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Text, kontext och betydelse. Huddinge : Södertörns högskola, 2013. 5-10.

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är idag en av de mest livaktiga teoribildningarna inom tillämpad språkvetenskap i Norden. Denna volym, där sex språkforskare medverkar med var sitt bidrag, är ett led i det pågående arbetet med en systemisk-funktionell beskrivning av de nordiska språken.Volymen innehåller både allmän teoriutveckling och empiriska analyser. Bland annat föreslås en modell som visar hur det är möjligt att analysera texters deltagande i praktiker och aktiviteter. Det ges också konkreta exempel på hur registeranalys kan användas inom språkundervisning och skrivkurser. Även en multimodal analys av bloggar finns bland volymens artiklar.Text, kontext och betydelse bygger på den Sjunde nordiska SFL-workshoppen, som hölls 2011 vid Södertörns högskola.

AuthorPublishing yearSubject
Stina HållstenDaniel WojahnHanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Text, kontext och betydelse. Huddinge : Södertörns högskola, 2013. 89-106.

AuthorPublishing yearSubject
Stina Hållsten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Huddinge : Södertörns högskola, 2013.

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är idag en av de mest livaktiga teoribildningarna inom tillämpad språkvetenskap i Norden. Denna volym, där sex språkforskare medverkar med var sitt bidrag, är ett led i det pågående arbetet med en systemisk-funktionell beskrivning av de nordiska språken.Volymen innehåller både allmän teoriutveckling och empiriska analyser. Bland annat föreslås en modell som visar hur det är möjligt att analysera texters deltagande i praktiker och aktiviteter. Det ges också konkreta exempel på hur registeranalys kan användas inom språkundervisning och skrivkurser. Även en multimodal analys av bloggar finns bland volymens artiklar.Text, kontext och betydelse bygger på den Sjunde nordiska SFL-workshoppen, som hölls 2011 vid Södertörns högskola.

AuthorPublishing yearSubject
Stina HållstenDaniel WojahnHanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Högre Utbildning 2013, 2 : 87-102.

Självständiga arbeten har fått en allt mer central roll i svensk högre utbildning, och därför får även handledning av dessa av större betydelse. Trots att det finns viss forskning som rör handledning av självständiga arbeten är det ovanligt med empirisk forskning av själva handledningspraktiken, d v s vad som görs, hur det görs och varför. Vi vill koppla dessa frågor till pedagogiska aspekter som stöttning, perspektivprövning och studentens självständighet. Vi undersöker därför det vi kallar handledningspraktiken vilken utgörs av all interaktion mellan handledare och student. Fokus för den här artikeln ligger dock på handledningssamtal. Genom att använda språkvetenskapliga angreppsätt vill vi belysa ett av de interaktionella mönster som vi har identifierat i handledningssamtalen, nämligen samma persons användning av olika röster. Vi utgår från Bahktins röstbegrepp för att studera hur röst operationaliseras i samtalen och ger dem dialogisk karaktär.

AuthorPublishing yearSubject

Hanna Sveen

Jenny Magnusson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
EnglishSwedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Tidskrift för Genusvetenskap 2013, 2-3 : 23-44.

Different concepts often evoke various emotions, positive or negative. The emotions can be related to the understanding and the meaning of the concepts. Two such concepts dealing with femininity are girl (‘flicka’) and chick (‘tjej’) and the aim of this study is to linguistically investigate the meaning of these concepts in order to understand the emotions they evoke. The emotions relating to these concepts may have to do with changes over time and therefore I will also study how these concepts have changed over five decades. Theoretically I employ a socio-cultural perspective where language and society are seen as related, and how we use language is seen as a way of constructing society. Methodologically my study is in the field of corpus linguistics, since I use large computerized text-collections for the study of meaning. Meaning in this context is defined as something that is revealed in language use, more specifically, in frequency-based language patterns such as collocations, adjective attributes and lexical relations in relation to the two concepts. My conclusions are that the two concepts flicka and tjej are used very differently through the years. Flicka has decreased in importance – both quantitatively (less used) and qualitatively (in fewer different contexts/about fewer topics). Flicka is also related to more negative attributes, and is used in passive roles. At the same time tjej has increased in importance quantitatively (used more) and qualitatively (more contexts/subjects). Tjej is also at the same time used in relation to positive attributes and in active roles. The changes in usage of flicka and tjej can be seen as interrelated in that there seems to be a matter of a division of labour between the two concepts. Flicka and tjej are used in different contexts and with different functions, which could explain the different emotions towards the concepts.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny Magnusson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Språktidningen 2013, 7 : 30-33.

AuthorPublishing yearSubject
Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språktidningen 2013, 5 : 14-19.

AuthorPublishing yearSubject
Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Folkmålsstudier 2013, 51 : 25-48.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

International Journal of Qualitative Methods 2013, 12 : 152-167.

In this article we problematize our field roles as two linguistic ethnographers who aim to study the communication and documentation practices drawn upon by care workers in elderly care facilities in Sweden. Our field roles are discussed in relation to the complex nature of care workers’ knowledge and competence, which results from three different aspects of their work-identities: institutional, professional, and individual. As researchers, we found ourselves in constant dialogue with the research participants, and our field roles were continuously shaped and reshaped according to the individuals and the situations in which we became involved. Even aspects of our own identities taken into the field, such as our background and personal qualities, proved to be important in establishing good relations with the care staff. Coming closer to the participants’ professional identity proved to be of utmost importance for interpreting their choices and decisions in the workplace. Identity negotiation is presented here as a constructive way of discussing ethnographic field roles in the research field.

