Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Jag är lärare

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

 

ULF-avtal

Lärarutbildningen på Södertörns högskola deltar inom en av regeringen initierad försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning. Detta går kortfattat under benämningen ULF-avtal, där ULF står för undervisning, lärande och forskning. Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet.

Fyra lärosäten har huvudansvaret för försöksverksamheten: Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Varje ansvarigt lärosäte projektleder en av fyra noder. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten som i sin tur involverar skolhuvudmän. Totalt deltar 25 lärosäten i försöksverkamheten, som vart och ett knyter 1-3 huvudmän till sina respektive noder. Organisatoriskt ingår Södertörns högskola i Uppsala-noden.

För mer information om ULF-projektet, gå in på www.ulfavtal.se.

Mer information om Södertörns högskolas delaktighet i försöksverksamheten kommer att publiceras här längre fram i tiden.