Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning

Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning syftar till att utveckla kvaliteten på undervisningen och lärandet på Södertörns högskola. Vi vänder oss till lärare och forskare men också till administrativ personal som kan och vill arbeta med pedagogisk kvalitetsutveckling.

Vi arbetar både med ett utbud av öppna kurser och med konsultativt och verksamhetsanpassat stöd. För oss är det viktigt att hela tiden arbeta behovsorienterat med nära samspel mellan teori och praktik. Vi bistår arbetslag som vill utveckla arbetsformer för pedagogisk utveckling och planering. Detta gör vi bland annat genom att fånga upp problem och erbjuda handledning, genom att stödja pedagogiska projekt i arbetslagsform samt genom att erbjuda ämnen eller program att forma en högskolepedagogisk kurs där man utvecklar den egna praktiken i projektformat. Dessutom söker vi på olika vis stödja framväxten av högskolepedagogisk forskning. Vi arbetar också med bredare frågor som gäller högskolepedagogikens förutsättningar. Just nu utvecklar vi bland annat ett system för pedagogisk meritering. Högskolepedagogiska utv enheten arbetar också med att på olika sätt (bland annat tillsammans med IKT pedagoger och lärare) ta fram metoder för att använda studiewebben på ett sätt som stöder både smidig administration och studentcentrerade läraktiviteter.

Kontakt:
Maria Wolrath-Söderberg Tfn 08-608 40 56

Hélène Edberg

Funktionsadress: högskolepedagogiken