AuthorPublishing yearSubject

Gunilla Jansson

Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Rhetorica Scandinavica 2012, 32 : 91-94.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språktidningen 2012, Augusti : -.

Artiklen "Inte klart vad som är lätt" ingår tillsammans med ytterligare tre texter i ett reportage som syftar till att reda ut begreppen kring klarspråk och lättläst. Ingressen lyder: "Hur ska man skriva för personer med lässvårigheter? Det finns många råd. Men ingen vet egentligen, för det saknas forskning på området."

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Norstedts Förlag, 2012.

AuthorPublishing yearSubject

Marie Sörlin

Hedda Söderlundh

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: NU2012 Gränstlöst lärande. Göteborg : .

AuthorPublishing yearSubject

Hanna Sveen

Jenny MagnussonJan-Olof Gullö

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Social Sciences
EnglishJournalismSwedish

Research area for doctoral studies

-

In: Skriv!Les!. Trondheim : Akademika forlag, 2012. 15-28.

Despite the widespread acknowledgement of the importance of high levels of literacy, national reports in Sweden show a decrease in all types of students' literacy abilities. Several studies also repost dysfunctional teaching in reading and writing. This article is based on the assumption that changing the way educators teach reading and writing requires changing the way they understand the context of reading and writing. The two studies discussed here examined a group of students' prefferd literacy practices and the literacy pracices promoted by the national curriculum. The article focuses on the potential benefical interaction between students' everyday literacy practices and the formal literacy practices promoted by schools. Additionally, classroom talk as an important part of constructing literacy is discussed.

AuthorPublishing yearSubject
Anna Malmbjer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Rhetorica Scandinavica 2012, 61 : 58-76.

Hur skapas en bild av kompetens och auktoritet hos en institutionell  representant i ett samtal med en person ur allmänheten? Kring den frågan  kretsar den här artikeln, som analyserar samspelet mellan en rådgivande  sjuksköterska och en inringande person i ett telefonsamtal om  vaccinering mot svininfluensa (den nya influensan). Syftet är att bättre  förstå rådgivarens retoriska kompetens som den framstår i den aktuella  rådgivningssituationen och som en del av samhällets krisberedskap.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Memory 2012, 20 (5): 499-510.

Mother's open-ended questions and elaborative statements during reminiscing were analysed for their content (child agency, co-agency, non-social, and social context) in three cultural contexts. Participants were 115 mothers and their 4-year-old children: 35 dyads from Berlin, Germany, 42 from Stockholm, Sweden, and 38 from Tallinn, Estonia. Across samples the most prominent content was talk about non-social context followed by co-agency and child agency. Tallinn mothers asked the children to talk about themselves, and Berlin mothers asked the children to talk about themselves together with other people, more frequently than they talked about these contents themselves. The content was related to the cultural orientations of mothers assessed through questionnaires: the Berlin mothers whose independence/ interdependence ratio was higher talked less about other people and asked the children fewer questions about other people; the Stockholm mothers with a higher independence/interdependence ratio talked more about child agency. In Tallinn both correlations existed on a trend level. The results are discussed in the light of common conversational practices and mothers' orientation to independence and interdependence in these cultural contexts.

AuthorPublishing yearSubject

Pirko Tougu

Boel De Geer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

The Internet and higher education 2012, 15 (4): 237-246.

In this paper social semiotics, and systemic functional linguistics in particular, are used in order to identify registers of digital literacy in the use of virtual learning environments. The framework of social semiotics provides means to systemize and discuss digital literacy as a linguistic and semiotic issue. The following research question was investigated in the paper: What different registers of digital literacy could be identified when students and teachers communicate and interact in a VLE? The research question was answered by. initially, an application of social semiotics to virtual learning environments, and its relation to the knowledge domains of everyday, specialized and reflexive digital literacy. This application was then further developed, using an analysis of a course specific use of a virtual learning environment in a case study. The study identified discrepancies between the digital literacies of teachers. designers and students. These discrepancies mean that a shared semiotic register was sometimes difficult to maintain. The conclusion is that the designers and teachers as co-designers of virtual learning environments need a better understanding of everyday digital literacy in order to design more sufficient learning environments. The paper shows that digital literacy must be considered as a situated practice, and that it concerns functional and communicative competencies rather than acquiring a set of technical skills.

AuthorPublishing yearSubject

Ola Knutsson

Stina Hållsten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: International Advances in Writing Research. Anderson, South Carolina : Parlor Press, 2012. 507-519.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson

Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Med språket som arbetsredskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2012. 91-104.

AuthorPublishing yearSubject
Ingela TykessonLinda Kahlin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Med språket som arbetsredskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2012. 49-61.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Med språket som arbetsredskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2012. 35-48.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson

Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Med språket som arbetsredskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2012. 5-11.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson

Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2012.

