Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-10-13

  Disputationer som skedde i september

  Under september disputerade tre av Södertörns högskolas doktorander: Anh Mai Thi Van i nationalekonomi, Gustav Strandberg i filosofi och Maarja Saar i sociologi.

  Anh Mai Thi Van

  Avhandlingens titel: Organizing for efficiency. Essays on merger policies, independence of authorities, and technology diffusion

  Institutioner är i grunden uppsättningar av regler i ettAnh Mai Thi Van samhälle som bidrar till att skapa stabilitet. Organisationer är grupper av människor som kan dela samma mål. Förändringar i organisationer och institutioner ger stora effekter på ekonomins resultat. Denna avhandling undersöker empiriska aspekter på två delar av institutionella- och organisationsmönster: ekonomiska regler och oberoende tillsynsmyndigheter.


  Ahn Mai Thi Van föddes i Vietnam och flyttade till Stockholm 2011 för att börja läsa på Masterprogrammet i nationalekonomi på Södertörns högskola. Därefter antogs Anh Mai till forskarutbildningen på Örebros Universitet medan hon bedrev sin huvudsakliga verksamhet (var anställd) på Södertörns högskola.

  Läs avhandlingen

  Gustav Strandberg

  Avhandlingens titel: Politikens omskakning – negativitet, samexistens och frihet i Jan Patočkas tänkande

  Gustav Strandberg började forska som en följd av sina tidigare studier och som en följd av sin magisteruppsats Gustav Strandbergi filosofi. I den uppsatsen behandlade han Hannah Arendts politiska tänkande mot bakgrund av hennes beskrivningar av den mänskliga existensens frihet som en form av “födelse”. Gustav har tidigare studerat filosofi, konstvetenskap och språk (tyska, franska, tjeckiska och klassisk grekiska). Hans avhandling tar på många sätt vid där hans magisteruppsats slutade och undersöker olika begrepp och fenomen i den politiska filosofin.

  Han har forskat kring den tjeckiske filosofen Jan Patočkas politiska tänkande. Syftet har varit att klargöra relationen mellan Patočkas fenomenologiska skrifter och hans politiska tänkande, samt att adressera relationen mellan hans tänkande och politiska handlande (förutom att Patočka var en av de viktigaste filosoferna i efterkrigstidens Tjeckoslovakien var han också en av de första språkrören för den tjeckolovakiska medborgarrättsrörelsen Charta 77). Avhandlingen är emellertid inte bara exegetisk till sin natur, utan en stor del av avhandlingen kretsar också kring politiska frågor som spränger ramarna för Patočkas författarskap. Avhandlingen behandlar exempelvis frågan om vad politik egentligen innebär och vilken plats politiken har i den mänskliga existensen.

  Läs avhandlingen

  Maarja Sar

  Avhandlingens titel: The Answers You Seek Will Never Be Found At Home: Reflexivity, biographical narratives and lifestyle migration among highly- skilled Estonians

  Maarja SaarNu för tiden talar man ofta om migration som ett sätt att välja livsstil. Det innebär att människor ser migration som ett sätt att förverkliga sina drömmar och skapa ett meningsfullt liv. Dessa nya migrationsmönster, som kallas livsstilsmigration, skiljer sig radikalt från migration av rent ekonomiska orsaker. Livsstilsmigration ses ofta som unikt för västerlänningar medan migranter från andra delar av världen förstås utifrån mer traditionella motiv som högre lön, bättre arbetsvillkor eller familjeåterförening.

  Avhandlingen fokuserar på Estland och i avhandlingen ställs frågan om man verkligen kan hävda att det bara är västerländsk migration som är reflexiv och livsstilorienterad, till skillnad från "resten". Avhandlingen visar att gränsen mellan livsstils- och arbetsmigration är diffusare än vad som vanligen görs gällande. Maarja hävdar och försöker även visa att alla invandrare visar prov på reflexivitet när de fattar beslut om migration. Det innebär att de i varierande grad värderar sin position i samhället, handlar för att förändra sin situation och värderar resultatet av tidigare handlingar. Därför kan även arbetskraftsinvandring vara resultat av att migranten kritiskt reflekterat över sin samhälleliga situation liksom de beslut och handlingar hen gjort.

  Avhandlingen visar hur estniska, högt kvalificerade migranter, reflekterar över sina egna migrationsbeslut samt hur de kategoriserar andra invandrare utifrån deras självidentitet. En av avhandlingens slutsatser är migranters motiv måste förstås utifrån såväl biografiska erfarenheter som självidentiteter.

  Läs avhandlingen