Om Södertörns högskola / Institutioner

Samhällsvetenskaper

Interiör från Södertörns högskola

Välkommen till Institutionen för samhällsvetenskaper

 
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och forskning i företagsekonomi, internationella relationer, journalistik, nationalekonomi, offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.

Sociala relationer och hälsa

Under de senaste åren har det skett ett ökat intresse för sociala relationer och socialt kapital inom hälsoforskningen. Socialt kapital anses i allmänhet vara positivt relaterat till hälsa. För en översikt av begreppet socialt kapital och en urskiljning av dess olika former med fokus på deras hälsoeffekter, se Ferlander (2007). Det har dock gjorts relativt få studier om socialt kapital och hälsa i Östeuropa. Inom detta forskningstema undersöks därför sambandet mellan fenomenen i Ryssland och Ukraina. Mer specifikt studeras:

  • sambandet mellan olika former av socialt kapital och hälsa.
  • genusskillnader i sambandet mellan socialt kapital och hälsa. 
  • mekanismer mellan socialt kapital, genus och hälsa.

Både fysisk och psykisk hälsa studeras med hjälp av våra tre surveyundersökningar: Moscow Health Survey 2004; Stakhanov Health Survey 2009 och Yaroslavl Health Survey 2010-2011.

SCOHOST har redan genomfört ett flertal studier om sociala relationer och socialt kapital i Moskva. Resultaten visar bl a att tilliten till institutioner är mycket låg bland moskvabor (Ferlander & Carlson 2005; Stickley m fl 2009). Studier har också påvisat att olika former av sociala relationer och socialt kapital påverkar omåttlig alkoholkonsumtion (Jukkala m fl 2008), psykisk hälsa (Kislitsyna & Ferlander 2008), självskattad hälsa (Ferlander & Mäkinen 2009) och viktimisering (Stickley & Pridemore 2010) i Moskva. I samtliga studier erhölls signfikanta genuskillnader i sambanden. Exempelvis föreligger inga samband mellan någon form av socialt kapital och självupplevd hälsa bland kvinnor, medan ett signfikant samband finns mellan sociala relationer utanför familjen och mäns självskattade hälsa i Moskva (Ferlander & Mäkinen 2009).