Svensk forskning om språk i arbetslivet intresserar sig alltmer för vård och omsorg. Delvis hänger detta samman med en förändrad arbetssituation för de vårdanställda, som medfört ökande krav på kommunikation i arbetet. Personalen förväntas bland annat kunna dokumentera sina insatser, bemöta patienter på ett servicemässigt korrekt sätt och informera olika målgrupper om svåra eller känsliga ämnen. Texterna i denna volym handlar om fleraolika yrkesgrupper inom vården: om läkare, barnmorskor, sjuksköterskor verksamma vid sjukvårdsrådgivningen, undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen samt telefonoperatörer som tar emot färdtjänstbeställningar. Detta speglar hur vårdsektorn ser ut idag: många olika kompetenser behöver samverka och kommunicera, samtidigt som de språkliga utmaningar som möter de vårdanställda blir alltmer komplicerade och krävande. Patienten sätts också i ökande grad i centrum, vilket gör att kommunikation som arbetsredskap är något som behöver medvetandegöras.Bokens författare är verksamma som språkforskare och intresserade av olika aspekter av språk och kommunikation i vården. I sina bidrag analyserar de normer som styr hur språket används i samtal och texter, liksom hur språket bygger upp och fungerar i olika kontexter. Författarna intresserar sig också för hur språkvetenskapens analysområde gränsar till och överlappar andra vetenskaper, som vårdvetenskap och samhällsvetenskap. Här framtonar ett mångvetenskapligt fält där delvis nya metoder kan behöva utvecklas. Denna utveckling är ett genomgående tema för samtliga bidrag i den här boken.    

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson

Hanna Sofia RehnbergMats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Att läsa och att skriva. Umeå : Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet, 2012. 235-251.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson

Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Journal of Cross-Cultural Psychology 2012, 43 (3): 480-497.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Luule Mizera

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: ISFC38 Negotiating difference: languages, metalanguages, modalities, cultures. Lisbon : .

AuthorPublishing yearSubject
Stina Hållsten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011. ( ; )

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Funktionell textanalys. : Norstedts Förlag, 2011. 168-187.

AuthorPublishing yearSubject
Daniel Wojahn

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Svenskans beskrivning. Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny Magnusson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning. Karlstad : Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny Magnusson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Rhetorica Scandinavica 2011, 59 : 9-15.

AuthorPublishing yearSubject
Lennart HellspongMats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Rhetorica Scandinavica 2011, 59 : 69-82.

I den här artikeln analyseras några miljödebatter i den svenska  riksdagen under 90- och 00-talen, främst med avseende på hur deltagarna  behandlar de ämnen som ingår i debatten. Utifrån ett antal dimensioner  hos den moderna offentligheten analyseras diskussionens olika former.  Politisk deliberation står i centrum för analysen, som fokuserar  genredrag och genreväxlingar. Här diskuteras hur deliberationen påverkas  av deltagarnas grad av sakkunskap i de frågor som debatteras och vilka  behov det finns av expertbidrag. De senares roll för politisk  deliberation och besluts­fattande fokuseras och jämförs med politikernas  språkstrategiska val i en diskussion om konflikten mellan  välunderbyggda beslut och politisk ­prestige.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

AuthorPublishing yearSubject
Anna MalmbjerDaniel WojahnJenny Magnusson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Living with Patriarchy . Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2011. 69-80.

In standard Swedish there has been no neutral, colloquial word for the female genitalia. This problem attracted considerable attention in the 1990s. Different words were proposed, with the word snippa soon emerging as the most popular alternative. The word now seems to be one of the most common words to denote girls’ genitals and is included in dictionaries and children’s books. This article uses various methodological approaches within the framework of language planning theory to make a critical analysis and evaluation of the reform.  Three primary explanations are given for the success of the reform: first, the time and place of the reform were favourable – Sweden at the end of the 20th century was one of the world’s most gender-equal countries; second, the strategies adopted by agents of the change gave the initiative momentum; and third, on a formal level, the word is in line with the cultural understanding of gender. This calls into questions whether the word snippa contributes to the struggle for gender equality.  The article ends with a discussion of what this language planning project can tell us about the function of feminist language planning in the ongoing work to end patriarchy inSwedenand around the world.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning. Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språk & Stil 2011, 21 : 110-139.

Active listening in conversation is considered an important professional duty within nursing in general and in medical telephone advice service in particular. This can be accomplished in several ways, often by the use of minimal responses, such as in back channeling and short vocal feedback signals. The aim of this article is to explore the professional use of feedback signals in medical advice calls. Previous research has reported a variety of functions of feedback signals, both in professional contexts and in telephone calls, and such functions include continuers and empathic and channeling tokens. The results of my present study indicate that the feedback signals in telephone advice mainly belong to one of a number of information-oriented subtypes. Referential signals are the most frequent, but other commonly-used signals have regulatory, channeling, or phatic functions. Emotional- affective signals are also used, but to a less degree than in e.g. psychotherapy. The different functions can be distinguished and defined by prosodic features used in their production. Feedback signals usually appear at syntactic borders, except for empathic signals, which are uttered more freely. The signals seem to be part of a professional practice in which the nurse continuously and pedagogically adapts to the emergent situation and the caller. It is suggested that the form of feedback signals may be conventionalized to some degree, a finding that, however, needs to be further explored.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Literacy and Numeracy Studies 2011, 19 (1): 3-18.

AuthorPublishing yearSubject
Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språk & Stil 2011, 21 : 242-247.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språk för framtiden - Language for the Future. Falun : ASLA Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

AuthorPublishing yearSubject
Ingela TykessonMats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språk för framtiden. Uppsala : ASLA Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Semiotica 2011, 187 : 141-165.

AuthorPublishing yearSubject

Anders Björkvall

Anna-Malin Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning 31. Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Stockholm : , 2011. (Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum ; 2011:8)

AuthorPublishing yearSubject
Ingela TykessonMats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Current Issues in Language Planning 2011, 12 (1): 21-33.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Gender and Language 2011, 5 (1): 89-109.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Funktionell textanalys. Stockholm : Norstedt, 2011. 7-18.

AuthorPublishing yearSubject

Per Holmberg

Anna-Malin Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Funktionell textanalys. Stockholm : Norstedt, 2011. 21-38.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Schimpfwörter - Beschimpfungen - Pejorisierungen. Frankfurt am Main : Brandes & Apsel, 2011. 205-226.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Human IT 2011, 11 (1): 103-138.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Tvära möten. Huddinge : Södertörns högskola, 2011. 35-52.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Norstedt, 2011.

AuthorPublishing yearSubject

Per Holmberg

Anna-Malin Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Journal of Cognitive Education and Psychology 2011, 10 (1): 77-95.

AuthorPublishing yearSubject

Lisa Schröder

Boel De Geer

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Journal of Pragmatics 2011, 43 (6): 1603-1609.

The present study compared the meanings of talkativeness for 216 Estonian and 163 Swedish adolescents. Although both nations have stereotypically been described as taciturn, the results of the study suggested that Estonians differed from Swedes in having a more negative or neutral attitude towards talkativeness. Swedes, on the other hand, emphasized more frequently that the positive or negative interpretation of talkativeness depends on the person, on the topic, on the amount of talk, and on the situation. Both Estonian and Swedish adolescents regarded talk as a tool for communication with others rather than a tool for self-expression. Talking for communication with others dominated in the answers of Swedes, whereas Estonians mentioned talking as a tool for conveying information as frequently as a tool for communication with others.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Luule Mizera

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Cognitive development 2011, 26 (2): 142-154.

This study examines mother-child reminiscing conversations with respect to variation in use and function of mothers' elaborations, the nature of children's memory elaborations, and the connections between the two, in three Western middle-class cultures where autonomy is valued over relatedness. Mothers participated with their 4-year-old children (35 dyads from Berlin, Germany, 42 dyads from Stockholm, Sweden, and 38 from Tallinn, Estonia). Mothers' open-ended questions predicted children's memory elaborations in Estonian dyads, mothers' statements and verbal confirmation did so in German dyads, and verbal confirmations did so in Swedish dyads. Number of children's elaborations was similar in all three groups, but Estonian mothers were less elaborative than Swedish and German mothers. These findings contrast with previous research in which number of child elaborations has been linked to number of mother elaborations. The results suggest that different aspects of elaborative style function differently. The differences are discussed in light of culturally rooted meanings and practices of talking.

AuthorPublishing yearSubject

Pirko Tougu

Boel De Geer

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Utbildning och Demokrati 2010, 19 (2): 77-96.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språktidningen 2010, 6 : 18-23.

AuthorPublishing yearSubject
Ingela Tykesson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Så skapades den moderna butiken. Bromma : Centrum för näringslivshistoria, 2010. 19-52.

AuthorPublishing yearSubject
Ingela Tykesson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språktidningen 2010, 1 : 66-67.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Norstedt, 2010.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning. Stockholm : Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svensson och svenskan. Lund : Lunds universitet, 2010. 162-174.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Symposium 2009. Stockholm : Stockholms universitets förlag, 2010. 143-154.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Journal of Child Language 2010, 37 (5): 1065-1088.

This study explores parents' and children's use of and response to direct or indirect behaviour regulation in a family context. Ten families with two children each were divided into two groups depending on the age of the children (6-7 and 10-11 years or 10-11 and 13-14 years). Video-recorded regulatory dinner talk was transcribed, coded and analysed with regard to directness or indirectness in relation to behavioural outcome. Dinner talk was predominantly direct, but younger children were addressed by direct regulators as two-thirds of all regulators, whereas the opposite was seen with older children. Though children also tended to be direct, younger children used three times as many direct regulators as older ones. Compliance appeared in two-thirds of all direct regulators, but almost one-half of all indirect regulators were not complied with. Differences between groups were furthermore distinguished by instances of compliance: those who were most non-compliant were the children in group 2.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Scandinavian Journal of Psychology 2010, 51 (4): 319-325.

The study focused on cultural, contextual, and gender differences in children's peer talk. Same-sex dyads of Estonian (n = 38), Finnish (n = 38), and Swedish (n = 34) preschool age children were videotaped during unstructured and structured play settings. We found only one gender difference in children's talkativeness and in the use of regulatory speech: during free play, Swedish boys used more imperatives per directives than Swedish girls. At the same time there were significant cultural and contextual differences. Estonian children were most directive and Swedish children were least directive. Finnish children were less directive than Estonian children but more directive than Swedish children. It was concluded that cultural and contextual factors strongly influence the likelihood, extent, and nature of gender differences in peer talk.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Luule Mizera

Marja Tryggvason

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2010. (Working Paper ; 2010:2)

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språknorm och språkbruk i dagens svenska. Växjö : Växjö universitet, Institutionen för humaniora, 2009. 67-77.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språk och lärande. Uppsala : Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

AuthorPublishing yearSubject
Anna Malmbjer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Journalisten 2009, 19 november : Online-.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Journalisten 2009, 1 oktober : Online-.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Tidskrift för Genusvetenskap 2009, 2-3 : 121-137.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Text & Talk 2009, 29 (4): 415-438.

This article aims to contribute to the study of professional discourse by focusing on the role of written texts in complex communication processes. It also aims to contribute to the field of social semiotics by problematizing the concept of grammatical metaphor, framing it multimodally and interactionally. The case in focus is a risk analysis meeting which is characterized by explicit definitions of goals and methods: the objective of risk analysis is to identify and evaluate potential risks that might threaten a project. However, the activity also has other goals, such as finding common ground and developing a joint perspective in the project group. Managing these divergent agendas is possible given the technique developed and the tools used-small pieces of paper, pens, a whiteboard, whiteboard markers, and oral conversation. In the choice of resources for different purposes, materiality is crucial. Because of the affordances of the small notes and the thick ink marker, the individual risks are thingified at an early, stage, while oral conversation is used for problematization and negotiation. In the minutes, the construal of risks as things is preserved and contributes to the reification and thus technification of similar meanings in the social practice of the organization.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Med bilden i tiden. Tampere : Tampere University Press, 2009. 59-81.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Written Communication 2009, 26 (1): 53-76.

In the research project Literacy Practices in Working Life, the role played by reading and writing in common nonacademic occupations in Sweden was investigated. The results highlight not only some typical ways of using writing to frame units of work but also differences reflecting the main focus of work ("people" or "things") and overall organizing principles. This article deals with patterns in the use of writing, which may be related to modern ways of organizing work (efficiency and flexibility, personal responsibility, identification with the company, etc.). Case studies show a range of literacy practices-running from extensive and rather complicated uses of writing connected with individual responsibility to very restricted and dependent uses of reading and writing governed by a top-down organization. Examples illustrate how emerging ways of governing work through written discourse, related to the new, knowledge-based work order, create very different roles for workers.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Malin Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Pragmatics 2009, 19 (2): 279-291.

This paper compares the tendency to express autonomy in 20 Estonian, 20 Swedish, and 20 Swedish Estonian middle-class families with preadolescent children during videotaped family mealtimes. The results indicate that compared to the Swedish participants, participants from both Estonian samples expressed autonomy less frequently. Being talkative does not always mean expressing more autonomy. The Swedish preadolescents who were the most talkative and whose mothers were talking less, were more likely to express their personal needs, opinions and preferences. Possible reasons of cultural variability in autonomy orientation are discussed.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språktidningen 2008, 5 : 16-20.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Rhetorica Scandinavica 2008, 45 : 80-.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Argumentation 2008, 22 (2): 251-271.

The aim of the present study was to analyse family dinners as context of argumentation and argumentative development by using a context-sensitive model of basic argumentative structures in every day conversations. The data consisted of 40 argumentative sequences in dinner conversations in twenty Swedish families with children aged 7 to 17 years. The families were divided in two groups depending on the children's ages (10-11 years with younger siblings and 1012 years with older siblings). The model revealed characteristic structures of argumentation appearing as co-text and suggested differences between family groups depending on contextual factors such as age of the children. The groups of older children produced longer argumentative sequences, more exchanges per sequence and higher rate of turns. The older children also engaged in non-instrumental deliberations and disputations significantly more often and they performed more elaborated expansions (through a higher quantity of backing arguments). The groups of younger children on the other hand were more often involved in negotiations on topics relevant in the immediate context. Less expected was, however, the lack of more complex and varied arguments, even in the groups of older children.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning. Vasa : Svensk-österbottniska samfundet.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation 2008, 27 (4): 389-408.

The present study compares preschool children in Finland, Estonia and Sweden regarding linguistic structures with which children in dyads elicited talk from each other in a naturalistic play activity Nineteen Finnish (mean age 5.1), 19 Estonian (mean age 5.4) and 17 Swedish (mean age 5.1) same-sex pairs were video-recorded by a native researcher Analyses of the results showed that children in different groups produced quite a similar number of utterances and eliciting talk structures. The Swedish and Finnish children used most yes-no questions, whereas the Estonian children had the highest occurrence of open questions. Imperative as well as elliptic structures were used by the Finnish children to a significantly higher extent than by the Swedish children. In summary, the groups differed less from each than was predicted on the basis of adult-child interaction. The results suggested that the symmetrical child-child free play context affected the choice of eliciting talk structures.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Marja Tryggvason

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språkvård 2007, 2 : 33-37.

AuthorPublishing yearSubject
Ingela Tykesson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2007

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Uppsala : Uppsala universitet.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2007

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of Argumentation. Amsterdam : Sic Sat.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2007

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling. Uppsala : ASLA.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2007

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Scandinavian Journal of Psychology 2007, 48 (6): 487-497.

In the present study, the child-rearing goals of mothers of 4- to 6-year-old children from Estonia, Finland, and Sweden were compared. The developed Child-Rearing Goals Questionnaire consisted of three different tasks: open-ended questions, item rating, and item ranking. All mothers were similar in valuing highly self-maximization, but differed in emphasis on traditional child-rearing goals (e.g., conformity, obedience, politeness, being hard-working, etc.). The Swedish mothers tended to stress the characteristics connected with self-maximization as well as self-confidence and children's happiness, but did not value the traditional child-rearing goals. The Estonian mothers attached a great significance both to the traditional characteristics and to self-maximization. The Finnish mothers also stressed both traditional and non-traditional values, but to a lesser extent than the Estonians. The Swedish and Finnish mothers' child-rearing goals were relatively homogeneous. In contrast, the Estonian mothers were generally less focused on any specific goal. Mothers with a lower level of education stressed traditional goals more than mothers with a higher level of education. The results are discussed in the light of the possible effect different cultural contexts have on maternal child-rearing goals: bringing up children in stable welfare societies (such as Sweden and Finland) in contrast to a rapidly changing society (such as Estonia).

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Luule Mizera

Marja Tryggvason

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2007

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Rhetorica Scandinavica 2006, 37 : 55-58.

AuthorPublishing yearSubject
Anna Malmbjer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning. Örebro : Örebro universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Anna Malmbjer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Företagsminnen 2006, 2 : 24-27.

AuthorPublishing yearSubject
Ingela Tykesson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning. Örebro : Örebro universitet.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Journal of Pragmatics 2006, 38 (8): 1206-1238.

The present study addresses the issue of indirect speech and implication in family dinner conversations, viewed from a Gricean perspective. Dinner conversations in 19 families were video recorded and analysed with regard to acts of non-observance (i.e. flouting or violating) of Gricean maxims. The recordings were divided into two groups in terms of the age of participating children (6-10 or 10-14 years respectively). The results gave no evidence that the degree of non-observance differed between the two age groups or between mothers and fathers totally, thus not confirming findings of previous studies [Rundquist, S., 1992. Indirectness: a gender study of flouting Grice's maxims. Journal of Pragmatics 18, 431-449]. But quantitative data showed variations regarding the distribution of different contexts and types of non-observance between the two groups of fathers and between the two groups of mothers, as well as between the groups of children and between the parents and children of the two groups. Furthermore, qualitative analyses suggest that fathers more often than mothers use hints for socializing purposes whereas the children, especially in the older group, seem to break against the maxims primarily for social purposes, e.g. joking.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Pragmatics 2006, 16 (2/3): 171-211.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Advances in Psychology Research. New York : Nova Science Publisher, 2006. 159-180.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Luule Mizera

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språk på tvärs. Uppsala : Association suédoise de linguistique appliqueé (Svenska fören. för tillämpad språkvetenskap) (ASLA).

AuthorPublishing yearSubject
Anna Malmbjer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språkforskning på didaktisk grund. Uppsala : Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språk på tvärs. Uppsala : Association suédoise de linguistique appliqueé (Svenska fören. för tillämpad språkvetenskap) (ASLA).

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Pragmatics 2005, 15 (1): 1-24.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Luule Mizera

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Pragmatics 2005, 15 (4): 349-368.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

ETHOS 2004, 32 (1): 34-50.

Prior findings of strict control of middle-class Estonian mothers have not been consistent with middle-class parent-child interaction patterns reported in other studies. The current study sought to find out to what degree the tendency to be more controlling toward children can be explained by the Estonian mothers' own experience of growing up in a totalitarian society. With this aim, measures of maternal controlling attitudes and actual verbal control of children were employed in a second country with a similar history of Soviet occupation-Latvia-and compared with previous data on Estonian, Finnish, and Swedish mono- and bicultural mothers. The questionnaire data revealed that Estonian (including Swedish-Estonian) and Latvian mothers placed higher emphasis on controlling children than did Finnish and Swedish mothers. At the same time, in their real-life interactions, only Estonian mothers living in Estonia exhibited a highly directive conversational style. Finally, the discussion focuses on possible reasons for cultural variability in maternal controlling attitudes and actual control of children.

AuthorPublishing yearSubject

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Rhetorica Scandinavica 2004, 29/30 : 80-86.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Language, culture, rhetoric. Uppsala : Association suédoise de linguistique appliqué (ASLA).

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språk och lärande. Uppsala : Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

AuthorPublishing yearSubject
Anna MalmbjerBoel De Geer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Journal of Child Language 2004, 31 (4): 801-819.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Luule Mizera

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2004

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Journal of Pragmatics 2004, 36 (9): 1705-1725.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Studia Neophilologica 2003, 75 (2): 198-207.

AuthorPublishing yearSubject

Stefan Mähl


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Didaktikens mångfald. Gävle : Högskolan i Gävle.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark

Lennart Hellspong

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Applied Psycholinguistics 2003, 24 (2): 249-265.

The aim of this study was to compare some verbal characteristics of family interaction in the stereotypically tongue-tied Nordic region of the Western world. To this end we compared mothers' and early adolescents' talkativeness and monologuing and mothers' conversational dominance emerging in real-life video recordings in Estonian, Finnish, and Swedish mono- and bilingual families. All these nations have been characterized by previous research as "silent" and less talkative than other nations. The present study found that the Swedish mothers living in Sweden were talkative, as were the adolescents from Swedish monolingual and Swedish-Estonian bilingual families. In all measures of the amount of speech the mothers and adolescents from monolingual Estonian and Finnish families did not differ. According to our results, little talk seems to be characteristic of Finno-Ugric people, and the rate may be decreasing over time under the influence of a more talk-oriented cultural context.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Luule Mizera

Marja Tryggvason

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

International Journal of Psychology 2003, 38 (1): 46-53.

The current study examined maternal control of children across families with early adolescents from different sociocultural backgrounds. The intention was to find out whether belonging to the same ethnic group/language community (i.e., Estonian or Finnish) is more important for determination of child-rearing attitudes and practices than sharing the immediate sociocultural context (i.e., Swedish society). In addition, attention was paid to the relationship between attitudes and behaviour. The results were obtained from three monocultural samples of Estonian, Swedish, and Finnish families living in their country of origin; two bicultural samples consisted of Estonian and Finnish families residing in Sweden. Two types of data-mothers' reported attitudes towards the importance of control over children's behaviour (the Control Scale) and video-recorded real-life verbal behaviour-were used to determine how the mothers' attitudes towards control relate to the behavioural control exhibited in their real-life interactions. The study showed that the Finno-Ugric mothers living in their countries of origin controlled their children's behaviour significantly more frequently than those Finno-Ugric mothers who live in Sweden, but both Estonian samples outperformed Finns in their reported control attitudes. The Swedish mothers were the least directive among monocultural mothers both in maternal beliefs and in real-life behaviour, but they differed from Estonian and Finnish mothers residing in Sweden only in their lower scores on the Control Scale. The study revealed that mothers' real-life control behaviour corresponded rather modestly to their reported attitudes toward the importance of controlling children. Analyses of actual mother-child interaction showed that only the Estonian mothers living in Estonia actually put their relatively high scores on the Control Scale into practice in real-life interactions with their children. Finally, some characteristics of Estonian, Finnish, and Swedish languages and cultures are discussed that might determine the cultural differences in child rearing that emerged.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Luule Mizera

Marja Tryggvason

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2003. (Working Paper ; 2003:4)

The aim of the present study was to reconsider, theoretically and empirically, the communicative acts termed “meta-pragmatic comments”, suggested by previous research to be used for socializing purposes in the context of family dinner conversations. The corpus analysed consisted of videotaped recordings of dinner conversations in 19 Swedish families. The families were homogenous with regard to social and cultural circumstances as measured by a questionnaire, but differed with regard to the age spans of the children. In both groups, they had one child of age 10-11 years, referred to as the target child, but the families of group 1 included siblings who were younger (mean age 8.4) than the target child, while the families of group 2 included siblings who were older (mean age 13.5). The definition of the communicative act of “meta-pragmatic comment” and some of the principles for coding sub-categories of such comments were adopted from two previous inter-cultural studies but slightly revised. The purpose of revision was to give the act pf of comment a firmer foundation in speech act theory and to explicitly motivate the selection of sub-categories from a developmental perspective.A calculation of percentages of comments of various types produced in the two groups of families showed that the group of older siblings made more comments totally, and considerably more comments on other persons not present, declarative comments, comments on linguistic behaviours and comments referring to non-immediate subjects than did the group of siblings younger than the target children. The first group with younger siblings, on the other hand, had more comments addressed to the target child, more interrogative and imperative comments, more indirect comments, more comments directed toward non-linguistic and immediately performed behaviours. Parental comments also differed significantly between the two groups. Thus, the mothers of the first group with younger siblings made most comments totally within that group, to some extent confirming the hypothesis of comments serving a socializing purpose. In most sub-categories (except for imperative comments), they also made proportionally more comments than the fathers. Mothers in the first group also commented proportionally more on non-linguistic behaviours, especially on table manners, than mothers in group 2, and referred much more often to behaviours occurring in the immediate context than did mothers of the second group. This was an expected finding, supported by previous research on maternal speech, but they were also more indirect, which was not expected. On the other hand, the mothers of the second group made more declarative comments and they also commented more on behaviours that were not related to the immediate context, as suggested above. Finally, their share of direct comments (addressed to older children) was unexpectedly larger than that of mothers in the first group. The fathers were more passive in the production of comments, but they dominated regarding imperative comments. Some fathers also made certain kinds of indirect comments that might be perceived as sarcastic.As for the use of comments among the children, some findings were expected, but others were not. There were differences between the groups, mostly giving higher percentages to the group with older siblings. Both target children and siblings in this group produced considerably more comments, more declarative comments, proportionally more comments on linguistic behaviours and on behaviours in the non-immediate context than did the children in the first group. Thus, at least regarding the use of comments, the target children within group 2 seemed to behave as their older siblings and they were actually the “target” of comments to a lesser extent than were the target children within group 1.From these findings, some general conclusions may be drawn. First, the categories of comments selected proved to be sensitive to the age span of the children around the preadolescence years, although the variables were based on child language research primarily on pre-school children. Second, preadolescent children seemed to take advantage the presence of older siblings in their communicative activity, possibly because they were allowed to perform in the “zone of proximal development”, according to Vygotskij (1962). Finally, a comparison of the results from the present study with those of the two inter-cultural studies, mentioned above, yielded some interesting similarities but also considerable differences, not easy to interpret. For this reason, far-reaching conclusions regarding inter-cultural differences in the use of “meta-pragmatic comments” during family dinners seem doubtful at the present stage of research, considering the remarkable variations within similar but age-differentiated groups within the same culture.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2003. (Working Paper ; 2003:3)

In previous research of functions of family dinner talk and conversation, co-narration was found to be an important ingredient. For this reason and because of the importance of family dinners as a context of child socialization, family narration was considered worthy of some extra attention. In this study, narrative activity appearing during dinner table conversations was studied in ten video recorded conversations in ten monolingual Swedish families with children of ages 7-14. The ten recordings were divided into two groups depending on age of the children (group 1: 7-11 years and group 2: 10-14 years) and extensively studied with regard to structural, referential, formal and functional aspects.The results revealed similarities regarding certain basic variables, e.g. mean numbers of narratives utterances of the total amount of utterances, especially between adults. However, there were also some striking differences between the groups, e.g. different amount of narrative reference to past and mediated, i.e. decontextualized, events, of complex and elaborated narrative turns and of narrative initiations and elicitations, not only between younger and older siblings, but also in some respects between the two groups of children of the same age (10-11 years), although the latter group produced fewer utterances. These findings suggest that older siblings, despite taking more space in the conversation, would contribute to a supportive conversational context, thus allowing their younger siblings to perform in a “zone of proximal development”.The results suggest that the model used in this analysis captures interesting cultural and situational similarities and differences in family dinner table conversations as well as differences in children´s narrative behaviour possibly due to age. Certain adult conversational patterns might be a result of specific adaptations to the children´s age-dependent narrative skills and serve as co-narrative support. The study of the two groups with different ages of the participating children ages also suggest that older siblings would be important, both in a competitive and supportive role.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2003. (Working Paper ; 2003:2)

The focus of this study was the use of regulatory talk during dinner in 20 Swedish families. The questions posed were: How is activity regulation at dinnertime realized, i. e. direct or indirect (“polite”), and what differences may be distinguished due to the influence exerted by contextual factors, such as age of participating children, number of participants and different kinds of conversational contexts(instrumental talk and non-instrumental conversation).Regulatory utterances constituted about 10 % of all utterances produced during the family dinners in the twenty Swedish families. Except for an early explorative study of Ervin-Tripp (1976) and a socio-cultural study of Blum-Kulka (1991, 1997), there seem to be few systematic comparative observations addressing the relative amounts of different kinds of control acts in similar settings.In the families included in this study, where the participating children were aged 7 - 17, regulation at dinner time appeared primarily to have the goal of asking for actions to be performed or objects to be handed over, mostly related to the main activity of having dinner (about 60 %). There were, however, also many so called pedagogic regulators, produced by the parents but also by the children. When the groups were compared, there tended to be more regulation in families with younger children (>11 years) and during dinners with more than four participants. Most of the regulators appearing during the dinners were formulated as direct requests and about 15 % of them were mitigated, softening the impact of coerciveness. Indirect regulators occurred in less than one half of the cases and could be more or less indirect – and perhaps more or less polite. Hints were rather uncommon in these twenty families. When occurring, they were not often responded to in the expected way. Disregarding contextual differences within the conversations, the tendency appears to be more indirect but less mitigated communication in the twenty Swedish families, compared to the American and Israeli groups in Blum-Kulka (1997).The activity context had an obvious impact on the way regulatory utterances were performed. Most instrumental regulators were direct (somewhat more than 60 %), most non-instrumental regulators were indirect (nearly 60 %). There were tendencies of group variation in different contexts but the groups and the differences between them were too small to be significant.Parental regulation was indirect in nearly half of the cases, but individual differences could be distinguished. Direct parental regulators were mitigated in about 25 % of the cases, closely matching the American parents in the study of Blum-Kulka (1990). There were also some striking differences between mothers and fathers. Maternal regulation was more indirect and maternal direct utterances were often more mitigated (21-48 %). However, the numbers of participating fathers was unfortunately too small (!) for far-reaching conclusions. In instrumental contexts, i. e. when regulating routine actions were related to the meal, most parental regulators were direct (60 %). In non-instrumental contexts, on the other hand, about 75 % of the utterances were indirect.Not only activity context or talk genre seemed to affect the regulators used but also their intended goal, i. e. what action was wanted from the addressee. Thus, most often regulation at the dinner table concerned non-verbal actions and requests for objects, related to the main activity.Finally, about 50% of the regulatory utterances in the 20 families were adequately responded to, both those of the parents and those of the children. However, parental regulators were obeyed to if indirect, child regulation if direct. In those cases when there was no compliance, negotiation was rather common, both to child and parental regulation. Ignorance and resistance occurred in less than 10% of the cases. Thus, judging from the realization of regulatory utterances and the outcome effectuated by the regulators, Swedish family members seem to be fairly indirect and “polite” around the dinner table.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Brumark


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Pragmatics 2002, 12 (3): 329-346.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation 2002, 21 (4): 345-369.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Marja Tryggvason


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Journal of Pragmatics 2002, 34 (12): 1757-1786.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Luule Mizera

Marja Tryggvason

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Language in society (London. Print) 2002, 31 (5): 655-678.

AuthorPublishing yearSubject
Boel De Geer

Luule Mizera

Marja Tryggvason

Tiia Tulviste


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Uppsala : Uppsala universitet, 1997. (FUMS Rapport ; 187)

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
1997

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Jerusalem 1996. Uppsala : Uppsala University, 1996. 135-168.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
1996

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Swedish

Research area for doctoral studies

-